Luke 3

Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwo kako Anɨtuye hungkuno lɨjwao'mentisofoho.

(Matɨyu 3:1-12; Mak 1:2-8; Joun 1:19-28)

Hwe engo yofe hwofilo'nnyo'njo Taipeliyos Sisa sohwo kako hwaho hopi'nono mokosyohumentanɨngki soswo aho hopi'nono sɨfe nom'ne mta'ni osofosofahu'no uyakolo'mentiso sohonta olo a'amu hwaho we'e we'e mokosyohumamojo sohwa kakimo enjwa'mo humamotofofoho. Pountiyos Pailot kako hwaho Jutiya sopo mokosyohumamojo hweho. Oso hohosohonta Helout kako hwaho Ngkalili mokosyohumamojofoho. Kola'wehwo Filip sohwo hwaho Ituliya'nji Tɨlakounitisɨ'njimo mokosyohumamojo hweho. Osohonta Laiseniyas kako hwaho Apilene mokosyohumamojo hweho. Oso hohosohonta Anasɨ'nji Kaiyofasɨ'nji siko a'amu Anɨtuye tajo ango engo mokosyohumayo syoho somne'no yofe engo'njo imo'nɨmentisiyefoho. Oso hohosohonta Joun, Sekolaiya sohwoe hwomu sohwo, kako a'amu mohumunyopo humamojo sohumo Anɨtu kakoe hungkuno uyɨmentisofoho. Oseso Joun kako oso hwaho Mijo Joutan ajwo sopo nowakento nowekaponto yonto kako a'amu oso hopo soponjo somo Anɨtuye hungkuno lutɨhuku'mo'mentisofoho. Ole ulɨmento, Sekwo sekwoe honɨngkano wonyo somne'no hohujo ikinjaofɨkujo'no Anɨtu kako sekwoe wonyo hiso wae yasemofɨhwoso'no ngko mijo wakiyosema'mo. Ose ulɨmentisofoho. Joun ose imentiso pa'nyoso hohonta Anɨtu kako Aisaiyamo hungkuno uyahonɨngki iyoswomo ole mtɨ'mokumento,

Hwaho a'amu mohumunyo fi'mo hwe fihwoe mampaho engo ole ho'nɨmento,
Hwe Engo sohumne'no honɨngkano ito'no fehumamno.
Kakoe hano emoyo'ne so'no honɨngkano hiso ito'no mɨhwatɨmno.
Huyo so'mo ijakipokipe walohopɨfe.
Hwofɨki'nyo engo so'nji mno ijisangkisanjo weehufe.
Honɨngkano ikito'nnyo somo ito'no womuhwatɨfe.
Honɨngkanopo sojo ipmpɨngo wo'nnyoso womehu'meeopɨfe.
Ose ikujo'no hwe moya'mi hopi'nono hofɨko oso hwe Anɨtu asomo netɨmayo'ne uhwatɨmonte'no yalokunjo sohumo uhwonantɨfeho.
Aisaiya oso hungkuno mtɨ'mokumentisofoho.

Hwe moya'mi pi'nɨngo engo mijo wokiyonemano lontɨfi hofɨko Jounɨmo u'ma'mentohofofoho. I'mofopahonɨngkofi Joun hofɨkimo ulɨmento, Sekwo homa mehomi soku tɨhwo selɨmasoto. Anɨtu a'amufe wonyo honɨngkano somne'no tohino mɨkunɨmposo uyo somne'no i'waho fiyɨmno. Ose tɨhwo selahonɨngki nɨ'mahofo kulo. Sekwoe honɨngkano wonyo somne'no hohujo ukinjaofano lɨfijo'manji e'wano yahino wopɨngo'nohini utɨhwa'nyopo fiyɨmno. Sekwo ole nohnnɨngkutoho. Nakwo Apɨlohamɨye imu hn'nɨmo oso tohino engo hiso mone'manehoho. Ose nohnnɨngkutoho. Ngko hungkuno nehopi'nohino waselɨmonne'no yohono. Olo sojo loso Anɨtu kako Apɨlohamɨye imuhwa wamtɨ'mokumo loso'manji kako hopoeno wamtɨ'mokumontonoho. Anɨtu kako iyomo mɨngo lofo'ne iwa'mɨngo ikafe'mo mokosyalohofoho. Iyo ipisayo wopɨngo minto'nyo'njo somo nolofehwosi tohomo wolofae'mtonoho.

10 Ose ulahonɨngki hofɨko Jounɨmo ulohonɨmentohofi, Oso hungkuno nalohino hiso'no nakwo pipi yanehwono. 11 Ose ulahonɨngkofi kako ulɨmento, Hwe manji'mofo hufa'u'njo sohwo kako hwe fihwo manji'mofo'ne'no umofonyo inyo sohumo anga'no uyono. Oso pa'nyoso a'amu wosopayo wo'nnyo sohwo kako nom'ni hwamo uyono. Ose ulɨmentisofoho.

12 A'amu hamniyoho ho'nasyontɨfe mawo'nɨngkohofo a'amu fehohnjo sohwa mijo wokiyonemano lontɨfi Jounɨmo u'mantɨfi ulɨmentohofi, Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi nakwo sohwona'ni pipi yanehwono. 13 Ose ulahonɨngkofi ulɨmento, A'amu nakwoe hwaho mokosyohumayo sohwa hamniyoho mayo'ne hungkuno yano sejapɨwo'nɨngkohofo soponohini a'amu mta'ni mapmno. Sekwo nom'ne hamniyoho nakwo'ne womano ose syafɨsyɨkutoho.

14 A'amu itokuso'njo fehohnjo sohwa Jounɨmo ulɨmentohofi, I, nakwo pipilo. Nakwo peho uyantanto. Ose ulahonɨngkofi kako ulɨmento, Sekwo a'amu mta'ni hamniyoho mayo'ne hwasyo hungkuno mjɨlɨkutoho. Sekwo a'amu somo siki ikujoho ufonjɨkutoho. Sekwoe hwe engo sohwo hamniyoho sejapɨwo'nɨngkiso somne'nohini sekwo sɨmeho wopɨngo wasemo'nono. Nom'ne hamniyoho so'ne'no jomo ulɨkutoho. Ose ulɨmentisofoho.

15 A'amuso Jounɨye hungkunomo upa'nontɨfi hofɨko hofɨkoe hi ulɨkofahonɨngki huno pi'nɨngo syafɨsyontɨfi ole hnnɨmentohofi, Olo hwe lohwo Anɨtu olo hwaho lopone'no uhwatɨmo lɨmentiso sohwolɨkeno. 16 Ose hnnɨngkahonɨngkofi Joun ulɨmento, Ngko sekumo mijo'nohini kiyosemawo'nɨngkohono. Hwangku hwe nom'ne fihwo kakoe yokumpohn'nyoso nje yokumpohn'nyomo yakolo'nnyo sohwo wapmmontonoho. Ngko sohwo'ni oso hwe huhwo sohwoe yofe engo so'no ngko kakimo momayo ulohofiyo hwo'nyoho. Kako nopɨhwosi kako sekumo mijo'nohini makiyosemanehoho. O'o, kako Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo'nji toho'nji wokiyosema'montonoho. 17 Kako hwaho mno ijiyo'neso mokosyohumunyo hweho. Kako hwaho mno ijɨhwosi wosopayoso ijomahwosi pahoso wae yaofɨhwosi wosopayo neso kakoe angomo woho'nahumontonoho. Pahoso toho masɨmpe'nyo ne'no sijɨwo'nɨngkiso somo woho'nae'montonoho.

18 Oso pahnnɨmo hungkuno ulonto kako nom'ne hungkuno pi'nɨngo engo oso pa'nyoso a'amufe hunomo ufohotofo'ne Anɨtuye hungkuno wopɨngoso lutɨhwamojo hweho.

Hwe engo Helout kako Jounɨmo impo'angomo impe intofahumentisofoho.

19 Tɨfi no'mo nom'ne sɨkuno somo hwe yofe engo'njo Helout kako hwaho mokosyohumayo sohwo kako konɨngkwa'wehwoe ape Heloutiyasɨmo hufo ma'mentiso so'nji nom'ne honɨngkano wonyo pi'nɨngo engo imentiso so'ntnne'no Joun kako Heloutɨmo yoka hungkuno ulɨmentisofoho. 20 Oso hiso'no Helout kako nom'ne wonyo engo imentisoso olenoho. Kako Jounɨmo impo'angomo impe intofahumentisofoho.

Joun kako Jisasɨmo mijo kiyoma'mentisofoho.

(Matɨyu 3:13-17; Mak 1:9-11)

21 Sɨkuno fihwi hwe moya'mi pi'nɨngo engo somo Joun kako mijo nto kiyomanto humohumantohofofoho. Osohonta Jisas kako Jounɨmo u'mahonɨngki Joun Jisasɨmo mijo kiyoma'mentisofoho. Moi'wo nto kiyomahonɨngki Jisas kako Mpohumo jomo ulontanɨngki ahwomo mtampo'mentisofoho. 22 Ahwomo nomtompeehonɨngki Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo yɨhufo ntolofiyo hopa ponto Jisasɨmo wekehumapmmentisofoho. Oso hohosohonta ahwomo mta'ni ole ho'nɨmento, Kɨko nje Hwomu sohwohnne'no ngko sɨmeho wopɨngo mɨkunɨmposo kijopalokweno. Kɨko yo'mayo wopɨngo iwo'nɨngkino so'no nje sɨmeho wopɨngo nɨmo'nantofoho.

Jisasɨye hofiyakwosafe yofefoho.

(Matɨyu 1:1-17)

23 Jisas kakoe soswoteti (30) uyakolofahonɨngki kako kakoe syoho neso ema'mentisofoho. Hwe moya'mi hofɨko huno ole syafɨhu'mentohofofoho. Jisas kako Jousepɨye hwomu hweho. Ose syafɨhu'mentohofofoho.

 • Jousepɨye kanɨngkwohwoe yofeso Heliyoho.
24 
 • Heliye kanɨngkwohwo sohwo Motatɨyoho.
 • Motatɨye kanɨngkwohwo sohwo Lifaiyoho.
 • Lifaiye kanɨngkwohwo sohwo Melɨkiyoho.
 • Melɨkiye kanɨngkwohwo sohwo Janaiyoho.
 • Janaiye kanɨngkwohwo sohwo Jousepɨyoho.
 • 25 
 • Jousepɨye kanɨngkwohwo sohwo Mototiyasɨyoho.
 • Mototiyasɨye kanɨngkwohwo sohwo Amousɨyoho.
 • Amousɨye kanɨngkwohwo sohwo Nahomɨyoho.
 • Nahomɨye kanɨngkwohwo sohwo Esɨliyoho.
 • Esɨliye kanɨngkwohwo sohwo Nakaiyoho.
 • 26 
 • Nakaiye kanɨngkwohwo sohwo Matɨyoho.
 • Matɨye kanɨngkwohwo sohwo Mototiyasɨyoho.
 • Mototiyasɨye kanɨngkwohwo sohwo Semenɨyoho
 • Semenɨye kanɨngkwohwo sohwo Jousekɨyoho.
 • Jousekɨye kanɨngkwohwo sohwo Joutafoho
 • 27 
 • Joutafe kanɨngkwohwo sohwo Jouananyoho.
 • Jouananye kanɨngkwohwo sohwo Lesafoho.
 • Lesafe kanɨngkwohwo sohwo Selepapelɨyoho.
 • Selepapelɨye kanɨngkwohwo sohwo Siyalɨtiyelɨyoho.
 • Siyalɨtiyelɨye kanɨngkwohwo sohwo Neliyoho.
 • 28 
 • Neliye kanɨngkwohwo sohwo Melɨkiyoho.
 • Melɨkiye kanɨngkwohwo sohwo Atiyoho.
 • Atiye kanɨngkwohwo sohwo Kousamɨyoho.
 • Kousamɨye kanɨngkwohwo sohwo Elɨmotamɨyoho.
 • Elɨmotamɨye kanɨngkwohwo sohwo Elɨfoho.
 • 29 
 • Elɨfe kanɨngkwohwo sohwo Jousyɨwafoho.
 • Jousyɨwafe kanɨngkwohwo sohwo Eliyesafoho.
 • Eliyesafe kanɨngkwohwo sohwo Joulimɨyoho.
 • Joulimɨye kanɨngkwohwo sohwo Matatɨyoho.
 • Matatɨye kanɨngkwohwo sohwo Lifaiyoho.
 • 30 
 • Lifaiye kanɨngkwohwo sohwo Simeyounyoho.
 • Simeyounɨye kanɨngkwohwo sohwo Jutafoho.
 • Jutafe kanɨngkwohwo sohwo Jousepɨyoho.
 • Jousepɨye kanɨngkwohwo sohwo Jounamɨyoho.
 • Jounamɨye kanɨngkwohwo sohwo Elaiyakimɨyoho.
 • 31 
 • Elaiyakimɨye kanɨngkwohwo sohwo Meleyafoho.
 • Meleyafe kanɨngkwohwo sohwo Menafoho.
 • Menafe kanɨngkwohwo sohwo Matotafoho.
 • Matotafe kanɨngkwohwo sohwo Natanɨyoho.
 • Natanɨye kanɨngkwohwo sohwo Ntefitɨyoho.
 • 32 
 • Ntefitɨye kanɨngkwohwo sohwo Jesiyoho.
 • Jesiye kanɨngkwohwo sohwo Oupetɨyoho.
 • Oupetɨye kanɨngkwohwo sohwo Mpouasɨyoho.
 • Mpouasɨye kanɨngkwohwo sohwo Salɨmounɨyoho.
 • Salɨmounɨye kanɨngkwohwo sohwo Nasounyoho.
 • 33 
 • Nasounɨye kanɨngkwohwo sohwo Aminotapɨyoho.
 • Aminotapɨye kanɨngkwohwo sohwo Atɨminɨyoho.
 • Atɨminɨye kanɨngkwohwo sohwo Aniyoho.
 • Aniye kanɨngkwohwo sohwo Hesɨlounɨyoho.
 • Hesɨlounɨye kanɨngkwohwo sohwo Pelesɨyoho.
 • Pelesɨye kanɨngkwohwo sohwo Jutafoho.
 • 34 
 • Jutafe kanɨngkwohwo sohwo Jekoupɨyoho.
 • Jekoupɨye kanɨngkwohwo sohwo Aisakɨyoho.
 • Aisakɨye kanɨngkwohwo sohwo Apɨlohamɨyoho.
 • Apɨlohamɨye kanɨngkwohwo sohwo Tilafoho.
 • Tilafe kanɨngkwohwo sohwo Nahoulɨyoho.
 • 35 
 • Nahoulɨye kanɨngkwohwo sohwo Selokɨyoho.
 • Selokɨye kanɨngkwohwo sohwo Leuyoho.
 • Leuye kanɨngkwohwo sohwo Pelekɨyoho.
 • Pelekɨye kanɨngkwohwo sohwo Epafoho.
 • Epafe kanɨngkwohwo sohwo Syelafoho.
 • 36 
 • Syelafe kanɨngkwohwo sohwo Kainanɨyoho.
 • Kainanɨye kanɨngkwohwo sohwo Apakɨsatɨyoho.
 • Apakɨsatɨye kanɨngkwohwo sohwo Syemɨyoho.
 • Syemɨye kanɨngkwohwo sohwo Nɨwafoho.
 • Nɨwafe kanɨngkwohwo sohwo Lamekɨyoho.
 • 37 
 • Lamekɨye kanɨngkwohwo sohwo Metuselafoho.
 • Metuselafe kanɨngkwohwo sohwo Inoukɨyoho.
 • Inoukɨye kanɨngkwohwo sohwo Jaletɨyoho.
 • Jaletɨye kanɨngkwohwo sohwo Mahololelɨyoho.
 • Mahololelɨye kanɨngkwohwo sohwo Kainanɨyoho.
 • 38  Kainanɨye kanɨngkwohwo sohwo Enousɨyoho. Enousɨye kanɨngkwohwo sohwo Setɨyoho. Setɨye kanɨngkwohwo sohwo Atamɨyoho. Atamɨye kanɨngkwohwo sohwo Anɨtuyoho.
  Copyright information for `APZ