Luke 5

Jisas kako Saimoun Pitamo hungkuno ulɨmentiso so'no inanɨku pi'nɨngo engo ifammentisofoho.

(Matɨyu 4:18-24; Mak 1:16-20)

Sɨkuno nom'nemo Jisas kako mijo ayo Ngkenesalet
5:1 Yofe Ngkenesaletɨyeso Mijo Ayo Ngkaliline nom'ne yofefoho.
momɨngo sopo nohumentanɨngki hwe moya'mi pi'nɨngo engoso Anɨtuye hungkuno upo'nano lontɨfi hofɨko Jisasɨ'njo mofonepo wohumano lontɨfi yohoto yohotofo mjaloho'nɨmopmmentohofofoho.
Jisas kako a'amu homo somo uhwononto uhwonɨmentisoso yofayokino we'e hufa'u sohwa'u ifohohosasyonji nowentanɨngki hofekwosa sohwa hofɨko inanɨku ifamiyo ho'yoso mijo yojɨjwontanɨngkofi uhwonɨmentisofoho. Jisas kako Saimounɨye yofayokino somo kotasonto Saimounɨmo ulɨmento, Yofayokinoso nonje we'enehwo usitofo. Ose ulonto Jisas kako a'amu somo yofayokino mijo sopo wentanjo sopo ampo humanto Anɨtuye hungkuno lutɨhwamentisofoho.

A'amu somo lutɨhwa lohofonto Jisas kako Saimounɨmo ulɨmento, Yofayokino mijo ajwo nompone'no motayo. Osopo kɨko jɨje a'amu sohwanji inanɨku ifamiyo ho'yoso mijo ajwo nompo foho'naopmno. Ose ulahonɨngki Saimoun ulɨmento, Hwe Engofo, olo sɨkwo'miyo lomo nakwo inanɨku ufomeeno lontani syoho yokumpohn'nyo ko yɨhwoneso wonyopi ihwonefoho. Siki iyoho lonkononasiso hwona'nyoho. I oso'no kɨko ntohino so'no ngko inanɨku ifamiyo ho'yoso woho'nao'mne yohono. Ose ulahonɨngki hofɨko ho'nao'mentohofo hiso inanɨku pi'nɨngo engo ifammentohofoso inanɨku ifamiyo ho'yoso we'enepi wamtɨhupo'monto imentiso so'no hofɨko nom'ne yofayokino soponjo a'amu sohwamne'no hofɨkimo ufo'mayo'ne joho lutɨma'mentohofofoho. Hofɨko mofone lopo nopontɨfi inanɨku ifamiyo ho'yoso ho'noma'mentohofoso oso yofayokino hufa'u sohwa'umo inanɨku nojaofonto yofayokino sohwa'u mijomo wemotoswamonto imentisofoho.

Saimoun Pita kako yo'mayo i'mofapmmentiso somo uhwononto kako Jisasɨye sɨfɨki'nyo so'mo hwomtame ulohofonto ulɨmento, Hwe Engofo, kɨko ngkimo nɨhwotɨ'mofohoji mpano. Ngko hwe wopɨngohwonɨ'maho. Wonyo hwo'nyoho. Ose ulɨmentisofoho. Hwapɨngoso kako oso inanɨku ifammentohofo somo uhwononto iyoho unɨngkahonɨngki ulɨmentisofoho. Kako'nohinɨ'maho. O'o, a'amu yofayokinopo humohumantohofo huhwanji iyoho imentohofofoho. 10 Sepetiye hwomu sohwa'u Jemɨsɨ'nji Joun'nji siko Saimoun'nji syoho afa'no imotofo sohwa'u siko huhwa'u uhwononji iyoho imentisiyefoho. Oseso Jisas kako Saimounɨmo ulɨmento, Kɨko iyoho yohotoho. Olo inanɨku ifamehino hopaso kɨko hwangku hwe moya'mi ngko'nji songo ne'no humayo'ne somo utɨmatnne hwosoho. 11 Ose ulahonɨngki hofɨko yofayokino mitɨmomɨngo no'mo ifohohosasyontɨfi hofɨkoe ho'yango yo'mayoso ulɨko'mantɨfi Jisasɨmo inɨngkamentohofofoho.

Hwe fihwo a'apaho uyo wonyo'njo sohumo Jisas wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 8:1-4; Mak 1:40-45)

12 Jisas kako ango fipo nohumanto uhwonɨmentisoso hwe fihwo a'apaho uyo wonyo'njo sohwo nohumentanɨngki uhwonɨmentisofoho. Oso hwe huhwo sohwo kako Jisasɨmo uhwononto kako Jisasɨye sɨfɨki'nyo'mo ipitofawento hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmento, Hwe Engofo, Kɨko ngkimo wopɨngo wanɨmokumo liso'manji jɨje yokumpohn'nyoso hoponoho. 13 Ose ulahonɨngki Jisas kako aho kisusyonto hwe sohumo ulɨmento, Ou wopɨngo wakumokumonne'no yohono. Kɨko wopɨngo hmmo'nyo. Ose ulɨmentiso so'no oso uyo wonyo huhwo sohwo moi'wo komo'no imo'nɨmentisofoho. 14 Oso moi'wo imo'nɨngkahonɨngki Jisas hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmento, Ngko jɨje a'apaho wopɨngo kumokohe so'no kɨko nom'ne a'amu somo nulohotoho. O'o, kɨko komo'no nowehoji oso a'amu tajo angomjo syoho'njo sohumo jɨje a'apahoso utɨhwaho. Utɨhwahojo'no kɨko oso yahino Mouses netɨhwamentisoso ose hopa fiyo. Kɨko wosopayo yo'mayoso nomahoji hwe huhwo sohumo uyohojo'no kako Anɨtumne'no woho'nasyono. A'amu oso homo somo uhwonɨngkuji jɨje a'apaho uyo wonyoso wopɨngo imo'nɨngkiso so'no huno wosyofɨsyantɨfeho. Jisas ose ulɨmentisofoho. 15 I Jisas kako ose imentiso hiso'no ango'meemo ho'nɨmmentisofoho. A'amu pi'nɨngo engo oso hungkuno hiso'no upa'nontɨfi ole syafɨhu'mentohofi, Nakwo kakoe hungkuno upo'nɨngkuhwaso'no kako nakumo wopɨngo wonamokumontonoho. Ose syafɨsyontɨfi hofɨko Jisasɨmo u'ma'mentohofofoho. 16 I oso'no Jisas kako sɨkuno pi'nɨngo engo somo hwaho a'amu mohumunyo sopo nowento kanɨngkwohwo Anɨtumo jomo ulɨmojofoho.

Hwe fihwo kakoe sɨfe aho pe'nnyo sohumo Jisas kako wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 9:1-8; Mak 2:1-12)

17 Sɨkuno fihumo Jisas kako hwe moya'mi somo Anɨtuye hungkuno lutɨhwentanɨngki a'amu Falisi sohwanji a'amu Jutafe honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji hofɨko huhwa humunyoponoho. Oso a'amu huhwo sohwa hofɨko hwaho Ngkalili ango hopo soponta'ango sohwanji hwaho Jutiya ango hopo soponta'ango sohwanji ango Jelusalem soponjo sohwanji hofɨko Jisasɨ'njopo u'mantɨfi humamentohofofoho. Anɨtuye yokumpohn'nyo engoso a'amu mnokino'njo somo wopɨngo umokiyo'ne Jisasɨmo wo'mentisofoho. 18 A'amu fehohnjoso hofɨko hwe fihwo sɨfe aho pe'nnyo sohumo ijempohopo Jisasɨyepono itokwapmmentohofofoho. Itokwapontɨfi ango ne mo'mo Jisas humentanjo sopo utofosyano lontɨfi ko imentohofoso 19 hwe moya'mi pi'nɨngo engo ango huhwo sohwi nto uhulo'ofahonɨngkofi hofɨko mitofomoji'mofayo'njo imentohofofoho. Oseso hofɨko ango antɨfepo kotosantɨfi iku'yo fehohnjo nofentɨfi hwe mnokino'njo huhwo sohumo kakoe ijempoho hi'nji antɨfepo nta'ni ango mo'mne'no impe monje intofuyoho'mokumentohofofoho. Oso hwe huhwo sohumo Jisasɨye sɨmanopo meho'nahumentohofofoho. 20 Jisas kako uhwonɨmentisoso oso a'amu itokwapmmentohofo sohwa hofɨko Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono yokumpohn'nyo uyahonɨngkofi Jisas uhwononto hwe mnokino'njo sohumo ulɨmento, Nje a'amu sohwosi ngko jɨje honɨngkano wonyoso wae nto yakumofohono.

21 Ose ulahonɨngki a'amu Jutafe honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji a'amu Falisi sohwanji Jisasɨye hungkunomo upa'nontɨfi hungkuno pi'nɨngo hnnɨmentohofi, Olo hwe lohwo Anɨtumne'no sitofo ulalokunjo lohwo sohwo tɨhwolo. Nakwo a'amu hwahoponjo hn'nwi a'amufe honɨngkano wonyo wae yɨmofo'neso hopo'maho. O'o, Anɨtu kako'nohino hoponoho. 22 Ose hnnontanɨngkofi Jisas kako hofɨkoe huno somjo hungkuno so'no huno uyahonɨngki ulɨmento, Ngko Anɨtumne'no sitofo ulalokwe somne'no sekwo huno peho'no syofɨsikomo'nalokwofo. 23 Anɨtu kako ngkimo a'amumo ufo'mayo'ne nɨhwatɨmentiso sohwo'ni olo hwaho lopo a'amufe honɨngkano wonyo wae yaofo'ne yokumpohn'nyoso hi'njo hwo'nyoho. I oso'no a'amu fihwo jɨje honɨngkano wonyo wae weekumo'mo loso sohwoe hungkuno somo ne imo'nyo so'no sekwo sɨmeho mo'mo muhwonɨfitnne kuyoho. Oso yokumpohn'nyo ngko seloheso hi'njo sohwo'ni utɨhwa'nyopo setɨhwahm'me'no hungkuno nom'ne kengoso hwe lohumo ulɨmonne'no yohono. Hofɨkimo ose ulonto kako hwe mnokino'njo sohumo ulɨmento, Kɨko nolɨkafohoji jɨje ijempohoso nomahoji jɨje angopo ne'no mpano. 25 Jisas ose ulahonɨngki a'amu tɨmo uhwontohumentanɨngkofi oso hwe huhwo sohwo kako komo'no nolɨkafonto kakoe ijempohoso nomanto kakoe ango pone'no nowento kako Anɨtuye yofe engoso ho'noma'mentisofoho. 26 Oso ango hopo soponjo a'amuso hofɨko uhwonontɨfi hi umo'nɨngkahonɨngki hofɨkoe sɨmeho mo'mo yomo yomo u'mahonɨngki hofɨko Anɨtuye yofe engoso ho'noma'mentohofofoho. Ole lɨmentohofi, Olo wonyoangkafo uhwonɨngkuhwone loso yahino nɨhu'no wonyoangkafofoho. Ose mjalɨmmentohofofoho.

Jisas kako Lifaimo kakimo inɨngkayo'ne joho ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 9:9-13; Mak 2:13-17)

27 Tɨfi sohonta Jisas kako hano emoyonto uhwonɨmentisoso hwe fihwo a'amu mta'ni hamniyoho mayo syoho'njo sohwo kakoe yofe Lifaiyo sohwo nohumentanɨngki uhwononto ulɨmento, Kɨko ngkimo tɨfi nnɨngkape. 28 Ose ulahonɨngki Lifaiyo nolɨkafonto kakoe yo'mayoso ulɨko'manto Jisasɨmo tɨfi inɨngkamentisoso kakoe inomokomoyo imo'nɨmentisofoho.

29 Lifai kako Jisasɨmne'no kakoe angomo wopayo iloho engo imentisofoho. Oso wosopayo engo hiso'no a'amu mta'ni hamniyoho mayo syoho'njo sohwanji a'amu nom'ne sohwanji Jisas kakoe inomokomoyo huhwanji oso hopo sopo nohumantɨfi wopayo nɨmentohofofoho. 30 A'amu Falisi sohwanji nom'ne a'amu Falisi huhwa honɨngkano hungkuno lutɨhwayo syoho imotofo sohwanji hofɨko nohumantɨfi a'amu wopayo nontanɨngkofo sohwamo uhwonontɨfi Jisasɨye inomokomoyo sohwamo ulɨmentohofi, Sekwo a'amu mta'ni hamniyoho fehohnjo siki mayo syoho'njo sohwanji a'amu honɨngkano wonyo'njo so'nji wopayoso peho'no nalokwofo. 31 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, A'amu mnokino ane'njo wopɨngo humalofoso hofɨko a'amu uyohofahosiyo'njo sohumo mu'mapitnnehofo. O'o, a'amu mnokino'njo so'nohini u'mantɨfeho. 32 Oso pa'nyoso ngko a'amu honɨngkano wopɨngo'njo hwona'nyoho lɨwo'nɨngkohofo somne'no joho ujo'ne lutɨmayo'ne pmmentohe hwonɨ'maho. O'o, ngko a'amu honɨngkano wonyo'njoso hofɨkoe wonyo somne'no hohujo ikinjaofɨkuji ngkimo nnɨngkape-e'ne joho ujo'ne pmmentohe hwo'nyoho. Ose ulɨmentisofoho.

Hohontajo yahino wopayo manyo humayo so'no Jisas kakoe yahino songo somne'no lutɨhwamentisofoho.

(Matɨyu 9:14-15; Mak 2:21-22)

33 Ose ulɨmentisoso hofɨko Jisasɨmo ulɨmentohofi, Jounɨye inomokomoyo sohwa hofɨko sɨkuno fehohnjo somo hofɨko Mpohumo jomo'nohini ulɨwo'nontɨfi wosopayo hopi'nonohinoso manɨwo'nɨngkiyohofɨhwafoho. I a'amu Falisi sohwafe honɨngkanomo inɨngkawowo'nɨngkohofo huhwanji oso yahinoso iwo'nɨngkohofɨhwafoho. I oso'no jɨje inomokomoyo sohwa hofɨko wosopayo so'nji mijo so'nji nonje nonje'nohino nɨwo'nɨngkohofofoho. 34 Ose ulahonɨngkofi Jisas kakine'no olo pahnnɨmo hungkuno loso ulɨmento, Hwe fihwo kako ape maso sohonta kako kakoe a'amu'nji nohumantɨfi hofɨko kakine'no sɨmonyo iyo so'no wosopayo manyo'njo iwo'nɨngkohofotaho. O'o, awonoho. Hofɨko kakine'no sɨmonyo engo yontɨfi wopayo engo nɨwo'nɨngkohofofoho. 35 I oseso hwangku sohonta oso hwe ape maso huhwo sohumo a'amu nom'ne sohwa hofɨko kakoe a'amu mta'ni kompemafɨkuji fonjasyɨkujo'no kakoe a'amu hiso kako ane humafɨkujoso sɨmeho tango'njo humafɨkuji wosopayo manyo'njo uyantɨfeho.

36 Ose ulonto Jisas kako kakoe yahino songo somne'no pahnnɨmo hungkuno hufa'u ole ulɨmento, Hwe fihwo kako manji'mofo tontamo imo'nnyo somo wopɨngo wamtɨ'mokumo lɨhwosi kako hwapɨfe yokumpohn'nyo songo somta'ni tɨfonehwo sɨsɨmpehwosi lojwoma lohofɨhwosi manji'mofo tontamo somo lojwohofojasyososo wopɨngo umo'nɨmontolaho. O'o, oso hwapɨfe songoso manji'mofo yofoho somo wohofojahumo lɨhwosi sɨsɨmpemaso somta'ni wonyo umo'nɨmontonoho. Manji'mofo tontamo huhwo sohumo lojwohofojasyoso hi'nji apa'no wonyo wasɨsɨmpo'nɨmontonoho.

37 Ose ulonto Jisas pahnnɨmo hungkuno tɨfinjoso ole ulɨmento, A'amu fihwo kako mijo iloho uyɨmo lɨhwosi te fɨsiyo woma'montolaho. O'o, awonoho. Kako te fɨsiyo mahwosi mijo ihm'mofɨhwosi iloho yososo mijo wahumpo'montonoho. Te fɨsiyoso nɨhu'nahone wonyo umo'nɨmontonoho. 38 U, hwe huhwo sohwo kako te songoso mahwosi mijo ihm'mofɨhwosi iloho yososo mijo ito'no wolɨfawo'montonoho. Oso pa'nyoso hohontajo yahino so'nji yahino songo so'nji nem'no hu'mokomokosyohumayoso hopo'maho. 39 A'amu fehohnjo hofɨko hohontajo yahino so'no hi umo'nɨngkahonɨngki hofɨko yahino songoso nakwolaho lontɨfi hohontajo somo yokumpohn'nyo mokosyohumawo'nɨngkohofofoho. Oso pa'nyoso a'amu hohontajo yahino wopayo manyo humayo iwo'nɨngkohofoso hofɨko nje yahino songo losetɨhwalokwe somne'no nakwolaho wolantɨfeho. Jisas ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ