Luke 7

A'amu itokuso'njo mokosyohumayo sohwoe syoho ulohofiyo sohumo Jisas wopɨngo u'mokumentisofoho.

(Matɨyu 8:5-13)

Jisas kako oso hungkuno hiso hwe moya'mi somo moi'wo ulonto kako ango Koponeyamne'no umentisofoho. Hwe fihwo kako a'amu itokuso'njo sohwamo mokosyohumayo sohwo kakoe syoho ulohofiyo fihwo kako mnokino engo tɨpemanto poyo mofonepo wope'nɨmonto imentisofoho. Oso hwe engo huhwo sohwo kako kakoe syoho ulohofiyo sohumne'no sɨmeho uyɨmojo hweho. Kako Jisas mofonepo humaho upa'nonto kako Jutafe hwe engo fehohnjo sohwamo Jisas a'amu mnokino'njo sohumo wopɨngo umokiyo'no utɨmayo'ne lɨhwatɨmentisofoho. Lɨhwojahonɨngki hofɨko Jisasɨmo u'mantɨfi hungkuno yokumpohn'nyo akwe'no ulɨmentohofi, Olo hwe wopɨngo'nohini lohwo kako honɨngkano ito'nohino iwo'nɨngkiso hweho. Oseso kɨko kakimo ufo'maho. Kako a'amu Loum ko huhwo kako nakwo a'amu Juta sohwona'nɨmne'no hitoho ulofɨwo'nɨngkiso hweho. Kako nakune'no Anɨtuye tajo ango we'eso molɨmentisofoho. Ose ulahonɨngkofi Jisas hofɨko'nji umentohofofoho. Kako ango'njo tɨfonepo i'mofowahonɨngki hwe yofe engo'njo sohwo kako kakoe a'amu nom'ne sohwamo Jisasɨyepono lɨhwatɨmentisofoho. Hofɨko Jisasɨmo u'mantɨfi hwe huhwo sohwoe hungkuno motapontɨfi ulɨmentohofi, Nje ango ne sopo nɨ'mayo so'no syoho engo ihnnoho. Hwe Engofo, kɨko nje angomo ko swapihnneso ngko hwe wopɨngo hwo'nnye ango'm'maho. Oso'no ngko kikiyepono ko pmneso ngko hwe wopɨngo hwonɨ'maho. I oso'no kɨko osopo nohumahoji hungkuno'nohini lisoso nje syoho ntohofiyo sohwo wopɨngo umo'nɨmontonoho. Ihwoni. Ngko huhwo'ni hwe engo sohwamo enjwa'mo humale so'no ngko hofɨkoe hungkunomo tɨfi ito'no inɨngkawo'nɨngkohe hwo'nyoho. U, hofɨko ngko huhwo'nɨmo nom'nihwa enjwa'mo humalofo. Oseso ngko hwe fihumo Mpano ulɨ'me'no kako wamtonoho. U, nom'ne sohumo Oyomo ulɨ'me'no kako wapmmontonoho. U ngko nje syoho ntohofiyo fihumo, Olo syoho fiyo ulɨ'me'no kako syoho uyɨmontonoho. Oseso kɨko hungkuno'nohini ulohojo'no ngko huno niyohoho. Nje syoho ntohofiyo sohwo wopɨngo umo'nɨmontonoho. Ose ulɨmentohofofoho.

Jisas kako oso hungkuno hofɨko motapmmentohofo homo somo upa'nonto kako yomo yonto kako oso hwe engo huhwo sohumne'no huno pi'nɨngo engo syafɨhu'mentisofoho. Oso hwe moya'mi pi'nɨngo engo kakimo inɨngkamentohofo somne'no Jisas kako ikinjamo lohofonto pisopisaho lonto ulɨmento, Ngko oso hwe engo huhwo sohumne'no hungkuno waselɨmonne'no yohono. Ngko a'amu Isɨlael sofe sɨmeho hi'ntnnono ntapinyo yahinoso oso hwe huhwo sohwoe pa'nyoso muhwonyo'njo hwo'nyoho. 10 Ose ulahonɨngki oso a'amu hwe yofe engo'njo sohwo luhwatɨmentiso sohwa hofɨko hofɨkoe ango pone'no asomo nowentɨfi uhwonɨmentohofoso syoho ulohofiyo sohwo kako wopɨngo nohumentanɨngki uhwonɨmentohofofoho.

Apɨwojo ango Nainnta'ango siye hwomu poyo pe'nɨmentiso sohumo Jisas kako apa'no songo ulɨka'mentisofoho.

11 Sɨkuno fehohnjo memjaofahonɨngki Jisas kako ango Nain sopone'no umentisofoho. Kakoe inomokomoyo sohwanji nom'ne hwe moya'mi pi'nɨngo engo hi'nji umentohofofoho. 12 Oso ango hopo soponjo kuso engo somo i'mofawentɨfi uhwonɨmentohofoso a'amu sohwa hofɨko a'amu poyo pe'nnyo sohwo itokwapmmentohofofoho. Poyo pe'nnyo sohwoe kona'wohisi kako oso hwomu huhwo sohumnohini ma'mentisofoho. Kakoe hwehwo sohwo hohonta poyo pe'nɨmentisosiyoho. Oso ango hopo soponjo hwe moya'mi pi'nɨngo engoso a'musi'nji nopontanɨngkofi Jisas uhwonɨmentisofoho. 13 Jisas uhwononto a'mu simne'no hitoho engo ulofahonɨngki a'mu simo ulɨmento, Kɨko humotaho lohotoho. 14 Ose ulonto mofonepo lohofawento a'amu poyo pe'nnyo sohwoe ijempoho sopo aho kisesyahonɨngki a'amu itokwapmmentohofo sohwa loho'mentohofofoho. Jisas ulɨmento, Olo hwomo lohwosi, ngko wakilɨmonne'no yohono. Filɨkaho. 15 Ose ulahonɨngki oso hwomu huhwo sohwo songo lɨkafonto hungkuno lɨmentisofoho. Oseso Jisas kako kona'wohimo uyɨmentisofoho.

16 Ose uhwonontɨfi hwe moya'mi hopi'nono iyoho yontɨfi hofɨko Anɨtuye yofe ho'noma'mentohofofoho. Ole ulɨmentohofi, Hwe Engo lohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki najo'ne sohwo nto ifawotoho. Anɨtu kakoe a'amu ne somo ufo'mayo'ne nto ifawotoho. 17 Oso Jisas imentiso so'no hwaho Jutiya oso'mo ho'nomɨwento hwaho ango'meemo ho'nɨmentisofoho.

Joun Jisasɨmne'no hungkuno luhwatɨmentisofoho.

(Matɨyu 11:2-19)

18 Yo'mayo hungkuno Jisasɨmne'no ho'nɨngkiso so'no Jounɨye inomokomoyo sohwa upa'nontɨfi Jounɨmo ulɨmentohofofoho. 19 Joun kako upa'nonto kakoe inomokomoyo hufa'u hwa'umo Jisasɨyepono hungkuno lɨhwatɨmentisofoho. Hungkunoso olenoho. Hwe tɨfi wapmmontonoho ho'nɨmentiso sohwosilaho. I, nakwo nom'nihune'no wohontohumantantaho. 20 Ose lɨhwojahonɨngki siko Jisasɨmo u'manji ulɨmentisiyo, Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwo kikimo ole kilahonɨngkohoho. Kɨko hwe tɨfi wapmmontonoho lɨmentohe sohwosilaho. I, nakwo nom'nihune'no wohontohumantantaho. Jounɨye hungkuno ose ulohonɨmentisiyefoho.

21 Oso hohosohonta Jisas kako hwe moya'mi mnokino kengo kengo'njo somo wopɨngo umokumentisofoho. A'amu towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyo somo wae yao'mentisofoho. A'amu tɨmpi'nyoso apa'no tɨmo honɨmentohofofoho. 22 Jisas kako Jounɨye inomokomoyo sohwa'umo ole ulɨmento, Siko nuhusɨsi yo'mayo nuhwonalokusiyo so'nji yo'mayo upo'nalokusiyo so'ntnne'no Jounɨmo ulohunyo. A'amu tɨmpi'nyoso tɨmo apa'no honalokwofo. A'amu sɨfe wonyo'njoso apa'no hano ito'no walokwofo. A'amu a'apaho uyo nɨhu'no wonyo'njoso (lepɨla) hofɨkoe a'apahoso wopɨngo imo'nɨngkohoho. A'amu haloho pɨku'nnyoso apa'no ito'no upo'nalokwofo. A'amu poyo pe'nnyoso apa'no songo lɨkofalokwofo. A'amu yo'mayo so'no umofonyo iyoso Anɨtuye hungkuno wopɨngoso upo'nalokwofo. 23 A'amu ngkine'no hwahoponta'ango hwolɨkeno, Anɨtuye hwolɨkeno, huno ose mosyafɨsiyo'njo yontɨfi hofɨko sɨmeho hi'ntnnono kenga'no ntopantokwofoso hofɨko sɨmonyo uyɨfe. Siko nuhusɨsi oso hungkuno hiso Jounɨmo ulinyo.

24 Ose ulahonɨngki oso hwe Joun lɨhwatɨmentiso sohwa'u nto wahonɨngki Jisas kako hwe moya'mi somo Jounɨmne'no hungkuno ulɨmentisofoho. Ole ulɨmento, Hohonta sekwo oso hwaho a'amu mohumunyo sopo umentohofo sohonta pehomo uhwonano lontɨfi umentohofoto. Sekwo hwe mohufiyo pa'nɨngo sohwo ifofo ilojao'mentiso sohumo uhwonano lontɨfi umentohofotaho. O'o, ose'maho. 25 Pehohumo uhwonano lontɨfi umentohofoto. Hwe fihwo hwapɨfe yo'mayo wonyoangkafo hu'meesisyoso uhwonano lontɨfi umentohofotaho. O'o, a'amu hwapɨfe yo'mayo wokoso'njo wonyoangkafo sohwa hofɨko hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo sohwoe angomo humawo'nɨngkohofofoho. 26 I, oso'no sekwo pehohumo uhwonano lontɨfi, umentohofoto. A'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki hungkuno najo sohumo uhwonano lontɨfi imentohofotaho. Ou, osohifoho. Upa'nɨmno. Oso hwe sekwo uhwonɨmentohofo sohwo kako a'amu hopi'nonohinomo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki nalɨwo'nɨngkohofo somo yakolo'nnyo hweho. 27 Oso hwe huhwo sohumne'no Anɨtuye hungkuno kakoe hwomumo ole nalohi,

Upa'nyo. Ngko hwe fihumo nje hungkuno motawe'ne wolɨhwatɨmonnoho.
Oso huhwo sohwo kako kikimo sɨmo'mo kupe-e'ne hweho.
Kako jɨje honɨngkano ito'no esyohumayo'ne hweho.
Ose nalohoho.
28 Ngko hungkuno waselɨmonne'no yohono. Hwe moya'mi hopi'nono olo hwaho lopo humalofoso hofɨko Jounɨmo muyakolopitnnehofo. I, oso'no a'amu yofe engo ane sohwo Anɨtumo enjwa'mo humaso sohumo Joun kako osohumo muyakolofonefoho. Jisas ose ulɨmentisofoho.

29 Hwe moya'mi pi'nɨngo so'nji a'amu hamniyoho mayo syoho'njo sohwanji hofɨko Jounɨye hungkunomo upa'nontɨfi hnnɨmentohofi, Anɨtuye yahino nto'nohino somo unɨngkowano lahonɨngkofi Joun hofɨkimo mijo kiyoma'mentisofoho. 30 I oso'no a'amu Falisi sohwanji a'amu Jutafe honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji hofɨko Jounɨye mijo kiyomayo so'no nakwolaho lɨmentohofo so'no hofɨko oso honɨngkano wopɨngo Anɨtu utɨhwamentiso somne'no hohujo ikinjao'mentohofofoho.

31 Oso a'amu huhwo sohwamne'no Jisas ole ulɨmento, Oso a'amu olohonta humalofo sohwa peho pa'nyo hwasimo waselɨmonnto. A'amu peho hwalo. 32 Hofɨko olo pa'nyo hwafoho. Mehomiso hofɨko angopo humantɨfi nom'ne mehomi somne'no joho ole lɨmofɨwo'nɨngkohofo pa'nyo hwafoho.

Nakwo hmpehmpe yoka sɨmonyo'ne kulɨmokahonɨngkuhwoni sekwo sɨmonyo miyo kuyoho.
Nakwo wosofe lahonɨngkuhwoni sekwo humotaho majofoho.
33 Ihwoni. Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwo kako i'mofaponto wosopayo'nji ipisayo mijo pompenjiyo so'nji manyo humohumantiso hweho. Osohumo sekwo uhwonontɨfi lɨmentohofi, Towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyo hweho. 34 I, ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni i'mofaponji ngko ahu'mo wosopayo'nji ipisae mijo pompenjiyo so'nji nɨwo'nɨngkohe so'no sekwo ngkine'no ole lalokwofo. Uhwonɨmno. Hwe wopayo pi'nɨngo engo nyo'njo hweho. Ipisae mijo pomenjiyo pi'nɨngo engo nyo'njo hweho. Kako a'amu hamniyoho mayo syoho'njo sohwanji a'amu honɨngkano wonyo'njo so'njiye a'amu hweho. Oso ngkine'no lɨwo'nɨngkohofɨhwasoho. 35 I oso'no hwe moya'mi hofɨko Anɨtuye huno engo mawo'nɨngkohofoso hofɨkoe honɨngkano wopɨngo somo hofɨkoe ito'no humayo somo a'amu uhwonɨngkuji ne'njofoho wolantɨfeho.

A'mu honɨngkano wonyo'njosi kako Jisasɨye sɨfemo hwone mijo ehuloho'mentisofoho.

36 Falisi fihwo kako ngko'nji wosopayo wonaho lonto Jisasɨmo joho ulɨmentisofoho. Jisas kako oso Falisi sohwoe angomo noswonto wosopayo nyo'ne humohumantisofoho. 37 Oso hopo sopo a'mu honɨngkano wonyo'njosi humunyoponoho. Kako Jisas Falisiye angomo wosopayo nalofoho upa'nonto kako ahwonte hofiyo hwone mijo akino wonyoangkafo'njoso nomanto Falisi huhwo sohwoe angomo humentisofoho. 38 Kako noswonto Jisasɨye hohujo hnta'ni sɨfepo hwomtame ehumanto humotaho sulɨmentisofoho. Kakoe tɨmijoso Jisasɨye sɨfepo lo'nɨngkahonɨngki kako kakoe mijiyo'nji Jisasɨye sɨfemjo yoko'nyoso sosayo usɨpo'mentisofoho. Ose yonto a'musi kako Jisasɨye sɨfemo hinjoho hu'nonto hwone mijo akino wopɨngo'njoso ehuloho'mentisofoho.

39 Oseso oso Falisi Jisasɨmne'no wapono lɨmentiso sohwo oso hisimo uhwononto Jisasɨmne'no huno ole syafɨhu'mento, Olo hwe lohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki nalɨmojo ne hwo'manji kako oso a'mu siye yahinoso huno uyɨhwonesohilo. Oso a'musi nɨhu'no wonyiyoho. Oseso ngko huno niyohoho. Kakimo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki nalɨmojo ne hwo'maho. 40 Oso hwe huhwo sohwoe hunomjo Jisas kako huno uyahonɨngki ulɨmento, Saimoun, ngko kikine'no hungkuno wakilɨmonne'no yohono. Ose ulahonɨngki Saimoun ulɨmento, Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, Nohonjo. Ose ulahonɨngki 41 Jisas ulɨmento, Hwe fihwo hamniyoho mokosyohumayo sohwo kako hwe hufa'u hwa'umo hamniyoho aku mayo'ne nokiso uyɨmentisofoho. Hwe fihumo kakofaif hantɨlet (500) kina uyonto nom'nehumofifɨti (50) kina uyɨmentisofoho. 42 Oso hwe hufa'u huhwo sohwa'u siko aku uyoso hopo'maho. Oseso hwe hamniyoho mokosyohumayo sohwo kako hamniyoho hiso aku mayoso'no sikoe syohofoho lonto siko'ne nɨhu'nahonefoho, ulɨmentisofoho. Ose ulɨmentiso so'no oso hwe hufa'uyo huhwo sohwa'u siko oso hwe hamniyoho mokosyohumayo sohumne'no sɨmeho umo'nyo engoso tɨhwolo. 43 Ose ulohonɨngkahonɨngki Saimoun ulɨmento, Ngko huno ole syofɨsyalokweno. Oso hwefaif hantɨlet (500) kina ma'mentiso sohwo kako hwe sohumne'no sɨmeho umo'nyoso engo umo'nɨmentisofoho. I oso hwefifɨti (50) kina'nohini ma'mentiso sohwo kako sɨmeho we'e'nohoni uyɨmentisofoho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Jɨje huno nehopi kiyohoho.

44 Ose ulonto kako a'mu simne'no ikinjamo lohofonto Saimounɨmo ulɨmento, Kɨko olo a'mu losimo uhwonyo. Ngko jɨje angomo swapohe sohonta kɨko nje sɨfemo mijo yatɨku'nyo'neso montapefoho. I oso'no olo a'mu losi kako kakoe tɨmijo'nji nje sɨfemo nɨyotɨjwantofoho. Kakoe mijiyo'nji sosayo nisɨpeentofoho. 45 Ngko noswopahonɨngko kɨko ngkimo hinjoho manɨhu'nyofoho. I ngko kahopi swapohe sohonta olo a'mu losi kako nje sɨfemo hinjoho ne'nohini nɨhu'nɨngkohoho. 46 Ngko noswopahonɨngko kɨko nje mnokinopo hwone mijo mehantohofefoho. I oso'no olo a'mu losi kako nje sɨfemo hwone mijo akino wopɨngo'njoso ehontohokwoho. 47 Oso'no Saimounɨkimo, ngko ole wakilɨmonne'no yohono. Olo a'mu losi kako ose ntohofantokuso so'no kɨko huno ole wakiyono. Kakoe honɨngkano wonyo pi'nɨngo engo'njo ko hisi olohonta ngko wae nto yaofohono. Oseso kako ngkine'no sɨmeho mɨkunɨmposo engo umo'nalofoho. U hwe fihwo kako kakoe yokumpohn'nyo so'nji honɨngkano wopɨngo iwo'nɨngkiso sohumo Anɨtu kakoe wonyo we'eso wae yaofososo oso hwe huhwo sohwo kako Anɨtumo sɨmeho we'ene uyɨmontonoho. 48 Ose ulonto Jisas kako a'mu simo ulɨmento, Ngko jɨje wonyoso wae nto yakumofohono.

49 Ose ulahonɨngki oso a'amu kako'nji humohumantohofoso hofɨko hofɨkoe hungkuno ole hnnɨ'mentohofi, Olo hwe lohwo a'amufe wonyo wae yaofɨwo'nɨngkiso lohwo sohwo tɨhwolo. Ose hnnɨmentohofofoho. 50 Jisas kako a'mu simo ulɨmento, Kɨko ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapohino so'no kɨko Anɨtuye a'amu ne imo'nɨngkohino. Oseso kɨko sɨmeho wopɨngo'nji fosyohumantono.

Copyright information for `APZ