Luke 6

Sɨkuno iyoho humayo somo syoho miyo'ne hungkunofoho.

(Matɨyu 12:1-8; Mak 2:23-28)

Sɨkuno iyoho humayo fihumo Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji hofɨko syohopo hano humemoyohofofoho. Inomokomoyo huhwo sohwa mijoho uyahonɨngki wopayo we'e songoso nomantɨfi aho hwoso'mokontɨfi pahoso fuyo laofontɨfi neso nɨmentohofofoho. Ose yahonɨngkofi a'amu Falisi fehohnjo sohwa uhwonontɨfi ulɨmentohofi, Nakwoe honɨngkano hungkunoso yo'mayo syoho sɨkuno iyoho humayo somo iyo'neso hano pitofahinyofoho. Oso hiso'no sekwo olo sɨkuno iyoho humayo losomo wopayo peho'ne mantɨfi nɨngkohofoto. Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo Ntefit imentiso so'no iyoswo mtɨ'mokumentohofoso atofo majo hwasilaho. Oso sɨkuno Ntefit kakoe a'amu so'nji mijoho engo humamentohofo sohonta'ne'no selohonɨngkono. Ntefit kako Anɨtumne'no hwapɨfe ango molinyo somo swonto wosopayo Anɨtuye sɨmanopo ho'nahinyoso swoma'mentisofoho. Oso wosopayo hiso a'amu sikinjo somne'maho. O'o, a'amu Anɨtuye tajo ango syoho'njo sohwamne'nohinofoho. I oso'no Ntefit kako nononto kakoe a'amu sohwamo nuyɨmentisofoho. Sekwo oso hungkuno homo somo atofo majo'njo imentohofo so'no sekwo nje inomokomoyo sohwamo oso hungkuno hiso ulohonɨngkohofotaho. Jisas ose ulohononto ole ulɨmento, Ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni ngko sɨkuno iyoho humayo'neso hwapɨngo hwo'nyoho. Ose ulɨmentisofoho.

Sɨkuno iyoho humayo nom'ne somo Jisas kako hwe aho wonyo'njo sohumo wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 12:9-14; Mak 3:1-6)

Sɨkuno iyoho humayo nom'ne somo Jisas kako Anɨtuye tajo ango we'e sohumo noswonto hwe moya'mi somo Anɨtuye hungkuno ulɨmentisofoho. Osopo nohumentanɨngki hwe fihwo aho angahohnjoso songo songo miyo poyo hopa wo'nnyo sohwo humunyoponoho. A'amu fehohnjo a'amu Jutafe honɨngkano hungkuno lutɨhwayo syoho'njo sohwanji a'amu Falisi sohwanji hofɨko nohumantɨfi Jisasɨmo hungkuno ito'no muhwajiyo ango somo ipemotowane'entɨfi ole syafɨhu'mentohofi, Jisas kako sɨkuno iyoho humayo lomo hwe aho wonyo'njo sohumo wopɨngo umokumontolɨkeno. Ose syafɨsyontɨfi Jisasɨmo uhwontohumamentohofofoho. Jisas hofɨkoe huno so'mjo yahino so'no huno uyahonɨngki hwe aho wonyo'njo sohumo ulɨmento, Kɨko nolɨkafohoji olo ajwo lopo filohofo. Ose ulahonɨngki kako nolɨkafonto ajwopo loho'mentisofoho. Oseso Jisas kako a'amu huhwo sohwamo ulɨmento, Ngko sekumo waselohonɨmonne'no yohono. Oso honɨngkano hungkuno Mouses neyakwosamo uyɨmentisoso sɨkuno iyoho humayo lomne'no pehofo nalohoho. Nakwo olo sɨkuno lomo yahino wopɨngo uyantantaho. Wonyo uyantantaho. I nom'ne a'amu somo wopɨngo umokantantaho. Wonyo umokantantaho. 10 Ose ulonto a'amu'njo so'mo tɨmo fe'nɨhwononto hwe aho wonyo'njo sohumo ulɨmento, Jɨje ahoso sɨhwaho fisɨpofo. Ose ulahonɨngki hwe huhwo sohwo kako kakoe aho sɨhwaho sɨpeehonɨngki wopɨngo umo'nɨmentisofoho. 11 A'amu huhwo sohwa ose uhwonontɨfi sɨmano hntotohino umnɨngkahonɨngki hofɨko ole hnnɨmentohofi, Nakwo Jisasɨmo pipi ulohofanehwono. Ose hnnɨmentohofofoho.

Jisas kako kakoe hungkuno lɨku'mofo syoho so'no hwe aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwamo uhwosopo'mentisofoho.

(Matɨyu 10:1-4; Mak 3:13-19)

12 Oso hohosohonta Jisas kako Mpohumo jomo ulɨmo lonto kako hwofɨki'nyo we'e sopone'no sɨmentisofoho. Osopo nohumanto Anɨtune'no jomo ne'no ulontanɨngki iyoho longkonɨmentisofoho. 13 Mofehi'nyo sɨ'mofopahonɨngki Jisas kakoe inomokomoyo sohwamne'no joho ulonto oso hwa mta'ni kako hwe aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo uhwosopo'mentiso sohwamo kako yofe mulɨmentisosoapouselɨyoho mulɨmentisofoho. Oso yofeapouselɨso hungkuno hwapɨngoso olenoho. Anɨtuye hungkuno lɨku'mofo syoho'njo hwafoho.

14 Hwe fihwo uhwosopo'mentisoso Saimounɨyoho. Oso hwe huhwo sohumo Jisas kako nom'ne yofe Pitafoho mulɨmentisofoho. Nom'nihwo Entɨlu Saimoun Pitafe konɨngkwa'we hweho. Nom'nihwa'u Jemɨsɨ'nji Joun'njoho. Nom'nihwa'u Filipɨ'nji Mpatoulomɨyu'njoho. 15 Nom'nihwa'u Matɨyu'nji Toumasɨ'njoho. Nom'nihwo Jemɨs Alɨfiyosɨye hwomu hweho. Nom'nihwo Saimounɨyoho. Kakoe yofe nom'neso Seloutɨyoho. 16 Nom'nihwo Jutas Jemɨsɨye hwomu hweho. Nom'nihwo Jutas Isɨkaliyoutɨyoho. Kako Jisasɨmne'no kakoe mango sohwamo tokoyo'ofo imentisofoho.

Jisas kako hwe moya'mi pi'nɨngo engo somo ufo'ma'mentisofoho.

(Matɨyu 4:23-25)

17 Oseso Jisas kako hwofɨki'nyopo nta'ni kakoe inomokomoyo sohwanji nowentɨfi hintafo somo u'mofawentɨfi osopo inomokomoyo pi'nɨngo engo sohwanji loho'mentohofofoho. Oso hopo sopo nom'ne hwe moya'mi pi'nɨngo engoso hwaho Jutiyanta'ango so'nji ango Jelusalem so'nji oso ango hufa'u mitɨmomɨngo soponjo molinyo sohwa'u Taiya'nji Saitoun'njonta'ango uhu'mokontɨfi humamentohofofoho. 18 A'amu hiso nakwo Jisasɨye hungkuno upo'nɨngkuhwasi a'amu mnokino'njo hn'nɨmo wopɨngo wonamokono lontɨfi uhu'mokumentohofofoho. A'amu towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyo'njo so'nji Jisasɨmo u'mahonɨngkofi kako wopɨngo umokumentisofoho. 19 Oseso hwe moya'mi hopi'nono hofɨko Jisasɨmo aho wokisyusyano lontɨfi imentohofofoho. Hwapɨngoso hofɨko Jisasɨmo aho kisusyahonɨngkofi yokumpohn'nyo Jisas mta'ni hofɨkimo umentisoso hofɨkoe a'apahoso wopɨngo imo'nɨmentohofofoho.

Jisas kako a'amu sɨmonyo iyo'njo humotaho jo'njo somne'no hungkuno uyɨmentisofoho.

(Matɨyu 5:1-12)

20 Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo uhwononto ole ulɨmento, Sekwo Anɨtune'no huno engo maseyo'njo soku sekwo Anɨtumne'no huno wopɨngo wotɨpemano lɨfijo'manji sekwo sɨmeho wopɨngo wasemo'nono. Anɨtu sekumo semokosyohumayo hweho.

21 Sekwo wopayo mijoho pe'nyo soku wopayo'no hi semo'nyo hopaso sekwo Anɨtuye honɨngkano wopɨngo mne'no hi semo'noso'manji Anɨtu kakoe hungkuno sekwoe sɨmehomo wopayo sɨmeho hopaso wosehnnɨmontonoho. Oseso sekwoe sɨmeho wopɨngo wasemo'nono.

Sekwo a'amu olohonta humotaho lalokwofo soku sekwo sɨmonyo fiyɨmno. Hwangku sekwo tɨkafo wojantɨfeho.

22 Hwangku sekwo ngko A'amufe Hwomu sohwo'nɨmne'no nnɨngkopalokwofo so'no a'amu nom'neso sehonɨngkuji hofɨko sekune'no sɨmeho nɨhu'no wonyo umo'nɨmontonoho. Oso'no hofɨko sekumne'no hohujo ikinjasemofɨkuji sitofo woselantɨfeho. Hofɨko sekune'no hungkuno nɨhu'no wonyo selɨkujo'no sekwoe yofeso wopɨwahu'montonoho. Yo'mayoso ose selohofɨkujo'no sekwo sɨmonyo fiyɨmno. Hwapɨngoso sekwo upa'nɨmno. Sekwo nje yofe somne'no yo'mayo tango olo se'mante so'no sekwoe ho'yango engo yo'mayoso ahwomomo weho. Oso a'amu sekumo wonyo selohofalokwofo hofɨkoe ajuyohwosa huhwa hohonta a'amumo Anɨtu kakoe hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwa huhwamo wonyo uloho'motofɨhwafoho.

24 I oso'no sekwo a'amu hamniyoho ho'yango yo'mayoso engo yokumpohn'nyo mokosyohumunyo soku Anɨtu tohino nejaponoho lɨkuji sekwo iyoho wasenono. Sekwoe sɨmeho wopɨngo semokiyo'ne yo'mayoso olo hwaho lopo nto mo'malofo kuyoho.

25 Sekwo a'amu olohonta wosopayo engo nonontɨfi sɨmeho nohnnalokwofo soku sekwo Anɨtumne'no inɨngo nayonoho lɨkuji iyoho wasenono. Hwangku sekwo mijoho engo nope'nɨfitnne kuyoho.

Sekwo a'amu olohonta tɨkafo jalokwofo soku hwangku nakwo humotaho engo lɨhwasi tɨmijo engo neswaponoho lɨkuji sekwo iyoho wasenono.
26 Sekwo a'amu soku a'amu nom'ne pi'nɨngoso hofɨko sekwoe yofe ho'nosemawo'nɨngkohofo so'manji Anɨtu nakwoe yofe moho'nonemanoho lɨkuji sekwo iyoho wasenono. Hohonta oso a'amu huhwo sohwafe ajuyohwosa huhwa a'amu Anɨtuye hungkuno hwasyo lɨmotofo sohwafe yofe hi ho'noma'motofofoho.

Jisas kako ole ulɨmentisofoho. Sekwo sekwoe mango sohwamne'no wasemo'nono.

(Matɨyu 5:38-48)

27 Sekwo nje hungkunomo haloho pewo'nɨngkohofo soku sekwo upa'nɨmno. Sekwo sekwoe mango sohwamne'no wasemo'nono. A'amu sekumo sɨmeho wonyo sejapɨwo'nɨngkohofo somo sekwo hofɨkimo wopɨngo'nohini ulohopmno. 28 A'amu fehohnjoso hofɨko sekumo wonyo wosemokano lontɨfi sɨfajo selɨkujo'no sekwo oso a'amu homo somo Anɨtu kako wopɨngo ulohofo'ne jomo ulɨmno. A'amu sitofo selɨkujo'no sekwo a'amu homo somne'no Anɨtu ufo'mayo'ne jomo ulɨmno. 29 A'amu fihwo jɨje manjijohopo kuposɨhwoso'no jɨje manjijoho fehohnta'ni utɨhwaho osopo wakuposono. Hwe fihwo kako jɨje manji'mofo so'no hi umo'nɨngkuhwoso'no kumahwoso'no kɨko yoka ulohotoho. O'o, jɨje hwapɨfe hi'nji uyo. 30 U, hwe fihwo kako yo'mayo so'no jomo kilɨhwoso'no kɨko yano'nohino uyo. U, hwe fihwo kako jɨje yo'mayoso wae yakumofɨhwoso'no kɨko apa'no aku kijape-e'ne hungkuno ulohotoho. 31 Sekwo yo'mayo yahino a'amu sekumo woselohofantɨfe'no yalokwofo hopaso sekwo sɨmo'mo oso yahino hiso hofɨkimo ulohopmno.

32 A'amu sekumne'no umo'nɨwo'nɨngkohofo osomnohini sekwo hofɨkine'no semo'nɨngkuwo so'no Anɨtu kako peho wopɨngo waseloho'montolo. Awonoho. A'amu honɨngkano wonyo'njo Anɨtumne'no mosyafɨsiyo hi oso hopa yɨwo'nɨngkohofofoho. 33 A'amu sekumo wopɨngo selohofɨwo'nɨngkohofo osomnohini sekwo wopɨngo ulohofɨkujɨ'manji oso hiso'no Anɨtu kako peho wopɨngo waseloho'montolo. Awonoho. A'amu honɨngkano wonyo'njo Anɨtumne'no mosyafɨsiyo'njo hi oso hopa yɨwo'nɨngkohofofoho. 34 Sekwo sekwoe yo'mayo so'no hwangku aku nejapɨfitnne'entɨfi uyɨwo'nɨngkohofo'manji Anɨtu kako peho wopɨngo waseloho'montolo. Awonoho. A'amu honɨngkano wonyo'njo Anɨtumne'no mosyafɨsiyo'njo hi oso hopa yɨwo'nɨngkohofofoho.

35  O'o, sekwo olo yahino loso fiyɨmno. Sekwo sekwoe mango sohwamne'no wasemo'nono. Hofɨkimo wopɨngo ulohopmno. A'amu sekumo yo'mayo so'no jomo selɨkujo'no nakumo aku wonejapɨfe sekwo huno nosyafɨsyɨkutoho. Sekwo oso yahino somo inɨngkafijo'manji Anɨtu kako yo'mayo wonyoangkafoso sejapɨhwosi sekwo Anɨtu Yokintahopo Humaso sohwoe Mehomi Ne umo'nantɨfeho. Hwapɨngoso Anɨtu kako a'amu kakine'no isamoyoka mujo'njo so'nji a'amu honɨngkano nɨhu'no wonyo'njo so'njimo wopɨngo ulohofɨwo'nɨngkiso hweho. 36 Senɨngkwohwo Anɨtu sohwo kako a'amu hopi'nonohino somne'no hitoho ulofɨwo'nɨngkiso hopaso sekwo a'amu hopi'nonohino somne'no hitoho waselofono.

Nom'ne a'amu somne'no yano ilofo'ne hungkunofoho.

(Matɨyu 7:1-5)

37 Sekwo nom'ne a'amufe hunomo yano ilofɨkuji wonyofoho nulɨkutoho. Ose ifijo'manji Anɨtu huhwo sekwoe huno somne'no wonyofoho maselonehoho. Sekwo nom'ne a'amufe yahino somne'no tohino uyɨkutoho. Ose ifijo'manji Anɨtu huhwo sekwoe yahino somne'no tohino mosejaponehoho. A'amu sekumo wonyo selohopijosofe wonyoso sekwo wae feeopmno. Oso wonyo hiso'no apa'no huno nosyafɨsyɨkutoho. Ose ifijo'manji Anɨtu huhwo sekwoe wonyoso wae yasemofɨhwosi oso hiso'no kako apa'no huno mosyafɨsyonehoho. 38 Sekwo yo'mayoso a'amumo uyɨkujo'no Anɨtu huhwo kako sekumo yo'mayoso wosejapmmontonoho. Sekwo a'amu nom'nemo yo'mayoso uyɨkujo'no Anɨtu kako sekumo yo'mayoso sejapososo mangonepo ihwosi nohu'mepɨwesyahonɨngkuhwosi kipo kipo lohofɨhwosi wosejapmmontonoho. Sekwo yo'mayo a'amumne'no yano uyɨwo'nɨngkohofo hopaso Anɨtu kakoe yo'mayoso aku wosejapmmontonoho.

39 Jisas kako pahnnɨmo hungkuno'nji ulɨmentisoso ole ulɨmento, A'amu tɨmpi'nyo sohwo kako nom'ne a'amu tɨmpi'nyo sohumo honɨngkano utɨhwamtolaho. Awonoho. Siko huhwa'u pi'nɨmomo woho'nɨ'mofanjiyoho. 40 Hwomu sɨkule syoho iwo'nɨngkiso sohwo kako a'amu kakimo lutɨhwawo'nɨngkiso sohumo uyakolo'montolaho. Awonoho. I oso'no kako syoho yokumpohn'nyo engo ihwosi hwangku kako syoho lutɨhwayo pa'nyo umo'nɨmontonoho.

41 Kɨko jɨje hnnɨngkwa'wehwoe tɨmomjo hintalinyo wojo somo peho'no uhwonalokuno. I, jɨje tɨmomjo iyo feejo engoso hofoki'nawojo so'no kɨko huno makiyotaho. Kɨko jɨje tɨmomjo iyo feejo engoso hofoki'nakuwojo so'no manohonyo'njo sohwosi 42 kɨko jɨje hnnɨngkwa'wehumo ole peho'ne ulalokuno. Nɨngkwahwo jɨje tɨmomjo hintalinyo wojo we'eso wae weekumo'mo. Ose peho'no ulalokuno. Kɨko mango'nohino hwosoho. Sɨmo'mo kɨko jɨje tɨmomjo iyo feejo engoso hofoki'nakuwojoso wae kaki'no feemo'nyo. Ose yohoji kɨko tɨmo ito'no uhwonɨngkohoji hwangku jɨje hnnɨngkwa'wehwoe tɨmomjo hintalinyo we'eso wae fiyo.

Iyo wonyo sohwo kako ipisayo wonyoso unto'nɨmontonoho.

(Matɨyu 7:17-20; 12:33-35)

43 Iyo wopɨngoso ipisayo wonyoso minto'nonehoho. Oso pa'nyoso iyo wonyoso ipisayo wopɨngo minto'nonehoho. 44 Nakwo iyomjo ipisayo somo uhwonɨngkuhwasi nakwo huno wonayono. Iyo wopɨngotaho, iyo wonyotaho. Huno ose wonayono. Nakwo hiyaso somta'ni ikwonjayo momjonanehwono. I nakwo wampeso iyo hiyae somta'ni momjonanehwono. 45 Hwe wopɨngo sohwo kakoe sɨmeho mo'mo huno wopɨngo'njo hweho. Oseso kako yahino wopɨngo'nohini wotɨpema'monte hweho. Hwe wonyo sohwo kakoe sɨmeho mo'mo huno wonyo'njo hweho. Oseso kako yahino wonyo'nohini wotɨpema'monte hweho. Yo'mayo huno sɨmeho mo'mo engo yamo'nnyoso mango mta'ni lɨwo'nɨngkohoho.

Ango mojo'ne yahino hufa'uyoho.

(Matɨyu 7:24-27)

46 I, sekwo ngkimo Hwe Engofo, Hwe Engofo, peho'ne ntɨwo'nɨngkohofo. Sekwo Hwe Engofo ko ntontɨfeso sekwo nje hungkunomo tɨfi monnɨngkayo'njo kuyoho. 47 A'amu ngkimo nɨ'manto nje hungkunomo haloho pento tɨfi nnɨngkawo'nɨngkiso sohwo kako olo pahnnɨmo hungkuno loso pa'nyoso wolosetɨhwamne'no yohono. 48 Oso hwe huhwo sohwo kako a'amu fihwo ango wopɨngo wamolɨmo loso sohwo pa'nyo hweho. Kako hwosa'imo mno kengomo'mo ijɨhwosi hwosaho nɨhu'no yokumpohn'nyo wawontɨmontonoho. Osopo ango yokumpohn'nyo molososo ango huhwo sohwo wonyo mmo'nonehoho. O'o, ifofo engo ihwosi oso ango huhwo sohumo mojwohafonehoho. Hwapɨngoso kakwo'yohwo sohwo hwosaho yokumpohn'nyo molinyofoho.

49 I oso'no a'amu fihwo kako nje hungkunomo ko nupa'nɨngkuhwosi ngkimo monnɨngkape'njo sohwo kako a'amu ango siki molahinyo pa'nyo hweho. Kako ango hwosaho ne mo'mo mawonjiyo'njo yososo iyo po'nɨfo'nohini hwaho tojwaponohini wawontɨmontonoho. Oso hopo sopo ango molɨhwoso'no ifofo engo ihwosi oso ango moloso hiso wojoha'montonoho.

Copyright information for `APZ