Mark 5

Hwe towahuno wonyo'njo sohumo Jisas wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 8:28-34; Luk 8:26-39)

Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji mijo nongkihnta'ni a'amu Ngkelasafe hwahopo i'mofapmmentohofofoho. Hwe towahuno wonyo'njo sohwo hwaho hopo sopo humunyoponoho. Oso hwe huhwo sohwo kako a'mopijohino sokimo somo humunyoponoho. A'amu angoponjo sohwa kakimo impe into'mentohofofoho. Hofɨko ahwomo nano yokumpohn'nyo nomantɨfi hwe sohwoe sɨfe aho ahwomo nano kilofɨwo'nɨngkahonɨngkofi kako nano hotito'mentisofoho. Kakoe yokumpohn'nyo hofɨkimo uyakolofɨwo'nɨmentisofoho. Sɨkuno huhwo huhwi oso hwe huhwo sohwo a'mopijohinopo hwofɨki'nyopo humemayonto joho mohm'mo lɨmojo hweho. Kako sokisɨhu'nji kakoe a'apahomo fongkinɨwo'nɨmojofoho. Oso hwe huhwo sohwo ikanopo nta'ni Jisasɨmo uhwonɨhwojawento, kako hano komo'no nowento, Jisas yofayokino mta'ni swapmmentisoso hwe sohwo i'mofaponto, Jisasɨye sɨfeki'nyo'mo ipitofawo'mentisofoho. Jisas towahuno wonyo sohumo ulɨmento, Kɨko towahuno wonyo sohwosi olo hwe lohumo ulɨko'maho. Ose ulontanɨngki towahuno wonyo sohwo joho mohm'no ulɨmento, Jisas, kɨko Anɨtu Yokintahoponjo sohwoe Hwomu Ne hwosoho. Kɨko ngkimo peho wantoho'monne'elo. Anɨtu nupa'nɨngkuhwoso'no ngko jomo wakilɨmonne'no yohono. Kɨko ngkimo tohino nontapohotoho. Ose ulahonɨngki ulɨmento, Nje yofeAmi hwona'nyoho. Nakwoe hungkuno ole: A'amu sɨsɨhwayo apa'no, pi'nɨngo engofoho. Nakwo towahuno wonyo we'e mohumulohwono. 10 Towahuno wonyo huhwo sohwo Jisasɨmo joho yokumpohn'nyo ulɨmento, Kɨko ango ikano'mno lonehwajohotoho.

11 Oso hwofɨki'nyo mofone sopo yahu pi'nɨngo engoso hofɨko mno ijontanɨngkofo somne'no 12 towahuno wonyo sohwa Jisasɨmo yokumpohn'nyo ulɨmentohofi, Kɨko nakumo oso yahu pi'nɨngo engo nongkwanjo nompone'no filonehwajo. Nakwo yahu somo wehuhnnofano. 13 Ose ulahonɨngkofi Jisas hofɨkimo tɨmo honɨhwajɨmentisofoho. Oseso oso towahuno wonyo hiso hwe sohumo nulɨko'mantɨfi yahu somo ehuhnawo'mentohofofoho. Ehuhnnaofahonɨngkofi yahu hisotu tausenɨso (2000) hofɨko hano kunto kunto'no wentɨfi iwo'mangomo mtɨku'nontɨfi mijo ayomo mihulofahonɨngki nɨhu'nahone poyo pe'nɨmentohofofoho.

14 Hwe yahu mokosyohumayo sohwa komo'no nowentɨfi hwe moya'mi ango soponjo so'nji oso'mo so'meemjo so'ntnne'no oso hungkuno hiso lɨjwaofahonɨngkofi ho'nɨmmentisofoho. Oso hungkuno hiso ho'nɨngkahonɨngki hwe moya'mi hopi'nonohinoso uhwonano lontɨfi imentohofofoho. 15 Hofɨko Jisasɨmo nu'mantɨfi hwe towahuno wonyo humamojo sohumo uhwonɨmentohofoso kako he yofonto kako huno wopɨngo'njo imo'nɨmentisofoho. Ose uhwonontɨfi hwe moya'mi iyoho imentohofofoho. 16 A'amu yo'mayo uhwonɨmentohofoso hofɨko i'mofapmmentohofo somo yo'mayo hwe ilo'nnyo sohwo imentiso so'no yahu poyo imo'nɨmentiso so'no ulɨmentohofofoho. 17 Ose ulontɨfi hofɨko Jisasɨmo hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmentohofi, Kɨko nakwoe hwahopo humahnnoso wopɨngo'maho. Mpano.

18 Ose ulahonɨngkofi hwe towahuno wonyo wae imentiso sohwo Jisasɨmo jomo yokumpohn'nyo ulɨmento, Ngko kɨko'nji wowantayo'no yohono. 19 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, O'o jɨje a'amufe angopo nowehoji yo'mayo wonyoangkafo Anɨtu kiloho'maso so'no fɨlutɨhwaho. Anɨtu hitoho engo kikimo kufo'ma'maso so'no a'amumo uso. 20 Ose ulahonɨngki hwe sohwo nowento oso hwaho Ntekapolis ango aho hufa'u hopi'nono sopmmeemo yo'mayo Jisas uloho'mentiso so'no lutɨhwomentisoso a'amu hopi'nono nupa'nontɨfi huno pi'nɨngo syafɨsyontɨfi pisopisaho mjalɨmmentohofofoho.

Jailosɨye mu'nji a'mu nom'ne Jisasɨye hwapɨfemo upm'mokumentiso osofa'umo wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 9:18-26; Luk 8:40-56)

21 Jisas hofɨko'nji yofayokinopo mijo ayo somo apa'no wakentɨfi nongkihnta'ni ki'mofɨwahonɨngkofi osopo a'amu pi'nɨngo engo uhu'mokahonɨngkofi Jisas mitɨmomɨngopo humamentisofoho. 22 Hwe yofe engo'njo tajo ango mokosyohumayo sohwo kakoe yofe Jailos. Osohwo noponto Jisasɨmo uhwononto kako hwomtame ehumanto 23 sɨmeho tango'njo humanto jomo yokumpohn'nyo ulɨmento, Nje mu wape'nɨmonte'no yalofoho. Kɨko nopohoji kakimo jɨje ahoso fɨkisyusyo. Kako wopɨngo imo'nɨngkuhwosi kako songo wohumano. 24 Ose ulahonɨngki Jisas hwe sohwo'nji womentisiyefoho.

Womentisiyeso a'amu pi'nɨngo engo siko'nji nowentɨfi hofɨko yohoto yohotofo loho'nɨmentohofofoho.
25 A'mu fisi mnokino engo'njosi humunyoponoho. Oso hisi kako engolopohamo imoihoso ne'no yontanɨngki soswo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'u uyakolo'mojofoho. 26 A'amu uyo hofaho syoho'njoso hofɨko kakine'no molasin ko uyahonɨngkofi kako tohino engo ma'mojofoho. Kakoe hamniyoho ho'yango hopi'nono moi'wo ihn'namo'nɨmojofoho. Oseso wopɨngo mmo'nyofoho. O'o, mnokino engo umojofoho. 27 Oso a'mu hisi yo'mayo Jisas imentiso so'no upa'nonto kako huno ole syafɨhu'mento, Ngko olo hwe lohwoe manji'mofo somo aho kisahumeso ngko wopɨngo umo'nɨmonnoho. Ose lonto oso a'musi Jisasɨye hohujo hohnta'ni u'manto kakoe hwapɨfemo aho upm'mokumentisofoho. 29 Upm'mokumentisoso kakoe mnokinoso moi'wo imo'nɨngkahonɨngki kakoe a'apaho wopɨngo imo'nɨmentisofoho. Wopɨngo imo'nonto sɨmeho wopɨngo komo'no umo'nɨmentisofoho. 30 Jisas a'amumo wopɨngo imokonto huno uyɨmentisoso komo'no ikinjamo lohofonto ulɨmento, Tɨhwo nɨpm'mokohoho. 31 Ose ulahonɨngki kakoe inomokomoyo sohwa ulɨmentohofi, Hwe moya'mi pi'nɨngo ifehu'mokokumaso so'no kɨko tɨhwo nɨpm'mokohoho eso peho'no lohino. Nakwo huno monayofoho. Tɨhwolɨkeno. 32 Jisas a'amu upm'mokiyo so'no fe'nɨhwonɨngkahonɨngki 33 a'musi a'apaho wopɨngo imo'nɨngkohoho huno uyahonɨngki iyoho unɨngkahonɨngki yomo yomo yonto Jisasɨye sɨfɨki'nyo'mo hwomtame uloho'mentisofoho. Yo'mayo hopi'nonohino so'no Jisasɨmo ulɨmentisofoho. 34 Jisas kakimo ulɨmento, Nje mupe, Kɨko ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapohino so'no olohonta kɨko wopɨngo imo'nɨngkino. Kɨko sɨmeho wopɨngo'njo uhuji fohumantono. Jɨje a'apaho nɨhu'nahone wopɨngo kumo'nɨngkohoho.

35 Ose ulontanɨngki hwe fihwo Jailosɨye angopo nta'ni noponto Jailosɨmo u'mantɨfi ulɨmentohofi, U, nakwoe hwe engofo, jɨje mu poyo nto pe'nɨngkohoho. Oseso kɨko olo Lutɨhwayo lohumo jɨje ango pone'no peho'no ipemotowalokuno. Kako wohumano. 36 Ose ulohonɨngkofi Jisas upa'nonto Jailosɨmo ulɨmento, Kɨko iyoho yohotoho. Kɨko ngkimo jɨje sɨmeho hi'ntnnono ntape. 37 Ose ulonto Jisas kako hwe moya'mi hopi'nonohinomo angomo lɨhumajonto Pita'nji Jemɨsɨ'nji konɨngkwa'wehwo Joun'nji hofɨko'nohini Jisasɨ'nji nowentɨfi 38 hofɨko Jailosɨye angomo i'mofawentɨfi Jisas a'amu pi'nɨngo uhwonɨmentisoso hofɨko humotaho'nji wosofe angiyo husontanɨngki 39 kako noswonto ulɨmento Peho'no wosofe lalokwofo. Mu lopi poyo'maho. O'o saho fosyaweho. 40 Ose ulahonɨngki hofɨko kakimne'no sitofo ulontɨfi tɨkafo ujɨmentohofofoho. Oseso Jisas hofɨkimo mempo hohnta'ni wae sweefaopmmentisoso Jisas mu lopiye kanɨngkwohwo'ya'u'nji inomokomoyo sohwanji ango mu sopi fosyowentanjo somo humentohofofoho. 41 Jisas mu poyo simo aho manto kakimo a'amu Jutafe hungkunomo ulɨmento,Talita kumi, Oso hungkunoso ole, Olo mu lopi, filɨkaho. 42 Ose ulahonɨngki mu lopi nolɨkafonto hano umentisofoho. Mu lopiye soswoso aho hufa'u hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'u uyakolo'niyoho. A'amuso homo somo uhwonontɨfi yomo engo imentohofofoho. 43 Jisas kanɨngkwohwo'ya'umo hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmento, Ngko mu songo umokohe so'no siki noho'nomɨhwoloho. Mu lopimo wopayo unyo. Ose ulonto umentisofoho.

Copyright information for `APZ