Luke 4

Seten kako Jisasɨmo yamofo uloho'mentisofoho.

(Matɨyu 4:1-11; Mak 1:12-13)

Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo Jisasɨye sɨmehomo uhumahonɨngki Jisas kako oso Mijo Joutan nulɨko'mahonɨngki Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo Jisasɨmo hwaho wonyo a'amu mohumunyo sopone'no ipemotawomentisofoho. Oso hopo sopo Jisas kako ne'no nohumentanɨngki Seten kako Jisasɨmo yamofo ulohofontanɨngki sɨkunofouti (40) memjao'mentisofoho.

Oso hohosohonta Jisas kako wosopayo manyo'njo humamojo sohwo kako mijoho engo pe'nɨmojofoho.
Seten kako Jisasɨmo u'manto ulɨmento, Kɨko Anɨtuye Hwomu Nehwosɨ'manji olo sojo lomo hungkuno ulohojo'no wopayo umo'nono. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Anɨtuye hungkuno ole nalɨwo'nɨngki,

A'amu wosopayo'nohini nɨngkuhwoso sohwo kako ito'no mohumanehoho.
Ose ulahonɨngki Seten kako Jisasɨmo hwofɨki'nyo pone'no sɨhwojamentisofoho. Osopo nta'ni Seten kako hwaho hopi'nonohino a'amu yofe engo'njo sohwa mokosyohumawo'nɨngkohofoso Jisas uhwonono lonto nɨhu'no komo'no ujo ehontojwahumentisofoho. Oseso Seten Jisasɨmo ulɨmento, Kɨko ngkine'no hwomtame ntohofohojo'no ngko oso hwaho hopi'nonohino somo mokosyohumayo'ne yokumpohn'nyo so'nji yofe engo so'nji kikimo wokijapmmonne'no yohono. Yo'mayo uhwonɨngkohino loso nje'nohinofoho. Ngko hwe fihumo uyɨmo lɨme'manji ngko huhwo sohumo uyɨmo lɨmeso hoponoho. Kɨko ngkine'no hwomtame wantoho'monntaho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Anɨtuye hungkuno ole nalɨwo'nɨngki,

Kɨko jɨje Hwe Engo Anɨtu kakine'nohini hwomtame ulohofo.
Kakine'nohini syoho ulohofiyɨmno.
Ose ulɨmentisofoho.

Osohonta Seten kako Jisasɨmo Jelusalemmjo Anɨtuye tajo ango engo yokintaho sopo sɨhumojawento ulɨmento, Kɨko Anɨtuye Hwomu hwosɨ'manji kɨko olopo nta'ni filɨkofamofo. 10 Ose ulɨkwato lohofonto ulɨmento, Anɨtuye hungkuno ole nalɨwo'nɨngki,

Anɨtu kako kakoe a'amu ahwomomjo somo uluhwoso'no hofɨko kikimo hofiyo wokufo'mantɨfeho.
11 Hofɨko jɨje ahomo aho kumakukuji jɨje sɨfemo sojo mentofomatnnohino.
Tohinoso nɨhu'no momatnnohino.
12 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Anɨtuye hungkuno ole wo'nnyofoho.

Kɨko jɨje Hwe Engo Anɨtu sohumo yamofo nulohofohotoho.
13 Ose ulahonɨngki Seten kako Jisasɨmo yo'mayo yamofoso moi'wo ulohofonto kako nom'ne sɨkunomo Jisasɨmo apa'no yamofo uloho'mne'ento uhwatɨ'mo'mentisofoho.

Jisas kako hwaho Ngkalili sopo kako kakoe syoho ema'mentisofoho.

(Matɨyu 4:12-17; Mak 1:14-15)

14 Jisas kako hwaho Ngkalili sopone'no asomo umentisoso kako Anɨtuye Towahuno Wopɨngofe yokumpohn'nyoso hi'njohwo umentisofoho. Oso hwaho Ngkalili hopo soponjo ango so'meemne'no yo'mayo hungkuno Jisasɨne'no ho'nɨngkamentisofoho. 15 Jisas kako tajo ango we'e somo humanto Anɨtuye hungkuno lutɨhwawo'nɨngkahonɨngki hofɨko oso hungkuno homo somo upa'nontɨfi kakoe yofe ho'noma'mentohofofoho.

Ango we'e Nasalet soponjo a'amuso Jisasɨmne'no hohujo ikinjɨmo'mentohofofoho.

(Matɨyu 13:53-58; Mak 6:1-6)

16 Jisas kako we'e sohwo humamojo ango Nasalet sopo kako engo wento oso hopo sopo humamentisofoho. Jisas kako oso ango we'e sopo asomo wento kako sɨkuno iyoho humayo somo Anɨtuye tajo ango we'e somo syuwo'nɨmojo somne'no humentisofoho. Oso ango homo somo a'amu humentohofo somne'no Anɨtuye hungkuno atofo ujo'ne Jisas lɨkofa loho'mentisofoho. 17 Nolohofahonɨngki hofɨko oso hungkuno Anɨtu Aisaiyamo uyahonɨngki iyoswomo mtɨ'mokumentisoso Jisasɨmo uyɨmentohofofoho. Jisas kako iyoswo hiso nomanto fisaku'mentisoso kako hungkuno ole mtɨ'mokinyoso tɨpema'mento,

18 Anɨtuye Towahuno sohwo kako ngkimo nɨhumanto ngkimo Anɨtuye hungkuno wopɨngo a'amu yo'mayo somne'no umofonyo iwo'nɨngkohofo somo ujo'ne nɨhwosopo'mentisofoho.
Olo kakoe hungkuno hiloso ujo'ne nɨhwatɨmentiso hwo'nyoho.
Sekwo a'amu impo'angomo into'nawotofo soku sekumo impo'ango somta'ni ngko isɨhutofosemahm'me'no sekwo fohumpopmno.
Sekwo a'amu tɨmpi'nyo soku apa'no tɨmo fohonɨmno.
A'amu yo'mayo tango u'mantesomo ngko sekwoe syoho nohayo semokiyo'ne lonɨhwatɨmentiso hwo'nyoho.
19 Anɨtu kako kakoe a'amu ne somo asomo utɨmayo'ne sɨkuno somne'no ujo'ne lonɨhwatɨmentiso hwo'nyoho.
20 Jisas ose ulonto kako iyoswo homo somo popojonto hwe iyoswo hiso mokosyohumawo'nɨngkiso sohumo uyonto kako ampo humamentisofoho. Tajo ango we'e somjo a'amuso hofɨko Jisasɨmo tɨmo yokumpohn'nyo humuhwontohumantohofofoho.

21 Oseso Jisas kako kakoe hungkuno lutɨhwayoso loma'mentisofoho. Ole ulɨmento, Oso Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokinyo somjo seloheso sekwo nupa'nɨngkohofoso ne imo'nalofoho. 22 Jisasɨye hungkuno homo somo upa'nontɨfi yomo yontɨfi hofɨko kakoe hungkuno wonyoangkafo somne'no huno pi'nɨngo syafɨsyontɨfi kakoe yofe ho'nomantɨfi hnnɨmentohofi, Olo huno wopɨngo loso pipi tɨpema'masoto. Kako Jousepɨye hwomu hwolaho.

23 Ose hnnɨngkahonɨngkofi Jisas hofɨkimo ulɨmento, Ngko huno niyohoho. Sekwo olo hungkuno hohonta lɨmotofo loso ngkimo wontantɨfeho. A'amu somo wopɨngo imokuhwajɨwo'nɨngkino sohwosi kɨko kakwo'yohwo sohwosi wopɨngo hmmokinyo. Hungkuno yolohoso ole wontantɨfeho. Yo'mayo yahino wonyoangkafo kɨko ango Koponeyam humanji imotnno so'no nakwo nto upa'nɨmalohwone hopaso kɨko olo jɨje hwapɨngo loponjo a'amu hn'nɨmo fonalohofo. 24 Ose ulonto ulɨmento, Ngko hungkuno nehopi'nohino waselɨmonne'no yohono. A'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmojo sohwoe a'amu hwapɨngoponjoso hofɨko kakoe hungkuno somo ito'no minɨngkawo'nɨngkiyohofo. 25 U, nehopi. Hohonta Ilaija kako hwaho Isɨlael humamojo sohonta ifoyo masiyo'njo ne'no nohumentanɨngkofi soswo hufa'u sɨhune hamno aho fehohnjo hopi'nonohino nom'ne mta'ni anga'no uyakolo'mentisofoho. Oso hohosohonta mijoho mɨkunɨmposo i'mofopahonɨngki apɨwojo sofa pi'nɨngo oso hwaho Isɨlael sopo humamentohofofoho. 26 I oso'no Anɨtu kako Ilaija sohumo kako kakoe hwapɨngo Isɨlael sopo apɨwojo fisimo ufo'mayo'ne uhwatɨmentiso'maho. O'o, Anɨtu kako hwaho Saitoun ango Salefat oso ponjo apɨwojo anga'nohino simne'no yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngki yohofoso ulohofone'ento uhwatɨmentisofoho.

27 U, nom'ne hungkuno mne'no fɨsyafɨsyo. Hohonta Ilaisa Anɨtu mta'ni hungkuno lutɨhwa'mojo sohwo humamojo sohonta oso hwaho Isɨlael sopo a'amu uyo nɨhu'no wonyoso pi'nɨngo engo'njo humamotofofoho. I oso'no Ilaisa kako kakoe hwapɨngoponjo a'amu somo wopɨngo umokumentiso'maho. O'o, kako hwe anga'no hwaho Siliyanta'ango Naman sohumnohini wopɨngo umokumentisofoho.

28 Jisas ose ulahonɨngki a'amu oso tajo ango homo somo humohumantohofo a'amuso hungkuno hiso upo'nantɨfi sɨmeho tohino umnɨmentisofoho. 29 Hofɨko nolɨkafontɨfi Jisasɨmo aho kompemotawentɨfi ango pone engo somo Jisasɨmo momonyomo uyohotofano lontɨfi kompemotawomentohofofoho. Oso ango antɨme hiso hwofɨki'nyo yokintahopo molinyofoho. Oso hwofɨki'nyo sopo nohumantɨfi Jisasɨmo ho'nomehwasi woho'naofano lontɨfi ko imentohofoso 30 Jisas kako hofɨko'njo ajwo'mo womentisofoho.

Jisas kako hwe sohumo towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyo sohumo wae yao'mentisofoho.

(Mak 1:21-28)

31 Jisas kako hwaho Ngkalili ango Koponeyam ne'no umentisofoho. Osopo nohumanto kako sɨkuno iyoho humayo somo a'amu pi'nɨngo somo Anɨtuye hungkuno lutɨhwamentisofoho. 32 A'amuso hofɨko kakoe hungkunomo upa'nontɨfi yomo imentohofofoho. Hwapɨngoso a'amu sɨkuno iyoho humayo homo somo hungkuno lɨmotofoso hofɨkoe huno mta'ni majofoho. O'o, nom'ne a'amu ulɨmotofoso ulɨmotofofoho. I, Jisas Anɨtuye huno ne somta'ni hungkuno wopɨngo tɨpemanto yokumpohn'nyo so'nohini lutɨhwamentisofoho.

33 Oso tajo ango we'e homo somo hwe towahuno wonyo'njo fihwo nohumanto kako mango mohm'no ole ulɨmento, 34 Hoe, Jisas Nasaletnnta'ango sohwosi, kɨko nakumo peho wonaloho'mne'no sopalokuno. Kɨko nakumo wonyo wonamokumonne'no losopalokuno. Ngko kikine'no huno niyohoho. Kɨko Anɨtuye Hwomu Wopɨngo Ne hwosoho. 35 Ose ulahonɨngki Jisas kako towahuno wonyo sohumo yoka ulɨmento, Mampi'nyo fosyohumaho. Kɨko olo hwe lohumo ulɨko'maho. Ose ulahonɨngki towahuno wonyo huhwo sohwo kako hwe sohumo a'amu pi'nɨngo'njo sopo hwahopo yohotofasyonto ulɨko'manto hwe sohumo nom'ne tohino muyo'njo imentisofoho. 36 A'amu ose uhwonontɨfi yomo engo yontɨfi hofɨko mjahnnɨmmentohofi, Olo hungkuno yokumpohn'nyo hiloso peho hungkuno ulahonɨngki humpehofo towahuno wonyo sohwafo. Ose hnnɨmentohofofoho. 37 Oseso Jisasɨmne'no hungkunoso ango'meemne'no ho'nɨmentisofoho.

Jisas kako Pitafe konemimo wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 8:14-15; Mak 1:29-31)

38 Jisas kako oso tajo ango somta'ni swaponto Saimounɨye angomo humentisofoho. Saimounɨye konemi siye a'apahoso tohohmtnno mɨkunɨmposo'njoho. Oso hiso'no hofɨko Jisas oso a'mu simo ufo'mayo'no joho lutɨma'mentohofofoho. 39 Jisas kako a'musi fosyowentanjo sopo lohofawento kako a'apaho tohohmtnno hwapɨngo sohumo yoka ulɨmento, Kɨko mpano. Ose ulahonɨngki kakoe a'apaho tohohmtnnoso moi'wo imo'nɨmentisofoho. Moi'wo imo'nɨngkahonɨngki a'musi kako komo'no nolɨkafonto a'amumne wopayo iloho humisyofoho.

Jisas kako hwe moya'mi pi'nɨngo engo somo wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 8:16-17; Mak 1:32-34)

40 Mofehi'nyo ikwo'mokahonɨngki hwe moya'mi hofɨkoe a'amu mnokino'njo somo Jisasɨ'njo sopone'no motɨhu'mokumentohofofoho. Kako a'amu anga'no anga'nohino homo somo aho kisasyonto kako hwe moya'mi hopi'nonohino somo wopɨngo umokumentisofoho. 41 Jisas kako hwe moya'mi pi'nɨngo engo somta'ni towahuno wonyo wae yao'mentisofoho. Oso towahuno wonyo hiso hofɨko joho mohm'no ole ulɨmentohofi, Kɨko Anɨtuye Hwomu Ne hwosoho. Ose ulɨmentohofofoho. Hofɨko Jisas Kɨlais sohwo ahwomo mta'ni Anɨtu uhwatɨmentiso hweho huno umentiso so'no Jisas hofɨkimo yoka ulɨmento, Sekwo nom'ne hungkuno ulɨkutoho. Ose ulahonɨngki hofɨko mampi'nyo humamentohofofoho.

Jisas kako ango'meemo syoho iku'mo'mentisofoho.

(Mak 1:35-39)

42 Imɨngo ne so'nji Jisas oso ango hopo sopo nulɨko'manto hwaho a'amu mohumunyo sopone'no ngko'nohini we'enehwo wohumamo lonto umentisofoho. I oso'no hwe moya'mi hofɨko hafɨhafe tɨpm'mantɨfi u'ma'mentohofofoho. U'mantɨfi yokumpohn'nyo ulɨmentohofi, Kɨko nakumo nonahwotɨ'mofohotoho. Kɨko nakwo Koponeyam lopo wohumentɨhwano. 43 Ose ulahonɨngkofi kako ulɨmento, A'amu ango'meemjo somo Anɨtu kako wopɨngo wosemokosyohumamte'no yalokunjo so'no ngko hofɨkimo hungkuno wopɨngo hiso wolɨjumo'monne'no yohono. Anɨtu kako oso syoho hiso'no nɨhwatɨmentiso hwo'nyoho. Ose ulɨmentisofoho.

44 Oseso Jisas kako Anɨtuye hungkuno wopɨngoso hwaho Jutiya soponjo tajo ango anga'no anga'nohino somo humolutɨhuku'mofisofoho.

Copyright information for `APZ