Luke 9

Jisas kakoe inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwamo kakoe syoho somo iyo'ne uhwatɨmentisofoho.

(Matɨyu 10:5-15; Mak 6:7-13)

Jisas kako kakoe inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwamo lutɨmanto yo'mayo mnokino'njo so'nji a'amu towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyo so'njimo wae yaofɨkuji wopɨngo umokiyo'ne kakoe yokumpohn'nyo uyɨmentisofoho. Jisas hofɨkimo ulɨmento, Sekwo ango'meemne humpekuji Anɨtu kako a'amu somo umokosyohumamonto yalokunjo so'no lutɨhwafɨkuji a'amu mnokino'njo somo wopɨngo umokumno. Ose ulonto ulɨmento, Sekwo yo'mayo hano emoyo so'ne'no mno, ho'yo, wopayo, hamniyoho manji'mofo nom'neso nomotawekutoho. O'o, hano'nohino fiyɨkuno. Sekwo nom'ne angopo i'mofahokuji a'amu fihwo sekumo kakoe angomne'no setɨmaso sohwoe angomnohini fosyawentɨfijo sohwasi oso ango hopo sopo nulɨko'mafɨkuji ango nom'nepono nje hungkuno lutɨhwayo'ne fɨhwanɨmno. Ango fipo i'mofafijoso a'amu mosetɨmaso'njo mikujɨ'manji oso ango hopo sopo nulɨko'mafɨkuji hopo soponjo hwaho semongki'nososo hofɨko nosehontohumentanɨngkuji oso hintalinyo hiso wae feehumno. Oso homo somo uhwonɨngkuji hofɨko hofɨkoe yahino somne'no huno ole wosyafɨhupɨfe. U, nakwo wonyo yɨhwono. Ose syafɨsyɨkuji iyoho unono.

Ose ulonto hofɨkimo uhwojahonɨngki hofɨko ango'meemne'no humpo'mentohofofoho. Ango ho'mo ho'mmeemo Anɨtuye hungkuno wopɨngoso lɨku'mofontɨfi a'amu mnokino'njo somo wopɨngo umokumentohofofoho.

Hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo Helout sohwo kako Jisasɨmne'no hungkuno upa'nɨmentisofoho.

(Matɨyu 14:1-2; Mak 6:14-16)

Hwe yofe engo'njo hwaho Ngkalili sopo mokosyohumayo sohwo kakoe yofe Heloutɨyoho. Oso huhwo sohwo yo'mayo wonyoangkafo Jisas imentiso so'no upa'nonto kako huno pi'nɨngo syafɨhu'mentisofoho. Hwapɨngoso a'amu fehohnjoso Jisasɨmne'no ole ulɨmentohofi, Joun poyo pe'nɨmentiso sohwo kako pi'nɨmo mta'ni apa'no songo nto lɨkakwoho. Nom'ne a'amuso ole ulɨmentohofi, Ilaija sohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki kako neyakwosamo hohonta lutɨhwamojo sohwo kako poyo pe'nɨmentiso sohwo apa'no nto lɨkakwoho. Nom'ne a'amuso ole ulɨmentohofi, U, nom'ne a'amu hohonta humamojo sohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lutɨhwamojo sohwo nto lɨkakwoho.

Helout oso hungkuno upa'nonto kako syafɨhu'mento, Nje a'amu lɨhwatɨmentoheso hofɨko Jounɨye tɨ'wangomo mɨngo ntofilɨjwamokwofɨhweho. Oseso olo hwe lohwo Jounɨ'manji pipilo. I oso'no ngko pipine'no upa'nɨngkohono oso huhweho eso, hungkuno upa'nɨmaleso tɨhwolo. Ose syafɨsyonto kako Jisasɨmo uhwonɨmonto imentisofoho.

Jisas kako a'amu ‘faif tausen’ (5000) sohwamo wopayo uyɨmentisofoho.

(Matɨyu 14:13-21; Mak 6:30-44 Joun 6:1-13)

10 Jisas kakoe inomokomoyo (apousel) uhwatɨmentiso sohwa asomo nopontɨfi hofɨko yo'mayo imentohofo so'no Jisasɨmo ulɨmentohofofoho. Nto ulahonɨngkofi Jisas kako hofɨko'nji a'amu nom'ne hopi'nonohino somo uhwatɨ'mofontɨfi hofɨko'nohini ango Mpetɨsaita ne'no umentohofofoho. 11 Hwe moya'mi hopi'nonohinoso oso hiso'no huno uyahonɨngki hofɨko umentohofo somo inɨngkamentohofofoho. Jisas kako oso hwe moya'mi hiso kakimo nto inɨngkowahonɨngkofi uhwononto ulɨmento, Sekwo oyonɨmno. Jisas kako Anɨtu hwe moya'mi somo wopɨngo umokosyohumamonto iwo'nɨngkiso so'no hungkuno ulonto a'amu mnokino'njo somo wopɨngo umokumentisofoho.

12 Oso'no sɨkuno'nji kakoe inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwa Jisasɨmo u'mantɨfi ulɨmentohofi, Kɨko oso hwe moya'mi somo ango so'mne'no lɨhwajohojo'no hofɨko osopo fosyawekuji wosopayo wotɨpemapɨfe. Olo humalohwone lopo a'amu ango yo'mayoso aneponoho. 13 Ose ko ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, O'o, sekwo huhwasi wosopayo uyɨmno. Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Nakwo wosopayo pi'nɨngo'njo hwonanɨ'maho. Wopayo aho fehohnjo hopi'nonohino'nji inanɨku hufa'uyo so'ntnnohini mokosyohumalohwono. I kɨko ole losyofɨsyalokuno. Sekwo nowekuji ho'yango ango mta'ni a'amu hopi'nonohino somne'no wosopayo mpe uyamno. Ose losyofɨsyalokuno. Ose ulɨmentohofofoho.

14 Oso a'amu hisofaif tausen (5000) hwafoho. Jisas kako kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Sekwo hofɨkimo ulɨmno. A'amufifɨti (50),fifɨti (50) mɨhu'mokinɨngkuji wohumafe. 15 Ose ulahonɨngki inomokomoyo sohwa hofɨko Jisas ulɨmentiso hopa mɨhu'mohu'mɨngo yɨhu'matɨ'mentohofofoho. 16 Jisas kako oso wosopayo aho fehohnjo hopi'nonohino so'nji inanɨku hufa'uyo so'nji nomanto kako ahwomomo tɨmo uhwontohumanto Anɨtumo isamoyoka ulɨmentisofoho. Isamoyoka nto ulonto kako wopayo hiso kutɨkujo lohofonto kakoe inomokomoyo sohwamo a'amu somo yano ulofiyo'ne hu'muyɨmentisofoho. 17 A'amu hopi'nonohinoso wopayo hiso moi'wo nontɨfi sɨmeho uhnnɨngkahonɨngki hofɨko wosopayo nɨlɨfonao'mentohofoso nuhu'mokontɨfi sohwo ho'yo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo somo mohu'memeehumentohofofoho.

Pita Jisasɨmne'no Kɨlaisɨyoho ose lɨjwao'mentisofoho.

(Matɨyu 16:13-19; Mak 8:27-29)

18 Sɨkuno fihumo Jisas kako'nohini kanɨngkwohumo jomo ulontanɨngki kakoe inomokomoyo sohwa mofonepo humohumantohofofoho. Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo ulohonɨmento, A'amu ngkine'no pehofo mjolɨmɨwalokwofo. 19 Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, A'amu fehohnjo kikine'no ole lalokwofo, Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwolɨkeno. A'amu nom'ne fehohnjo ole lalokwofo, Ilaijatɨkeno. I nom'nihwa a'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lutɨhwanto pe'nɨmentiso sohwo apa'no songo lɨka'maso hwolɨkeno. Kikine'no ose mjolɨmɨwalokwofo. 20 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo sohwasi, ngkine'no pehofo ntɨwo'nɨngkohofɨhwasilo. Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Kɨko sohwosi Anɨtuye Kɨlaisɨkiyoho. Anɨtu nakwoe hwaho lopone'no kuhwotɨmentiso hwosoho.

Jisas kako poyo pe'nɨngkuhwosi apa'no songo lɨkafone so'no hungkuno ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 16:20-28; Mak 8:30—9:1)

21 Pita ose ulahonɨngki Jisas kako inomokomoyo sohwamo hungkuno yokumpohn'nyo ole ulɨmento, Sekwo oso hiso'no nom'nemo lujɨmofɨkutoho. 22 Ose ulonto ole ulɨmento, A'amufe Hwomu sohwo'ni ngko tohino engo noma'mne hwo'nyoho. A'amu Jutafe hwe engo sohwanji a'amu tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu Jutafe honɨngkano hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohofo sohwanji hofɨko ngkine'no nakwolaho ntɨkuji hohujo ikinjanɨmofɨkuji nofonjanɨhufitnnefoho. I oso'no sɨkuno hufa'u sɨhune memjaofɨhwoso'no ngko apa'no songo wolɨka'monnoho.

23 Ose ulonto hwe moya'mi hopi'nono Jisasɨmo inɨngkamentohofo somo ole ulɨmento, U, a'amu fisoku ngkimo wonnɨngkopano lɨfijo'manji sekwo sekwoe yo'mayo hi semo'nɨwo'nɨngkiso so'nji sekwoe yofe so'nji monje yahinɨngkuji sekwo sɨkuno huhwo huhwi nje yofe'no poyo pe'nyo so'no iyoho miyo'njo ifijoso ngkimo mofo ne sopo tɨfi nnɨngkapmno. 24 A'amu fihwo kakoe songo humayoso yokumpohn'nyo womokosyohumamo lososo kakoe songo ne'no humayoso wopɨwahu'montonoho. Oso'no a'amu fihwo ngkine'no huno uyahonɨngkuhwosi kakoe humayoso pɨwasyososo hwangku kakoe humayoso wotɨpema'montonoho. 25 A'amu fihwo kako Anɨtumne'no hohujo ikinjaofɨhwosi kako olo hwaho loponjo ho'yango hamniyoho yo'mayoso engo hu'meesyontoso sohwo kako tɨkanomo weso'manji oso ho'yango yo'mayoso pipi ufo'maneto. Awonoho. 26 A'amu fihwo kako nje hungkuno so'nji ngko'ntnne'no hohujo ikinjanɨmofoso sohwo ngko oso huhwo sohumne'no tɨfi no'mo hohujo ikinjɨmo'mnefoho. Ou, osohonta ngko nje Mpohwoe yokumpohn'nyo so'nji a'amu ahwomomjo wopɨngo'nohini sohwafe yokumpohn'nyo'nji nje yofe engo'nji olo hwaho lopo asomo pmme sohonta a'amu ngkine'no hohujo ikinjanɨmofoso sohune'no ngko hohujo ukinjɨmo'monnoho. 27 Ngko hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. A'amu olo hwaho lopo nakwo'nji olohonta humalofo fehohnjoso mape'nontanɨngkuji Anɨtu a'amumo wopɨngo wonyoangkafo mokosyohumayo somo uhwonantɨfeho. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kakoe a'apaho sɨmano nom'ne kengo imo'nɨmentisofoho.

(Matɨyu 17:1-3; Mak 9:2-13)

28 Sɨkuno aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'u sɨhune memjaofahonɨngki Jisas kako Pitaja Jounja Jemɨsɨjamo utɨmanto kako Mpohumo jomo ulɨmo lonto hwofɨki'nyo we'e sopone'no kotasɨmentohofofoho. 29 Kako Mpohumo jomo ulontanɨngki kakoe sɨmo'mangoso mofehi'nyo pa'nyo imo'nonto kakoe manji'mofo sawemoso nɨhu'no halojo pomponaho pa'nyo imo'nɨmentisofoho. 30 Oso hohosohonta hwe hufa'u hohonta pe'nɨmentisiye sohwa'u kako'njopo i'mofaponji hungkuno hnnɨmentohofoso Mousesɨ'nji Ilaija'njoho. 31 Siko ahwomomjo yokumpohn'nyo so'nji u'manji siko Jisas kako ango Jelusalem sopo yo'mayo Anɨtu kako Jisas yone'ento uyohotɨmentiso somo ne imo'nyo'ne poyo umo'nɨmontonoho, hnnɨmentohofofoho.

32 Pitajanji nom'ne sohwanji saho humofosyawentohofo sohwa nolɨkafontɨfi uhwonɨmentohofoso Jisasɨye pomponaho so'nji hwe hufa'u sohwa'u'njimo uhwonɨmentohofofoho. 33 Oso hwe hufa'u sohwa'u Jisasɨmo uhwotɨ'mofaho lonji imentisiyoso Pita kako huno pi'nɨngo syofɨsikaofonto Jisasɨmo ulɨmento, Hwe Engofo, nakwo olopo humentani sehonɨngkuhwoneso wopɨngofoho. Olo hilo so'no syafɨsiyo'neso ango hufa'u sɨhune womolantane'no yɨhwono. Anga'no kɨko'nefoho. Anga'no Mousesɨmnefoho. Nom'neso Ilaijamnefoho. Pita kako oso hiso'no huno ito'no muyahonɨngki ulɨmentisofoho. 34 Pita ose ulontanɨngki himo hwahonepo kepijiyofasyonto hofɨkimo ifeehu'mokosyahonɨngki inomokomoyo sohwa hofɨko iyoho imentohofofoho. 35 Oso himo ho'mo so'mta'ni mampaho ole ho'nɨmento, Olo hwe lohwo sekumne'no uhwosopo'mentohe sohwo nje Hwomufoho. Kakoe hungkunomo sekwo upa'nɨmno. 36 Oso mampaho hiso moi'wo ho'nɨkwato lohofahonɨngki inomokomoyo sohwa uhwonɨmentohofoso Jisas kako'nohini lohofontanɨngki uhwonɨmentohofofoho. Inomokomoyo huhwo sohwa yo'mayo uhwonɨmentohofo sohonta hofɨko nom'ne sohwamo hungkuno mulɨmmentohofofoho. O'o, mampi'nyo humohumantohofofoho.

Hwomu towahuno wonyo ehuhnnamo'nyo fihumo Jisas wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 17:14-21; Mak 9:14-29)

37 Mo'nɨngkanta hofɨko hwofɨki'nyo we'e sopo ulɨko'mantɨfi nowentɨfi hwe moya'mi pi'nɨngo engo honɨngkanopo Jisasɨmo uswo'nɨmentohofofoho. 38 Hwe fihwo kako oso hwe moya'mi pi'nɨngo engo somta'ni Jisasɨmo joho ulɨmento, Hwe Engofo, ngko kikimo jomo wakilɨmonne'no yohono. Kɨko nje hwomu lohumo tɨmo uhwonyo. Ngko olo hwomu anga'nohino'njo hwo'nyoho. 39 Towahuno wonyo sohwo kako hwomu sohumo u'manto aho yokumpohn'nyo kemokosyohumahonɨngki hwomu sohwo kako joho mohm'no lɨwo'nɨngkisofoho. Towahuno wonyo huhwo sohwo kako hwomu sohumo wonyo kimokonto mohm'no mohm'no ulohofahonɨngki hwomu sohwoe mango mta'ni makwoangoso sapɨwo'nɨngkisofoho. Towahuno wonyo huhwo sohwo kako hwomu sohwoe a'apaho wonyo ne'no umokonto komo'no musya'ofe'njo yonteso hwomu sohwo kakoe a'apahoso kangotnnyo imo'nɨmojofoho. 40 Oseso ngko jɨje inomokomoyo sohwa hofɨko towahuno wonyo hiso wae weenɨmofife lonji humotaho ko loheso hofɨko hopo'maho. 41 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Hwe moya'mi olohonta humalofo soku, sekwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono muyo kuyoho. Sekwo honɨngkano ito'nohino'maho. Oso yahino hiso ne'no weso'manji ngko sekwo'nji humayoso sɨkuno alale womemjanɨmo'montolɨkeno. Ngko sekwoe tango ngkimo nɨ'mayoso sɨkuno alale womemjanɨmo'montolɨkeno. Jɨje hwomuso ngko'njo lopone'no motape.

42 Nomotowentanɨngki towahuno wonyo sohwo kako hwomu huhwo sohumo hwahopo kelopmmokwajonto mohm'no hnnojwao'mentisofoho. Jisas kako towahuno wonyo huhwo sohumo yoka ulonto wae yɨmofonto hwomu sohumo wopɨngo umokumentisofoho. Wopɨngo umokonto kanɨngkwohumo uyɨmentisofoho. 43 Hwe moya'mi hopi'nonohinoso hofɨko Anɨtuye yokumpohn'nyoso utɨhwa'nyopo uhwonontɨfi hi ulɨkofahonɨngki hofɨko yomo imentohofofoho.

Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo kako poyo imo'none so'no apa'no ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 17:22-23; Mak 9:30-32)

Hofɨko Jisas kako imentiso so'no huno pi'nɨngo engo syofɨsyontanɨngkofi Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento,
44 Sekwo olo hungkuno loso selɨ'me'no haloho ito'no upa'nɨmno. Sekwo inɨngo mofɨkutoho. Hwangku we'enepi ngko A'amufe Hwomu sohwo'nɨmo nje mango sohwafe aho somo hofɨko ngkimo woho'nonɨsyantɨfeho. 45 Ose ulahonɨngki hofɨko oso hungkuno ulɨmentiso so'no huno mummentisofoho. Hwapɨngoso oso hungkuno hiso hofɨkine'no hiyaso wo'nnyo so'no hofɨko huno mosyafɨsiyo'njo yontɨfi hofɨko hwapɨngo ne so'no Jisasɨmo ujoso'no iyoho unɨmentisofoho.

Inomokomoyo nom'ni hwamo yakolo'nnyoso tɨhwolo.

(Matɨyu 18:1-5; Mak 9:33-37)

46 Inomokomoyo sohwa hofɨko nakwoe hwe yofe engo'njo sɨmo'mo yakoloso, tɨhwolɨkeno sohnnohojikamo'nontɨfi ikujoho wofongki'nantɨfi imentohofofoho. 47 Jisas kako hofɨkoe huno somjo huno wo'nnyo so'no huno uyahonɨngki kako mehomi we'eso utɨmanto, momemokosyohumamentisofoho. 48 Oseso inomokomoyo sohwamo ulɨmento, A'amu fihwo kako olo mehomi lohumo nje yofe ho'nonɨmayo'ne ufo'maso sohwo kako ngkimo nɨfo'makwoho. A'amu ngkimo nɨfo'maso sohwo kako hwe engo ngkimo nɨhwatɨmentiso sohwo huhumo ufo'makwoho. Hwe fihwo kako kakoe yofe engo somne'no huno mosyafɨsiyo'njo a'amu nom'nimo ufo'mayo'nohini sohwo kako Anɨtuye tɨmopo hwe engo ne sɨmo'mjo hweho.

A'amu sekwoe yo'mayo syoho somo mohwempeesemofe hwo'manji sekwoe a'amu hweho.

(Mak 9:38-40)

49 Jisasɨye inomokomoyo Joun sohwo kako Jisasɨmo ulɨmento, Hwe Engofo, Nakwo uhwonɨmalohwoneso hwe fihwo kako jɨje yofe ulonto towahuno wonyo wae yaofontanɨngki uhwonɨmalohwonefoho. I oso'no kako nakwo'nji kikimo mokinɨngkowaloku yɨhwono i oso'no nakwo kakimo ulɨmalohwono, Kɨko Jisasɨye yofe'nji towahuno wonyoso wae yaofohotoho. 50 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Sekwo ose uloho'malofoso wonyofoho. Sekwo kakoe honɨngkanomo nopɨjumofɨkutoho. A'amu sekwoe syoho somo mohwempeesemofe hwo'manji sekwoe a'amu hweho. Ose ulɨmentisofoho.

A'amu Someliyaso Jisas hofɨkoe angopo wahonɨngki hofɨko Jisasɨmo mutɨma'mmentohofofoho.

51 Jisasɨmo Anɨtu ahwomomne asomo utɨmayo sɨkuno mofonepo imo'nɨngkahonɨngki Jisas kako Jelusalemne'no we-e'neso huno yokumpohn'nyo syofɨsyomanto Jelusalemne'no wawomo lonto hano sɨmentisofoho. 52 Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji Jelusalemne'no nowentanɨngkofi kako kakoe inomokomoyo fihwamo a'amu Someliyafe ango fipone'no Jisas kakine'no ango ito'no esyohumayo'ne ulohasiyo'ne lɨhwatɨmentisofoho. 53 I oso'no oso ango hopo soponjo a'amuso hofɨko Jisasɨmo hofɨkoe angomo ipemotasyuyo so'no nakwolaho lontɨfi mutɨmmaso'njo imentohofofoho. Hwapɨngoso kako Jelusalemne hweho lontɨfi mutɨma'mmentohofofoho. Hofɨko Anɨtumne'no hwomtame ulohofo yahinoso Jelusalemnohini
9:53 A'amu Someliyaso Hwofɨki'nyo Ngkelisim sopo uhu'mokontɨfi Anɨtuye yofe ho'nomawo'nɨngkohofofoho. Oso'no a'amu Jutaso hofɨko Jelusalem uhu'mokontɨfi Anɨtuye yofe ho'nomawo'nɨngkohofofoho. (Jn. 4:20 somo uhwonyo.) A'amu Someliyaso hofɨko huno ole, A'amu Jutaso hofɨkoe yahino wopɨngo minɨngkawo'nɨngkiyohofo. Oso'no hofɨko Jisasɨmo mufo'maso'njo imentohofofoho.
uhwonyoso nakwolaho linyofoho.
54 Jisasɨye inomokomoyo hufa'u sohwa'u Jemɨsɨ'nji Joun'nji siko yo'mayo yo'mayo yahino somo uhwononji ulɨmentisiyo, Hwe Engofo, nakwo ahwomomjo toho so'no joho lutɨmehwasi olo a'amu lomo nasiyoso wopɨngotaho. 55 Ose ulahonɨngki Jisas kako sikimo yoka ulɨmento, Siko sikoe sɨmeho mo'mjo huno wonyoso huno maseyohi yohoho. Ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni ngko a'amumo wonyo imokiyo'ne pmmentohe hwonɨ'maho. O'o, a'amumo ufo'mayo'ne pmmentohe hwo'nyoho. Ose ulahonɨngki hofɨko nom'ne ango pone'no womentohofofoho.

A'amu Jisasɨmo tɨfi inɨngkayo yahino so'ne hungkunofoho.

(Matɨyu 8:19-22)

57 Hofɨko honɨngkanopo noloho'nowentanɨngkofi hwe fihwo Jisasɨmo ulɨmento, Kɨko ango ntɨ'mno usoso ngko tɨfi wokinɨngkamonnoho. 58 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Sikisɨwojo sohwa hofɨko hofɨkoe sokimoso hi'njo hwafoho. Yɨhufo sohwa hofɨko hofɨkoe aifoso hi'njo hwafoho. I oso'no ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni ngko ango saho fosyawe'neso ane hwo'nyoho.

59 Ose ulonto kako nom'ne hwe sohumo ulɨmento, Kɨko ngkimo tɨfi nnɨngkape. Ose ko ulahonɨngki hwe sohwo kako ulɨmento, Kɨko ngkimo tɨfi nnɨngkape ntohino so'no ngko kikimo wokinɨngkapmmonnoho. I oso'no sɨmo'mo ngko nje mpohumo kaki'no pi'nɨmo'mo ijopijisyasi'mo peso. Wopɨngotaho. 60 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, A'amu ngkimo tɨfi monnɨngkapɨfijoso hofɨko ujopijisyahufe. Hofɨkoe syohofoho. I kɨko sohwosi ngkimo nnɨngkapohoji Anɨtu a'amumo wopɨngo umokosyohumamonto yalokunjo so'no kɨko a'amu somo Anɨtu kakoe hungkunoso filɨjɨmofo. Ose ulɨmentisofoho.

61 Hwe nom'nihwo Jisasɨmo ulɨmento, Hwe Engofo, ngko kikimo tɨfi wokinɨngkamonnoho. I oso'no ngko sɨmo'mo nje a'amumo aho nɨhu'no upeemeso wopɨngotaho. 62 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, A'amu ngkimo tɨfi ko nnɨngkapɨhwosi kako tɨfi no'mo yo'mayo ulɨko'maso so'no ikintɨmantɨmo mjɨmɨwe'njo sohwo kako Anɨtu a'amumo mokosyohumayo sopono syoho iyo so'no hopo'maho. Ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ