Luke 23

A'amu Jutaso hofɨko hwe engo Pailotɨye tɨmo sopo Jisasɨmo hungkuno ulohonɨmentohofofoho.

(Matɨyu 27:1-2, 11-14; Mak 15:1-5; Joun 18:28-38)

Oseso a'amu hopi'nonohinoso nolɨkafontɨfi Pailotɨyepono Jisasɨmo ipemotawomentohofofoho. Ipemotawentɨfi hofɨko Jisasɨmne'no olo hwasyo hungkuno lomantɨfi mjalomumentohofi, Nakwo olo hwe lohumo uhwonɨwo'nɨngkuhwoneso kako nakwoe a'amu somo hwasyo honɨngkanomo ipemotawowo'nɨngkiso hweho. Nakwoe hwe engo Sisa sohune'no hamniyoho ho'nasyɨwo'nɨngkuhwone honɨngkano somo wopɨjwonao'mto iwo'nɨngkiso hweho. Kako ole hnnɨwo'nɨngkiso hweho. Ngko Kɨlais hwo'nyoho. Ngko a'amu Jutafe Hwe Engo hwo'nyoho. Ose ulahonɨngkofi Pailot Jisasɨmo ulohonɨmento, Kɨko a'amu Jutafe Hwe Engo hwosilaho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Hungkuno hiso kɨko nehopi lohino. Ose ulahonɨngki Pailot kako a'amu tajo ango syoho'njo sohwafe hwe engo sohwanji hwe hwoya'mi hopi'nonohino so'njimo ole ulɨmento, Ngko olo hwe lohunta'ni honɨngkano wonyo motɨpemahoyohono. Ose ulahonɨngki hofɨko mohm'no olo hwasyo hungkuno ulɨmentohofi, Olo hwe lohwo kako hwaho Jutiya so'meemjo hwe moya'mimo hungkuno ulahonɨngki hofɨko a'amu nakwoe hwaho mokosyohumayo sohwamo wae weeofantɨfe'no yalokwofo. Kako oso hungkunoso Ngkalilinta'angoso ne'no hwasyo mjalɨmopmmojoso ae oloponoho. Hwasyo ose ulɨmentohofofoho.

Heloutɨye tɨmopo a'amu hofɨko Jisasɨmne'no hungkuno ulɨmentohofofoho.

Pailot kako oso hungkuno upa'nonto hofɨkimo ulohonɨmento, Olo hwe lohwo Ngkalilinta'ango hwolaho. Ose ulahonɨngki hofɨko hungkuno ulɨmentohofoso Pailot kako huno ole uyɨmento, Jisas kako oso hwaho Helout mokosyohumamojo soponta'ango hweho. Huno ose uyahonɨngki kako Heloutɨyepono Jisasɨmo lɨhwatɨmentisofoho. Oso hohosohonta Helout huhwo'nji ango Jelusalem humamentisofoho. Helout kako Jisasɨmo uhwononto sɨmonyo imentisofoho. Hwapɨngoso kako Jisasɨmne'no yo'mayo hungkuno upa'nonto kako Jisas yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso ihwoso'no uhwonɨmo lɨmojo hweho. Oseso Helout kako yo'mayo hungkuno pi'nɨngo Jisasɨmo ko ulohonɨngkahonɨngki Jisas kako hungkuno mujofoho. 10 A'amu tajo ango syoho'njo sohwafe hwe engo sohwanji a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji hofɨko Jisasɨmne'no hungkuno yokumpohn'nyo mjalɨmɨmentohofofoho. 11 Helout kakoe a'amu itokuso'njo sohwanji hofɨko Jisasɨmo wonyo umtɨ'mokontɨfi sitofo ulɨmentohofofoho. Oso'no hofɨko hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo sohwafe manji'mofo wonyoangkafoso a'amu oso homo somo uhwonɨngkuji tɨkafo ujiyo'ne ulohofɨhwajontɨfi Pailotɨyepono asomo lɨhwatɨmentohofofoho. 12 Hohonta Heloutɨ'nji Pailotɨ'nji siko mangohwo pa'nyo humamojiyoso oso sɨkuno homo somo siko sɨmeho afa inonji nje a'amuhwe hnnɨmentisiyefoho.

Pailot kako Jisasɨmo usɨhutofɨhwatɨmo ko lonto Jisasɨmo fonjinto'ofasiyo'ne hungkuno ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 27:15-26; Mak 15:6-15; Joun 18:39-19:16)

13 Oso'no Pailot kako a'amu tajo ango syoho'njo sohwafe hwe engo sohwanji a'amu Jutafe hwe engo sohwanji hwe moya'mi hopi'nonohino somne'no lutɨmanto 14 ulɨmento, Sekwo olo hwe lohumo ngkiyepono ipemotapohofo lohune'no sekwo ntohofi, Kako hwe moya'mife hunomo wonyo umokalofoho. Ose ntohofo so'no ngko oso hungkuno so'ne'no sekwoe tɨmopo ulohonɨngkeso ngko kakoe honɨngkano wonyoso motɨpemahoyohono. O'o, sekwo upa'nɨmno. Sekwoe hungkunoso ne anefoho. 15 Helout kako ngkiyepono olo hwe lohumo asomo lɨhwatɨmaso so'no ngko huno niyohoho. Kako huhwo olo hwe lohwoe honɨngkano wonyoso motɨpemuyonto lɨhwatɨmaso hweho. Upa'nɨmno. Olo hwe lohwo peho wonyo imaso hune'no wofonjosyantanto. Awonoho. Wonyo ane hweho. 16 Oso'no ngko kakimo sohwe'nji ikujoho fonji'mo usɨhutofɨhwatɨmonne'no yohono. Ose ulɨmentisofoho. 17 [Oso humamotofo sohonta yahino oleso wo'nnyoponoho. Oso Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo sɨkuno iyoho humayo engo uhwonɨmotofo homo somo Pailot kako a'amu impo'angomjo fihumo isɨhutofɨhwatɨmojofoho.]

18 Pailot kako Jisasɨmo usɨhutofɨhwatɨmo lɨmentiso so'no hwe moya'mi hopi'nonohino mango mohm'no ole ulɨmentohofi, Oso hwe sohumo fonjasyɨkuji Mpolapas nakuyepono fisɨhutofɨhwatɨmno. Ose ulɨmentohofofoho. 19 Oso hwe Mpolapas huhwo sohwo kako a'amu hwaho mokosyohumayo sohwanji ikujoho fongki'nontɨfi hwe fihumo fonjahumentiso so'no hofɨko impo'angomo uhumatɨ'mentohofo hweho. 20 Pailot kako Jisasɨmo usɨhutofɨhwatɨmo lonto hungkuno apa'no ulɨmentisofoho. 21 I oso'no hofɨko mango mohm'no ulɨwo'nɨmentohofi, Iyopo fonjinto'ofahumno. Iyopo fonjinto'ofahumno. 22 Ose ulahonɨngkofi Pailot kako hungkuno hufa'u sɨhune umo'nono lonto ulɨmento, Peho'neto. Olo hwe lohwo peho wonyo imaso hwolo. Ngko olo hwe lohwoe wonyoso motɨpemahoyohono. Kako poyoso peho'no umo'nɨmontolo. O'o, ngko kakimo sohwe'nji ikujoho fonji'mo usɨhutofɨhwatɨmonne'no yohono. 23 Ose ko ulahonɨngki hofɨko nɨhu'no yokumpohn'nyo imo'nontɨfi fonjinto'ofasiyo'ne apa'no mango mohm'no ulɨmentohofofoho. Oso'no hofɨkoe mangoso Pailotɨye mangomo hwotoho hmmentohofofoho. 24 Oseso Pailot hofɨkoe hungkunomo haloho'no yonto Jisasɨmo fonjasiyo'ne hungkuno ulɨmentisofoho. 25 Oso hwe kako a'amu hwaho mokosyohumayo sohwanji ikujoho fongki'nontɨfi hwe fihumo fonjahumentiso so'no hofɨko impo'angomo uhumatɨ'mentohofo sohumo Pailot kako isɨhutofɨhwatɨmentisofoho. I Jisas sohune'no hofɨkoe hungkunomo inɨngkawento Pailot kako kakoe a'amu itokuso'njo sohwafe ahomo ho'nahumentisofoho.

Hofɨko Jisasɨmo iyo hwojiyafɨku'nnyomo fonjinto'ofahumentohofofoho.

(Matɨyu 27:32-44; Mak 15:21-32; Joun 19:17-27)

26 Hofɨko Jisasɨmo ipemotawentɨfi hwe fihwo Saimoun ango Sailininta'ango sohumo aho ka'mentohofofoho. Saimoun huhwo sohwo kako syoho mta'ango sohwo angopono pontanɨngki hofɨko Jisasɨye iyo hwojiyafɨku'nnyoso Saimounɨye sangopo nɨtofiyahonɨngkofi kako intofonto Jisasɨmo tɨfi intofɨmjɨmentisofoho.

27 Nto wahonɨngkofi hwe moya'mi pi'nɨngo engo hofɨko Jisasɨmo inɨngkawentɨfi moya'mi fifa hofɨko Jisasɨmne'no hitoho ulofahonɨngki humotaho lɨmentohofofoho. 28 Ose lontanɨngkofi Jisas kako ikinjamo lohofonto ulɨmento, Sekwo Jelusalemmjo moya'mi sofasi sekwo ngkine'no humotaho peho'no ntantɨkwofo. O'o, sekwo sekwo'ntnne'no sekwoe mehomi'ntnne'no humotaho engo filɨmno. 29 Upa'nɨmno. Hwangku sɨkuno wonyo i'mofapɨhwoso'no ole lɨfitnnefoho.

Moya'mi hwonjo sofanji,
moya'mi yawoso mmo'nyo'njo sofanji,
moya'mi mehomi amno manyo sofanji,
hofɨko sɨmonyo uyɨfe.
30 Oso sɨkuno homo somo hwe moya'mi hwofɨki'nyo engo somo ole ulɨfitnnefoho. Sekwo nakumo fɨkilopenahumno. I hwofɨki'nyo we'e somo ole ulɨfitnnefoho. Sekwo nakumo fɨfehu'mokonesyohumamno. Ose ulɨfitnnefoho. 31 Hungkuno ole lɨwo'nɨngkohofo, A'amu olo wonyo loso iyo mijo'njo tɨpemapijo sohonta ifijo'manji iyo yofoho imo'nɨngkuhwoso'no pipi uyantɨfeto. Jisas kakine'no ose ulɨmentisofoho.

32 Hwe hufa'u honɨngkano wonyo imo'mojiyo sohwa'u Jisasɨ'nji fonjinto'ofasiyo'ne ipemotawomentohofofoho. 33 Oso hwofɨki'nyo we'e yofe ole, A'momnokino Yokino Huyo'mango Pa'nyoponoho lɨwo'nɨngkohofo sopo i'mofawentɨfi osopo Jisasɨmo fonjinto'ofahumentohofofoho. Oso hwe wonyo imojiyo sohwa'u'nji anga'nohino sohwo Jisasɨye aho angahohnta'ni fonjinto'ofasyontɨfi nom'ne humo Jisasɨye aho hwonamonyo hohnta'ni fonjinto'ofahumentohofofoho. 34 Hofɨko Jisasɨmo fonjinto'ofosyahonɨngkofi Jisas kako Anɨtumo ulɨmento, Mpohwo sohwosi olo wonyo ntohofantɨkwofo loso'no hofɨko huno ito'no muyo hwafoho. Oso'no kɨko hofɨkoe wonyoso wae yɨmofohoji hofɨkimo ufo'maho. Ose ulɨmentisofoho. Hwe itokuso'njo sohwa hofɨko Jisasɨye manji'mofo yo'mayoso tɨhwo tɨhwo manekiyohoho lontɨfi syohi'nyo yontɨfi oso syohi'nyo homo somo uyakolo'mentiso a'amu sohwo ma'mentisofoho. 35 Hwe moya'mi hopi'nono hofɨko nolohofontɨfi humuhwontohumantohofofoho. Hwe yofe engo'njo sohwa hofɨko Jisasɨmne'no sitofo ole ulɨmentohofi, Kako a'amu nom'nemo ufo'mawo'nɨngkiso hweho. Oso'no kako Kɨlais Anɨtu uhwosopo'mentiso ne hwo'manji kako ufo'ma'nono. 36 Ose lahonɨngkofi a'amu itokuso'njo huhwa sitofo ulontɨfi hofɨko Jisasɨ'njo mofone sopo wentɨfi mijo yokumpohn'nyo mangkinyo'njo ifomokosyohumantɨfi, Mono. Mijo hmnyo, ulontɨfi 37 ulɨmentohofi, Kɨko a'amu Juta somo mokosyohumawo'nɨngkino nehwosɨ'manji kɨko fo'ma'nyo. Sitofo ose ulɨmentohofofoho. 38 Jisasɨye iyo hwojiyafɨku'nnyo kakoe mnokino'njo tojwa sopo iyoswo hofojahumentohofofoho. Oso iyoswo homo somjo ifalifaliyoso olenoho. OLO HWE LOHWO A'AMU JUTAFE HWE ENGO HWEHO.

39 Oso a'amu wonyo sohwa'u Jisasɨ'nji fonjinto'ofahumentohofo sohwa'u nom'nehwo Jisasɨmo sitofo ole ulɨmento, Kɨko Kɨlais nehwosɨ'manji kɨko fo'ma'nɨngkohoji nekumo fefo'maho. 40 Ose ulahonɨngki nom'nehwo upa'nonto yoka ulɨmento, Kɨko pe'nɨngkino loso'no Anɨtumne'no iyoho makinɨngkoho liyohoho. Nekwoe yahino wonyo imotohwayo lomne'no tohino mahwoyo loso ito'nohinofoho. Olo hwe lohwo kako honɨngkano wonyo ane hweho. I oso'no nekwo tohino mahwoyeso kako'nji afa'no mahwono. 42 Ose ulonto kako Jisasɨmo ulɨmento, Hwangku kɨko a'amumo mokosyohumayo'ne yofe engo majo sohonta kɨko ngkine'no huno asyanɨfohujo. 43 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko hungkuno nehopi'nohini wakilɨmonne'no yohono. Olo sɨkuno lomo kɨko ngko'nji ahwomomjo ango wopɨngoPalatais sopo wohumantayoho. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kako poyo imo'nɨmentisofoho.

(Matɨyu 27:45-56; Mak 15:33-41; Joun 19:28-30)

44 Hinjo ajwo kuntoliyopo sɨkuno mjaofonto mofehi'nyomo hoholo yasyonto akupo'nyo'nji (3kɨlouk) oso'nji apa'no longkonɨngkahonɨngki mofehi'nyo lɨmentisofoho. 45 Sɨkuno mjao'mentiso hohosohonta Anɨtuye tajo ango engo somjo hwapɨfe engo oso ajwoponjo ango we'e Anɨtu humayo'nefoho lɨmotofo sopo hoku'yopo pmpilɨpeehinyoso yokintahopo nta'ni tomonte sɨsɨmpo lohofonto hufa'u imo'nɨmentisofoho. 46 Sɨsɨmpeehonɨngki Jisas kako mango mohm'no ole ulɨmento, Mpohwo, nje huyo'mangoso jɨje ahomo woho'nakohumne'no yohono. Ose ulonto kako poyo imo'nɨmentisofoho. 47 Poyo imo'nɨngkahonɨngki a'amu itokuso'njo sohwafe hwe engo sohwo oso homo somo uhwononto Anɨtuye yofe ho'nomanto ulɨmento, Ou, nehopi. Olo hwe lohwo kako honɨngkano wonyo ane hweho. Kako ito'nohino hweho. Ose lɨmentisofoho. 48 Hwe moya'mi hopi'nono oso hopo sopo lohofontɨfi yo'mayo imo'nɨmentiso somo tɨmo humuhwontohumantohofoso sɨmeho tango mɨkunɨmposo uyahonɨngki hofɨkoe ango pone'no humpo'mentohofofoho. 49 Jisasɨye a'amu so'nji moya'mi Ngkalili nta'ni Jisasɨmo inɨngkamotofo sofanji kengo nompo lohofontɨfi yo'mayo imo'nɨmentiso somo humuhwontohumantohofofoho.

Hofɨko Jisasɨye pijafoso sokimomo ho'nahumentohofofoho.

(Matɨyu 27:57-61; Mak 15:42-47; Joun 19:38-42)

50 Hwe fihwo kakoe yofe Jousepɨyoho. Oso hwe huhwo sohwo kako a'amu Jutafe ango Alimateyanta'ango hweho. Kako hwe wopɨngo'nohini hweho. Kakokaunɨsol syoho'njo ko huhwo 51 kako oso wonyo hofɨko Jisasɨmo uloho'mentohofo so'no eno mujo'njo imentisofoho. O'o, kako oso hwe Anɨtu uhwatɨmo lɨmentiso sohwoe pe-e'ne sɨkuno so'no hontohumamojo hweho. 52 Oso hwe huhwo sohwo kako Pailotɨmo u'manto Jisasɨye pijafo mayo'ne ulohonɨmentisofoho. 53 Oseso kako Jisasɨye pijafoso iyopo nta'ni nomanto hwapɨfe halojo somo ifohumpo lohofonto sokimo a'amuhwa hofɨko mtɨ'mokumentohofo somo ho'nahumentisofoho. Oso sokimo homo somo nom'ne a'amu poyo pe'nnyoso moho'nasiyomnoho. O'o, songofoho.

54 Oso sɨkuno Fɨlaite somo hofɨko sɨkuno iyoho humayo'ne yo'mayoso ito'no yasiyo'ne sɨkunofoho. Sɨkuno iyoho humayoso umo'nɨmonte'no yohoho. 55 Oso moya'mi Ngkalili nta'ni Jisasɨmo inɨngkapmmentohofo sofa hofɨko Jousepɨ'nji nowentɨfi Jousep Jisasɨye pijafo sokimomo ho'nosyahonɨngki humuhwontohumantohofofoho. 56 Osofa hofɨkoe ango pone'no humpo'mentohofofoho. Nowentɨfi yo'mayo yo'mayo akino'njoso Jisasɨye pijafomo ehulohofane'entɨfi ito'no esyohumamentohofofoho. Oso sɨkuno iyoho humayo somjo honɨngkano hungkuno lɨmotofo hopaso hofɨko iyoho humamentohofofoho.

Copyright information for `APZ