Luke 24

Jisas kako apa'no songo lɨka'mentisofoho.

(Matɨyu 28:1-10; Mak 16:1-8; Joun 20:1-10)

Santemo nɨhu'no imɨngo ne'nji oso moya'mi hofo sofa hofɨko Jisasɨye pijafomo hwone mijo yo'mayo akino'njoso ehulohofo'ne ito'no nto esyohumamentohofoso hu'memantɨfi sokimo Jisas wentanjo sopone'no umentohofofoho. Oso sojo ewafoso sokimo mango sopo pɨjwahumentohofoso nohwosompo'nowentanɨngki uhwonontɨfi sokimomo swontɨfi uhwonɨmentohofoso Jisasɨye pijafoso motɨpɨhwonɨmmentohofofoho. Oso hiso'no hofɨko huno pi'nɨngo engo syafɨsyontɨfi humentanɨngkofi hwe hufa'u hwa'u manji'mofo mofehi'nyo lawo'nnyo sohwa'u hofɨko'njopo lohofahonɨngki moya'mi sofa iyoho unɨngkahonɨngki hofɨko ingku'ni ingku'ni lohofontɨfi humamentohofofoho. Hwe huhwo sohwa'u ulɨmentisiyo, Sekwo a'amu songo humaso sohune'no a'amu poyo pe'nɨmentohofo lohwafepono peho'ne tɨpmmopalokwofo. [Kako olopo mohumuyoho. Anɨtu nto ulɨko'maho.] Kako hwaho Ngkalili humanto selɨmentiso hungkuno so'no huno apa'no fɨkwesyafɨhupmno. Ole so'no selɨmento, A'amufe Hwomu sohumo a'amu honɨngkano wonyo'njo sohwafe ahomo ho'nasyɨkujo'no hofɨko iyo hwojiyafɨku'nnyo somo fonjinto'ofasyɨkujo'no sɨkuno hufa'u sɨhune memjaofɨhwoso'no apa'no songo lɨkafone hweho.

Ose ulahonɨngki hofɨko Jisas hofɨkimo hohonta ulɨmentiso so'no syafɨsyontɨfi oso sokimo homo somo ulɨko'ma'mentohofofoho. Nulɨko'mantɨfi hofɨko Jisasɨye inomokomoyo aho hufa'u hopi'nono sɨfe mta'ni anga'nohino sohwanji nom'ne a'amu so'njimo yo'mayo so'no ulɨmentohofofoho. 10 Oso moya'mi hofo sofa ole fafoho. Maliya ango Makɨtolanta'ango si'nji Jouana'nji Maliya Jemɨsɨye kona'wohisi'nji nom'ne moya'mi sofanji oso hungkuno hiso a'amuapousel sohwamo ulɨmentohofofoho. 11 Oso a'amuapousel sohwa hofɨko moya'mi sofafe hungkuno somo upa'nontɨfi ifofo hungkuno lohapohofo ose syafɨsyontɨfi hofɨko sɨmeho hi'ntnnono mummentohofofoho. 12 I oso'no Pita kako nolɨkafonto sokimomo uhwonɨmo lonto hano kunto kunto'no ufeelo'm'mentisofoho. I'mofawento mempo hohnta'ni hwomtame ehumu lohofonto tɨmo sokimomo'mo monje syuhwonɨhwojahusyoso hwapɨfe halojo so'nohini wentanɨngki syuhwonɨhwojawento kakoe ango pone'no asomo ponto yo'mayo imo'nɨmentiso so'no huno pi'nɨngo engo humosyafɨsisofoho.

Hwe hufa'u hwa'u Emeyos honɨngkano sopo Jisasɨmo uhwonɨmentisiyefoho.

(Mak 16:12-13)

13 Oso sɨkuno homo somo hwe hufa'u hwa'u siko ango Emeyosɨne'no hano umentisiyefoho. Oso honɨngkano Jelusalem mta'ni ango ne sopo i'mofae so'no hano uyoso aho hufa'u hopi'nono sɨfe mta'ni anga'nokiloumitafoho. 14 Siko hano nowenji yo'mayo imo'nɨmentiso so'no humomjahnnɨmɨhusiyefoho. 15 Siko hungkuno mjohnnɨmɨwentanɨngki Jisas kako huhwo siko'njo mofonepo nta'ni imo'noma lohofonto siko'nji humahwofofoho. 16 Jisas siko'nji ko wentɨfi siko Jisasɨmo yofe mɨhwofe'njo imentisiyefoho. 17 Jisas sikimo ulɨmento, Siko peho hungkuno mjolɨmɨwalokusiyo. Ose ulahonɨngki siko lohofu lohofonji sɨmeho tango'njo sohwa'u sɨmano upo'mentisiyefoho. 18 Hwe nom'nihwo kakoe yofe Kɨliyoupas sohwo kako Jisasɨmo ulɨmento, A'amu ango kengo kengoponta'angoso Jelusalem uhu'mokumalofo sohonta humamahnno sohwosi yo'mayo imo'nɨmaso so'no kɨko huno makiyoho liyohoho. 19 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Peho imo'nɨmasoto. Ose ulahonɨngki siko ulɨmentisi, Oso yo'mayo hopi'nonohino imo'nɨmaso so'no lalokuhwayoso Jisas ango Nasaletnnta'ango sohumo imo'nɨmasofoho. Anɨtu kakimo hungkuno uyahonɨngki nalɨmojo hweho. Yo'mayo imojo so'nji hungkuno lɨmojo so'nji wonyoangkafofoho. Nakwo a'amu huhwo sohwi uhwonɨmentɨhwone hn'nnonji Anɨtu huhwo'nji wopɨngo hweho lalokuhwono. 20 Nakwoe a'amu tajo ango syoho'njo sohwafe hwe engo sohwanji nakwoe hwe engo sohwanji hofɨko hwe engo nakwoe hwaho mokosyohumayo sohwafe ahomo ho'nohumalofɨhweho. Noho'nosyahonɨngkofi hofɨko poyo umo'nono lontɨfi kakimo iyopo fonjinto'ofahumalofo hweho. 21 I oso'no nakwo huno ole: Oso hwe sohwo kako a'amu Juta hn'nɨmo a'amu aho yokumpohn'nyo nemokosyohumentanɨngkujo sohwa mta'ni isɨhutofonemayo'ne hweho. I osohonta oso yo'mayo imo'nɨmasoso sɨkuno hufa'u sɨhune memjao'masofoho. 22 Oso'no olo imɨngo lo'nji moya'mi fehohnjo nakwo'nji Jisasɨmo inɨngkamotofo sofa hungkuno nelahonɨngkofi nakwo yomo engo ihwonefoho. Hofɨko olo imɨngo lo'nji Jisasɨye pijafo ho'nohumalofo sopo 23 huno uhwonawentɨfi asomo nopontɨfi ole nalohofi, Nakwo a'amu ahwomo mta'ango sohwa'umo uhwonɨngkahonɨngkuhwoni siko ole nalisiyo, Kako songo humaho. Ose nalohofo. 24 A'amu fehohnjo nakwo'nji humantɨhwone sohwa hofɨko Jisasɨye pijafo ho'nohumalofo sopo uhwonowano lontɨfi umentohofoso moya'mi sofa uhwonɨngkahwofo hopa hofɨko uhwonɨngkohofofoho. I oso'no hofɨko Jisas sohumo muhwonɨngkiyohofo.

25 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Siko huno ane hwahusoho. Siko a'amu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwafe hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo peho'no imasiyoto. 26 Hofɨko ole nalɨmotofi, Kɨlais kako sɨmo'mo yo'mayo so'no tohino mahwosi tɨfi no'mo kako yofe engo'nji yokumpohn'nyo engo'nji mane hweho. Ose nalɨmotofofoho. 27 Ose ulonto Jisas kako Mousesɨye hungkuno mta'ni lomanto a'amu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwafe hungkuno so'nji ulɨmentisofoho. Yo'mayo hungkuno kakine'no mtɨ'mokumentohofoso Jisas sikimo lɨjumo'mentisofoho. Oso'no kako yoloho neso lutɨhwamentisofoho.

28 Jisas kako ne'no lutɨhumuhwahonɨngki oso ango Emeyos siko wowanji imentisiyo sopo mofonepo i'mofawentɨfi Jisas kako hano ne'no wamonto ko yahonɨngki 29 siko hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmentisi kɨko nekwo'nji fosyohumaho. Mofehi'nyo wanɨngku'nɨmonto isoso we'enepi sɨkuno wonammontonoho. Ose ulahonɨngki Jisas siko'nji ango fihumo noswontɨfi humamentohofofoho. 30 Oseso hofɨko wosopayo nyo'ne epohumayo sopo humantɨfi Jisas kako wopayo nomanto Anɨtumo isamoyoka ulonto wosopayo hiso nokujonto sikimo uyɨmentisofoho. 31 Ose uyahonɨngki sikoe tɨmo ehohosɨsyahonɨngki Jisasɨmo yofe uhwo'mentisiyefoho. Yofe uhwofahonɨngki Jisas kako imo'nao'mentisofoho. Nto imo'naofahonɨngki siko kakimo apa'no muhwonɨmmentisiyefoho. 32 Ose yonji ole hnnɨmentisi, Nekwo kako'nji honɨngkanopo nopontani kako Anɨtuye hungkuno yoloho neso le-etɨhwamopiso so'no nekwoe sɨmeho wonyoangkafo emo'nɨngkisofoho.

33 Ose hnnɨmentisiyo sohonta siko nolɨkafonji Jelusalemne'no asomo umentisiyefoho. Nowenji siko Jisasɨye inomokomoyo aho hufa'u hopi'nono sɨfe mta'ni anga'nohino sohwanji nom'ne a'amu hofɨko'nji humamotofo so'njimo u'mahonɨngki 34 hofɨko sikimo ulɨmentohofi, Ou, nehopi. Nakwoe Hwe Engo nto lɨko'maho. Kako Saimounɨmo u'mahonɨngki Saimoun uhwonɨngkohoho. 35 Ose ulahonɨngkofi oso hwe hufa'u sohwa'u sikimo yo'mayo honɨngkanopo u'ma'mentiso so'no ulonji ole ulɨmentisi, Jisas kako wopayo kujonto ejopahonɨngki nekwo kakine'no huno eisofoho.

Kakoe inomokomoyo sohwa hofɨko Jisasɨmo uhwonɨmentohofofoho.

(Matɨyu 28:16-20; Mak 16:14-18; Joun 20:19-23; Apousel 1:6-8)

36 Hofɨko oso hungkunoso hnnontanɨngkofi Jisas kako ajwo lopo nta'ni imo'noma lohofonto hofɨko'njo ajwo sopo lohofonto ulɨmento, Sɨmeho wopɨngo'njo fosyohumamno. 37 Ose ulahonɨngki hofɨko yomo yontɨfi iyoho unɨngkanɨngki hnnɨmentohofi, Pehotɨkeno. Mewosotɨkeno. 38 Ose hnnɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo yomo peho'no epemo'nawehofo. Sekwoe sɨmeho mo'mo huno pi'nɨngo peho'no seyohoho. 39 Nje sɨfe aho nohonɨngkuji sekwo aho nɨpmmokumno. Ngkonoho. Ngko songo humaleno. Ihwoni. Mewoso sohwa hofɨko a'apaho'nji yokino so'nji ngkimo nohonɨngkohofo pa'nyo'maho. O'o, mewoso yokino so'nji mɨkufo so'nji anefoho. 40 Ose ulonto kako kakoe sɨfe'nji aho'nji hofɨkimo utɨhwamentisofoho. 41 Ose uhwonontɨfi hofɨko kakimo sɨmeho hi'ntnnono muyilohwono ko syofɨsyontɨfi hofɨko sɨmonyo yontɨfi pisopisaho mjalɨmɨhwanɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo wosopayo fiso olopo wo'nnyo hwasilaho. 42 Ose ulahonɨngki hofɨko inanɨku iloho yahumentohofoso umosiyahonɨngkofi 43 nomanto nonɨngkahonɨngki hofɨko kakimo tɨmo uhwonɨmentohofofoho.

44 Ose uhwonɨngkahonɨngkofi kako hofɨkimo ulɨmento, Hohonta ngko sekwo'nji humanji ole selɨmentoho, Yo'mayo hungkuno Mouses ngkine'no mtɨ'mokumentiso so'nji a'amu Anɨtu hungkuno uyahonɨngki ngkine'no lɨmotofo sohwafe hungkuno so'nji a'amu ngkine'no Ta'njo Iyoswomo mtɨ'mokumentohofo so'nji oso hungkuno hopi'nonohino ngkine'no mtɨ'mokumentohofoso ne imo'none so'no nto selɨmentohefoho. 45 Ose ulonto hofɨkoe hunomo ehohosɨsyahonɨngki hofɨko Anɨtuye hungkuno ne so'no huno ito'no umentisofoho. 46 Ole ulɨmento, Anɨtuye hungkunoso ole nalohi, Kɨlais oso hwe Anɨtu uhwatɨmentiso sohwo tohino engo nomahwosi sɨkuno hufa'u sɨhune memjaofɨhwoso'no kako poyo imo'nyoso sohwo songo wolɨka'montonoho. 47 Oso hungkuno wopɨngoso a'amufe honɨngkano wonyo somta'ni isɨhutofomayo'ne hungkuno loso ango Jelusalem sopo nta'ni ango'meemo motahumpekuji wolutɨhwafɨkufe. Hungkuno hiso olenoho. Anɨtu kako a'amumo wopɨngo uloho'mentiso so'no a'amu hofɨkoe honɨngkano wonyo somne'no nɨhu'nahone hohujo ikinjaofɨkujo'no Anɨtu hofɨkoe wonyoso wae umo'montonoho. 48 Sekwo yo'mayo homo somo uhwonɨmotofo sohwasi oso hiso'no sekwo a'amu nom'nemo filutɨhwafɨkuno. 49 Upa'nɨmno. Ngko sohwo'ni oso nje Mpohwo wosejapmmonnoho selɨmentisoso sekuyepono wolɨhwatɨmonnoho. Sekwo olo ango Jelusalem lopo nohumentanɨngkuji ahwomomjo yokumpohn'nyoso sekumo wose'ma'montonoho. Nose'mahwoso'no oso hiso'nji nakwo nom'ne angopono wohumpehwano lɨfijo'manji noho fohumpekuno. Ose ulɨmentisofoho.

Anɨtu kako Jisasɨmo ahwomomne'no motasɨmentisofoho.

(Mak 16:19-20; Apousel 1:9-12)

50 Oseso Jisas kako hofɨkimo ipemotawento ango Mpetani sopo uhwojamentisofoho. Oso hopo sopo kakoe a'amu somo aho ulonjimokumentisofoho. 51 Ulonjimokukwato lohofonto hofɨkimo uhwotɨ'mofahonɨngki Anɨtu Jisasɨmo ahwomomne'no motasɨmentisofoho. 52 Hofɨko Jisasɨmne'no hwomtame nto ulohofontɨfi hofɨkoe sɨmeho wonyoangkafo'njohwa Jelusalemne'no asomo pontɨfi sɨmonyo imentohofofoho. 53 Hofɨko sɨkuno huhwo huhwi Anɨtuye tajo ango engo somo humantɨfi Anɨtuye yofe ho'noma'motofofoho.

Lukɨye hungkunoso osohoponoho.

Copyright information for `APZ