Mark 3

Sɨkuno iyoho humayo somo Jisas kako hwe aho wonyo'njo sohumo wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 12:9-14; Luk 6:6-11)

Jisas a'amu Jutafe tajo ango somo apa'no swahonɨngki osopo hwe fihwo aho songo songo miyo poyo hopa wo'nnyo sohwo humunyoponoho. A'amu Falisi sohwa hofɨko nohumantɨfi Jisasɨmo hungkuno ito'no mɨhwajiyo ango somo ipemotowane'entɨfi ole syafɨhu'mentohofi, Jisas kako sɨkuno iyoho humayo lomo hwe aho wonyo'njo sohumo wopɨngo umokumontolɨkeno. Ose syafɨsyontɨfi Jisasɨmo uhwontohumamentohofofoho. Jisas hwe aho wonyo'njo sohumo ulɨmento, Kɨko ajwo lopo filohofape. Ose ulonto hofɨkimo ulɨmento, Oso honɨngkano hungkuno Mouses neyakwosamo uyɨmentisoso sɨkuno iyoho humayo lomne'no pehofo nalohoho. Nakwo olo sɨkuno lomo yahino wopɨngo uyantantaho. Wonyo uyantantaho. I nom'ne a'amu somo wopɨngo umokantantaho. Wonyo umokantantaho. Ose ulohonɨngkahonɨngki hofɨko mampi'nyo imentohofofoho. Jisas hofɨkimo fe'nɨhwononto sɨmeho tohino umnɨngkahonɨngki a'amu Falisiye sɨmehomo uhwonɨmentisoso hofɨko a'amumo hitoho mu lofe so'no sɨmeho tango uyɨmentisofoho. Jisas a'amu aho wonyo'njo sohumo ulɨmento, Jɨje ahoso sɨhwaho fisɨpofo. Ose ulahonɨngki kako haloho'no yonto aho sɨhwaho sɨpo'mentisoso kakoe aho wopɨngo umo'nɨmentisofoho. A'amu Falisi sohwa uhwonontɨfi komo'no nowentɨfi Heloutɨye a'amu sohwanji uhu'mokontɨfi Jisasɨmo poyo fonjosyane'entɨfi honɨngkano tɨpmmentohofofoho.

A'amu pi'nɨngo engoso mijo momɨngopo uhu'mokumentohofohofofoho.

Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji oso ango sopo nulɨko'mantɨfi mijo ayopo nohumentanɨngkofi a'amu pi'nɨngo engo Jisasɨmo u'ma'mentohofofoho. Oso a'amu hiso ango kengo kengoponta'angofoho. Hwaho Ngkalili, hwaho Jutiya, pone Jelusalem, Itumeya, Mijo Joutan nongkihnta'ni, Taiya pone engo nongkihnta'ni Saitoun pone hiso nongkihnta'ni oso a'amu pi'nɨngo engo hiso yo'mayo Jisas imentiso oso'no upa'nontɨfi Jisasɨmo u'ma'mentohofofoho. Jisas inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Sekwo yofayokino ito'no fesyohumamno. A'amu we'yo mohumuyoho. Hofɨko hwotoho nɨfɨfitnnoho. Ose ulɨmentisofoho. 10 Hwapɨngo ole, Jisas a'amu pi'nɨngo engo somo a'apaho wopɨngo umokumentiso so'no a'amu mnokino'njo hopi'nonohinoso a'amu yohoto yohotofo mjoloho'nɨmɨwentɨfi Jisasɨmo upm'mokantane'no yɨhwono ose lɨmentohofofoho. 11 A'amu towahuno wonyo'njoso Jisasɨmo uhwonɨtɨmantɨfi hwahopo ipitofawentɨfi joho ulɨmentohofi, Kɨko Anɨtuye Hwomu Ne hwosoho. 12 Ose ulahonɨngkofi Jisas hofɨkimo hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmento, Olo hilo so'no a'amumo nulɨkutoho.

Jisas kakoe inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwamo uhwosopo'mentisofoho.

(Matɨyu 10:1-4; Luk 6:12-16)

13 Oso hohosohonta Jisas hwofɨki'nyopo nosonto kakoe inomokomoyo'ne uhwosopo'mo lonto a'amu somo joho ulahonɨngki hofɨko sapmmentohofofoho. 14 Jisas a'amu aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwamo kakoe inomokomoyo'ne uhwosopento ulɨmento, Ngko'nji fosyohumayo'ne sehwosopehe sohwasi, Hwangku a'amu nom'ne somo sekwo lutɨhwayo'ne wolosetɨhwamo. 15 Nolosetɨhwahm'mo nje yakumpohn'nyo towahuno wonyo wayo'ne wosejapmmo. Ose ulɨmentisofoho.

16 Hwe fihwo uhwosopo'mentisoso Saimounɨyoho. Oso hwe huhwo sohumo Jisas kako Pitafoho mulɨmentisofoho. 17 Jemɨsɨ'nji konɨngkwa'wehwo Joun Sepetiye hwomu sohwa'umo Jisas nom'ne yofe mulɨmentiso Mpouaneses. Oso yofe hwapɨngo ole hwe yokumpohn'nyo ahwomo lɨwo'nɨngkiso pa'nyo hwa'uyoho. 18 Nom'nihwa Entɨlu'nji Filipɨ'nji Mpatoulomɨyu'njoho. Nom'nihwa'u Matɨyu'nji Toumasɨ'njoho. Nom'nihwo Jemɨs osohwo kako Alɨfiyosɨye hwomu hweho. Nom'nihwa'u Tatiyosɨ'nji Saimoun Seloutɨ'njoho. 19 Nom'nihwo Jutas Isɨkaliyoutɨ'njoho. Jutas huhwo sohwo Jisasɨmne'no tokoyo'ofo yonto a'amu Jisasɨmo fonjasiyo'ne sohwafe ahomo uyɨmentisofoho. Oso a'amu huhwo sohwo Jisas uhwosopento, kakoe angopo umentisofoho.

Jisasɨ'nji Mpelɨsepulɨ'nji sikoe hungkunofoho.

(Matɨyu 12:24-37; Luk 11:15-23; 12:10)

20 Jisas kakoe Nasalet osopono wahonɨngki a'amu pi'nɨngo engo osopo uhu'mokumentohofofoho. Angomo uhu'mokumentohofo so'no Jisas kakoe a'amu'nji hofɨko wopayo manyo'njo imentohofofoho. 21 Jisasɨye temtitofo sohwa oso hiso nupa'nontɨfi, Jisasɨye hunoso ito'no'maho. Kakoe hunoso ilo'nnyo hwolɨkeno. Ose lontɨfi kakimo utɨmano lontɨfi pmmentohofofoho.

22 A'amu Jutafe honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwa Jelusalem mta'ni nopontɨfi lɨmentohofi, Mpelɨsepul oso towahuno wonyo hopi'nohino sohwafe hwe engo sohwo Jisasɨye sɨmeho mo'mo humaho. Towahuno wonyo somo wae yaofɨwo'nɨngkohoho. 23 Ose lahonɨngkofi Jisas hofɨkine'no joho lutɨmanto pahnnɨmo hungkuno ulɨmento, Seten kako wae yamo'nyoso pipilo. 24 Hwaho fiponjo a'amu hopi'nonohino hu'mawo'nɨngkohofoso hotitopijo sohonta ikujoho fongki'nɨngkuji hofɨkoe wopɨngo fosyohumayoso wonyo umo'nɨmontonoho. 25 A'amu ango anga'nohinomo fosyawe sohwa hofɨko ehusilofo humafɨkuji ikujoho fongki'nɨfijoso hofɨko yosesamo wohumpeentɨfeho. 26 Oseso Seten kakoe towahuno wonyo'njo sohwa hofɨko ehusilofo humafɨkuji ikujoho fongki'nɨfijoso hofɨkoe yokumpohn'nyo ane umo'nantɨfeho.

27 Hwe fihwo hwe yokumpohn'nyo sohwoe angomo hufo umo lɨhwosi swososo sɨmo'mo oso hwe yokumpohn'nyo huhwo sohwi nano kilofasyɨhwosi i kako oso ango homo somjo kakoe yo'mayoso woma'montonoho. Oso pa'nyoso ngko Setenɨmo uyakolo'mentohe so'no ngko kakoe towahuno wonyo sohwamo wae yaofalokweno.

28 Olo hungkunolo inɨngo seyo'eno. A'amu hopi'nonohino hofɨkoe wonyoso sɨfajo hungkunoso wonyo hungkunoso Anɨtumo jomo ulɨfijo'manji kako wae weesemo'montonoho. 29 I oso'no a'amu kako Anɨtuye Towahuno Wopɨngo so'no sitofo lososo oso wonyo hiso Anɨtu kako wae meeofonehoho. Oso wonyo hiso kakoe sɨmeho'mo ne'no nowentɨhwonefoho. Ose ulɨmentisofoho. 30 Jisas kako Anɨtuye Towahunofe yokumpohn'nyo so'nji towahuno wonyo somo wae yao'mentiso so'no hofɨko Jisasɨmo kɨko towahuno wonyo'njo hwosoho ulɨmentohofofoho. Oso'no Jisas oso hungkuno tango'njo ulɨmentono.

Jisasɨye kona'wohi'nji hohmnɨngkwa'wehwosanji i'mofapmmentohofofoho.

(Matɨyu 12:46-50; Luk 8:19-21)

31 Oso hohosohonta Jisasɨye kona'wohi'nji konɨngkwa'wehwosanji i'mofapontɨfi ango mempo hohnta'ni humantɨfi Jisasɨne'no lɨhwatɨmentohofofoho. 32 A'amu pi'nɨngo engo Jisasɨ'nji humantɨfi Jisas ajwopo nohumentanɨngki a'amu kakimo ulɨmentohofi, Upa'nyo. Jɨje na'u hnnɨngkwa'wehwosanji hnnampo'wohijanji humantɨfi kikine'no joho kilalokwofo. 33 Jisas nupa'nonto ulɨmento, Nje na'u nɨngkwahwosa tɨhwalo. 34 Jisas a'amu nohumentanɨngkofi fe'nɨhwononto ulɨmento, Uhwonɨmno. Olo nje na'uja nje nɨngkwahwosa, olohi humalofo. 35 A'amu Anɨtuye hungkunomo tɨfi inɨngkawowo'nɨngkohofoso nje nɨngkwahwosa nje nampohwosa na'ujafoho. Ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ