Luke 8

Hwoya'mi fehohnjo sofa Jisasɨmo inɨngkamentohofo so'ne hungkunofoho.

Hwangku sohonta Jisas kako ango ho'mo ho'meemo uku'mo'mentisofoho. Oso a'amu homo somo Anɨtu a'amu kakimo enjwa'mo humawo'nɨngkohofo somo hofiyo umokosyohumawo'nɨngkiso so'no lɨku'mo'mentisofoho. Jisasɨye inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'u sohwa kako'nji hano umentohofofoho. I, hwoya'mi fifa hofɨko tɨfi inɨngkamentohofofoho. Oso hwoya'mi fehohnjo sofa Jisas kako towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyo somo wae yao'mentisofoho. Fifa mnokino'njo sofamo wopɨngo umokumentisofoho. A'mu fisi kakoe yofe Maliya. Oso hihnne'no Maliya Makɨtola nta'angiyoho lɨmentohofofoho. Hohonta oso a'mu simo towahuno wonyo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyoso ehuhnnamo'nnyo simo Jisas kako wae yao'mentisofoho. Nom'nesi Jouanafoho. Oso a'mu siye hwehwo sohwo kakoe yofe Husafoho. Kako hwe engo Heloutɨye angomo mokosyohumayo syoho'njo hweho. Nom'nesi Susanofoho. Oso fanji nom'ne moya'mi pi'nɨngo sofanji hofɨko Jisasɨmo tɨfi inɨngkamentohofofoho. Oso moya'mi hofo sofa hofɨko Jisasɨ'nji kakoe inomokomoyo sohwanjimo ufo'mano lontɨfi hofɨkoe hamniyoho yo'mayoso uyɨmentohofofoho.

Hwe sohwo ufongoyo fisosomokaofo so'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

(Matɨyu 13:1-9; Mak 4:1-9)

Hwe moya'mi pi'nɨngo engo Jisasɨ'nji nohumantɨfi nom'ne hwe moya'mi ango ho'mo so'mta'ni hofɨko'nji uhu'mokahonɨngkofi Jisas olo pahnnɨmo hungkuno ulɨmento, Hwe fihwo kako kakoe syohopo ufongoyo fisosomokao'mentisofoho. Fisosomokofahonɨngki ufongoyo neso fehohnjoso honɨngkanopo pɨwahu'mentisofoho. Oso homo somo a'amu nopontɨfi hwotoho hmmentohofofoho. Fehohnjoso yɨhufo sohwa nɨmentohofofoho. Ufongoyo fehohnjoso hwaho sojo'njopo pɨwahu'mentisofoho. Oso hiso nofokafonto hwaho mijo ane imo'nonto oso ufongoyo hiso yofoho imentisofoho. Ufongoyo fehohnjoso nantɨpe yongo'njopo pɨwahu'mentisofoho. Nantɨpe hiso ufongo hiso'nji sofoka'mentisoso nantɨpe sohwo kako ufongomo kingkulo'mentisofoho. Ufongoyo fehohnjoso hwaho afofo'njopo pɨwahu'mentisoso nofokafonto ipisayo ne pi'nɨngo engo into'nɨmentisofoho. Ufongoyo anga'nohino somta'ni pi'nɨngo engo imo'nɨmentisofoho. Jisas ose ulonto kako mohm'no ole ulɨmento, A'amu fihwo nje hungkuno upa'nyo'ne haloho hi'njo hwo'manji kako upa'nono. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kako pahnnɨmo hungkuno peho'ne ulɨmentisoto. Hwapɨngoso olenoho.

(Matɨyu 13:10-17; Mak 4:10-12)

Jisasɨye inomokomoyo sohwa oso pahnnɨmo hungkuno homo somne'no hwapɨngo so'no Jisasɨmo ulohonɨmentohofofoho. 10 Jisas ulɨmento, Anɨtu kako a'amumo mokosyohumayo yahino somne'no hiyaso wo'mojoso sekwo sohwasimo nto setɨhwamentisofoho. I oso'no hwe moya'mi nom'niso hofɨko pahnnɨmo hungkuno'nohini upa'nɨwo'nɨngkofofoho. Oseso hofɨko yo'mayo somo tɨmo ko uhwonantɨfeso yofe mɨhwofe'njofoho. Hofɨko yo'mayo somo haloho ko upa'nontɨfeso hofɨko hwapɨngo neso huno muyofoho.

Ufongoyo fisosomokafo'ne pahnnɨmo hungkuno hwapɨngofoho.

(Matɨyu 13:18-23; Mak 4:13-20)

11 Ose ulonto Jisas ole ulɨmento, Oso pahnnɨmo hungkuno seloheso olenoho. Oso ufongoyo hiso Anɨtuye hungkunofoho. 12 Oso ufongoyo honɨngkanopo pɨwahu'mentisoso olo pa'nyofoho. A'amu fehohnjoso Anɨtuye hungkuno upo'nɨngkahonɨngkofi tɨfi Seten hwe wonyo sohwo hofɨkoe sɨmehomjo hungkuno somo wae yaofɨwo'nɨngkiso hweho. Seten kako huno ole syofɨsyalofoho. A'amu Anɨtuye hungkuno sɨmehomo mnawe'manji hofɨko kakimo sɨmeho hi'ntnnono uyɨkujo'no Anɨtu hofɨkimo asomo utɨmanoho. Ose syafɨsyonto wae yaofɨwo'nɨngkisofoho. 13 Oso ufongoyo hwaho sojo'njopo pɨwahu'mentisoso olo pa'nyofoho. A'amu fehohnjoso hofɨko Anɨtuye hungkuno upa'nontɨfi sɨmeho mo'mo meho'nasyontɨfi sɨmonyo iwo'nɨngkohofofoho. I oso'no oso hungkuno meho'nasiyoso pmpongo muhwatnnyo pa'nyofoho. Oso a'amu hiso hofɨko Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono we'enehwo uyontɨfi yo'mayo tango u'mante so'no hofɨko iyoho unɨngkahonɨngki hofɨkoe sɨmeho hi'ntnnono uyo we'eso ho'naofɨwo'nɨngkohofofoho. 14 Oso ufongoe nantɨpe yongo'njopo pɨwahu'mentisoso olo pa'nyofoho. A'amu fehohnjoso hofɨko Anɨtuye hungkuno upa'nontɨfi Anɨtumo ko inɨngkowahonɨngkofi yo'mayo hwahoponjo tangoso u'manteso hofɨko hamniyoho so'no huno pi'nɨngo engo syafɨsyontɨfi hofɨko hofɨkoe a'apahomnohini syafɨsyahonɨngkofi oso yo'mayo hiso hofɨkoe sɨmeho umo'nyo kingkulofɨwo'nɨngkisofoho. Oso'no hofɨkoe ipisayoso mojo miyonefoho. Hofɨko nom'ne a'amu somo Anɨtuye honɨngkano tɨpemayo'ne mufo'mapitnnefoho. 15 I oso'no oso ufongoe hwaho afofo'njopo pɨwahu'mentisoso olo pa'nyofoho. A'amuso hofɨko Anɨtuye hungkuno upa'nontɨfi sɨmeho mo'mo meho'nasyontɨfi yokumpohn'nyo mokosyohumawo'nɨngkohofofoho. Oso a'amu hiso hofɨkoe humayoso ito'nohinofoho. Hofɨko nom'ne a'amumo Anɨtuye hungkunomo inɨngkafitnne'entɨfi lutɨhwawo'nɨngkohofofoho.

Sikiloho nomongkujɨkuji hiyae ifoho'ofasiyo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

(Mak 4:21-25)

16 A'amu sikiloho'njoso hofɨko nomongkujɨkuji ahwonte'mo wokipitofosyantɨhm'maho. Epohumayo enjwa'mo woho'nosyantɨhm'maho. Awonoho. Hofɨko ijempoho tojwapo ifoho'ofahufijoso a'amu oso ango homo somo swapɨfijo somo oso pomponahoso hofɨkimo walohumontonoho. 17 Oso pahnnɨmo hungkunoso olene'no lonetɨhwalofoho. Yo'mayo hiyaso wojoso hwangku utɨhwa'nyopo i'mofapɨhwoso'no uhwonantanoho. Yo'mayo sɨmeho mo'mjo hiyaso mokosyohumalohwoneso hwangku utɨhwa'nyopo i'mofapɨhwoso'no a'amu hopi'nono uhwonantɨfeho. 18 Sekwo Anɨtumo inɨngkawentɨfi aho yokumpohn'nyo kemokosyohumalofo sokumo, Anɨtu kako engo'no engo'no wosejapmmontonoho. I oso'no hwe fihwo kako Anɨtumo sɨmeho we'e uyo sohwo, Ngko Anɨtuye hungkuno nom'ne upa'nyoso peho'neto. Nta'noho, loso sohwo oso sɨmeho we'e uyalokuso somo wae weeo'mtonoho. Jisas ose ulɨmentisofoho.

Jisasɨye kona'wohi'nji konɨngkwa'wehwosanjiye hungkunofoho.

(Matɨyu 12:46-50; Mak 3:31-35)

19 Oso hohosohonta Jisasɨye kona'wohi'nji konɨngkwa'wehwosanji kakiye pono pmmentohofofoho. I oso'no hwe moya'mi pi'nɨngo engo Jisasɨ'njopo uhu'mokumentohofo so'no hofɨko Jisas pone neso m'mofapɨfitnnehofo. 20 Oseso hwe fihwo Jisasɨmo ulɨmento, Hnna'wohi'nji hnnɨngkwa'wehwosanji hofɨko yoloho'mo lohofontɨfi kikimo woku'mano lontɨfi humohumantohofofoho. 21 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, A'amu Anɨtuye hungkunomo haloho pentɨfi inɨngkawo'nɨngkohofoso hofɨko nje na'uja nje nɨngkwahwosafoho.

Jisas kako ifofo engo sohumo moi'wo hmmo'nyo ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 8:23-27; Mak 4:35-41)

22 Sɨkuno fihumo Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji hofɨko yofayokinomo kotasontɨfi Jisas ulɨmento, Nakwo mijo lomo nongkihnta'ni woekano. Ose ulahonɨngki nɨhu'nahone yofayokino hano imentisofoho. 23 Nowekontanɨngkofi Jisas kako saho fosyawo'mentisofoho. Nofosyowentanɨngki ifofo engo nto yahonɨngki oso yofayokino homo somo mijo ufehu'mokahumonto yahonɨngki yofayokino hiso mijo womuhulo'mto imentisofoho. 24 Inomokomoyo sohwa hofɨko Jisasɨmo komo'no ulɨkafontɨfi ulɨmentohofi, Hwe Engofo, Hwe Engofo, we'enepi nakwoe yofe moi'wo umo'nontane'no yalokuhwono. Ose ulahonɨngkofi Jisas nolɨkafonto ifofo so'nji mijo so'njimo hungkuno ulahonɨngki ifofo'nji mijo'nji moi'wo imo'nɨngkahonɨngki mijo apa'no songo songo miyo'njo nɨhu'nahone lofawo'mentisofoho. 25 Oseso Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Sekwoe sɨmeho hi'ntnnohinoso ntɨ'mo weho. Ose ulahonɨngki hofɨko yomo yontɨfi iyoho yontɨfi ole hnnɨmentohofi, Olo hwe lohwo kako ifofo'nji mijo'njimo yoka ulisolo haloho'nohini isolo tɨhwoe huhwolo.

Hwe sisɨ'masoho'njo sohumta'ni Jisas kako towahuno wonyo wae yao'mentisofoho.

(Matɨyu 8:28-34; Mak 5:1-20)

26 Hofɨko hwaho Ngkalili sopo nta'ni mijo ayo somo nowakentɨfi hwaho Ngkekesa sopo ki'mofamentohofofoho. 27 Oso hopo sopo Jisas kako yofayokino mta'ni ifohohosyosyahonɨngki oso ango soponjo hwe fihwo u'ma'mentisofoho. Oso hwe huhwo sohumo towahuno wonyo sohwa kakimo ehuhnnamo'nnyo hweho. Sɨkuno pi'nɨngo engo somo kako he ane hweho. Kako ango ne so'mo mohumayo hweho. O'o, kako a'amufe pijafo sokimomo ho'nasiyo sopo humemmojo hweho. Sɨkuno pi'nɨngo engo somo oso towahuno wonyoso oso hwe huhwo sohumo yokumpohn'nyo mokosyohumawo'nɨngkohofo sohonta a'amu angoponjoso aho kesyohumantɨfi ahwomo nano so'nji kakoe sɨfe ahomo ko kilofontɨfe sohwo kako ahwomo nano hiso mtɨhupewo'nɨngkisofoho. Towahuno wonyo homo somo hwaho a'amu ane sopone'no ipemotawowo'nɨngkohofofoho. Oso hwe huhwo sohwo kako Jisasɨmo uhwononto joho mohm'no lamofonto Jisasɨye sɨfe ki'nyo'mo pɨwasyonto mango engo ulɨmento, Jisas kɨko Anɨtu Yokintahoponjo sohwoe Hwomu Ne hwosoho. Kɨko ngkimo peho wontoho'monne'nelo. Hungkuno yokumpohn'nyo wakilɨmonne'no yohono. Kɨko ngkimo tohino nontapohotoho. Oso hungkuno ulɨmentiso hwapɨngoso olenoho. Jisas kako oso towahuno wonyo sohumo ulɨmento, Kɨko olo hwe lohumo ulɨko'maho. 30 Ose ulonto nom'ne hungkuno ulɨmento, Jɨje yofe pɨhwo'nyo hwosilo. Ose ulahonɨngki ulɨmento, Nje yofesoAmi hwo'nyoho. (Nakwoe hungkuno ole, Sɨsɨhwayo pa'nɨngo, pi'nɨngo engofoho.) Hwapɨngoso towahuno wonyo pi'nɨngoso oso hwe huhwo sohumo ehuhnnamo'nnyofoho. 31 Towahuno huhwo sohwo hofɨko Jisasɨmo yokumpohn'nyo ulɨmentohofi, Kɨko tohino mayo so'no tɨkano somne'no nolonehwajohotoho.

32 Oso hwofɨki'nyo mofone sopo yahu pi'nɨngo engoso hofɨko mno ijontanɨngkofo somne'no towahuno wonyo sohwa Jisasɨmo yokumpohn'nyo ulɨmentohofi, Kɨko tɨmo'nohino fohononehwajo. Nakwo oso yahu nongkwafe pone'no wohwontane'no yɨhwono. Ose ulahonɨngkofi Jisas hofɨkimo tɨmo honohwatɨmentisofoho. 33 Oseso oso towahuno wonyo hiso hwe sohumo nulɨko'mantɨfi yahu somo ehuhnnao'mentohofofoho. Ehuhnnaofahonɨngkofi yahu hiso hofɨko hano kunto kunto'no wentɨfi iwo'mangomo mtɨku'nontɨfi mijomo nɨhu'nahono mihulo'mentisofoho.

34 Oso yahu mokosyohumayo sohwa yo'mayo somo uhwonontɨfi hano kunto kunto'no wentɨfi hwe moya'mi ango engo soponjo so'nji oso'mo so'meemjo so'ntnne'no oso hungkuno hiso lɨjwaofahonɨngkofi ho'nɨmɨmentisofoho. 35 Oso hungkuno hiso ho'nɨngkahonɨngki hwe moya'mi hopi'nonohinoso uhwonano lontɨfi imentohofofoho. Hofɨko Jisasɨ'nji i'mofapontɨfi uhwonɨmentohofoso oso hwe towahuno wonyo ulɨkoma'mentohofo sohwo kako he yofonto kako huno wopɨngo'njo imo'nonto kako Jisasɨye sɨfɨki'nyo'mo nohumentanɨngki uhwonɨmentohofofoho. Ose uhwonontɨfi iyoho imentohofofoho. 36 Oso a'amu tɨfinjo i'mofapmmentohofo somo a'amu hofɨko Jisas oso hwe towahuno wonyo ulɨko'ma'mentohofo sohumo wopɨngo umokumentiso somo uhwonɨmentohofo so'no mpoyo lutɨhwamentohofofoho. Ose upa'nontɨfi oso hwe moya'mi hopi'nono oso hwaho Ngkekeso so'meem mta'angoso hofɨko Jisasɨmo ulɨmentohofi, Kɨko nakumo nonelɨko'mahoji nom'ne angopono mpano. Ose ulɨmentohofo hwapɨngoso ole'nefoho. Hofɨko iyoho mɨkunɨmposo unɨngkahonɨngki ulɨmentohofofoho. Oseso Jisas kako yofayokinopo nokotosahonɨngki oso hwe towahuno wonyoso ulɨko'ma'mentohofo sohwo kako Jisasɨmo yokumpohn'nyo ulɨmento, Ngko kɨko'nji wowahontnne'no yohono. Ose ko ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko jɨje angopono asomo uhuji yo'mayo wonyoangkafo Anɨtu kiloho'maso so'no jɨje a'amu somo filutɨhwaho. Ose lɨhwajonto Jisas kako nɨhu'nahone asomo wako'mentisofoho. Oseso oso hwe huhwo sohwo kako kakoe ango pone'no asomo nowento hwe moya'mi hopi'nonohinomo yo'mayo Jisas uloho'mentiso so'no lutɨhwamentisofoho.

Mu poyo pe'nnyosi'nji a'mu mnokino'njosi'njiye hungkunofoho.

(Matɨyu 9:18-26; Mak 5:21-43)

40 Jisas kako mijo ayo nongkihnta'ni asomo wako'mentiso sohonta hwe moya'mi hopi'nono kakine'no humohontohumantohofoso Jisasɨmo uhwonontɨfi sɨmonyo imentohofofoho. 41 Osohonta hwe fihwo kakoe yofe Jailos sohwo kako Jisasɨmo u'ma'mentisofoho. Oso hwe Jailos huhwo sohwo kako Anɨtuye tajo ango we'e somo mokosyohumayo'ne yofe engo'njo hweho. Kako mu anga'nohino'njo hweho. Kakoe mu siye soswoso aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'u uyakolo'nnyosi kako poyo wope'nɨmonto mofone sopo kanɨngkwohwo Jisasɨmo u'manto Jisasɨye sɨfɨki'nyo'mo hwomtame ehumanto Jisasɨmo yokumpohn'nyo ulɨmento, Kɨko nje ango pone'no wowaho. Ose ulɨmentisofoho.

43 Oso a'amu'njo hopo sopo a'mu fisi kako humunyoponoho. Oso hisi kako engolopohamo imoihoso ne'no yontanɨngki soswo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'u uyakolo'mojofoho. A'amu fihwo kako oso a'mu hisiye mnokino homo somo wopɨngo umokone sohwo mohumunyoponoho. Kakoe hamniyoho hopi'nono a'amu mnokino'njo somo wopɨngo umokiyo sohwamo nto umojiyoho. 44 Oso a'mu hisi kako Jisasɨye hohujo hohnta'ni u'manto kako Jisasɨye hwapɨfe tokwajo somo aho upm'mokahonɨngki a'musi kakoe honɨyoso sosayo komo'no sa'nɨmentisofoho. 45 Oso hohosohonta Jisas ulɨmento, Ngkimo aho tɨhwo nɨpm'mokantofoho. Ose ulahonɨngki hofɨko anga'no anga'no ulɨmentohofi, Ngko'maho. Ngko makupm'mokoho yohono. Ose lontanɨngkofi Pita Jisasɨmo ulɨmento, Hwe Engofo, hwe moya'mi pi'nɨngo engo kikimo ifehu'mokokumantɨfi kakupm'mokohofo. 46 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, A'amu anga'no kako ngkimo aho kisanisyohoho. Nje a'apaho somta'ni yokumpohn'nyo fehohnjoso uhwohoe huno niyohoho. 47 Ose ulahonɨngki oso a'mu hisi kako Jisas ngkine'no huno nto uyohoho syafɨsyonto yomo yomo yonto Jisasɨye sɨfɨki'nyo'mo hwomtame ulohofonto a'amu hopi'nonohinofe tɨmopo kako Jisasɨmo aho kisuhumentiso hwapɨngo so'no lutɨhwanto ole ulɨmento, Nje mnokinoso nɨhu'no komo'no moi'wo imo'nɨngkohoho. 48 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Nje mupe, kɨko ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapohino so'no olohonta kɨko wopɨngo imo'nɨngkino. Kɨko sɨmeho wopɨngo'njo siki uhuji fohumantono.

49 Ose ulontanɨngki hwe fihwo Jailosɨye angopo nta'ni noponto Jailosɨmo u'manto ulɨmento, Jɨje mu poyo nto pe'nɨngkohoho. Oseso kɨko olo hwe engo lohumo jɨje ango pone'no peho'no ipemotowalokuno. Kako wohumano. 50 Ose ulahonɨngki Jisas kako upa'nonto Jailosɨmo ulɨmento, Kɨko iyoho yohotoho. Kɨko ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntahopohojo'no jɨje mu wopɨngo umo'nɨmontonoho. 51 Ose ulonto Jisas kako Jailosɨye angopo i'mofawento oso hopo sopo Jisas kako Pita, Joun, Jemɨs oso hwanji kanɨngkwohwo'ya'u'njimo utɨmanto hofɨko'nohini angomo humentohofofoho. Nom'ne a'amu somo ole ulɨmento, Sekwo noswapɨkutoho. 52 Ose ulahonɨngki hwe moya'mi pi'nɨngo engoso hofɨko mu hisine'no humotaho lopemo'nowentanɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo humotaho lɨkutoho. Kako poyo'maho. Saho fosyaweho. 53 Ose ulahonɨngki a'amu hiso hofɨko mu poyo nto pe'nɨmentiso so'no huno uyahonɨngki hofɨko Jisasɨmne'no sitofo ulontɨfi tɨkafo ujɨmentohofofoho. 54 I oso'no Jisas kako mu poyo pe'nɨmentiso siye aho manto mango mohm'no ole ulɨmento, Mupe, kɨko filɨkaho. 55 Ose ulahonɨngki oso mu hisiye huyo'mangoso nto umentisoso asomo ponto ka'wohimo uhulo'ofahonɨngki mu sopi lɨka'mentisofoho. Nolɨkofahonɨngki Jisas kanɨngkwohwo'ya'umo ulɨmento, Wosopayo uyinyo. 56 Ose ulahonɨngki kanɨngkwohwo'ya'u siko yo'mayo somo uhwononji yomo engo imentisiyefoho. Jisas kako kanɨngkwohwo'ya'umo hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmento, Olo hilo so'no siko yolohoso nom'ne a'amumo nulohosiloho. Ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ