Mark 4

Hwe fihwo ufongoyo fisosɨmoka'mentiso so'no pahnnɨmo hungkunofoho.

(Matɨyu 13:1-9; Luk 8:4-8)

Jisas kako Mijo Ayo Ngkalili sopo nohumanto a'amumo apa'no lutɨhwamentisofoho. Osopo nohumentanɨngki a'amu we'yo uhu'mokumentohofo'maho. Oso'no Jisas yofayokinopo kotasonto osopo humamentisoso hwe moya'miso momɨngo sopo loho'mentohofofoho. Kako pahnnɨmo hungkuno pi'nɨngo engo hofɨkoe huno ufohotofo'ne lutɨhwamentisofoho. Ole ulɨmento, Sekwo upa'nɨmno. Hwe fihwo kako kakoe syohopo ufongoyo fisosomokao'mentisofoho. Fisosomokofahonɨngki ufongoyo fehohnjoso honɨngkanopo pɨwesyahonɨngki yɨhufo sohwa nopontɨfi manɨmentohofofoho. U, ufongoyo fehohnjoso hwaho sojo'njo sopo pɨwahu'mentisofoho. Oso hwaho hiso engo mo'mjo'maho. Oso'no oso ufongoyoso komo'no foka'mentisofoho. Oseso mofehi'nyo ulonto ufongoyo pmpongo hwahomo'mo munjilofe'njo yonto yofoho imentisofoho. U, ufongoyo fehohnjoso nantɨpe yongo'njo sopo pɨwahu'mentisoso nantɨpe yongo'njo sohwo komo'no fokofɨkwato lohofonto ufongoyo nontɨmo kingkulofonto oso ufongoyo hiso ne minto'nɨmentisofoho. U, ufongoyo fehohnjo hwaho afofo'njopo pɨwahu'mentisoso engo fokafonto ne pi'nɨngo into'nɨmentisofoho. Ne fiso we'e (teti, 30), fiso engo (sikɨsɨti, 60), fiso pi'nɨngo engofoho (wan hantɨlet, 100). Jisas ose ulonto ulɨmento, A'amu fihwo nje hungkuno upa'nyo'ne haloho hi'njo hwo'manji kako upa'nono. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas pahnnɨmo hungkuno so'no ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 13:10-17; Luk 8:9-10)

10 Hwangku inomokomoyo sohwanji nom'ne a'amu fihwa kakoe hungkunomo upa'nɨmentohofo sohwanji Jisasɨ'nji nohumantɨfi pahnnɨmo ulohonɨmentohofofoho. 11 Jisas ulɨmento, Anɨtu sohune'no kako a'amumo mokosyohumayo yahino hungkuno hiyaso'mo wo'mojoso sekwo sohwasimo nto setɨhwamentisofoho. I oso'no a'amu kengo sohwa hofɨko pahnnɨmo hungkuno'nohini upa'nɨfe. Sekumo yoloho waselɨmo. 12 Hohonta Aisaiya ole mtɨmokumento,

Hofɨko nuhwonɨngkuji neso nuhwonɨfitnne'maho.
Hofɨko nupa'nɨngkuji oso hungkunoso huno ito'no uyone'maho.
Hofɨko honɨngkano wonyo somo hohujo mikinjaopijoso Anɨtu hofɨkoe wonyo wae mmofonehoho.
Ose mtɨ'mokumentisofoho.

Jisas pahnnɨmo hungkuno hwapɨngoso ulɨmentisofoho.

(Matɨyu 13:18-23; Luk 8:11-15)

13 Jisas ose ulonto ulɨmento, olo pahnnɨmo hungkuno hwe ufongoyo fisosɨmoka'mentisoso sekwo huno maseyoho liyohoho. I pahnnɨmo hungkuno nom'ne songoso sekwo huno pipi seyohoho. 14 Upa'nɨmno. Hwapɨngoso olenoho. Hwe ufongoyo'njo sohwo Anɨtuye hungkuno a'amumo lutɨhwayo pa'nɨngofoho. 15 Fiso ufongoyo honɨngkanopo pɨwahu'mentisoso oso hwe moya'mi hofɨko hungkuno wopɨngo upa'nɨwo'nɨngkohofo pa'nyofoho. I oso'no Seten kako noponto oso hungkuno wopɨngo sɨmeho mo'mo ho'nosyahonɨngki Seten wae yamo'mentisofoho. 16 Nom'ne a'amuso ufongoyo hwaho sojo'njopo pɨwahu'mentiso pa'nyo hwafoho. Oso a'amu hiso Anɨtuye hungkuno upa'nontɨfi hofɨko komo'no sɨmeho mo'mo meho'nasyontɨfi sɨmonyo iwo'nɨngkohofofoho. 17 I oso'no hofɨkoe pmpongo anefoho. O'o, hofɨko we'enepi nolohofontanɨngkofi a'amu nom'neso Anɨtuye hungkuno hwotoho wahmmo lososo oso a'amu nolohofontanjo huhwo sohwamo tango engo uyahonɨngki hofɨkoe pmpongo ane so'no pɨwasyɨwo'ningkohofofoho. 18 Nom'ne a'amu ufongo hwaho nantɨpe yongo'njo pa'nyofoho. Hofɨko Anɨtuye hungkuno upa'nɨmentohofoso 19 i, yo'mayo hwaho loponjo somne'no huno engo syafɨsyontɨfi hamniyoho engo womano lontɨfi yahonɨngkofi hofɨko ho'yango yo'mayo so'no hi umo'nyoso oso hiso Anɨtuye hungkunomo kingkulofɨwo'nɨngkohofofoho. Oso huhwo sohwa ne ane hwafoho. 20 Nom'ne a'amuso hofɨko ufongoyo hwaho afofo'njo pa'nyofoho. Hofɨko Anɨtuye hungkuno upa'nontɨfi oso hungkuno hiso inɨngkawentɨfi hofɨko Anɨtumne'no yo'mayo syoho wopɨngo yɨwo'nɨngkohofofoho. Oso ne into'nnyofoho. Ne fiso we'e (teti, 30), nom'ne engo (sikɨsɨti, 60), fiso pi'nɨngo engofoho (wan hantɨlet 100). Ose ulɨmentisofoho.

Sikiloho pomponahoso hiyaso kipitofasiyo'eno.

(Luk 8:16-18)

21 Jisas nom'ne pahnnɨmo hungkuno ulɨmento, A'amu fihwo sikiloho mongkujɨhwosi oso pomponaho hiso ahwonte'mo kipitofasiyo'eno. Epohumayo enjwa'mo ho'nasiyo'eno. Awonoho. Kako ijempohopo ufoho'ofahumontonoho. 22 Yo'mayo olohonta a'amu hiyaso mokosyohumawo'nɨngkohofoso hwangku a'amu hopi'nono pomponahopo uhwonantɨfeho. Yo'mayo olohonta pahnnɨmo hungkuno lɨwo'nɨngkoheso hwangku a'amu neso upo'nantɨfeho. 23 Sekwo haloho'njo ku'manji nje hungkunomo haloho popmno.

24 Ose ulonto nom'ne hungkuno ulɨmento, Yo'mayo pahnnɨmo hungkuno upo'nalokwofoso hwapɨngo ne ngko selalokwe so'no huno ito'no fɨsyafɨhupmno. Sekwo nom'ne a'amumo hofɨkimo ufo'mayo'ne Anɨtuye hungkuno ulɨkuno. Sekwo a'amumo Anɨtuye hungkuno ufijo hopaso Anɨtu kako sekumo wosejapmmontonoho. Sekwo ose ifijo'manji sekwo Anɨtumne'no huno engo wotɨpemantɨfeho. 25 Hwe fihwo Anɨtuye hungkuno sɨmeho mo'mo mnawo'nnyo sohwo oso hungkuno hiso kako ito'no inɨngku lohofososo Anɨtu kako huno engo umontonoho. Hwe nom'nehwo Anɨtuye hungkuno we'enohini sɨmeho mo'mo mnawo'nnyo sohwo oso hungkuno we'eso ito'no minɨngkayo'njoso oso hungkuno we'eso moi'wo umo'mtonoho. Ose ulɨmentisofoho.

Ipisayo fokafo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

26 Jisas nom'ne pahnnɨmo hungkuno ulɨmento, Hwe fihwo olo hwaho lopo kakoe syoho'mo ipisayo hulɨmentisofoho. Oso hiso Anɨtu kakoe a'amumo emokosyohumayo pa'nyofoho. 27 Hwe huhwo sohwo nohulonto kakoe angopono nowento sɨkuno pi'nɨngo fosyowelɨkafo imojo hweho. Ipisayo hiso pipi foka'mentisoto. Fokafo hwapɨngoso hwe sohwo huno muyofoho. 28 Hwahomjo afofoso ipisayo engo imokiyofoho. Sɨmo'mo swo inɨkwato lohofɨhwosi osopo sɨmo'me ipehwosi tɨfi ipisayo unto'nɨmontonoho. 29 Ipisayo mojo ihwoso'no hwe huhwo sohwo kako nolofamjonefoho.

Iyomasɨtetipisayo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

(Matɨyu 13:31-32, 34-35 Luk 13:18-19)

30 Nom'ne hungkuno Jisas ulɨmento Anɨtu kakoe a'amumo mokosyohumayoso ngko pehofo losetɨhwamnehono. Oso'no pahnnɨmo hungkunoso pehofo selɨmnehono. 31 Olenoho. Iyo fihwo kakoe yofemasɨtet kakoe neso nom'ne iyo ipisayo pa'nyo'maho. O'o, nɨhu'no we'efoho. Oso neso a'amu syohopo hulɨwo'nɨngkohofofoho. 32 Syohopo hulahonɨngkofi oso ipisayo hiso engo imo'nonto nom'ne iyo syoho soponjo somo yakolonoho. Kakoe pamo sopo yɨhu'aifo syuhwosi pompenjiyo hofiyo wonyoangkafopo wokehumantɨfeho.

33 Jisas pahnnɨmo hungkuno pi'nɨngo engo ulɨmentisoso hofɨko huno syafɨhupitnne'ento ulɨmentisofoho. 34 Kako a'amu somo pahnnɨmo hungkuno'nohini ulɨmentisofoho. Kako kakoe inomokomoyo sohwantnnohini humantɨfi kako yoloho ulɨmentisofoho.

Jisas mijo'nji ifofo'njimo hungkuno ulahonɨngki moi'wo imo'nɨmentisofoho.

(Matɨyu 8:23-27; Luk 8:22-25)

35 Oso sɨkuno hiso mofehi'nyo ntonɨngku'nɨngkahonɨngki Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Mijo nongkihnta'ni woekehwano. 36 Ose ulahonɨngki hofɨko a'amu pi'nɨngo engo uhu'mokumentohofo somo ulɨko'mantɨfi yofayokinomo Jisas humamentiso somo kotasontɨfi hofɨko mijo ayopo wako'mentohofofoho. Wako'mentohofoso nom'ne a'amu hofɨko hofɨkoe yofayokinomo hofɨko'nji wako'mentohofofoho. 37 Nowekentanɨngkofi ifofo engo ikwato lohofonto mijo yofayokinomo ifeehu'mo lohofonto mijo yofayokinomo engo weeo'mto imentisofoho. 38 Jisas yofayokinomo fehohnta'ni mnokino ikwo'ofo yasyonto saho fosyowentanɨngki hofɨko Jisasɨmo ulɨkafontɨfi ulɨmentohofi, Lonetɨhwayo sohwosi tɨfonepo nakwoe yofe moi'wo umo'nantanoho. Kɨko nakune'no huno mosyafɨsiyo'njo liyalokuno. 39 Ose ulahonɨngkofi Jisas nolɨkafonto ifofomo yoka ulɨmento, Moi'wo hmmo'nyo. Ose ulonto mijomo ulɨmento, Nta'noho. Ito'no fɨlufawofo. Ose ulahonɨngki ifofo moi'wo imo'nɨngkahonɨngki mijo apa'no songo songo miyo'njo nɨhu'nahone lɨfawo'mentisofoho. 40 Ito'no lɨfawo'mentisoso inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Sekwo iyoho peho'no senɨngkohoho. Sekwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo liyalokwofo. 41 Ose ulahonɨngki hofɨko iyoho engo unɨngkahonɨngki hnnɨmentohofi, Olo hwe lohwo ifofo'nji mijo'nji kakimo haloho'nohini upesolo tɨhwoe huhwolo.

Copyright information for `APZ