Mark 10

Jisas ape ho'nasiyo'ne hungkuno ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 19:1-12; Luk 16:18)

Osopo nta'ni Jisas nowento hwaho Jutiya uyakolofonto Mijo Joutan sohumo nongkihnta'ni wako'mentisofoho. Osopo a'amu pi'nɨngo engo apa'no u'mahonɨngkofi kako hungkuno lutɨhwamojo pa'nyo lutɨhwamentisofoho.

A'amu Falisi fihwa hofɨko Jisasɨmo nu'mantɨfi kakimo yamofo ulohofono lontɨfi ulɨmentohofi, Nakwoe honɨngkano hungkunoso ape ho'nasiyo so'no pehofo nalɨmotofo. Hwe fihwo kako kakoe ape ho'nasiyoso oso wopɨngotaho. Ose ulohonɨngkofi Jisas ulɨmento, Mouses seyakwosamo olo so'no pehofo ulɨmojoto. Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Mouses ole ulɨmento, Hwe kako nje ape woho'nahumo lososo sohwo kako oso hungkuno hiso ifalifaliyo wamtɨ'mokono. Oseso kako kakoe apemo nɨhu'nahone woho'nasyono. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Mouses kako sekwoe yokumpohn'nyo so'no oso hungkuno hiso mtɨ'mokumentisofoho. I oso'no sɨmo'mo ne'mo Anɨtu yo'mayo hopi'nono mtɨ'mokumentiso sohonta hwe'nji ape'nji mtɨ'mokumentisofoho. Oso hungkuno hiso Mouses mtɨ'mokumentisofoho. Olo hilo so'no hwe fihwo kanɨngkwohwo kona'wohimo ulɨko'mahwosi kakoe ape'nji nem'no makotoku woloho'nanjiyoho. Siko'ya'u anga'nohino umo'nanjiyoho. Oseso siko a'amu hufa'u umo'nanji'maho. O'o, sikoe a'apahoso anga'nohino umo'nanjiyoho. Oso'no Anɨtu osiya'umo nto mokotɨjwohumasofoho. U, oloso nomtɨhuposo'eno.

10 Oso hungkunoso ulahonɨngki Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji angomo noswontɨfi hofɨko Jisasɨmo ape ho'nasiyo hungkuno hiso'no ulohonɨmentohofofoho. 11 Jisas ulɨmento, Hwe fihwo kako kakoe ape ho'nasyoso sohwo kako nom'ne ape masoso oso hwe huhwo sohwo ape hufo iyo honɨngkano imokwoho. Olo hwe huhwo sohwo kakoe ape sɨmo'mjo simo honɨngkano wonyo imokiyofoho. 12 Oseso ape kakoe hwehumo nulɨko'mahwosi nom'nehumo uma'nyoso kako honɨngkano wonyo imokonefoho. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas mehomimo aho ulonjimokumentisofoho.

(Matɨyu 19:13-15; Luk 18:15-17)

13 A'amu pi'nɨngoso hofɨkoe mehomi Jisas mnokinopo aho ulonjimokonontɨfi motopahonɨngkofi Jisasɨye inomokomoyo sohwa hofɨkimo yoka ulɨmentohofofoho. 14 Jisas nupa'nonto kakoe sɨmeho tohino umnɨngkahonɨngki ulɨmento, Sekwo mehomi somo nopɨjumofɨkutoho. O'o, hofɨko ngkiyepono wapɨfe. A'amu olo mehomi lohwa pa'nyo imo'nɨfijo'manji hofɨko Anɨtumo enjwa'mo ito'no wohumantɨfeho. 15 I, hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. A'amu olo mehomi lohwa pa'nyo mmo'nyonjo'manji hofɨko Anɨtumo enjwa'mo humayoso hopa'maho. Nɨhu'no awonoho. 16 Ose ulonto kako mehomi somo hu'mema lohofonto kakoe huyo'mo memokosyohumanto kako aho mnokinopo kisasyonto Anɨtumo jomo ulɨmentisofoho. Mehomi ito'no mokosyohumayo'ne'ento ulɨmentisofoho.

Hwe ho'yango engo'njo sohwoe hungkunofoho.

(Matɨyu 19:16-30; Luk 18:18-30)

17 Jisas honɨngkanomo nowentanɨngki hwe nom'nehwo Jisas nohumentanjopo komo'no i'mofawento hwomtame uloho'mentisofoho. Kako Jisasɨmo yokumpohn'nyo ulɨmento, Kɨko Anɨtuye yahino wopɨngo netɨhwawo'nɨngkohino hwosoho. Ngko engolopohamo songo ne'no humayoso pipi tɨpema'mnehono. 18 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko wopɨngo hwosoho eso peho'ne ntohino Anɨtu kako'nohino wopɨngo hweho. 19 Kɨko honɨngkano hungkuno huno moi'wonoho. Kɨko nom'nihumo nofonjasiyo'eno. Kɨko ape ito'no mayo'ne yahino somo nomtɨhuposo'eno. Kɨko yo'mayoso hufo iyo'eno. Nom'nehumo hwasyo hungkuno ujo'eno. Kɨko jɨje mpohwo'nji na'u'njiye hungkunomo tɨfi finɨngkayo.

20 Ose ulahonɨngki hwe huhwo sohwo Jisasɨmo ulɨmento, Hwe Engofo, ngko hungkuno homo somo upa'nɨmopmmote sohwo'ni olohonta ne'no ose'nohini inɨngkowalokweno. 21 Ose ulahonɨngki Jisas kakoe sɨmo'mangopo tɨmo uhwononto sɨmeho uyonto ulɨmento, Nom'ne syoho anga'no fiyo. Jɨje ho'yango yo'mayo hopi'nonohinoso a'amu mpe wakilohopɨfe. U, kɨko hamniyoho matnne'eno oso hiso nomahoji a'amu yo'mayoso umofonyo iwo'nɨngkohofo somo uyo. 22 Ose ulahonɨngki kako sɨmano pento sɨmeho tango uyahonɨngki kakoe angopono umentisofoho. Hwapɨngoso kakoe ho'yango yo'mayoso pi'nɨngo'njo hweho. A'amu somo muyɨmnehono lonto umentisofoho.

23 Jisas tɨmo fe'nɨhwononto inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Hwe kako ho'yango engo'njo yokumpohn'nyo mokosyohumaso sohwo kako Anɨtuye yokumpohn'nyo mokosyohumayo sopo pipi swonehwolo. Hamniyoho ho'yangoso hofɨkoe hunomo wonyo umokuwo'nɨngkisofoho. 24 Ose ulahonɨngki inomokomoyo sohwa hofɨko yomo imentohofofoho. Jisas apa'no ulɨmento, Hwomo lohwafo hwe kakoe ho'yango hwaho loponjo'no ne'nohini syafɨsyɨwo'nɨngkiso sohwo kako Anɨtuye yokumpohn'nyo mokosyohumayo sopo pipi swoneto. 25 Yahu fihwo kako yongo imo pa'nyo so'mo wahumo lɨhwasi yososo wonyopi umontonoho. Oso pa'nyo hwe ho'yango hamniyoho yo'mayoso aho yokumpohn'nyo kemokosyohumunyo sohwo Anɨtumo enjwa'mo wohumamo lɨhwosi yososo hopo'maho. O'o, kako yahu yongo imo pa'nyo so'mo wahumo lɨhwasi ijijo wonyopi yoso hopaso oso hwe ho'yango engo'njo sohwo ose yonefoho. 26 Ose ulahonɨngki inomokomoyo sohwa hofɨko yomo engo mɨkunɨmposo yontɨfi ulɨmentohofi, Ose'manji a'amu Anɨtu'nji ango wopɨngo sopo songo ne'no humayo'neso tɨhwo woma'montolo. 27 Ose ulahonɨngkofi Jisas hofɨkimo uhwononto ulɨmento, A'amu Anɨtuye yokumpohn'nyo mokosyohumayo sopo a'amufe yokumpohn'nyo'nji wahumo loso sohwo kako hopo'maho. I oso'no Anɨtu yo'mayo hopi'nono hwapɨngo sohwo iyoso hoponoho.

28 Pita Jisasɨmo ulɨmento, Ihwoni nakwo yo'mayo hopi'nono ho'nasyontani kikimo tɨfi kinɨngkopalokuhwono. 29 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. A'amu fihwo kako kakoe ango'njo konɨngkwa'wehwo kola'wehwo, kaisi, kona'wohi, mehomi kakoe hwaho'nji yo'mayo hopi'nono ngkine'no nje hungkunomne'no ho'nasyososo 30 osohwo kako umofonyo miyonehoho. O'o, yo'mayo pi'nɨngo engo nomane hweho. Yo'mayo ho'nasiyo'ne a'amu kakimo sitofo ulɨwo'nɨfitnnefoho. I oso'no kako ango songo ne'nohini humayo'neso nomane hweho. 31 Hwe fihwo kako olo hwaho lopo nohumanto hwe engo hwo'nyoho syofɨsyalokusoso oso hwe huhwo sohwo Anɨtuye ponemo soso sohwo kako hwe engo'maho. We'e hweho. Hwe nom'nihwo kako olo hwaho lopo nohumanto hwe engo hwo'nɨ'maho. We'e hwo'nyoho syofɨsyalokuso sohwo oso hwe huhwo sohwo kako Anɨtuye ponemo soso sohwo kako hwe engo imo'none hweho.

Jisas kako poyo pe'nɨngkuhwosi apa'no lɨkafone so'no ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 20:17-19; Luk 18:31-34)

32 Jelusalem honɨngkanomo nosontɨfi Jisas kako sɨmo'mo kunto'no sahonɨngki kakoe inomokomoyo sohwo poyo imo'nyo so'no ulɨmentiso so'no huno pi'nɨngo engo syafɨsyontɨfi tɨfi inɨngkasɨmentohofofoho. A'amu nom'neso hofɨkimo inɨngkasɨmentohofo hi'nji imentohofofoho. Jisas kakoe inomokomoyo sohwamne'ento hontohumentanɨngki hofɨko nu'mahonɨngkofi kakimo yo'mayo u'mane so'no hungkuno ulɨmentisofoho. 33 Hungkuno ole, Upa'nɨmno. Olohonta nakwo Jelusalemne'no wosontane'no yɨhwono. Osopo A'amufe Hwomu sohumo a'amu yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji hofɨkoe ahomo hofɨko ho'nasyɨkuji kakine'no hungkuno lɨkuji kako poyo umo'nono lɨkuji nano wamtitofantɨfeho. Oseso a'amu hofɨko nom'ne a'amu sohwamo uyahonɨngkuji 34 hofɨko kakimo sitofo ulɨkuji memijo nɨyatɨ'mofɨkuji impe yongo'njo fonjɨkuji wofonjosyantɨfeho. I oso'no sɨkuno hufa'u sɨhune mjaofɨhwoso'no kako apa'no songo wolɨka'montonoho. Ose ulɨmentisofoho.

Jemɨsɨ'nji Joun'nji siko yofe engo'njo umo'naho lɨmentisiyefoho.

(Matɨyu 20:20-28)

35 Sepetiye hwomu sohwa'u Jemɨsɨ'nji Joun'nji siko Jisasɨmo u'manji ulɨmentisiyo, Nekwo kikimo jomo wokilohonontayo'ne yɨhwayo. Kɨko weloho'mtaho. 36 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko pipi seloho'mne'no njisiyo. Nohonjinyo. 37 Ose ulahonɨngki siko ulɨmentisiyo, Hwangku sohonta jɨje pone mta'ni a'amu hopi'nono mokosyohumuso sohonta nekwo kɨko'nji hwe engo imo'nɨngkuhwosi a'amu hopi'nohinomo mokosyohumasoso wopɨngotaho. 38 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Oso hungkuno ntɨsiye neso siko huno moseyohoyohoho. Tohino ngkimo nɨmnoso hopaso masɨsoso siko hopolaho. Nje a'apahomo tohino ifeehu'mo yanisyoso hopaso sikoe a'apahomo ifeehu'mo yasesyososo siko hopolaho.

39 Ose ulahonɨngki siko ulɨmentisiyo, Ou, nekwo hoponoho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Tohino ngko ma'me pa'nɨngoso siko nomasihnnefoho. Tohino ngkimo ifeehu'mokonisyoso pa'nyoso sikoe a'apahomo ifehu'mokasyosonefoho. 40 I oso hiso'no ngko a'amumo mokosyohumayo so'no nje aho angahohnta'ni nje aho hwonamonyo hohntani fosyohumayo so'no a'amu nom'ne somo muhwosopo'mnehono. O'o, Anɨtu kako'nohino oso ito'no esyohumaho. Kakoe hunofoho. 41 Ose ulɨmentisoso inomokomoyo nom'ne sohwa oso hungkuno hiso upa'nontɨfi hofɨko Jemɨsɨ'nji Joun'njine'no sɨmeho tohino umnɨmentisofoho. 42 Jisas hofɨkimo joho ulɨmento, Sekwo huno seyohoho. Hwe engo hofɨko a'amumo mokosyohumayo sohwa hofɨko hofɨkoe a'amu enjwa'mjo somo syoho tango'nji uyontɨfeso a'amu enjwa'mjoso syoho hiso ito'no miyo'njo ifijo'manji hwe mokosyohumayo sohwa ikujoho woposantɨfeho. 43 I oso'no sekwo oso hopa ikutoho. Sekwoe a'amu fihwo yofe engo woma'mo loso sohwo kako a'amufe syoho ulohofiyo umo'nono. 44 Sekwoe a'amu fihwo ngko nom'ne somo womokosyohumamo loso sohwo kako nom'ne hopi'nonohino somne'no siki syoho ulohofiyo pa'nyo umo'nono. 45 Oseso A'amufe Hwomu sohwo kako a'amu nom'neso kakimo syoho ufo'mayo'ne pmmentiso hwo'maho. O'o, hofɨkoe syoho somo ulohofiyo'ne pmmentiso hweho. Kako a'amu sɨkwo'mjohohosi humentanɨngkofo somo uhwononto asomo utɨmayo'ne kakoe honɨyo usɨhuma'mne'ento pmmentiso hweho. Ose ulɨmentisofoho.

Hwe tɨmpi'nyo sohumo Jisas wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 20:29-34; Luk 11:30-43)

46 Hofɨko Jelikou i'mofapontɨfi Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji a'amu nom'ne pi'nɨngo engo so'nji Jelikou ulɨko'mantɨfi wentanɨngkofi hwe tɨmpi'nyo sohwo honɨngkanopo humohumantisofoho. Oso hwe huhwo sohwoe yofe Mpatimeyosɨyoho, Timeyosɨye hwomufoho. Mpatimeyos kako wosopayo'nji hamniyoho'ntnne'no jomo lɨmojo hweho. 47 Mpatimeyos nohumanto Jisas ango Nasaletnnta'ango sohwo palofoho upa'nonto joho ulɨmento, Jisas, Ntefitɨye Imu sohwosi, kɨko ngkine'no hitoho wakilofono. 48 Ose ulahonɨngki a'amu nom'neso yoka ulɨmentohofi, Mampi'nyo fosyohumaho. Ose ko ulahonɨngkofi oso huhwo sohwo joho engo lonto apa'no ulɨmento, Ntefitɨye Imu sohwosi ngkine'no hitoho wakilofono. 49 Ose ulahonɨngki Jisas kako nolohofaponto ulɨmento, Oso hwe huhwo sohumo joho filutɨmapmno. Wapono. Ose ulahonɨngki hwe huhwo sohumo ulɨmentohofi, Kɨko sɨmonyo fiyo. Filɨkaho. Kikine'no joho kilalofoho. 50 Ose ulahonɨngkofi kako upa'nonto kakoe manji'mofo yojamo lohofonto, nolɨkafonto Jisasɨmo u'ma'mentisofoho. 51 Jisas ulɨmento, Ngko kikimo pipi wantohofono kinɨngkohoho. Ose ulahonɨngki hwe tɨmpi'nyo sohwo ulɨmento. Hwe Engofo, ngko apa'no tɨmo wahonɨmo. 52 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko mpano. Jɨje sɨmeho hi'ntnnonohinoso wopɨngo wakumo'nono. Jisas ose ulahonɨngki hwe huhwo sohwo tɨmo komo'no hononto kako honɨngkanopo Jisasɨmo a'amu so'nji tɨfi inɨngkapmmentisofoho.

Copyright information for `APZ