Mark 2

Jisas hwe sɨfe aho songo miyo'njo sohumo wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 9:1-8; Luk 5:17-26)

Sɨkuno nom'ne memjaofahonɨngki Jisas Koponeyam asomo nopahonɨngki a'amuso Jisas kakoe angopo
2:1 Oso'no nakwo huno monayofoho. Tɨhwoe angotɨkeno. Oso hiso Jisas kako oso ango homo somo humamentisofoho. Ango Koponeyam sopo a'amu fiso hofɨkoe hunoso ole, Pita'nji Entɨlu'nji angotɨkeno. (Sohe engo 1 honɨngkano we'e 29 somo uhwonyo.)
humaho upa'nɨmentohofofoho.
A'amu hopi'nono ango Jisas humentanjopo uhu'mokontɨfi angomo angiyoho'mo a'amu pi'nɨngo engo uhula'mo'mentohofofoho. Uhu'mokahonɨngkofi Jisas Anɨtuye hungkuno lutɨhwamentisofoho. Hwe osofosofahu'nohino sohwa hwe mnokino'njo sohumo ijempoho emotapmmentohofofoho. Oso mnokinoso sɨfe aho songo miyofoho. Pompenjiyo'nohinofoho. Osohwa Jisasɨ'njopo i'mofapmmentohofofoho. A'amu pi'nɨngo uhula'mo'mentohofo so'no uhwonontɨfi hofɨko Jisasɨ'njopo mitofasiyofoho. Oso'no sokango antɨfepo kotasontɨfi iku'yo nofentɨfi a'amu mnokino'njo sohwo kakoe ijempoho hi'nji Jisas humentanjo mompo impe intofuyoho'mokumentohofofoho. Jisas kako uhwonɨmentisoso oso a'amu itokwapmmentohofo sohwa hofɨko Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono yokumpohn'nyo uyahonɨngkofi Jisas uhwononto hwe mnokino'njo sohumo ulɨmento, Olo hwomu lohwosi, ngko jɨje honɨngkano wonyoso wae nto yakumofohono. Ose ulahonɨngki a'amu Jutafe honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwa humupo'ntohumantohofofoho. Hofɨkoe sɨmeho mo'mnohini ole syafɨhu'mentohofi, Oso pipilo Anɨtu anga'no kako'nohino a'amufe wonyo wae iyoso hoponoho. Hwe hwahoponjo sohwo a'amufe wonyoso wae miyonohoho. Olo hwe lohwo Anɨtumo sitofo ulalofoho. Ose syofɨsyahonɨngkofi hofɨkoe huno somo Jisas huno uyahonɨngki ulɨmento, Sekwoe sɨmeho mo'mo oso hunoso peho'no syofɨsikomo'nalokwofo. Olo hwe mnokino'njo lohumo pehofo ulɨmne'elo. Hungkuno nohayo ntisoto. Jɨje honɨngkano wonyo wae weekumo'mo ulɨmnehono. Nom'ne hungkuno ole, Filɨkaho. Jɨje ijempoho nomahoji mpano. Pehofo ulɨmnehono. 10 Oseso sekwo huno waseyono. Ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni olo hwaho lopo a'amufe wonyo wae yaofo'ne yokumpohn'nyo hinjo hwo'nyoho. Ose ulonto hwe mnokino'njo sohumo ulɨmento, 11 Wakilɨmo. Filɨkaho. Jɨje ijempoho nomahoji jɨje angopono fɨwano. 12 Ose ulahonɨngki hwe sohwo nolɨkafonto kakoe ijempoho nomanto, noswopahonɨngki a'amuso nuhwonontɨfi yomo yontɨfi Anɨtuye yofe ho'nomantɨfi ulɨmentohofi, Hohonta nakwo oleso muhwonyofoho.

Jisas Lifaine'no joho ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 9:9-13; Luk 5:27-32)

13 Jisas apa'no Mijo Ayo Ngkalili momɨngo sopo ku'mokuwahonɨngki osopo a'amu pi'nɨngo engo nu'mahonɨngkofi kako a'amumo Anɨtuye hungkuno lutɨhwamentisofoho. 14 Jisas hano nowento Lifai Alɨfiyosɨye hwomu sohwo a'amu hamniyoho mayo syoho'njo sohwo kakoe ango somo nohumentanɨngki Jisas Lifaimo nuhwononto ulɨmento, Kɨko ngkimo tɨfi nnɨngkape. Ose ulahonɨngki Lifai nolɨkafonto Jisasɨmo tɨfi inɨngkamentisofoho.

15 Tɨfi sohonta Jisas kakoe a'amu'nji Lifaiye angomo wopayo nontanɨngkofi osopo nom'ne a'amu hamniyoho ho'naofo syoho'njo sohwanji a'amu wonyo honɨngkano'njo so'nji hofɨko Jisasɨmo tɨfi inɨngkunyo huhwanji humohumantohofofoho. 16 A'amu Falisi sohwa hofɨko Jutafe honɨngkano hungkuno huno'njo fehohnjo sohwa hofɨko Jisasɨ'nji a'amu wonyo so'nji wopayo nontanɨngkofi uhwonontɨfi Jisasɨye inomokomoyo sohwamo ulɨmentohofi, A'amu hamniyoho ho'naofo syoho'njo sohwanji a'amu wonyo honɨngkano'njo so'nji Jisasɨ'nji wopayo peho'no nalokwofo. 17 Olo hungkuno loso Jisas nupa'nonto ulɨmento, A'amu mnokino ane'njo wopɨngo humalofoso hofɨko a'amu uyohofaho siyo'njo sohumo mu'mapitnnehofo. O'o, a'amu mnokino'njo so'nohini u'mantɨfeho. Oso pa'nyoso ngko a'amu honɨngkano wopɨngo'njo hwona'nyoho lɨwo'nɨngkohofo somne'no joho lutɨmayo'ne pmmentohe hwonɨ'maho. O'o ngko a'amu honɨngkano wonyo'njo somne'no pmmentohe hwo'nyoho. Ose ulɨmentisofoho.

Wopayo humaho humayo yahino so'ne hungkunofoho.

(Matɨyu 9:14-17; Luk 5:33-37)

18 Sɨkuno nom'ne fihwi Joun a'amumo mijo kiyoma'mojo sohwoe inomokomoyo sohwanji a'amu Falisi sohwanji Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne wopayo humaho humentanɨngkofi a'amu nom'ne sohwa Jisasɨmo u'mantɨfi ulɨmentohofi, Jounɨye inomokomoyo sohwanji Falisiye inomokomoyo sohwanji hofɨko wopayo manyo'njo humayoso Anɨtumo jomo ujo'ne yahinoso inɨngkawowo'nɨngkohofofoho. I oso'no jɨje inomokomoyo sohwa hofɨko wosopayo manyo'njo humayo yahino somo minɨngkayo'njo peho'no yalokwofo. 19 Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Upa'nɨmno. Hwe ape songo mayo sohwo kako kakoe a'amu'nji wopayo iloho engo yontɨfeso hofɨko wopayo humaho wohumantɨfitaho. O'o sɨmeho wopɨngo'njo wonantɨfeho. 20 I oseso hwangku sohonta oso hwe ape maso huhwo sohumo a'amu nom'ne sohwa hofɨkoe a'amu mta'ni kompemafɨkuji fonjasyɨkujo'no kakoe a'amu hiso kako ane humafɨkujoso sɨmeho tango'njo humafɨkuji wosopayo manyo'njo uyantɨfeho.

21 Ihwoni. Hwe fihwo manji'mofo tontamo imo'nnyo sohwo kako hwapɨfe nom'ne songo we'e nomahwosi tontamo somo lojwohofojasɨhwosi yakɨfe uyɨmtolaho. Awonoho. Engo womnahotɨ'montonoho. 22 Ose ulonto Jisas pahnnɨmo hungkuno tɨfinjoso ole ulɨmento, A'amu fihwo kako mijo iloho uyɨmo lɨhwosi te fɨsiyo woma'montolaho. O'o, awonoho. kako te fɨsiyo mahwosi mijo ihm'mofɨhwosi iloho yososo mijo wahumpo'montonoho. Te fɨsiyoso nɨhu'nahone wonyo umo'nɨmontonoho. U, hwe huhwo sohwo kako te songoso mahwosi mijo ihm'mofɨhwosi iloho yososo mijo ito'no wolɨfawo'montonoho. Oso pa'nyoso hohontajo yahino so'nji yahino songo so'nji nem'no hu'mokomokosyohumayoso hopo'maho.

Salolemo sɨkuno iyoho humayo somo yo'mayo syoho miyo'ne hungkunofoho.

(Matɨyu 12:1-8; Luk 6:1-5)

23 Salolemo iyoho humayo'ne sohonta Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji hofɨko syoho'mo nowentɨfi mijoho uyahonɨngki wopayo we'e songoso nomantɨfi aho hwoso'mokontɨfi pahoso fuyo lontɨfi neso nɨmentohofofoho. 24 Nontanɨngkofi a'amu Falisi sohwa uhwonontɨfi Jisasɨmo ulɨmentohofi, Ihwoni. Nakwoe honɨngkano hungkunoso yo'mayo syoho sɨkuno iyoho humayo somo iyo'neso hano pitofahinyofoho. Oso hiso'no sekwo sɨkuno iyoho humayo losomo wopayo peho'ne mantɨfi nɨngkohofoto. 25 Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo Ntefit imentiso so'no iyoswo mtɨ'mokumentohofoso atofo majo hwasilaho. Oso sɨkuno Ntefit kakoe a'amu'nji hofɨko wopayo umofonyo yontɨfi mijoho engo humamentohofo sohonta ne'no selohonɨngkohono. 26 Osohonta Apiyata hwe engo tajo ango syoho'njo sohwo nohumentanɨngki Ntefit kako Anɨtumne'no hwapɨfe ango molinyo somo swonto wosopayo Anɨtuye sɨmanopo ho'nahinyoso swoma'mentisofoho. Oso wopayo hiso a'amu sikinjo somne'no'maho. O'o a'amu Anɨtuye tajo ango syoho'njo sohwamne'nohinofoho. I oso'no Ntefit kako nomanto kakoe a'amu sohwamo nuyɨmentisofoho. Sekwo oso hungkuno homo somo atofo majo'njo imentohofo so'no sekwo nje inomokomoyo sohwamo oso hungkuno hiso ulohonɨngkohofotaho. 27 Ose ulonto Jisas nom'ne hungkuno Falisi sohwamo ulɨmento Anɨtu kako sɨkuno iyoho humayoso peho'ne mtɨ'mokumentisoto. Kako hwe moya'mi ufo'mayo'ne mtɨ'mokumentisofoho. I a'amufe honɨngkanomo hano pitofasyo iyo'ne mtɨ'mokumentisofoho. I sɨkuno iyoho humayo homo a'amumo ufo'mayo'ne mtɨ'mokumentisofoho. 28 Oseso ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni ngko sɨkuno iyoho humayo'neso hwapɨngo hwo'nyoho. Ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ