Mark 12

A'amu wonyoso ipisayo syoho mokosyohumayo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

(Matɨyu 21:33-46; Luk 20:9-19)

Ose ulonto Jisas pahnnɨmo hungkuno loma'mento, Hwe fihwo kako ipisayo syoho hulonto, tojo emontofasyonto syoho ajwomo'mo ipisayo mijo'ne kompusoho mtɨ'mokumentisofoho. Ose yonto ango yokintahopo ipisayo syoho somo uhwontohumayo'ne molɨmentisofoho. Ose imentisoso kako oso syoho homo somo mokosyohumayo'ne kako a'amu hamniyoho syoho emawo'nɨngkohofo sohwafe ahomo ho'nasyonto kako ango ikanopono nowento osopo kako ne'no humamojofoho Ipisayo syoho ulohofiyo sohumo ipisayo'ne kakoe ipisayo syohopono lɨhwatɨmentisofoho. Hwe syoho mokosyohumayo sohwa kakoe syoho ulohofiyo sohumo uhwonontɨfi aho kemokosyohumantɨfi, ikujoho fonjontɨfi, ipisayo muyo'njo yontɨfi wae yao'mentohofofoho. Oseso kakwo'yohwo sohwo nom'ne syoho ulohofiyo sohumo ipisayo'ne lɨhwojahonɨngki hofɨko oso hwe sohwe mnokinopo ikujoho fonjontɨfi wonyo umokumentohofofoho. Nom'ne syoho ulohofiyo sohumo lɨhwojahonɨngki a'amu ipisayo syoho mokosyohumayo sohwa hofɨko fonjahumentohofofoho. Kakwo'yohwo nom'ne syoho ulohofiyo sohwamo lɨhwajɨwo'nontanɨngki fehohnjo ikujoho fonjontɨfi fehohnjo fonjahumentohofofoho. Oseso syoho ulohofiyo nom'neso mohumayofoho. Moi'wonoho. Oso'no kakoe hwomu anga'nohino sohumo ae'uyo lɨhwajonto lɨmento, Hofɨko nje hwomufe hungkunomo haloho wopeentɨfeho. Ose lɨmentisofoho. Hwomu huhwo sohwo nu'mahonɨngki hwe syoho mokosyohumayo sohwa uhwonontɨfi hnnɨmentohofi, Oso hwe sohwo kako hwangku sohonta kanɨngkwohwoe yo'mayoso nomane hweho. Oyonɨmno. Nakwo komo'no kakimo poyo nofonjosyɨhwasi nakwo kakoe syohoso nɨhu'nahone womantanoho. Ose hnnontɨfi hwomu sohumo aho kentɨfi fonjahumentohofofoho. Nofonjasyontɨfi kakoe pijafo mempo swoho'nao'mentohofofoho.

Kakwo'yohwo sohwo a'amu wonyo huhwo sohwamo pipi uloho'montolo. Hwangku kako nopɨhwosi a'amu wonyo sohwamo nofonjasyɨhwosi kako nom'ne a'amu sohwamo syoho hiso mokosyohumayo'ne uyɨmontonoho.

10 Olo Anɨtuye hungkuno loso'no sekwo huno maseyo'njotaho. Hungkuno ole,

Oso sojo engkwosaho pa'nyo a'amu ango injuwo'nɨngkohofo sohwa wae yao'mentohofo loso olohontajo engkwosaho loso angomo sosofitofo'ne hwapɨngohwo imo'nɨngkohoho.
11 Nakwoe Hwe Engo sohwo ole lɨmentisoso imo'nɨmentisofoho.
Nakwo olo so'no uhwonontaneso wonyoangkafofoho.
Oso pahnnɨmo hungkunoso lalokuhwono Anɨtu lɨmentisofoho.

12 Jutafe hwe engo sohwa nupa'nontɨfi oso pahnnɨmo hungkunoso a'amu syoho mokosyohumayo'no nto ulɨmentiso so'no nto lohoho hofɨkine'no huno uyahonɨngki hofɨko Jisasɨmo aho wokantɨfi ko imentohofoso a'amumne'no iyoho unɨmentisofoho. Oseso hofɨko Jisasɨmo ulɨko'mantɨfi umentohofofoho.

A'amu hofɨko Jisasɨmo Sisamne'no hamniyoho uyo yahino so'no ulohonɨmentohofofoho.

(Matɨyu 22:15-22; Luk 20:20-26)

13 Nowentɨfi hofɨko a'amu Falisi fihwanji a'amu Heloutɨmo uhwontohofo sohwanji Jisasɨye hungkunomo yamofo ulohofo'ne lɨhwatɨmentohofofoho. 14 Jisasɨmo nu'mantɨfi afofo umokontɨfi ulɨmentohofi, Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, kɨko hwe hungkuno nehopi'nohino lɨwo'nɨngkino sohwohnne'no huno nayohoho. Kɨko a'amumne'no iyoho makinɨwo'nɨngkiso hwosoho. Oso'no a'amu yofe engo'njo sohwanji a'amu yofe ane sohwantnne'no kɨko huno pi'nɨngo mokiyahonɨngki Anɨtuye honɨngkano nehopi'nohino lutɨhwawo'nɨngkino hwosoho. Oso'no hungkuno anga'no wakilohonantane'no yɨhwono. Nakwoe hwe yofe engo'njo Sisa kako hwaho mokosyohumayo sohumne'no hamniyoho (takis) ho'nasiyoso wopɨngotaho. Wonyotaho. Nakwoe honɨngkano hungkunoso pehofo nalohoho.

15 Ose ulahonɨngkofi Jisas hofɨkoe sɨmeho hufa'u'njo so'no huno uyahonɨngki ulɨmento, Sekwo ngkimo yamofo peho'no ntohofalokwofo. Hamniyoho anga'no ntapmno. Uhwonɨmo. 16 Ose ulahonɨngki nuyahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Olo huyo'mango lo'nji yofe lo'nji tɨhwoeto. Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi, Sisafefoho. 17 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sisafe yo'mayo so'manji Sisamo uyɨmno. I, Anɨtuye yo'mayo so'manji Anɨtumo uyɨmno. Ose ulahonɨngki hofɨko huno pi'nɨngo engo syafɨhu'mentohofofoho.

A'amu Jisasɨmo ulohonɨmentohofi, Hwe fihwo poyo pe'noso sohwo apa'no lɨkafoso pipilo.

(Matɨyu 22:23-33; Luk 20:27-40)

18 A'amu nom'nihwa hofɨkoe yofe Satɨyusi Jisasɨmo u'ma'mentohofofoho. Oso a'amu huhwa sohwa hofɨkoe huno ole uyɨwo'nɨngkohi, A'amu poyo pe'nyo sohwa nɨhu'nahone pe'nɨwo'nɨngkohofo apa'no songo molɨkafe'nefoho. Ose syafɨsyɨwo'nɨngkohofofoho. Jisasɨmo u'mantɨfi ole ulohonɨmentohofi, 19 Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, Mouses nakumne'no hungkuno ole mtɨ'mokumento, Hwe fihwo kako ape nomahwosi kako mehomi motɨpemayo'njo sohwo poyo pe'nɨngkuhwoso'no oso ape hisimo konɨngkwa'wehwo nomahwosi kola'wehumne'no mehomi wotɨpemano. Mouses ose mtɨ'mokumentisofoho. 20 Oseso hwe aho fehohnjo hopi'nono nomn'i mta'ni hufa'u hwa'u humamojiyefoho. Tisɨmaso sohwo ape nomanto mehomi ane poyo pe'nɨmentisofoho. 21 Oseso konɨngkwa'wehwo oso ape hisimo nomanto mehomi ane poyo pe'nɨmentisofoho. Oseso konɨngkwa'wehwo oso pa'nyo imentisofoho. 22 Ose'no ose'nohinofoho. Homnɨngkwa'wehwosa hopi'nono mehomi ane poyo pe'nɨmentohofofoho. Tɨfi sohonta oso a'mu hi ose'nohini pe'nɨmentisofoho. 23 Oseso a'amu poyo pe'nyo sohwa lɨkapijo sohonta tɨhwoe ape umo'nɨmontolo. Hofɨko'nɨkwehwa aho fehohnjo hopi'nono nom'ni mta'ni hufa'u sohwa ape hisimo nto ma'mentohofofoho.

24 Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo Anɨtuye hungkuno so'nji Anɨtuye yokumpohn'nyo so'ntnne'no huno maseyoho yohoho. Oso'no sekwo hwasyo hungkuno lalokwofo. 25 Upa'nɨmno. A'amu poyo pe'nɨmentohofo sohwa nolɨkafɨkuji hofɨko ape moma'nɨfitnnefoho. O'o hofɨko a'amu ahwomomjo ape momaso'njo pa'nyo imo'nɨfitnnefoho.

26 Oso hungkunoso a'amu poyo pe'nɨmentohofo sohwa apa'no lɨkapitnne'no sekwo Mousesɨye hungkuno atofo majotaho. Iyo tɨfo somta'ni toho sijontanɨngki Anɨtuye mampaho ho'nɨmentisofoho. Apɨlohamjanji Jekoup Aisakɨjanji hofɨko poyo pe'nɨmentohofofoho. I oso'no Anɨtu Mousesɨmo ulɨmento, Ngko Apɨlohamja Aisakɨja Jekoupɨjafe Anɨtu'nyoho. 27 Mouses kako ole syafɨhu'mento, Apɨlohamja Aisakɨja Jekoupɨja hofɨko hohonta poyo ko pe'nɨmentohofo sohwa songo humalofo so'no syafɨsyonto oso hungkuno hiso lutɨhwamentisofoho. Anɨtu kako poyo pe'nyo sofe Anɨtu hwo'maho. O'o, kako a'amu songo humalofo sofe Anɨtuyoho. Sekwoe hungkunoso hwayo hohnjofoho. Ose ulɨmentisofoho.

Anɨtuye honɨngkano hungkuno sɨmo'mjofoho.

(Matɨyu 22:34-40)

28 Hwe fihwo Jutafe honɨngkano hungkuno lutɨhwamojo sohwo hofɨko oso hungkuno hnnontanɨngkofi upa'nɨmentisofoho. Jisasɨye hungkuno huno'njoso nupa'nonto Jisasɨmo nu'manto ulɨmento, Anɨtuye honɨngkano hungkunoso nom'ne somo yakolo'nnyoso ntisoto. 29 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Honɨngkano hungkuno engo sɨmo'mjo yakolo'nnyoso olenoho. A'amu Isɨlael soku sekwo upa'nɨmno. Anɨtu sohwo kako'nohini nakwoe Anɨtuyoho. 30 Kɨko jɨje Hwe Engo Anɨtu sohune'no jɨje sɨmeho uyohoji jɨje sɨmeho hopi'nonohinoso kakimo uyo. Kɨko jɨje Hwe Engo Anɨtu sohune'no jɨje sɨmeho uyohoji jɨje huyo'mango hopi'nonohinoso kakimo uyo. Kɨko jɨje Hwe Engo Anɨtu sohune'no jɨje sɨmeho uyohoji jɨje huno hopi'nonohinoso kakimo uyo. Kɨko jɨje Hwe Engo Anɨtu sohune'no jɨje sɨmeho uyohoji jɨje yokumpohn'nyo hopi'nohinoso kakimo uyo. 31 Honɨngkano hungkuno tɨfinjoso olenoho. Kɨko hi kumo'nonto sɨmeho kumo'nɨngkiso pa'nyoso a'amu nom'nemne'no kɨko'njo mofone sopo humalofo somo uyo. Oso honɨngkano hungkuno hufa'u sohwa'u hungkuno hopi'nohinomo yakolo'nnyofoho.

32 Ose ulahonɨngki hwe honɨngkano hungkuno lutɨhwamojo sohwo Jisasɨmo ulɨmento, Ou Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, nehopi lohino. Anɨtu kako'nohini nakwoe Anɨtuyoho. Anɨtu nom'nehwo mohumuyoho. 33 Ou, jɨje sɨmeho, jɨje huno, jɨje yokumpohn'nyo Anɨtumo hopi'nono uyo. Kɨko kikine'no kumo'nyo hopaso kɨko nom'ne a'amune'no wakumo'nono. Nakwo oso honɨngkano hufa'umo inɨngkowaso'manji oso yahinoso nakwoe wonyo wae yaofo'ne yahu fonjokisasiyo yo'mayo Anɨtumo uyoso'no yakolo'nnyofoho. Ose ulɨmentisofoho. 34 Oso hwe huhwo sohwoe hungkunoso Jisas nupa'nonto huno wonyoangkafofoho syafɨsyonto ulɨmento, Kikine'no Anɨtu yo'mayo yokumpohn'nyo mokosyohumayoso mofoneponoho. Ose ulahonɨngki a'amu nom'ne sohwa nom'ne hungkuno Jisasɨmo ulohonyo so'no iyoho imentohofofoho.

Jisas hofɨkimo Kɨlais sohwo tɨhwolo ulohonɨmentisofoho.

(Matɨyu 22:41-46; Luk 20:41-44)

35 Jisas Anɨtuye ango engomo hwe moya'mi pi'nɨngo engomo lutɨhwamentisoso ulɨmento, A'amu Jutafe honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwa olo hungkunolo peho'no lutɨhwa'wo'nɨngkohofo. Kɨlais kako oso Anɨtu nakwoe hwahopo uhwatɨmentiso sohwo Ntefit hwe yofe engo'njo hohonta hwaho mokosyohumamojo sohwoe imu hweho. Oseso pipi lɨwo'nɨngkohofo. 36 Anɨtuye Towahuno Wopɨngo hohonta olo hungkunolo Ntefitɨye sɨmeho mo'mo ho'nasyohonɨngki Ntefit ole mtɨ'mokumento,

Anɨtu kako nje Hwe Engo Kɨlais, Anɨtu nakwoe hwahopo uhwatɨmentiso sohumo ole ulɨmento,
Kɨko nje aho anga sohohnta'ni fosyohumaho.
Osopo kɨko nohumahoji ngko jɨje mango sohwamo jɨje sɨfɨki'nyo'mo enjwa'mo wakuhumotɨ'monnoho.
Oso hungkunoso Ntefit mtɨ'mokumentisofoho.
37 Ihwoni. Oseso Ntefit kako oso hwe Anɨtu nakwoe hwahopo uhwatɨ'mentiso Kɨlais sohune'no nje Hwe Engo hweho lɨmentiso so'no Kɨlais sohwo kako Ntefitɨye imuhwo imo'nyoso pipilo. Ose ulahonɨngki a'amu nupa'nontɨfi hungkuno wonyoangkafofoho syafɨhu'mentohofofoho.

A'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwafe yahinofoho.

(Matɨyu 23:1-36; Luk 11:37-54; 20:45-47)

38 Jisas nom'ne hungkuno lutɨhwamento, Sekwo a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohofo huno'njo sohwafe yahino somne'ne i'waho ito'no fiyɨmno. Hofɨko hofɨkoe yofe engo somne'no hwapɨfe sawemo yontɨfi honɨngkanopo emoyɨwo'nɨngkohofofoho. Osopo emoyontanɨngkofi hwe moya'mi hofɨkimo uhwonontɨfi nakwoe hwe engo hwasoho ulɨwo'nɨngkohofo so'no umo'nɨwo'nɨngkisofoho. 39 Oso'nji hofɨko tajo ango somo a'amufe sɨmanopo humayo'no umo'nɨwo'nɨngkisofoho. Oso'nji hofɨko a'amu wopayo engo iloho yano sohonta epohumayo sɨmo'mjo so'no umo'nɨwo'nɨngkiso hwafoho. 40 Hofɨko Anɨtumo hungkuno sawemo engo jomo ko ulontɨfi hofɨko apɨwojo sofafe ango yo'mayo so'no wosemokosyohumano poji ulontɨfi ango hiso hofɨko'ne nɨhu'nahone emawo'nɨngkohofɨhwafoho. Ose hwe huhwo sohwo tohino engo notɨpemapitnnefoho. Ose ulɨmentisofoho.

Apɨwojo fisi Anɨtumne'no hamniyoho ho'nahumentisofoho.

(Luk 21:1-4)

41 Jisas kako Anɨtuye tajo ango engo somo a'amu Anɨtumne'no hamniyoho ho'nasiyo sopo nohumanto hofɨko ipofomo ho'nosyontanɨngkofi uhwonɨmentisofoho. A'amu hamniyoho engo'njo sohwa hamniyoho pi'nɨngo ho'nahumentohofofoho. 42 Apɨwojo ho'yango anesi noponto hamniyoho we'e hufa'u ho'nahumentisofoho. Oso hamniyohoso touya anga'nohino pa'nyofoho. 43 Jisas uhwononto kakoe inomokomoyo sohwamne'no joho lutɨmanto ulɨmento, Hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. Sekwo upa'nɨmno. Olo apɨwojo losi kako hamniyoho ho'nasiyoso nom'ne a'amu hopi'nono Anɨtumne'no ho'nasyohofo somo kakoe we'eso uyakolokwoho. 44 Nom'ne a'amu hamniyoho ho'nosyalokwofoso hofɨko hamniyoho engo mokosyohumunyofoho. Oso'no hofɨko oso hamniyoho engo somta'ni Anɨtumne'no we'e'nohini ho'nosyalokwofoho. Olo apɨwojo losi kako hamniyoho mokosyohumunyoso hopi'nonohino Anɨtumne'no ho'nasyohoho. Kako nom'ne ho'yangoso nom'ne hamniyohoso nɨhu'no aniyoho.

Copyright information for `APZ