Mark 1

Joun Hwe A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwo hungkuno lutɨhwamentisofoho.

(Matɨyu 3:1-12; Luk 3:1-9,15-17; Joun 1:19-28)

Ngko Mak'ni Anɨtuye Hwomu Jisas Kɨlais sohune'no hungkuno wopɨngo wamtɨ'mokumonne'no yohono. Hungkuno ae lomayoso ole. Hohonta Anɨtu kako Aisaiya sohumo hungkuno uyahonɨngki iyoswo ole mtɨ'mokumento,

Anɨtu kakoe hwomumo ulɨmento,
Upa'nyo. Ngko hwe fihumo nje hungkuno motawe'ne wolɨhwatɨmonnoho.
Oso huhwo sohwo kako kikimo sɨmo'mo kupe-e'ne hweho. Kako jɨje honɨngkano ito'no esyohumayo'ne hweho.
Olo hwe huhwo lohwo hwaho a'amumo humunyo fi'mo hwe fihwoe mampaho engo ole ho'nɨmento,
Hwe Engo sohumne'no honɨngkano ito'no fehumamno.
Kakoe hano emoyo'ne so'no honɨngkano hiso ito'no mɨhwatɨmno.
Oso hungkunoso Aisaiya mtɨ'mokumentisofoho.

Oseso Joun a'amumo mijo kiyoma'mojo sohwo hwaho a'amu mohumunyopo i'mofaponto a'amu pi'nɨngo uhu'mokahonɨngkofi ole lutɨhwamento, Sekwo sekwoe honɨngkano wonyo somne'no hohujo ikinjaofɨkujo'no Anɨtu kako sekwoe wonyo hiso wae yasemofɨhwaso'no ngko mijo wokiyosema'mo. Ose ulɨmentisofoho. A'amumo sekwoe honɨngkano songoso utɨhwayo'nefoho. A'amu hwaho Jutiyanta'ango so'nji pone engo Jelusalem mta'ango pi'nɨngo engo so'nji Jounɨmo u'mantɨfi kakoe hungkuno upa'nontɨfi hofɨkoe wonyo yoloho lɨjwaofahonɨngkofi Joun hofɨkimo Mijo Joutan sohumo kiyoma'mentisofoho.

Jounɨye nem'no manji'mofo hwaho fi'njohwe yahukamel lohwa'nji mtɨ'mokumentisofoho. Yahu paho ahulohoso loho'nɨmentisofoho. Kako kusɨmo'nji tɨme mijo'nji nɨmojo hweho. Joun a'amumo ole lutɨhwamojofoho. Hwe nom'nehwo tɨfi noponefoho. Oso hwe huhwo sohwo kakoe yokumpohn'nyoso nje yokumpohn'nyomo nɨyakolofonefoho. Ngko sohwo'ni oso hwe huhwo sohwoe yofe engo so'no ngko kakimo momayo ulohofiyo'ne hwo'nyoho. Ngko sekumo mijo'nohino kiyosemawo'nɨngkono. Hwe tɨfinjo sohwo kako Anɨtuye Towahuno Wopɨngonjo sohwo wokiyosema'montonoho.

Joun Jisasɨmo mijo kiyomahonɨngki Seten Jisasɨmo yamofo uloho'mentisofoho.

(Matɨyu 3:13-17; Luk 3:21-22; Joun 1:29-34)

Osohonta Jisas pone Nasalet hwaho Ngkalili ulɨko'manto Jounɨmo nu'mahonɨngki Joun kakimo Mijo Joutan sohumo kiyoma'mentisofoho. 10 Jisas mijo mta'ango nosɨ'mofaponto uhwonɨmentisoso ahwomo mtampo lohofahonɨngki Anɨtuye Towahuno yɨhufo ntolofiyo pa'nyo sohwo Jisasɨmo wekehumapmmentisofoho. 11 Oso hohosohonta ahwomo mta'ni ole ho'nɨmento, Kɨko nje Hwomu sohwohnne'no, ngko sɨmeho wopɨngo mɨkunɨmposo kijapalokweno. Kɨko yo'mayo wopɨngo iwo'nɨngkino so'no nje sɨmeho wopɨngo nɨmo'nantofoho. Ose ho'nɨmentisofoho.

Seten kako Jisasɨmo yamofo uloho'mentisofoho.

(Matɨyu 4:1-11; Luk 4:1-13)

12 Ose ho'nɨngkahonɨngki Mijo Joutannta'ango Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohwo Jisasɨmo nom'ne hwaho a'amu mohumunyo iyo yo'mayo ane sopono uhwatɨmentisofoho. 13 Osopo Jisas nohumentanɨngki sɨkunofouti (40) memjaofahonɨngki Seten Jisasɨmo wonyo umokumo lonto Jisasɨmo yamofo uloho'mentisofoho. Oso hwaho sopo sikisɨwojo yo'mayoso nohumentanɨngkofi a'amu ahwomomjo sohwa Jisasɨmo ufo'ma'mentohofofoho.

Jisas syoho emayoso Ngkalili nta'ni ema'mentisofoho.

(Matɨyu 4:12-17; Luk 4:14-15)

14 Hwangku sohonta Helout hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo sohwo kako Jounɨmo impo'angomo intofahumentisoso Jisas hwaho Ngkalili sopo nowento Anɨtuye hungkuno lutɨhwoma'mentisofoho. 15 Ole ulɨmento, Upa'nɨmno. Olohonta Anɨtuye sɨkuno mofoneponoho. We'enepi Anɨtu kako kakoe a'amu so'nyumo yokumpohn'nyo enemokosyohumanefoho. Sekwoe honɨngkano wonyo somne'no hohujo ikinjaofɨkuji Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨmno. Ose lutɨhwamentisofoho.

Hwe osofosofahu'no inanɨku syoho'njo sohwamne'no Jisas joho ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 4:18-22; Luk 5:1-11)

16 Sɨkuno fihwi Jisas Mijo Ayo Ngkalili momɨngopo hano emoyonto uhwonɨmentisoso Saimoun konɨngkwa'wehwo Entɨlu'nji siko inanɨku ho'yo mijomo ho'naofontanɨngki uhwonɨmentisofoho. Inanɨku ifamiyoso sikoe hamniyoho syohofoho. 17 Jisas nuhwononto ulɨmento, Siko ngkimo tɨfi nnɨngkapinyo. Siko inanɨku mawo'nɨngkisiye pa'nɨngoso Anɨtumne'no a'amu mayo'ne wolosetɨhwamo. 18 Ose ulahonɨngki sikoe inanɨku ho'yo komo'no nulɨko'manji Jisasɨ'nji umentohofofoho.

19 Hofɨko we'enepi mitɨmomɨngo somo noku'mokwawentɨfi Jisas uhwonɨmentisoso Sepetiye hwomu sohwa'u Jemɨsɨ'nji Joun'nji siko yofayokinomo nohumanji inanɨku ho'yo ito'no esyohumentanɨngki uhwonɨmentisofoho. 20 Jisas nuhwononto sikine'no komo'no joho ulɨmento, Oyoninyo. Ose ulahonɨngki Jemɨsɨ'nji Joun'nji siko komo'no kanɨngkwohumo ulɨko'ma'mentisiyefoho. Kanɨngkwohwo Sepeti kakoe a'amu syoho ulohofiyo sohwanji hofɨkoe yofayokinomo nohumentanɨngkofi Jemɨsɨ'nji Joun'nji siko ulɨko'manji Jisasɨ'nji umentohofofoho.

Jisas a'amu anga'nohino sohumta'ni towahuno wonyoso wae yao'mentisofoho.

(Luk 4:31-37)

21 Jisasɨ'nji kakoe inomokomoyo sohwanji nowentɨfi pone Koponeyam i'mofawentɨfi sɨkuno Salolemo a'amu iyoho fosyohumayo'ne sɨkuno somo hofɨko a'amu Jutafe tajo angomo noswontɨfi Jisas hwe moya'mimo hungkuno lutɨhwamentisofoho. 22 A'amuso hofɨko kakoe hungkunomo upa'nontɨfi yomo imentohofofoho. Hwapɨngoso hofɨko a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwa pa'nyo hwo'maho. O'o, Jisas sohwo kako hungkuno hwapɨngo wo'nnyo hweho.

23 Osohonta hwe towahuno wonyo'njo sohwo tajo ango homo somo joho mohm'no ulɨmento, 24 Jisas Nasaletnnta'ango sohwosi kɨko nakumo peho wonaloho'mne'no sopalokuno. Kɨko nakumo wonyo wonamokumonne'no losopalokuno. Ngko kikine'no huno niyohoho. Kɨko Anɨtuye Hwomu Wopɨngo Ne hwosoho. 25 Ose ulahonɨngki Jisas kako towahuno wonyo sohumo yoka ulɨmento, Mampi'nyo fosyohumaho. Kɨko olo hwe lohumo ulɨko'maho. 26 Ose ulahonɨngki towahuno wonyo huhwo sohwo joho mohm'no lonto hwe sohumo yomo yomo engo umasiyonto ulɨko'ma'mentisofoho. 27 A'amuso ose uhwonontɨfi yomo engo yontɨfi hnnɨmentohofi, Olo pehotɨkeno. Olo hungkuno nom'ne songofoho. Olo hwe lohwo yokumpohn'nyo'njo lohwo hungkuno lahonɨngki towahuno wonyo sohwa kakoe hungkunomo haloho pentɨfi tɨfi inɨngkahwofo. Ose hnnontɨfi 28 olo yo'mayo Jisas imentiso so'no hwaho Ngkalili sopo mjaho'nɨmɨmentisofoho.

Jisas Pitafe konemimo wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 8:14-15; Luk 4:38-39)

29 Jisas tajo ango mta'ni noswaponto kako Saimoun'nji Entɨlu'nji siko'nɨkwa'iye angomo humentohofofoho. Jemɨsɨ'nji Joun'nji hofɨko'nji humentohofofoho. 30 Saimoun konemi siye a'apaho tohohmtnno uhnnɨngkahonɨngki kako ijempohopo humamentisofoho. Oso'no Jisas noswopahonɨngki oso hungkuno hiso komo'no ulɨmentohofofoho. 31 Ose ulahonɨngkofi a'musi mnokino'nji nohumentanjopo u'manto Jisas kakoe aho nomanto a'mu simo nulɨkofahonɨngki a'apaho tohohmtnno moi'wo imo'nɨngkahonɨngki kako wopɨngo imo'nɨmentisofoho. Wopɨngo imo'nonto kako a'amumne wopayo iloho humisyofoho.

Jisas a'amu pi'nɨngo somo wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 8:16-17; Luk 4:40-41)

32 Oso sɨkuno somo a'amuso hofɨko a'amu nom'ne yo'mayo yo'mayo mnokino'njo so'nji a'amu towahuno wonyo'njo so'nji ipemotapmmentohofofoho. 33 A'amu hopi'nono oso ango Jisas humentanjo hoku'yo sopo uhu'mokumentohofofoho. 34 A'amu yo'mayo yo'mayo mnokino'njo so'nji towahuno wonyo'njo so'nji wopɨngo umokumentisofoho. Towahuno wonyo huhwo sohwa Jisas Anɨtuye hwomu sohumo yofe uhwo'mentohofo so'no Jisas hofɨkimo hungkunojo so'ne mampi'nyo umokumentisofoho.

Jisas hwaho Ngkalili sopo Anɨtuye hungkuno lutɨhwamentisofoho.

(Luk 4:42-44)

35 Iyohohwe'nji Jisas nolɨkafonto kengopo a'amu mohumunyo sopo nowento osopo kako Anɨtumo jomo ulɨmentisofoho. 36 Saimoun kakoe a'amu'nji Jisasɨne'no tɨpeentɨfi 37 Jisasɨmo tɨpɨhwonontɨfi ulɨmentohofi, A'amu hopi'nono kikine'no wotɨpekohonɨmo'nantɨfi yalokwofo. 38 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Hofɨkoe syohofoho. Nom'ne ango mofone sopo wohwano. Nom'ne a'amumo hungkuno wopɨngo wolutɨhwamne'no yohono. Oso'ne pmmentohe hwo'nyoho. 39 Ose ulahonɨngki nowentɨfi hwaho Ngkalili ho'mo so'mo tajo ango somo lutɨhwanto towahuno wonyo somo wae yao'mentisofoho.

Jisas hwe a'apaho uyo wonyo'njo sohumo wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 8:1-4; Luk 5:12-16)

40 Hwe a'apaho sompote'njo sohwo Jisasɨmo humotaho sulonto hwahopo hwomtame ulohofonto jomo yokumpohn'nyo ulɨmento, Kɨko ngkimo wopɨngo wanɨmokumo liso'manji, jɨje yokumpohn'nyoso hoponoho. 41 Jisas nupa'nonto hitoho ulofahonɨngki aho kisusyonto hwe sohumo ulɨmento, Ou wopɨngo wakumokumonne'no yohono. Kɨko wopɨngo hmmo'nyo. 42 Ose ulɨmentiso so'no oso uyo wonyo huhwo sohwo moi'wo komo'no i'mo'nɨkahonɨngki kako wopɨngo humamentisofoho. 43 Wopɨngo humentanɨngki Jisas hwe sohumo yoka yokumpohn'nyo ulɨmento, Olo yoheso nom'ne a'amumo nulohotoho. O'o, kɨko komo'no nowehoji oso a'amu tajo ango syoho'njo sohumo jɨje a'apaho utɨhwahoji yo'mayo Mouses selɨmentiso so'no Anɨtumo yano uyo. Oseso a'amu hopi'nonohinoso uhwonɨngkuji jɨje a'apaho uyo wonyoso wopɨngo imo'nɨngkiso so'no huno wosyofɨsyantafeho. Jisas ose ulɨmentisofoho. 45 Lɨhwojahonɨngki hwe huhwo sohwo kako a'amu hopi'nonohinomo oso Jisas kakoe a'apaho wopɨngo umokumentiso so'no ulɨmentisoso oso hungkuno hiso ango'meemo ho'nɨmentisofoho. Oso'no Jisas kako nom'ne angkuhwafopo m'mofayofoho. Kako mempo hohnta'ni humentanɨngki a'amu ango kengo kengoponta'ni kakimo u'ma'mentohofofoho.

Copyright information for `APZ