Mark 16

Jisas apa'no lɨka'mentisofoho.

(Matɨyu 28:1-8; Luk 24:1-12; Joun 20:1-10)

Sɨkuno iyoho humayo'neso nto memjaofahonɨngki Maliya ango Makɨtola nta'angosi, Maliya Jemɨsɨye kona'wohisi'nji Saloumi'nji hofɨko hwone mijo akino'njo Jisasɨye pijafomo ehulohofo'ne mpe imentohofofoho. Mo'nɨngka Sante imɨngo'nji iyoho longkonɨngkahonɨngki hofɨko nolɨkafontɨfi Jisasɨmo ho'nahumentohofo sopo umentohofofoho. Nowentɨfi hnnɨmentohofi, Oso sojo mɨkunɨmposo hofɨku'yopo pɨjwahumalofoso tɨhwo womeho'nonaofimontolo. Ose hnnontɨfi uhwonɨmentohofoso sojo mɨkunɨmpososo nto meho'na'mentohofo uhwonɨmentohofofoho. Nto hwosompeehumentohofofoho. Oseso sokimo somo noswontɨfi uhwonɨmentohofoso hwe songo hwapɨfe halojo sawemo'njo sohwo moya'mi sofafe aho angahohnta'ni nohumentanɨngki uhwonontɨfi hofɨko yomo yomo imentohofofoho.

Oso hwe huhwo sohwo ulɨmento, Sekwo yomo ikutoho. Ngko huno niyohoho. Sekwo Jisas Nasaletnnta'ango a'amu fonjinto'ofohumalofo sohune'no tɨpeelokwofo. Kako nto likakwoho. Olopo mohumuyoho. Uhwonɨmno. Noho'nohumalofo sopo aneponoho. Oseso sekwo nowekuji Pita'nji inomokomoyo nom'ne sohwamo ulɨmno. Jisas Ngkaliline'no sɨmo'mo nto sepo'maho. Ose ulɨmno.

Ose ulahonɨngki noswapontɨfi yomo yomo yontɨfi komo'no umentohofoso iyoho unɨmentiso so'no a'amu nom'nemo yo'mayo uhwonɨmentohofo so'no mulɨmmentohofofoho.

Maliya ango Makɨtolanta'angosi Jisasɨmo uhwonɨmentisofoho.

(Joun 20:11-18)

Santemo iyohohwe'nji Jisas lɨkofahonɨngki Maliya ango Makɨtolanta'angosi Jisasɨmo kaki'no uhwonɨmentisofoho. Oso hisimo Jisas hohonta towahuno wonyo aho anga'no hopi'nono nom'ne hnta'ni hufa'u sohwa wae yao'mentisofoho. 10 Maliya nowento a'amu Jisasɨ'nji emmotofo sohwamo u'manto hofɨko sɨmeho tango'nji humotaho lontanɨngkofi, 11 Maliya ulɨmento, Jisas songo humaho. Nuhwonɨngokohi'nyoho. Ose ulahonɨngki nupa'nontɨfi huno syafɨhu'mentohofi, Hwasyo nalohoho syafɨsyontɨfi a'mu hisiye hungkunomo sɨmeho hi'ntnnono muyofoho.

Jisas kako inomokomoyo hufa'u hwa'umo honɨngkanopo uswo'nɨmentisofoho.

(Luk 24:13-35)

12 Hwangku hwe hufa'u hwa'u ango Jelusalem ulɨko'manji honɨngkanopo nowentanɨngki Jisas a'amu nom'ne pa'nɨngohwo u'mahonɨngki 13 siko yofe uhwo'mentisiyo so'no asomo noponji inomokomoyo nom'ne sohwamo ulahonɨngki hofɨko haloho miyo'njo yontɨfi sɨmeho hi'ntnnono muyofoho.

Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo u'manto syoho uyɨmentisofoho.

(Matɨyu 28:12-20; Luk 24:36-49; Joun 20:19-23)

14  Hwangku inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni anga'no sohwa angomo nohumantɨfi wopayo nontanɨngkofi Jisas nu'manto yoka ulɨmentisofoho. Hwapɨngoso ole hofɨko sɨmeho hi'ntnnono muyo'nefoho. A'amu nom'ne sohwa inomokomoyo sohwamo Jisas nto lɨka'maho. Nakwo uhwonɨngkuhwono ulahonɨngkofi hofɨko hwasyo hungkunofoho huno syafɨhu'mentohofofoho. 15 Jisas ulɨmento, Sekwo ango'meemo humpekuji a'amu hopi'nonohino somo nje hungkuno wopɨngoso filutɨhwafɨkuno. 16 A'amu oso hungkuno hiso nupa'nɨngkuji sɨmeho hi'ntnnono sejapɨkuji mijo mapijoso Anɨtuye a'amu ne imo'nɨfitnnefoho. A'amu oso hungkuno somo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo somo Anɨtu hofɨkoe honɨngkano wonyo'ne hungkuno tango uyonefoho. 17 A'amu ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapifijoso ole ifitnnefoho. Nje yokumpohn'nyo'nji towahuno wonyo wae ifitnnefoho. A'amu kengofe hungkunoso lɨfitnnefoho. 18 Hofɨko homa aho kapijoso mijo pe'nyo'ne nɨfijoso poyo mmo'nɨfitnnefoho. Hofɨko a'amu mnokino'njo somo aho kisasyɨkuji ngkimo jomo ntɨkujo'no wopɨngo imo'nɨfitnnefoho.

Anɨtu Jisasɨmo ahwomomne'no utɨma'mentisofoho.

(Luk 24:50-53;Apousel 1:9-11)

19 Hwe Engo Jisas sohwo hungkuno moi'wo nto losojwaofahonɨngki Anɨtu Jisasɨmo utɨma'mentisofoho. Nosonto Anɨtuye aho angahohnta'ni humamentisofoho. 20 Inomokomoyo sohwa ango'meemo nowentɨfi Anɨtuye hungkuno lutɨhwentanɨngkofi Jisas ufo'ma'mentisofoho. Nufo'mahonɨngki hofɨko yo'mayo wonyoangkafo yahonɨngkofi a'amu uhwonontɨfi ou, olo hungkunoso Anɨtuye hungkuno nehopeho lɨmentohofofoho. Hungkuno osohopeho.

Copyright information for `APZ