Luke 22

Jutas kako Jisasɨye mango sohwafe ahomo uyɨmo lɨmentisofoho.

(Matɨyu 26:1-5, 14-16; Mak 14:1-2, 10-11; Joun 11:45-53)

Oso Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo sɨkuno iyoho humayo engoso
22:1 Mt. 26:2 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
umo'nɨmonte'no yohoho. Oso sɨkuno homo somo a'amu Jutaso hofɨko wopayo iloho iyoso engo kaofo'ne so'nji miyo'njo yontɨfeso wopayo feejo'nohini nɨmotofofoho.
Oso hwe tajo ango syoho'njo yofe engo'njo sohwanji a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji hofɨko Jisasɨmo fonjasiyo'ne honɨngkanoso ko tɨpeentɨfi hofɨko hwe hwoya'mi ikujoho nafongkupitnnoho syafɨsyontɨfi iyoho unɨngkahonɨngki ole hnnɨmentohofi, Nakwo Jisasɨmo pipi fonjosyanehwono. Oso sɨkuno somo Seten kako Jutas Isɨkaliyoutɨye sɨmeho mo'mo paswonto huno uyɨmentisofoho. Jutas huhwo sohwo kako Jisasɨye inomokomoyo aho hufa'u hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwa mta'ango hweho. Jutas kako nowento oso a'amu yofe engo'njo tajo ango syoho imotofo sohwanji a'amu hwapɨfe tɨfo'njo Anɨtuye tajo ango engo somo uhwontohumamotofo yofe engo'njo sohwanjimo u'manto Jisasɨmne'no tokoyo'ofo imentisofoho. Oso a'amu huhwo sohwa Jutasɨye hungkuno upa'nontɨfi sɨmonyo yontɨfi hofɨko hamniyoho uyo'ne'entɨfi hungkuno mtito'mentohofofoho. Jutas kako eno ulonto kako Jisasɨmo hofɨkoe ahomo kumangkiyo'ne a'amu pi'nɨngo mohumunyo sohonta honɨngkano tɨpeehumentisofoho.

Jisasɨye inomokomoyo hufa'u sohwa'u oso Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engo somne'no siko wosopayo ito'no esyohumamentisiyefoho.

(Matɨyu 26:17-25; Mak 14:12-21; Joun 13:21-30)

Oso hohosohonta oso sɨkuno engo iyoho humayo'ne a'amu Juta hofɨko wosopayo iloho inyoso engo mokamo'nnyo feejo'nohini nɨmotofo sɨkunoso i'mofapmmentisofoho. Oso sɨkuno homo somo hofɨko yahusipsip honɨyo hoku'yopo ulohofo'ne fonjohumotofo sɨkunofoho. Oseso Jisas kako Pita'nji Joun'njimo lɨhwajonto ulɨmento, Siko nowehosɨsi sɨkuno engo iyoho humayo'ne somjo wosopayoso ito'no yasyohosi so'no nakwo wonano. Ose ulahonɨngki siko ulɨmentisiyo, Nekwo ntɨ'mo wesyohumantayo'no kumo'nɨngkohoho. 10 Ose ulahonɨngki ulɨmento, Upa'ninyo. Ango engo sopono nowehosɨsi hwe fihwo kako mitɨhwontoho'njo sohumo uswo'nɨngkohosɨsi siko kakimo inɨngkasohosɨsi ango kako swoso somo finɨngkasyɨnnyo. 11 Siko noswohosɨsi ango kakwo'yohwo sohumo ole ulinyo. Nekwoe Lonetɨhwayo sohwo kako kikine'no hungkuno ole lehwajohoho. Ngko'ne ango nje inomokomoyo sohwanji sɨkuno engo somjo wosopayo ntɨpo wonantaneto. Ose lehwajohoho. 12 Ose ulohosɨso'no kako ango tokilonjwa'mo molinyo yokintahoponjo somo wosetɨhwamontonoho. Oso homo somo nakwoe wosopayo ito'no feesinyo. Ango homo somo epohumayo ijempoho yo'mayoso hi'njomnoho. 13 Jisas ose ulahonɨngki siko nowenji yo'mayo Jisas ulɨmentiso hopaso tɨpema'mentisiyefoho. Notɨpemanji siko wosopayo ito'no yahumentisiyefoho.

Jisas kako kakoe inomokomoyo sohwamo kakoe a'apaho'nji kakoe honɨyo'nji nyo'ne uyɨmentisofoho.

(Matɨyu 26:26-30; Mak 14:22-26; 1 Koulin 11:23-25)

14 Oso wosopayo nyo'ne sɨkunoso nto i'mofopahonɨngki Jisas kako wosopayo nyo'ne ijempoho soponjo epohumayo sopo kakoe inomokomoyoapousel sohwanji humamentohofofoho. 15 Jisas nohumanto ulɨmento, Ngko ole'no nɨmo'nɨmojofoho. Ngko sekwo'nji olo Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engo wosopayo wonantane'no yohono. Wosopayo nonɨngkuhwasi tɨfi tohino engo woma'monnoho. 16 Sekwo nje hungkuno upa'nɨmno. Olo sɨkuno engo lomjo wosopayo nɨwo'nɨngkuhwone loso nɨngkuhwasi ngko olo hwaho lopo apa'no manɨmnehono. O'o, ngko poyo imo'nɨ'me'no olo sɨkuno engo lomjo wosopayo nɨngkuhwoneso ne u'mofapmmontonoho. Tɨfi no'mo Anɨtuye a'amu kakimo enjwa'mo humafijo sohonta ngko olo sɨkuno lomjo wosopayo nɨngkuhwone hopa apa'no nonontɨ'mnefoho.

17 Ose ulonto kako mijo nyo'ne noswanyo ipisayo mijo'njoso nomanto Anɨtumo isamoyoka ulonto ulɨmento, Sekwo olo mijolo nomafɨkuji yano filofanɨmno. Ose ulonto ulɨmento, 18 Sekwo nje hungkuno upa'nɨmno. Olo mijo loso ngko manɨmnehono. Ngko ne'no manyo'njo humantɨ'me sohwo'ni hwangku Anɨtuye a'amu kakimo enjwa'mo humafijo sohonta ngko apa'no nonontɨ'mne hwo'nyoho. 19 Jisas ose ulonto kako wopayo nomanto Anɨtumo isamoyoka ulonto kutɨkujo lohofonto kakoe inomokomoyo sohwamo hu'muyonto ulɨmento, Olo wosopayo loso nje a'apahofoho. [Sekumo sefo'mayo'ne mtɨhupenji sejapohono. Tɨfi no'mo sekwo ole mjanɨmɨkuji ngkine'no fisyanɨfɨsyɨkuno. 20 Wosopayo moi'wo nɨngkahonɨngkofi kako wosopayo uyɨmentiso hopaso kako mijo homo ose'nohini uyɨmentisofoho. Kako mijo uyonto ulɨmento, Olo ipisayo mijo noswanyo lo'mjo loso nje honɨyofoho. Sekwo Anɨtu'nji mokotɨku'nyo'ne yahino songo lomne'no sekwoe wonyomne'no mpe iyo'ne usɨhumahefoho.] 21 I uhwonɨmni. Olo a'amu nje mango sohwamo ngkine'no tokoyo'ofo yone lohwo'nji olo ijempoho lopo humalohwono. 22 I Anɨtu kako hohonta hungkuno mtɨto'mentiso hopaso ngko poyo umo'nɨmonne'no yohono. I oso'no oso hwe ngkine'no nje mango sohwamo tokoyo'ofo ntohofone sohune'no hitoho ntokwoho. 23 Ose ulahonɨngki hofɨko anga'no anga'nohino sohwa humahnnɨngkofi, Oso yahino wonyo hiso tɨhwo uloho'monteto. Ose humahnnɨngkohofofoho.

Jisasɨye inomokomoyo sohwa hungkuno toho pa'nyo ole hnnɨmentohofi, Nakwo yofe engo'njo nom'ni hwamo yakolo'nnyoso tɨhwolo.

24 Jisasɨye inomokomoyo sohwa hofɨko oso hungkunoso hnnontɨfi hofɨkoe hungkunoso toho pa'nyo imo'nɨngkahonɨngki ole so'no yoka hungkuno hnnɨmentohofi, Nakwo yofe engo'njo nomɨhwamo yakolo'nnyoso tɨhwolo. 25 Ose hnnɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Hwe yofe engo'njo olo hwaho lopo a'amumo mokosyohumayo sohwa hofɨko hofɨkoe a'amu somo syoho engo ko uyahonɨngkofi a'amu huhwo sohwa hofɨko nakumo nefo'mayo'nefoho lɨwo'nɨngkohofofoho. 26 I oso'no sekwo oso hopa ikutoho. O'o, a'amu ngko yofe engo woma'mo loso sohwo kako nom'ne a'amumo enjwa'mnohini wohumano. I kako nom'ne hwamo womokosyohumamo loso sohwo kako oso huhwo sohwafe syoho ulohofiyo hopaso umo'nono. 27 Hwe engo sɨmo'mjoso tɨhwolo. A'amu ijempohopo wosopayo nɨwo'nɨngkiso sohwolaho. A'amu wosopayo iloho yonto uyɨwo'nɨngkiso sohwolaho. I a'amu ijempohopo humanto wosopayo nɨwo'nɨngkiso oso hweho. I oso'no ngko yofe engo'njo huhwo'ni oso hopa miyalokuyohono. O'o, ngko sekwoe syoho selohofiyo pa'nyo hwo'ni humaleno.

28 Sekwo ngko'nji nohumentanɨngkofi yo'mayo tangoso ngkimo yamofo ntohofo'neso nu'mahonɨngki sekwo ngkimo manɨhwatɨ'mofefoho. 29 I oso'no nje Mpohwo kako ngkimo yo'mayo hopi'nonohino enjwa'mo ho'nanɨhumentiso so'no ngko huhwo'ni yo'mayoso sekumo enjwa'mo ho'nosesyalokweno. 30 Oseso ngko yo'mayo somo mokosyohumentahonɨ'me sohonta sekwo nje epohumayo sopo nohumafɨkuji nje wosopayo'nji mijo'nji nɨfitnnefoho. Sekwo ngko'nji nohumafɨkuji oso a'amu Isɨlael hofɨkoe temtitofo aho hufa'u hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sofe hwe engo umo'nantɨfeho. Ose imo'nɨngkuhwoso'no sekwo hofɨkimo mokosyohumantokutnnefoho.

Jisas kako Pitamo ole ulɨmento, Kɨko ngkine'no hohujo ukinjanɨmo'monnoho.

(Matɨyu 26:31-35: Mak 14:27-31; Joun 13:36-38)

31 Jisas Pitamo ulɨmento, Saimoun, Saimoun, kɨko upa'nyo. Seten kako sekumo wonyo wasemokumonto yalofoho. Kako sekwoe huno wopɨngo somo kehilo ehilofo waseloho'monte-e'no joho losetɨmalofoho. 32 Seten ose ko yontanɨngki ngko jɨje sɨmeho hi'ntnnono ntopantokunoso poyo mape'nyo'njo yone'enji Mpohumo kikine'no jomo nto ulɨmaleno. Oseso kɨko apa'no ngkimo nnɨngkapohoji kɨko jɨje nɨngkwahwosamo nɨfo'mahoji yokumpohn'nyo usosofitofo. 33 Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Hwe Engofo, hofɨko kikimo impo'angomo intofakohufijo'manji ngko huhwo'nnonji untofaehufe. I hofɨko kikimo poyo kumokufijo'manji ngko huhwo'nnonji wemokufe. 34 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Pita, ngko olo hungkuno wakilɨmonne'no yohono. Olo sɨkwo'miyo lomo tosɨka yoka moho'nyo kuntoliyopo kɨko ngkine'no mango hufa'u sɨhune ole ulɨmonnoho. Ngko Jisasɨmne'no huno maniyohoyohoho.

Yo'mayo hamniyoho ho'yo ifɨki'yo hwakuhwajo so'ntnne'no hungkuno ulɨmentisofoho.

35 Hohonta sekwo nje hungkuno lutɨhwayo'ne losehwatɨmentohe sohonta sekwo hamniyoho ki'yo'nji ifɨki'yo'nji sɨfɨkwongofosyohwanji momotayo'njo imentohofofoho. Oso hohosohonta sekwo yo'mayo so'no umofonyo imentohofotaho. Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Awonoho. Umofonyo mimmentɨhwonefoho. 36 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, I olohonta kɨko hamniyoho ho'yo hi'njo hwosɨ'manji maho. I a'amu ifɨki'yo hi'njo hwo'manji osenohini womano. I a'amu hwakuhwajo ane hwo'manji kako kakoe manji'mofo yajɨhwosi nom'ne a'amu mpe ikujo'no kako hwakuhwajo mpe uyono. 37 Hwapɨngoso a'amu Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa hofɨko ngkine'no hungkuno ole mtɨ'mokumentohofi, Hofɨko kakimo utɨmafɨkuji a'amu wonyo hwanji mɨhumatɨpitnne hweho. Oso hungkuno ngkine'no mtɨ'mokumentohofoso ne umo'nɨmontonoho. Yo'mayo ngkine'no Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofoso olohonta ne umo'nɨmontonoho. 38 Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Hwe Engofo, kɨko uhwonyo. Nakwo hwakuhwajo hufa'u mokosyohumalohwono. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Hoponoho, ose ulɨmentisofoho.

Jisas kako iyo uyo syoho Ngketɨsemani sopo Anɨtumo jomo ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 26:36-46; Mak 14:32-42)

39 Jisas noswaponto kako oso hwofɨki'nyo Oulif sɨmojo sopo sahonɨngki kakoe inomokomoyo sohwa inɨngkamentohofofoho. 40 Jisas kako oso hopo sopo i'mofawento kakoe inomokomoyo sohwamo ole ulɨmento, Yamofo se'maso sohonta wonyo pɨwesyanoho lɨkuji Anɨtumo jomo yokumpohn'nyo ulɨmno. 41 Ose ulonto Jisas hofɨkimo we'enepi nonje ulɨko'motamentisofoho. Sawemopo'maho. O'o, a'amu sojo fonjontɨfi pɨwasyɨwo'nɨngkiso hopa sopole humawento Anɨtumne'no hwomtame ulohofonto ole ulɨmento, 42 Mpohwo, kɨko huno ole kiyoso'manji olo tango u'masoso ngko wae umo'mo. Huno ose kiyoso'manji olo tango nɨ'masoso wae feenɨmofo. I, huno ose makiyo'manji wae yanɨmofohotoho. Jɨje hunomnohini finɨngkayo. Nje hunomo inɨngkahutoho. 43 Ose ulahonɨngki a'amu ahwomo mta'ango sohwo u'manto Jisasɨmo yokumpohn'nyo usosofito'mentisofoho. 44 Jisas kako tango mɨkunɨmposo engo uyahonɨngki kako Mpohumo jomo yokumpohn'nyo ne'nohini ulontanɨngki kakoe a'apaho mta'ni wokino honɨyo pa'nɨngo hwahopo lo'nɨmentisofoho.

45 Jisas kako Mpohumne'no jomo moi'wo ulosojwamofonto nolɨkafonto kakoe inomokomoyo sohwafepono umentisofoho. Kako nu'manto uhwonɨmentisoso kakoe inomokomoyo sohwa saho fosyowentanɨngkofi uhwonɨmentisofoho. Hofɨkoe sɨmeho tango ifisyɨmofahonɨngki po'nɨfo imo'nontɨfi saho fosyawo'mentohofofoho. 46 Ose uhwononto ulɨmento, Sekwo saho peho'no fosyawotofo. Filɨkapmno. Sekwo yamofo ne'masoso yahino wonyoso nopɨwesyanoho lɨkuji Mpohumo jomo ulɨmno.

Jisasɨye mango sohwa kakimo aho ko'mentohofofoho.

(Matɨyu 26:47-56; Mak 14:43-50; Joun 18:3-11)

47 Jisas ose ulontanɨngki hwe pi'nɨngo engo sohwa Jisasɨmo u'ma'mentohofofoho. Oso hwe Jutas Jisasɨye inomokomoyo aho hufa'u hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo somta'ango sohwo kako a'amu pi'nɨngo engo huhwo sohwamo ipemotaponto Jisasɨye huyo'mo nu'manto hinjoho uhu'nɨmentisofoho. 48 Ose uhu'nɨngkahonɨngki Jisas ulɨmento, Jutas, kɨko A'amufe Hwomu sohwo'nɨmo hinjoho nɨhu'nɨngkinoso nje mango hwamo ujo wehontojwanɨhumne'no lantohofohino.

49 Ose ulahonɨngki Jisasɨye inomokomoyo kako'nji humunyo sohwa yo'mayo imo'none so'no nuhwonontɨfi hofɨko ulɨmentohofi, Hwe Engofo, kɨko huno ole lakiyohoho. Nakwo olo a'amu lohwamo hwakuhwajo'nji wofonjosyano. Huno ose lakiyohoho. 50 Ose ulontanɨngkofi inomokomoyo fihwo kako oso hwe tajo ango syoho'njo sohwafe hwe yofe engo'njo sohwo kakoe syoho ulohofiyo sohwoe aho anga sohohnjo haloho somo hwakuhwajo'nji loku'mentisofoho. Lojwahonɨngki halohoso pɨwahu'mentisofoho. 51 Jisas ose uhwononto ulɨmento, Oso yahino wonyoso olohonta foho'namopmno. Ose ulonto oso hwe huhwo sohwoe halohopo aho upm'mokahonɨngki halohoso wopɨngo umo'nɨmentisofoho.

52 Jisas wopɨngo ose umokonto kako a'amu tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu Anɨtuye tajo ango engo somo uhwontohumayo fefo tokuso'njo sohwafe hwe engo sohwanji a'amu Jutafe hwe engo sohwanji hofɨko kakimo aho ke-e'ne pmmentohofo sohwamo ole ulɨmento, Sekwo a'amu hufo iwo'nɨngkiso sohune'no aho wokano lontɨfi hwakuhwajo'nji itokuso'nji lomotopalokwofo. 53 Sɨkuno pi'nɨngo engo somo Anɨtuye tajo ango engo somo ngko sekwo'nji nohumentanɨngko sekwo ngkimo aho manɨko'mmentohofofoho. I oso'no olohonta Setenɨye yokumpohn'nyo engo imo'nɨngkohoho. Oso'no sekwoe sɨkunofoho. Ose ulɨmentisofoho.

Pita ole lɨmento, Ngko Jisasɨne'no huno maniyohoyohoho.

(Matɨyu 26:57-58, 69-75; Mak 14:53-54, 66-72; Joun 18:12-18, 25-27)

54 Jisas ose ulahonɨngki hofɨko Jisasɨmo aho kentɨfi ipemotawomentohofofoho. Ipemotawentɨfi hofɨko oso a'amu tajo ango syoho'njo sohwafe hwe engo sohwoe angomo motahumentohofofoho. Pita hofɨkimo ko inɨngkawomentisoso hofɨkimo mufantohi'nyofoho. O'o, kako po'mtopo'mtisyo humuloho'mɨwesyofoho. 55 Oso ango hopo soponjo a'amuso tojo ajwo somo toho intofontɨfi humohumantohofofoho. Osopo Pita hofɨko'nji humamentisofoho. 56 Pita kako tɨpomponaho sopo nohumentanɨngki a'mu syoho ulohofiyo fisi kako Pitamo uhwononto ulɨmento, Olo hwe lohwo huhwo Jisasɨ'nji humawo'nɨngkiso hweho. 57 Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Olo a'mu losijo awonoho. Ngko kakine'no huno maniyofoho. Ose ulɨmentisofoho. 58 Hwangku we'enepi nohumantɨfi hwe fihwo kako Pitamo uhwononto ulɨmento, Kɨko huhwosi kakoe a'amu hwosoho. Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Olo hwe lohwo ngko kakoe a'amu hwonɨ'maho. 59 Pita ose ulonto oso hopo sopo ne'no nohumentanɨngki mofehi'nyo sɨmo'me anga'nohino uyakolofo somo hwe fihwo Pitamne'no hungkuno yokumpohn'nyo ole ulɨmento, Hungkuno nehopi'nohini walɨmonne'no yohono. Olo hwe lohwo huhwo kako Jisasɨ'nji humawo'nɨngkiso lohwolɨkeno. Kako Ngkalilinta'ango hweho. 60 Ose ko ulahonɨngki Pita ulɨmento, Olo hwe lohwo kɨko hungkuno lohinoso ngko huno manyo'njo yohoho. Ose ulontanɨngki tosɨka yoka kunto'no ho'nɨmentisofoho. 61 Ose ho'nɨngkahonɨngki Jisas kako Pitamne'no ikinjamo lohofonto Pitamo uhwonɨmentisofoho. Pita kako Jisasɨye sɨmanomo uhwononto oso hungkuno Jisas Pitamo ulɨmentiso so'no huno ikwesyafɨhu'mentisoso olenoho. Olo sɨkwo'miyo lomo yɨhufo tosɨka yoka malontanɨngkuhwoso sohonta kɨko Pita ngkine'no mango hufa'u sɨhune ole walɨmonnoho. Ngko Jisasɨmne'no huno maniyofoho. 62 Pita kako huno ose syafɨsyonto kako mempo swonto kakoe yahino wonyo so'no sɨmeho tango mɨkunɨmposo uyahonɨngki humotaho engo lɨmentisofoho.

Hofɨko Jisasɨmne'no tɨkafo ujontɨfi kakimo ikujoho fongku'mentohofofoho.

(Matɨyu 26:67-68; Mak 14:65)

63 A'amu Jisasɨmo aho ko'mentohofo sohwa hofɨko Jisasɨmne'no sitofo ulontɨfi ikujoho fongku'mentohofofoho. 64 Hofɨko Jisasɨye tɨmomo hwapɨfe kotɨjɨswontɨfi ikujoho fonjontɨfi ulɨmentohofi, Kɨko huno hwapɨngo'njo sohwosi tɨhwo kufonjohoho. Kɨko huno kisyo'manji oso hweho fonaso. 65 Ose ulontɨfi hofɨko sitofo mjalomumentohofofoho.

Hofɨko ‘kaunɨsol’ sohwafe tɨmopo Jisasɨmo nom'ne hungkuno ulohonɨmentohofofoho.

(Matɨyu 26:59-66; Mak 14:55-64; Joun 18:19-24)

66 Imɨngo ne mofehi'nyo sɨ'mofape so'nji a'amukaunɨsol sohwa uhu'mokumentohofofoho. Oso a'amu huhwo sohwa fehohnjoso hofɨko tajo ango syoho'njo sohwafe hwe engo hwafoho. Fehohnjoso honɨngkano hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohofɨhwafoho. A'amu sohwa hofɨko hofɨkoekaunɨsol sohwafe pono Jisasɨmo ipemotasontɨfi ole ulɨmentohofi, 67 Kɨko yoloho fonaso. Kɨko Kɨlais Anɨtu lokuhwatɨmentiso sohwosilaho. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Ngko selɨmeso sekwo ngkimo sɨmeho hi'ntnnono montapɨfitnnehofo. 68 U, ngko sekumo nom'ne hungkuno selohonɨmeso sekwo nje hungkunomo aku mantɨfitnnehofo. 69 I oso'no olohonta'nji sɨkuno engolopohamo memjaofɨhwoso sohonta A'amufe Hwomu sohwo'ni Anɨtu yo'mayo hopi'nonohino somne yokumpohn'nyo hwapɨngo'njo sohwoe aho anga sohohnta'ni wohumamonnoho.

70 Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi, Kɨko sohwosi, kɨko Anɨtuye Hwomu Nehwosilaho. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo ose lohofoso ngko olo huhwo'nyoho. 71 Ose ulahonɨngki hofɨko hnnɨmentohofi, Kakoe mango mta'ni nto upa'nɨngkuhwono. Nom'ne hungkuno pehofo upo'nanehwono. Awonoho. Nta'noho. Ose hnnɨmentohofofoho.

Copyright information for `APZ