Mark 13

Anɨtuye tajo ango engoso wonyo imo'none so'no Jisas ulɨmentisofoho.

Jisas kako Anɨtuye tajo ango engo mta'ango sohwo noswopahonɨngki inomokomoyo fihwo ulɨmento, Nakwoe Lonetɨhwayo sohwosi, tɨmo uhwonyo. Olo ango wonyoangkafofoho. Sojo wopɨngo'nji molinyofoho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Olo ango engo lomo luhwonalokuno. Hwangku olo ango lomjo sojo anga'nohinoso nom'nepo kihn'nawesoso awonoho. O'o hofɨko olo ango wopɨngo losomo mtɨhupekuji womehu'mmokwojantɨfeho. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas yo'mayo tango mɨkunɨmposo i'mofapone so'no lɨmentisofoho.

(Matɨyu 24:3-14; Luk 21:7-19)

Jisas kako hwofɨki'nyo Oulif sopo nosonto osopo nta'ni Anɨtuye tajo ango engo somo uhwononto ampo humamentisofoho. Pita, Jemɨs, Joun, Entɨlu hofɨko'nohini Jisasɨmo u'mantɨfi ulohonɨmentohofi, Oso hungkuno ntonalohinoso sɨkuno ntisomo imo'noneto. Oso sɨkuno somo nakwo pipi yaneto. We'enepi u'mofapmmontolaho. Ose ulohonɨngkahonɨngkohofi Jisas uloma'mento. A'amu, sekwo hwasyo hungkuno sejo so'no sekwo i'waho ito'no fiyɨmno. A'amu pi'nɨngo engo i'mofapɨkuji hofɨko nje yofe ntɨkuji ole selɨfitnnefoho, Ngko Kɨlais hwo'nyoho. Anɨtu nɨhwosopo'mentiso hwo'nyoho. Ose selɨfijoso a'amu pi'nɨngo hofɨkoe hungkunomo inɨngkafitnnefoho. Hwangku a'amu hwaho kengoponjo sohwa hofɨko nom'ne hwahoponjo sohwanji ikujoho fongki'nyo'ne so'nji a'amu hwaho afaponjo sohwa ikujoho fongki'nyo'ne so'ntnne oso hungkunoso nupa'nɨngkuji iyoho senyo'eno. O'o oso yo'mayoso i'mofapɨhwoso'no i ikujoho fongki'nyoso i'mofapososo sɨkuno moi'wo mmo'nyofoho. Hwangku a'amu temtitofo kengo sohwanji temtitofo nom'ne sohwanji hofɨko ikujoho fongki'nɨfitnnefoho. I a'amu hwaho kengoponta'ango sohwa nom'ne hwaho kengoponjo sohwanji ikujoho fongki'nɨfitnnefoho. Hwaho ango'meemo hwomɨhwo yɨhwosi wopayo ane mijoho engo i'mofaponefoho. Oseso olo tango we'eso emayofoho. Tango mɨkunɨmposo tɨfi no'mo weho.

Yo'mayoso uhwonɨngkuji sekwo i'waho ito'no fiyɨmno.Kaunɨsolɨ'njopo ipesemotafitnnefoho. Hofɨko tajo ango somo sekumo ikujoho nosefongkupitnnefoho. Hofɨko ngkimo monje wenisyano lɨkuji hofɨko sekumo hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo sohwafepono upesemotowantɨfeho. Oso'no sekwo a'amu yofe engo'njo sohwamo nje hungkuno wolutɨhwantɨfeho. 10 I, sɨmo'mo a'amu hopi'nono ango'meemjoso nje hungkuno wopɨngo upa'nɨngkujo'no tɨfi sɨkuno moi'wo imo'nonefoho. 11 Hofɨko nosetɨmafɨkuji hungkuno mɨhwajiyo ango somo mesehumatɨpijo sohonta selohonɨfitnnefoho. Sekwo hungkuno ujoso'no huno pi'nɨngo syafɨsiyo'eno. O'o, osohonta Anɨtu sekwoe sɨmehomo hungkuno ho'nasesyɨhwoso'no sekwo ulɨfitnnefoho. Oso hungkuno hiso sekwoe'maho. O'o Anɨtuye Towahuno Wopɨngo oso hungkunoso lonefoho. 12 Osohonta a'amuso konɨngkwa'wehumo hungkuno lɨwo'nɨngkohofo sopono ipemotakuji osopo hungkuno lɨkuji nofonjasehufitnnefoho. Hwe fihwo kakoe mehomimne'no oso pa'nyo ulohofonefoho. Mehomiso kanɨngkwohwo'ya'umne'no mangohwa imo'nɨngkuji fonjahufitnnefoho. 13 Oseso hwe moya'mi hopi'nono sekumne'no sɨmeho tohino mɨkunɨmposo umnonefoho. Hwapɨngoso nje yofeso sekumo weho. I, a'amu fihwo yokumpohn'nyo ne'no lohofontanɨngkuhwosi sɨkuno ae'uyo imo'nososo Anɨtu oso huhwo sohumo utɨmanefoho.

Yo'mayo wonyo hwapɨngo sohwo i'mofaponefoho.

(Matɨyu 24:15-28; Luk 21:20-24)

14 Hohosohonta yo'mayo nɨhu'no wonyo hwapɨngoso ango kakine'no masyuyo'ne somo hwasyoponoho linyo sopo lohofɨhwoso'no uhwonɨfitnnefoho. Ose uhwonɨngkuji youwo lɨkuji a'amu Jutiya humalofoso hwofɨki'nyo pone'no hiyaso sɨfitnnefoho. A'amu olo hungkuno loso atofo loso sohwo huno ito'no wosyafɨsyono. 15 Hwe fihwo antɨfepo humaso sohwo kako hwahopo pɨwelɨkofaohwosi olo wonyo hiso uhwonɨngkuhwosi kakoe ho'yango yo'mayo so'no kakoe angomo maswonehoho. 16 A'amu syoho'mo lohofontoso sohwo kakoe angopo nta'ni ife woma'mo lososo momawenefoho. O'o, le'mo'nohini lohofonefoho. 17 Oso sɨkuno somo moya'mi sɨmeho'njo sofanji mehomi we'e amno unyo sofantnne'no ngko hitoho ntokwoho. Hofɨko hiyaso komo'no le'mofoso pipilo. 18 Olo sɨkuno hiyaso le'mofo'ne wojoso sɨkuno meeofoso so'nji i'mofaposo'manji sekwo le'mofoso pipilo. Oso'no sekwo Mpohumo jomo ulɨkuno. 19 Olo tohino tɨpemayo sohonta'ne'no selalokweso mɨkunɨmposofoho. Anɨtu sɨmo'mo yo'mayo mtɨ'mokumentiso sohonta ajuyohwosa humapmmotofo sohonta, olohonta, olo hwaho lopo oso tohino pa'nyoso m'mofapefoho. Olo tohino engo tɨpemayo lohonta yakolo'nnyofoho. Tɨfi no'mo tango apa'nohinoso ose'ne'maho. 20 Oso sɨkuno tohino mayo somo Anɨtu kako tɨfo mmokiyo'manji a'amu nɨhu'no hopi'nono poyo nto imo'nɨfijo'nesohilo. I oso'no Anɨtu kakoe a'amu uhwosopo'mentiso somne'no huno syafɨsyɨhwosi sɨkuno oso tohino mayo so'no tɨfo imokumne'ento imentisofoho.

21 Osohonta hwe fihwo ole noselonefoho, Olopo uhwonɨmno. Kɨlais olopo humaho. Ou, a'amu nom'nihwo selososo, Uhwonɨmno. Kɨlais oso nompo humaho. Ose selɨkujo'no sekwo hofɨkoe hungkunomo tɨfi inɨngkayo'eno. 22 Osohonta a'amu fihwo ole selososo, Ngko Kɨlais hwo'nyoho. Nom'nihwo Anɨtuye hungkuno hwasyo lutɨhwayo sohwa i'mofapɨkuji yo'mayo wonyoangkafo yamofo sekumo esetɨhwafitnnefoho. A'amu Anɨtuye hungkunomo esetɨhwafitnnefoho. A'amu Anɨtuye hungkunomo minɨngkayo'njo hopi'nohinoso oso hisofe hungkunomo inɨngkafitnnefoho. I, Anɨtuye a'amu neso hungkuno hwasyomo unɨngkowantɨfitɨkeno lɨkuji yo'mayo wonyoangkafoso yamofo esetɨhwafitnnefoho. 23 Oso'no sekwo tɨmo ito'no uhwontohumamno. Olo yo'mayo hilo so'no nto selohefoho. Oso'no yo'mayo uhwonɨfijo so'no huno ito'no seyonefoho

A'amufe Hwomu sohwo hwangku noponefoho.

(Matɨyu 24:29-31; Luk 21:25-28)

24 Oso tango hiso moi'wo imo'nɨngkuhwoso'no mofehi'nyo sɨkwo'mno imo'nɨngkuhwoso'no hamno majo'njo ihwosi 25 hntokwaliyo ahwomonta'ango nopɨwasyonefoho. Yo'mayo ahwomomjo yokumpohn'nyo yomo yomo ifitnnefoho. 26 Oso hiso i'mofopahonɨngkuhwosi A'amufe Hwomu sohwo kako himopo kakoe yokumpohn'nyo engo mɨkunɨmposo'nji kakoe pomponaho engo'nji noponefoho. 27 Hohosohonta Anɨtu kakoe a'amu ahwomomjo somo uhwajɨhwosi ango'meemjo a'amu uhwosopo'mentiso somo nuhu'mokonefoho. Hwaho ae efohoto'nawojo'meemjo somo mɨhwofojonefoho.

Iyoswo yonɨmofoso uhwonɨngkuji ole huno waseyono jefo umontoe'nefoho.

(Matɨyu 24:32-35; Luk 21:29-33)

28 Sekwo iyo mijisiyo somo uhwonɨmno. Uyonɨmofoso uhwonɨngkuji jefo uyɨmonte'nefoho. 29 Oseso oso pa'nyoso yo'mayo somne'no selohe somo uhwonɨngkuji huno ole waseyono. Kakoe sɨkuno nto i'mofapohoho. Kako hoku'yopo lohokwoho. Huno ose waseyono. 30 Hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Hwe moya'mi olopo hwaho lopo nohumentanɨngkuji yo'mayo hiso imo'nonefoho. 31 Ahwomo'nji hwaho'nji moi'wo imo'noso sohonta nje hungkunoso moi'wo mmo'nonefoho. Ne'no nowentɨhwonefoho.

A'amu hopi'nono oso sɨkuno so'no huno muyonefoho.

(Matɨyu 24:36-44; Luk 17:26-30, 34-36)

32 Oso sɨkuno somne'no nakwo huno monayofoho. A'amu ahwomo'mjo sohwanji ngko'nji huno monayofoho. O'o, Mpohwo Anɨtu kako'nohini huno uyalofoho.

33 Oso sɨkuno hiso sekwo huno maseyɨhwoso'no sekwo ito'no fohontohumamno. 34 Piso'mo'nyo ikutoho. Pahnnɨmo hungkuno upa'nɨmno. Ngko olo pa'nyo hwo'nyoho. Hwe engo sohwo hano ikanopo wa'mo lonto kako kakoe syoho ulohofiyo anga'no anga'nohino sohwamo syoho yano ulofihwosi hwe hoku'yo mokosyohumayo sohumo ole ulɨmontono, Ito'no uhwontohumaho. Ose ulɨhwosi wamontonoho. Ose ulonto, ulɨmento, 35 Sekwo olo hwe huhwo sohwo pone sohonta huno maseyonefoho. Sɨkuno'njilɨkeno. Sɨkwo'miyomtɨkeno. Yɨhufo yokajo'njilɨkeno. Imɨngo ne'njilɨkeno. Ose'manji tɨmo ito'no fohontohumamno. 36 Sekwo saho fosyowentanɨngkuji kako komo'noponoho lɨkuji ito'no fohontohumamno. 37 Oso hungkuno seloheso a'amu hopi'nonohinomo ulalokweno. Ito'no fohontohumamno.

Copyright information for `APZ