Mark 11

Jisas hwe yofe engo'njo pa'nyo imo'nonto Jelusalemne'no humentisofoho.

(Matɨyu 21:1-11; Luk 19:28-40; Joun 12:12-19)

Hofɨko Jelusalem mofone sopo i'mofapontɨfi ango Mpetɨfase'nji Mpetani'nji nuhwontawentɨfi osopo hwofɨki'nyo we'e yofe Oulif u'mofawentɨfi Jisas inomokomoyo hufa'u sohwa'umo lɨhwatɨmentisofoho. Jisas oso huhwo sohwa'umo ulɨmento, Siko oso ango ne sopo u'mofahusɨsi siko oso kuso somo noswohosɨsi tɨmo uhwonisoso ahwomo yahutoungki yoka'no ho'nawo'nyoso impe into'nowentanɨngkuhwosi uhwonanjiyoho. Oso yahu songo imo'nɨmasoso a'amu mokehumunyofoho. Oso yahu hiso fisɨhutofomotapinyo. Siko oso yahu hiso isɨhutofomotapohosiso'no a'amuso ole selɨkujo'no, Siko peho yalokusiyo. Ose selɨkujo'no siko ole ulinyo, Nakwoe Hwe Engo sohwo kako olo yahu loso'no syoho weho. Kako moi'wo emoyɨhwoso'no komo'no womotopontayoho. Ose ulinyo. Siko nowenji yahu mu honɨngkano hoku'yopo impe intofahinyoso nohumentanɨngki nuhwonɨma'nonji italofoma'mentisiyefoho. Italofoma'mentisiyoso a'amu nom'ne sohwa ulɨmentohofi, Siko peho yalokusiyo. Yahu peho'no isɨhutofomalokusiyo Ose ulahonɨngkofi hwe sohwa'u Jisasɨye hungkuno ulahonɨngki ulɨmentohofi, Wopɨngofoho. Noho motahnnyo. Nomotasonji sikoe manji'mofoso yahupo kisosyahonɨngki Jisas sokehumamentisofoho. A'amu pi'nɨngo engoso hofɨkoe hwapɨfe ife yo'mayoso Jisas wene honɨngkanomo ho'nosyahonɨngkofi a'amu nom'neso ipamo swo'njo lofontɨfi honɨngkanopo ho'nahumentohofofoho. Oso hiso Jisasɨye yofe ho'nomayo'nefoho. Jisas kako a'amu pi'nɨngo ajwomo yahupo kehumentanɨngki a'amu sɨmo'mjo so'nji tɨfinjo so'nji mohm'no ole lɨmentohofi,

Anɨtumo isamoyoka ulano.
Kako wopɨngo'nohino hweho.
Olo hwe lohumo nakwo Hwe Engo Anɨtu sohwo nakwoe hwahopone'no uhwatɨmentiso hweho.
Kakoe yofe woho'nomano.
10 Hwe engo Ntefit neyakwosamo hohonta mokosyohumamojo hopaso olo hwe lohwo wonemokosyohumano.
Anɨtu ahwomomo humaso sohumo isamoyoka ulano.
Ose lɨmentohofofoho.

11 Jisas Jelusalem i'mofaponto Anɨtuye ango engo somo swonto yo'mayo somo fe'nɨhwononto we'enepi mofehi'nyo ukwo'mokumonto yahonɨngki Jisas inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwanji Mpetani fosyowane'entɨfi sɨmentohofofoho.

Jisas iyo fe sohumo ulɨmento, ne apa'no minto'nɨngkohotnnefoho.

(Matɨyu 21:18-19)

12 Imɨngo'nji nolɨkafontɨfi Mpetani ulɨko'mantɨfi Jelusalemne'no nosontɨfi osopo Jisas mijoho engo uyɨmentisofoho. 13 Jisas iyo fesayo swo lango'njo somo uhwonɨhwojawento ipisayo hi'njotɨkeno lonto iyo huhwo sohwo'njo sopo i'mofawento uhwonɨmentisoso ne ane swo'nohino uhwonɨmentisofoho. Oso iyo hiso ipisayo into'nyo sɨkunomm'maho. 14 Jisas iyomo ulɨmento, A'amu ipisayo apa'no momjakinyo'ne hwosoho. Ose ulahonɨngki inomokomoyo sohwa upa'nɨmentohofofoho.

Jisas a'amu Anɨtuye tajo ango engo somo hamniyoho mayo syoho yantanɨngkofi wae yao'mentisofoho.

(Matɨyu 21:12-17; Luk 19:45-48; Joun 2:13-22)

15 Hofɨko Jelusalem i'mofapontɨfi Jisas kako Anɨtuye tajo ango engo somo noswonto a'amu hamniyoho syoho'njo a'amu yo'mayoso humesyahonɨngkofi mpe ulohofo syoho'njo sohwanjimo Jisas kako wae yaofo syoho emamentisofoho. Hofɨkoe ijempoho hamniyoho iwolo'mokumayo yontɨfe ho'nasiyo'ne so'nji a'amu yɨhufo mpe uyantɨfi epohumayo yɨwo'nɨngkohofo so'nji Jisas kako mehu'mee'mentisofoho. 16 Wayo yaofonto, Jisas ulɨmento, Olo ango lomo yo'mayoso apa'no nomotoswapɨkutoho. 17 Ose ulonto lutɨhwamento, Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi, Nje ango loso a'amu hopi'nono Anɨtumo isamoyoka ujo'ne angofoho. Ose mtɨ'mokumentohofofoho. I oso'no nje ango loso sekwo a'amu hamniyoho hiyaso'mo hufo mawo'nɨngkohofo sohwafe ango hopa imokalokwofo. Ose mtɨ'mokumentohofofoho ulɨmentisofoho. 18 Ose ulahonɨngki a'amu hopi'nonohini Jisasɨye hungkuno upa'nontɨfi pisopisaho mjalomɨwentɨfi hungkuno hiso wonyoangkafofoho syafɨhu'mentohofofoho. A'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji a'amu tajo ango syoho'njo sohwanji hofɨko Jisasɨmo nofonjosyane'entɨfi honɨngkano tɨpmmentohofoso hofɨko hwe moya'mi somne'no iyoho unɨmentisofoho. 19 Mofehi'nyo nɨngku'nɨngkahonɨngki Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji Jelusalem ulɨko'ma'mentohofofoho.

Hwe fihwo Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono nehopi uyoso sohwo Anɨtumo jomo ulososo ne wotɨpema'mtonoho.

(Matɨyu 21:20-22)

20 Imɨngo'nji honɨngkanomo apa'no nowentɨfi uhwonɨmentohofoso oso iyo yofe fesayo sohwo nɨhu'nahone yofoho imentisofoho. 21 Pita huno syafɨsyonto Jisasɨmo ulɨmento, Nakwoe Lonetɨhwayofo, uhwonyo. Oso iyo kɨko fosi a'amuso apa'no momjakinyo'ne hwosoho ulɨmahnnoso yofohofoho. Jɨje hungkunoso ne imo'nɨngkohoho. 22 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Oso lɨmayoso syoho we'efoho. 23 Hungkuno nehopi waselɨmo. Hwe fihwo kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyoso sohwo kako olo hwofɨki'nyo lomo ole ulososo, Olo hwofɨki'nyo lohwo, kɨko nolɨkafohoji oso mijo ayo mompo fɨlɨkofaofo. Ose ulososo kakoe huno anga'nohino mnaweho. Hwofɨki'nyo wawomtolɨkeno oso hunoso mosyafɨsiyo'njo. O'o, ole'nohinoho huno syafɨsyososo. Ou, hwofɨki'nyo sohwo kako nehopi wamontonoho. Oso hwe huhwo sohwo oso hungkuno olo so'manji ou oso hungkunoso ne imo'nonefoho. Nehopi selohono. 24 Upa'nɨmno. Yo'mayo kɨko Anɨtumo jomo ulisoso sɨmeho mom'mo huno ole, Anɨtu wontapmmontonoho. Ose syafɨhujoso, ou kako wokijapmmontonoho.

25 Sekwo sɨmano hintotohino semnoso'manji sɨmo'mo sekwo oso a'amu wonyo selohofoso sohwoe wonyoso wae hmmopmno. Ose iso'manji, Mpohwo ahwomomo humaso sohwo kako sekwoe wonyoso wae weesemofono. [ 26 I oso'no sekwo a'amu wonyo selohofo sofe wonyoso hohujo hohnta'ni momeho'nasiyo'manji sekwoe Mpohwo ahwomomo humaso sohwo kako sekwoe wonyoso wae meesemofonehoho. Ose ulɨmentisofoho.]

A'amu Jisasɨmo ulohonɨmentohofi, Kɨko yo'mayo yɨwo'nɨngkinoso tɨhwoe yokumpohn'nyo'nji yalokuno.

(Matɨyu 21:23-27; Luk 20:1-8)

27 Hofɨko Jelusalem apa'no i'mofapontɨfi Jisas Anɨtuye tajo ango engo somo ajwo'mo emoyontanɨngki a'amu tajo ango syoho'njo sohwanji, a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji, Jutafe hwe engo sohwanji Jisasɨmo u'mantɨfi 28 ulohonɨmentohofi, Kɨko olo syoho iwo'nɨngkino loso tɨhwo kilɨmaso'no iwo'nɨngkinoto. Yokumpohn'nyoso tɨhwo kijapmmaso'nji iwo'nɨngkinoto. 29 Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Ngko huhwo'ni hungkuno waselohonɨmne'no yohono. Olo hungkuno hiloso sekwo ntɨfijo'manji e'wa, yo'mayo yalokwe so'no hwapɨngo waselɨmo. 30 Ole ntɨmno. Joun kako a'amumo mijo kiyoma'mojo yokumpohn'nyoso Anɨtu mta'ango ma'mentisotaho. Hwahoponjo a'amu mta'ango ma'mentisotaho. 31 Sekwo ntɨmno. Ose ulohonɨngkahonɨngki hofɨko ole hnnɨma'mentohofi, I Joun kakoe yokumpohn'nyo Anɨtu mta'ni ma'mentisofoho uloso'manji ole wonalɨmontonoho, Ose'manji sekwo Jounɨye hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo peho'neto. 32 I, nakwo ole lasoso, Joun kakoe huno mta'ni syoho imentisofoho laso'manji a'amu sohwa hofɨko nolɨkafɨkuji ikujoho wonefonjantɨfeho. Hwapɨngoso hofɨko a'amumne'no iyoho unɨmentisofoho. A'amu huhwo sohwafe huno ole, Joun sohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmojo hweho. 33 Ose hnnontɨfi Jisasɨmo ulɨmentohofi, Nakwo huno monayohoyohoho. Ose ulohonɨngkofi Jisas ulɨmento, Ose'manji ngko huhwo'ni nje yokumpohn'nyo yo'mayo iwo'nɨngkohe hwapɨngo so'no maselɨmnehono.

Copyright information for `APZ