Mark 14

Jutafe hwe engo sohwa Jisasɨmo fonjosyane'entɨfi hnnɨmentohofofoho.

(Matɨyu 26:1-5; Luk 22:1-2; Joun 11:45-53)

A'amu Jutafe Sɨkuno Engo imo'nyo sopo i'mofayo'ne sɨkuno hufa'u wentanɨngki oso sɨkuno sɨmo'mjoso Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyofoho.
14:1 Mt 26:2 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
Sɨkuno nom'nehwi hofɨko wopayo engo mokamo'nnyoso nɨmotofofoho. Oso sɨkuno engo hufa'u m'mofape sohonta sɨkuno hufa'u nowentanɨngki oso hwe tajo ango syoho'njo yofe engo'njo sohwanji a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwayo syoho'njo sohwanji uhu'mokontɨfi, Hofɨko Jisasɨmo aho hiyaso'mo kehwasi nofonjosyane'entɨfi honɨngkano'no tɨpmmentohofofoho.
Ole hnnɨmentohofi, olo hiloso Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engo osomo wopayo engo nontanɨngkuji aho kehwaso'no nonahonɨngkuji, a'amu hofɨko nakumo ikujoho nafongkupitnnoho. Oso hiso'no Sɨkuno Engo homo somo nakwo Jisasɨmo aho kehwaloho. Ose hnnɨmentohofofoho.

A'mu fisi Jisasɨye mnokinopo hwone mijo akino wonyoangkafo'njoso usohumentisofoho.

(Matɨyu 26:6-13; Joun 12:1-8)

Jisas kako Saimounɨye ango Mpetani sopo humamentisofoho. Saimoun huhwo sohwo a'apaho uyo wonyo'njo hweho. Jisas hofɨko'nji wopayo nontanɨngkofi a'mu fisi sojo ahwonte we'e hwone mijo akino wonyoangkafo'njoso motoswapmmentisofoho. Oso mijo so'no hamniyoho mpe we'e'maho. Nomotoswaponto ahwonte maneso hohwanɨpo lohofonto Jisasɨye mnokinopo mijo sohumentisofoho. Nosɨsyontanɨngki a'amu fihwa uhwonontɨfi sɨmano hintotohino umnɨngkahonɨngki hnnɨmentohofi, Oloso wopɨngo'maho. Hwone mijo wonyoangkafoso siki sɨsiyoso peho'neto. Olo mijo loso'no a'amu fihwo hamniyoho mɨkunɨmposo (300tenaliyo)
14:5tenaliyo—hwe fihwo hamniyoho syoho'njo sohwo sɨkuno anga'nohino'notenaliyo kenga'no ma'masofoho.tɨli huntɨlet 300tenaliyoso oso hamniyoho soswo anga'nohino'nefoho.)
nejapontentesi oso hamniyoho a'amu wopayo umofonyo iyo ne'no uyɨhwanesohilo. Ose hnnontɨfi a'mu simo yoka ulɨmentohofofoho.
Yoka ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Kakoe syohofoho. Sekwo peho'no olosimo sɨmeho tango uyalokwofo. Kako ngkimo wopɨngo ntohokwoho. A'amu yo'mayo umofonyo iwo'nɨngkohofoso sekwo'nji ne'nohino humawo'nɨngkohofofoho. Sekwo hofɨkimo ufo'mantɨfi'manji nohono ufo'mapmno. I oso'no ngko sekwo'nji olo hwaho lopo ne'no nohumantɨ'mne hwonɨ'maho. Olo hiso ntohofisoso wopɨngofoho. Kako nakwo a'amufe pijafo pi'nɨmomo woho'nosyano lontani ehulohofɨwo'nɨngkuhwone hopaso ehontohokwoho. Hungkuno nehopi waselɨmo. Ango yawojo'meemo nje hungkuno wopɨngo a'amu somo ulɨkujoso olo a'mu losi ntohofiso sotnne'no ulɨfitnnefoho. Oso'no a'amu pi'nɨngo engo olo a'mu losimne'no syafɨhupitnnefoho.

Jisasɨne'no Jutas a'amumo tokoyo'ofo imentisofoho.

(Matɨyu 26:14-16; Luk 22:3-6)

10 Osohonta Jutas Isɨkaliyout kako Jisasɨye inomokomoyo a'amu aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'u uhwosopo'mentiso sohwo kako oso a'amu tajo ango syoho'njo yofe engo'njo sohwamo Jisasɨne'no aho kopitnne'no ufo'ma'mo lonto hofɨkoe angopo u'ma'mentisofoho. 11 Hofɨko nupa'nontɨfi sɨmeho wopɨngo umo'nɨngkahonɨngki oso hiso'no hamniyoho wokijopano ulɨmentohofofoho. Oseso Jutas Jisasɨmo utɨhwamne'ento honɨngkano imofo'ne syofɨsyoma'mentisofoho.

Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji Sɨkuno Engo somo wopayo nɨmentohofofoho.

(Matɨyu 26:17-25; Luk 22:7-14, 21-23; Joun 13:21-30)

12 Sɨkuno Engo sɨmo'mjo Wopayo Feejo Lohonɨmotofo Sɨkuno somo hofɨko yahu fonjahumotofo sohonta Jisasɨye inomokomoyo sohwa Jisasɨmo ulɨmentohofi, Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engo
14:12 Mt. 26:2 enjwa so'mo fehonolo'mongkomaho.
osomne'no wopayo naneso ntɨ'mo ntɨ'mo esyohumanehwono.
13 Ose ulahonɨngkofi Jisas inomokomoyo hufa'u sohwa'umo ulɨmento, Siko antɨme engo sopo nowehosɨsi osopo hwe fihwo kako mitɨhwontoho'njo sohumo uswo'nɨngkohosɨsi kakimo tɨfi finɨngkunyo. 14 Kako angomo syuhwoso'no oso ango kakwo'yohwo sohumo ole ulinyo, Hwe Engo sohwo kako hungkuno ole lehwajohoho. Ngko'ne ango nje inomokomoyo sohwanji Sɨkuno Engo iyoho humayo somo wopayoso ntɨpo wonantaneto. Ose lehwajohoho. 15 Ose ulohosɨso'no kako ango tokilonjwa'mo molinyo yokintahoponjo somo wosetɨhwamontonoho. Ango somo epohumayo ijempoho yo'mayoso hi'njomnoho. Osopo wopayo nakune'no ito'no fesyohumunyo. Ose ulonto uhwantɨmentisofoho. 16 Uhwatɨmentisoso siko nowenji antɨme engo sopo i'mofaponji yo'mayo Jisas ulɨmentiso hopaso tɨpema'mentisiyefoho. Notɨpemanji siko wosopayo ito'no yahumentisiyefoho.

17 Sɨkuno'nji Jisas kakoe inomokomoyo nom'ne sohwanji i'mofapmmentohofofoho. 18 Hofɨko epohumayopo wopayo nopemo'nowentɨfi nonontanɨngkofi Jisas ulɨmento, Hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Hwe fihwo nakwo'nji wopayo nalokuhwone sohwo kako mango sohwafe ahomo woho'nanɨhumonte hweho. 19 Ose ulahonɨngki hofɨko sɨmeho tango uyɨmentisofoho. Hwe anga'no anga'nohino sohwa Jisasɨmo ulɨmentohofi, Nakwolaho. Nakwolaho. Ose ulɨmentohofofoho. 20 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Nje inomokomoyo sohwasi hwe anga'no sekwo'njo mta'angohwo ngko'nji wopayo mijomo yomahwe oso hunonoho. 21 A'amu Anɨtuye hungkuno lutɨhwamotofo sohwa iyoswomo mtɨ'mokumentohofo pa'nyoso A'amufe Hwomu sohwo poyo umo'nɨmontonoho. I oso'no oso hwe ngkine'no nje mango sohwamo tokoyo'ofo ntohofone sohune'no hitoho ntokwoho. Tohino engoso nomane hweho. Kona'wohi aswo momaso'njo yontentesi wopɨngo'nesohilo. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo mijo'nji wopayo'nji umentisofoho.

(Matɨyu 26:26-30; Luk 22:15-20; 1 Koulin 11:23-25)

22 Hofɨko nontanɨngkofi Jisas wopayo nomanto Anɨtumo isamoyoka ulonto kutɨkujo lohofonto hofɨkimo uyonto ulɨmento, Sekwo mapmno. Olo wosopayo loso nje a'apahofoho. 23 Ose ulonto kako noswanyo ipisayo mijo'njoso nomanto Anɨtumo isamoyoka ulonto inomokomoyo sohwamo uyahonɨngki hofɨko mijo nɨmentohofofoho. 24 Jisas ulɨmento, Oloso nje honɨyofoho. A'amukune'no usɨhumahono. Olo honɨyoso ngko Anɨtu'nji sekwo'nji makotɨku'nyo'ne usɨhumahono. Nje honɨyo losomo Anɨtu uhwonɨngkuhwosi sekwo Anɨtu'nji makotɨku'nyoso ne imo'nyo'nefoho. 25 Upa'nɨmno. Hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. Nom'ne sɨkuno somo olo ipisayo mijo apa'no manɨmnehono. Manyo'njo uyɨmnoho. O'o Anɨtu yokumpohn'nyo mokosyohumaso sopo ipisayo mijo songo nɨmnefoho. 26 Ose ulohonɨngki hofɨko ta anga'no lontɨfi noswapontɨfi hwofɨki'nyo Oulifɨne'no kotasɨmentohofofoho.

Jisas Pitamo ulɨmento, Kɨko hohujo ukinjanɨmo'monnoho.

(Matɨyu 26:31-35; Luk 22:31-34; Joun 13:36-38)

27 Jisas ulɨmento, Sekwo ngkimo nɨhwajɨkuji hiyaso wohumpeentɨfeho. Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi, A'amu yahusipsip mokosyohumayo sohumo fonjasyɨkujo'no yahu sohwa hiyaso wohumpeentɨfeho. 28 I oso'no songo lɨkahm'mo Ngkaliline'no sɨmo'mo sepo'mnefoho. 29 Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Nom'ne hopi'nonohino sohwa hofɨko ko kuhwotɨ'mopijoso ngko mokuhwotɨ'mo'mnehono. 30 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko hungkuno nehopi wakilɨmonne'no yohono. Olo sɨkwo'miyo lomo yɨhufo tosɨka yoka hufa'u malontanɨngkuhwosi kɨko ngkine'no hwasyo hungkuno hufa'u sɨhune ole ulɨmonnoho. Ngko Jisasɨmne'no huno maniyohoyohoho. Ose ulohojo'no yɨhufo sohwo yoka walɨmontonoho. 31 Ose ulahonɨngki Pita nɨhu'no yokumpohn'nyo ulɨmento, Awonoho. Ose'maho. Ngko kikimne'no huno maniyohoyohoho eso mulɨmnehono. O'o ngko kɨko'nji fonjanɨsiyo so'manji oso hungkunoso mulɨmnehono. Ose ulahonɨngki inomokomoyo hopi'nonohino sohwa Jisasɨmo osenohino mjulɨmɨmentohofofoho.

Jisas Ngketɨsemani sopo Anɨtumo jomo ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 26:36-46; Luk 22:39-46)

32 Hofɨko Ngketɨsemani iyo uyo syoho sopono umentohofofoho. Osopo nohumanto kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Olopo fosyohumamno. Ngko nu'mo Mpohumo jomo ulɨmo. 33 Ose ulonto, kako Pita, Jemɨs, Joun'nji nutɨmanto we'enepi nowentɨfi Jisas sɨmeho tango mɨkunɨmoposo umentisofoho. 34 Oso'no Jisas ulɨmento, Nje sɨmeho tango mokunɨmposo'njo hwo'nyoho. Tango hiloso poyo wanɨmokumtolɨkeno. Olopo sekwo ito'no fosyohumafɨkuji nohontohumamno. 35 Ose ulonto we'enehwo nowento hwahopo ipitofawento kako Anɨtumo oso tohino hiso i'mofapososo uyakolofo'ne jomo ulɨmentisofoho. 36 Ole ulɨmento, Mpohwo, kɨko yo'mayo hopi'nono ihnnehino. Olo tango nɨ'masoso wae feenɨmofo. I oso'no nje nɨmo'nyo somo inɨngkahutoho. O'o jɨje kumo'nyo somo tɨfi finɨngkayo.

37 Ose ulonto nolɨkokwaponto inomokomoyo sohwa uhumojohamentiso sopo saho fosyowentanɨngkofi u'manto Pitamo ulɨmento, Saimoun, saho peho'no fosyawotnno. Kɨko we'enehwo monohontohumayo'njotaho. 38 Seten sekumo yamofo selohofonoho. Sekwo ngkine'no nohontohumafɨkuji sekwo yamofo ne'masoso yahino wonyo somo nopɨwesyanoho lɨkuji Mpohumo jomo ulɨmno. Sekwo wopɨngo'nohini uyano ko lɨfijoso sekwoe yokumpohn'nyo hopo'maho.

39 Ose ulonto, we'enepo nowento hungkuno Anɨtumo nto ulɨmentisoso apa'no ulɨmentisofoho. 40 Ose ulonto asomo ponto uhwonɨmentisoso inomokomoyo sohwa tɨmosaho engo unɨngkahonɨngki saho fosyowentanɨngkofi u'mahonɨngki hofɨko wonɨmango'no yontɨfi nakwo pehofo ulanehwono lontɨfi imentohofofoho. 41 Jisas Mpohumo apa'no jomo ulonto asomo noponto ulɨmento, Sekwo saho ne'no lofosyawotofo. Nta'noho. Nje sɨkuno moi'wonoho. Ihwoni, A'amufe Hwomu sohumne'no a'amu wonyo sohwamo tokoyo'ofo nto imasofoho. 42 Sekwo filɨkapmno. Wohwano. Uhwonɨmno. Oso hwe ngkine'no tokoyo'ofo ntoho'maso sohwo nto pohoho.

A'amu Jisasɨmo aho ko'mentohofofoho.

(Matɨyu 26:47-56; Luk 22:47-53; Joun 18:3-12)

43 Ose lontanɨngki Jutas Jisasɨye inomokomoyo aho hufa'u hopinono sɨfe mta'ni hufa'u sohwo komo'no i'mofapmmentisofoho. A'amu yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji a'amu Isɨlaelɨfe hwe engo sohwanji a'amu pi'nɨngo engo itokuso'njo hosɨmno'njo sohwamo lutɨmahonɨngkofi Jutas kako Jisasɨyepono ipemotasɨmentisofoho. 44 Jutas oso a'amu sohwamo yamofo itɨhwayo'ne ole ulɨmento, Hwe sohumo nu'mahm'mo hinjoho hu'nɨmeso oso hwe huhwo sohwo Jisasɨyoho. Osohumo sekwo aho kekuji fɨpemotawomno. Ose nto ulɨmentisofoho.

45 Oseso Jutas Jisasɨmo u'manto ulɨmento, Nje Lontɨhwayohwo, ulonto hinjoho hu'nɨmentisofoho. 46 A'amu sohwa ose uhwonontɨfi Jisasɨmo aho yokumpohn'nyo ko'mentohofofoho. 47 Jisasɨye inomokomoyo fihwo kakoe hwakuhwajo iwasɨpento kako oso tajo ango syoho'njo sohwafe hwe yofe engo'njo sohwo kakoe syoho ulohofiyo sohwoe halohomo loku'mentisofoho. Lojwahonɨngki halohoso pɨwahu'mentisofoho. 48 Jisas ulohonɨmento, Sekwo a'amu hufo iwo'nɨngkiso sohune'no aho wokano lontɨfi hwakuhwajo'nji itokuso'nji lomotopalokwofo. 49 Sɨkuno engolopohamo ngko sekwo'nji Anɨtuye tajo ango engo somo Anɨtuye hungkuno lutɨhwahonɨngko sekwo osopo manɨkoso'njo iwo'nɨngkohofɨhwasoho. I oso'no hungkuno hohonta mtɨ'mokumentohofoso olohonta nehopi imo'nalofoho. Oso'no olo hiloso ntohofohofo. 50 Inomokomoyo hopi'nonohino sohwa Jisasɨmo ulɨko'mantɨfi hiyaso humpo'mentohofofoho.

51 Hwomu fihwo kako hwapɨfe'nohini inyohwo Jisasɨmo tɨfi inɨngkowahonɨngki a'amu sohwa hwomu sohumo aho wokano lontɨfi imentohofoso 52 hwomu sohwoe hwapɨfe mokoloswoma'mentohofoso a'apaho'nohino le'ma'mentisofoho.

A'amu ‘kaunɨsol’ sohwamne'no Jisasɨmo ipemotawomentohofofoho.

(Matɨyu 26:57-68; Luk 22:54-55, 63-71; Joun 18:13-14, 19-24)

53 Hofɨko Jisasɨmo a'amu tajo ango syoho'njo sohwafe hwe yofe engo'njo hwe engo sohwoe pone Anɨtumne'no jomo lɨmojo sohwoepono ipemotapontɨfi angopo u'mofopahonɨngkofi a'amu tajo ango syoho'njo yofe engo'njo sohwanji, a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji hofɨkokaunɨsol syoho so'no uhu'mokumentohofofoho. 54 Pita Jisasɨmo ko inɨngkawomentisoso kakimo mufantohi'nyofoho. O'o, kako po'mtopo'mtisyo humuloho'mɨwesofoho. Kako hwe engo tajo ango syoho'njo mokosyohumayo sohwafe angkuhwafopo i'mofawento osopo a'amu uhwontohumayo syoho'njo sohwanji toho imokinɨmentisofoho. 55 Pita nohumentanɨngki angomno a'amu tajo ango syoho'njo yofe engo'njo sohwanji a'amukaunɨsol syoho'njo hopi'nonohino sohwanji Jisasɨmne'no hungkuno tango'njo poyo imo'nyo'ne wotɨpeentɨfi ko imentohofoso 56 a'amu pi'nɨngo Jisas yo'mayo imentiso so'no hwasyo hwasyo lontɨfi hofɨkoe hungkunoso kengo kengo lɨmentohofofoho. A'amu hufa'u hungkuno afa majofoho. A'amu fihwa nolɨkafontɨfi hwasyo hungkuno ulɨmentohofi, 57 Olo hungkunoso upa'nɨmalohwonefoho. 58 Jisas ole lɨmasofoho. Anɨtuye tajo ango engoso a'amu aho'nji molɨmentohofo somo ngko wae weeo'mnoho. Sɨkuno hufa'u sɨhune memjaofɨhwoso'no nom'ne ango engo wamolɨmonnoho. Aho'nji wamolɨmontɨ'maho. 59 Ose lontɨfi, Hwasyo hungkuno pi'nɨngo lokwoposɨwatɨ'mentohofoso ne mmo'nyofoho. 60 Oso'no hofɨko Jisasɨye hungkuno tango'njo so'no wonyopi tɨpeehonɨngkofi hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwo ajwopo nolɨkofalohofonto, Jisasɨmo ulɨmento, Kɨko hungkuno asomo mujo'njo peho'no yalokuno. Pipilo. Olo hungkuno kikimo kilalokwofo losofo. 61 Ose ulahonɨngki Jisas hungkuno majofoho. Mampi'nyo humamentisofoho. Hwe yofe engo'njo sohwo apa'no ulohonɨmento, Anɨtu nakwo a'amu Juta hn'nɨmo nefo'mayo'ne lokuhwatɨmentiso hwosilaho. Anɨtu nakwo kakoe yofe ho'nomawo'nɨngkuhwone sohwoe Hwomu Ne hwosilaho. Awolaho. 62 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ou, osoho hwo'nyoho. Sekwo A'amufe Hwomu sohwo Anɨtu Yo'mayo Yokumpohn'nyo Hwapɨngo sohwoe aho anga sohohnta'ni humentanɨngkuhwosi uhwonɨfitnnefoho. Kako himo ahwomo mta'ango sopo pontanɨngkuhwosi uhwonɨfitnnefoho. 63 Jisas ose ulahonɨngki oso hwe tajo ango syoho'njo sohwa sɨmano hintotohino umnɨmentiso so'no kakoe hwapɨfe manji'mofo we'enehwo sɨsɨmpento ulɨmento, Nakwo nom'ne a'amu Jisasɨmne'no hungkuno jo'neso joho peho'no ulanehwono. 64 O'o sekwo kakoe hungkuno somo nto upa'nɨngkohofo. Kakimo pipi ulohofanehwono. Sekwo huno pipi seyohoho. Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Hwe wonyo imaso hweho. Kako poyo umo'nono.

65 Ose lontɨfi a'amu fehohnjo sohwa Jisasɨmo memijo uyatɨ'mofontɨfi Jisasɨmo ikujoho fonjontɨfi ulɨmentohofi, Tɨhwo kufonjohoho. Yofeso fonaso. Ose ulahonɨngkofi a'amu mekino'njo sohwa Jisasɨye sɨmo'mango sopo aho pehusɨ'mentohofofoho.

Pita ole lɨmento, Ngko Jisas hnne'no huno maniyohoyohoho.

(Matɨyu 26:69-75; Luk 22:56-62; Joun 18:15-18, 25-27)

66 Nofonjontanɨngkofi Pita angkuhwafopo nohumentanɨngki a'musi hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo mokosyohumayo sohwoe syoho ulohofiyosi u'manto, 67 Pita toho imokinontanɨngki uhwononto ulɨmento, Kɨko Jisas Nasalet nta'ango sohwonji emoimotnno hwosoho. 68 Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Hwasyo lohino, Oso hwe sohune'no ngko huno maniyohoyohoho. Ose ulonto nolɨkafonto kusopo ko'mo'mentisofoho. 69 Osopo nohumentanɨngki a'musi apa'no Pitamo uhwononto a'amu mofoponjo sohwamo ulɨmento, Oso hwe nongkwo sohwo Jisasɨmo tɨfi inomokomoyɨwo'nɨngkiso hweho. 70 Ose ulahonɨngki Pita apa'no awonoho ulɨmentisofoho. Hwangku we'e nehwo a'amu mofopo humalohofontohofo sohwa Pitamo apa'no ulɨmentohofi, Nehopeho. Kɨko hofɨko'nji emoimotnno hwosoho. Kɨko Ngkalilinta'ango hwosoho. 71 Ose ulahonɨngkofi Pita hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmento, Ngko hwasyo hungkuno selɨmeso Anɨtu tohino wontapono. Oso hwe sekwo ntohofo sohwo ngko yofe mɨhwofe'njo hweho. Nehopi lohono. 72 Ose ulahonɨngki komo'no tosɨka yoka apa'no lɨmentisofoho. Pita nupa'nonto Jisas hungkuno ulɨmentiso so'no huno syafɨhu'mentisofoho. Jisas ose nto ulɨmentisofoho. Yɨhufo tosɨkaso yoka hufa'u lososo sohonta Pita kɨko ngkine'no mango hufa'u sɨhune ole walɨmonnoho. Ngko Jisasɨmne'no huno maniyohoyohoho. Oso hungkuno Jisas ulɨmentiso so'no Pita syafɨsyonto humotaho engo lɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ