Mark 6

A'amu Nasaletɨ'njoso Jisas ne'no nakwolaho lɨmentohofofoho.

(Matɨyu 13:53-58; Luk 4:16-30)

Osopo nta'ni Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji nowentɨfi Jisasɨye ango Nasalet u'mofamentohofofoho. Salolemo a'amu Juta sofe iyoho humayo sɨkuno somo Jisas tajo angomo lutɨhwahonɨngki a'amuso pi'nɨngo nohumantɨfi upa'nontɨfi Jisasɨye huno engo so'no yomo yontɨfi ulɨmentohofi, Olo hwe lohwoe hungkuno ntɨ'mta'angoto. Oso huno engo'nji pipi imo'nɨngkohoho. Yo'mayo wonyoangkafo'njo a'amu miyoso olo hwe lohwo yɨwo'nɨngkiso hweho. Olo hwe lohwo kako ango molɨmojo lohwolaho. Maliyafe hwomufoho. Jemɨs, Jousep, Jutas, Saimoun hofɨkoe hofila'wehweho. Homnampija olo ango lopo nakwo'nji humalofo. Ose ulontɨfi hofɨko sɨmano hintotohino umnɨngkahonɨngki nakwolaho lɨmentohofofoho. Jisas ulɨmento, A'amumo hwe fihumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmojo sohwo ango kengo hopi'nonohinopo kakoe yofe engo ho'nomowo'nɨngkohofofoho. I oso'no osohwo kakoe temtitofo kakoe kanɨngkwohwo'ya'u hamnɨngkwohwosa hofɨko kakoe yofe moho'nomasofoho. Ose ulɨmentisofoho. A'amu hiso hofɨko Anɨtu Jisasɨmo oso syoho hiso'no uhwosopo'mentiso so'no sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo imentohofo so'no Jisas osopo yo'mayo wonyoangkafoso pi'nɨngo mimmentisoso a'amu mnokino'njo anga'no anga'nohinomo kako aho kisasyonto wopɨngo umokumentisofoho. Hofɨko Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono muyo so'no yomo imentisofoho. Oso hwaho sopo kako angkuhwafo sohwa'i emayonto, Anɨtuye hungkuno lutɨhwamentisofoho.

Jisas kakoe inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwamo syoho umentisofoho.

(Matɨyu 10:5-15; Luk 9:1-6)

Jisas kakoe inomokomoyo sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwamne'no joho ulahonɨngki hofɨko nuhu'mokahonɨngkofi Jisas kakoe yokumpohn'nyo yano uyɨmentisofoho. Oso yokumpohn'nyoso a'amufe a'apaho'mjo towahuno wonyo wae yaofo'ne umentisofoho. Umentisoso hwe sohwamo hufa'u hufa'u lɨhwatɨmentisofoho. Jisas hofɨkimo ulɨmento sekwo ho'yango ane fɨwanɨmno. Mno'nohini mtamno. Wopayo, ho'yo, hamniyoho, oso nomotakutoho. Manji'mofo hufa'u nomafɨkutoho. O'o, manji'mofo anga'nohino'nji sekwoe sɨfɨkwongofosyo'nji manji'mo'nɨngkuji fɨwanɨmno. 10 Sekwo ango fipo i'mofahokuji ango anga'nohino somo saho fosyawopijo. Oseso sekwo oso ango somo nulɨko'mafɨkuji nom'ne angopono fɨwanɨmno. 11 Nom'ne angopo sekwo'ne ango mosejape'manji i sekwo oso ango hopo sopo nulɨko'mafɨkuji hopo sopo hwaho semongki'nososo hofɨko nosehontohumentanɨngkuji oso hintalinyo hiso wae feehumno. Oso homo somo uhwonɨngkuji hofɨko hofɨkoe yahino somne'no huno ole wosyafɨhupɨfe. U, nakwo wonyo yɨhwono. Ose syafɨsyɨkuji iyoho unono. 12 Ose ulahonɨngki inomokomoyo sohwa nowentɨfi a'amu somo hungkuno ole ulɨmentohofi, Sekwo sɨmeho fɨwolo'mokumno. 13 Ose ulontɨfi towahuno wonyoso wae yaofontɨfi a'amu mnokino'njo somo hofɨko hwone mijo mnokinopo usisyontɨfi wopɨngo umokumentohofofoho.

Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwo poyo pe'nɨmentisofoho.

(Matɨyu 14:1-12; Luk 3:19-20; 9:7-8)

14 Yo'mayo Jisas imentiso so'no a'amu pi'nɨngo engo lɨmotofoso hwe yofe engo'njo Helout kako upa'nɨmentisofoho. Fiso a'amu Jisasɨne'no ole ulɨmentohofi, Olo hwe lohwo Jounɨyoho. Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwo poyo pe'nonto apa'no lɨka'maso hwolɨkeno. Oso'no yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso kako iwo'nɨngkiso so'no yokumpohn'nyo i'mofapohoho. 15 A'amu nom'neso Jisasɨne'no ole ulɨmentohofi, Olo hwe lohwo Ilaija hohonta pe'nɨmentiso hweho. Nom'ne a'amuso ole ulɨmentohofi, Olo hwe lohwo a'amu hohonta Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmojo pa'nɨngo hweho. Ose lɨmentohofofoho. 16 Oseso Helout nupa'nonto ulɨmento, Olo Jounɨyoho. Hwe a'amumo mijo kiyoma'mojo hweho. Ngko a'amu kakoe tɨ'wango fɨwofitofosyamno ulɨmentoheso nto yɨwafito'mentohofo sohwo apa'no lɨka'maso hwolɨkeno. Ose ulɨmentisofoho.

17 Hwapɨngoso hohonta Helout kako Jounɨmo impo'angomo mɨhumajonto ahwomo nano kilofahumentisofoho. Helout Jounɨmo impo'angomo peho'ne mɨhumatɨ'mentisoto. Hwapɨngoso kola'wehwoe Filipɨye ape Heloutiyasɨmnefoho. Helout olo simo ma'mentisofoho. 18 Hohonta Joun Heloutɨmo ulɨmento, Kɨko hnnɨkwa'wehwoe ape mahino loso hopo'maho. O'o oso honɨngkano pisakino'njofoho. Ose ulɨmentisofoho. 19 Impe intofahonɨngkofi Heloutiyas sɨmano lɨkumpo lohofonto Jounɨmo poyo umokumonto ko imentisoso 20 Helout Jounɨye yofe ho'noma'mentisofoho. Joun kakoe honɨngkano ito'nohino hwe wonyoangkafo hweho. Oso'no Helout huno uyahinɨngki, Heloutiyas Jounɨmo poyo koimokumne'ento Helout kako Jounɨmo impo'angomo ito'no mokosyohumamentisofoho. Helout Jounɨye hungkuno upa'nɨwo'nɨngkiso so'no yomo ko yonto huno pi'nɨngo engo syafɨsyonto nom'ne hungkuno upa'nɨmo lɨmentisofoho. Oso'no Heloutiyas Jounɨmo fonjasyɨhwoloho.

21 Oseso hwangku sohonta Heloutiyas Jounɨmo fonjasiyo'ne'ento honɨngkano tɨpema'mentisofoho. Osohonta Helout kakoe sɨkuno kona'wohi aswo ma'mentiso somne'no huno syafɨsyonto a'amu syoho ulohofiyo sohwa wopayo iloho yahonɨngkofi hwe engo a'amumo mokosyohumayo sohwanji nɨmentohofofoho. 22 Heloutiyasɨye mu sijosi noswaponto hofɨkoe sɨmeho wopɨngo umo'nono lonto sɨmonyo imentisofoho. A'amu sohwanji Heloutɨ'nji nuhwonontɨfi sɨmeho wopɨngo umo'nɨmentisofoho. 23 Oso'no Helout musopimo ulɨmento, Kɨko yo'mayo peho'no kumo'nososo ou kɨko njo. Ngko wokijapmmo. Yo'mayo pi'nɨngo engo hi'njo hwo'nyoho. Kɨko fehohnjo'no njisoso ou ngko fehohnjoso wokijapmnoho. Nehopi kilohono.

24 Ose ulahonɨngki mu sopi noswonto kona'wohimo ulɨmento, Peho'no ulɨmnehono. Ose ulahonɨngki Heloutiyas ulɨmento, Ole uso. Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwoe mnokino'no nɨmo'nɨngkohoho. Kakoe mnokinoso iku'yopo ho'nasyohoji komo'no ntape. Ose uso. 25 Ose ulahonɨngki mu lopi komo'no asomo noswonto Heloutɨmo ulɨmento, Kɨko Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwoe mnokinoso noswonyopo yɨwojosyalokumpehoji olopo ntape. 26 Ose ulahonɨngki Helout kakoe sɨmeho tango mɨkunɨmposo umnɨmentisofoho. I oso'no a'amu hopi'nono kakoe hungkuno, Nehopi kilohono, ose nto upa'nɨngkohofo so'no kako a'mu simo eno ulɨmentisofoho. 27 Oseso Helout komo'no hwe Jounɨye mnokino'no uhwojahonɨngki hwe huhwo sohwo impo'angomo nowento osopo Jounɨye tɨ'wango iwofitofonto 28 Jounɨye mnokinoso noswanyopo iwojwosyalokumpentɨfi a'mu sijo simo nuyahonɨngkofi nomotawento kona'wohimo uyɨmentisofoho. 29 Jounɨye inomokomoyo sohwa yo'mayo so'no upa'nontɨfi hofɨko nopontɨfi kakoe pijafoso nomantɨfi sokimomo ho'nahumentohofofoho.

Jisas a'amu ‘faif tausen’ (5000) sohwamo wopayo umentisofoho.

(Matɨyu 14:13-21; Luk 9:10-17; Joun 6:1-15)

30 Jisasɨye inomokomoyo kako lɨhwatɨmentiso oso hwa asomo u'mantɨfi yo'mayo hofɨko imentohofo so'no hungkuno a'amumo lutɨhwamentohofo so'no Jisasɨmo ulɨmentohofofoho. 31 Osopo a'amu pi'nɨngo engo nowentɨfi nopontɨfi nohnnawe yahonɨngkofi oso'no Jisasɨye inomokomoyo (apousel) sohwa wopayo manyofoho. Oso'no Jisas ulɨmento, Nakwo a'amu ane sopono nowekehwasi osopo sekwo usijo'no fosyohumamno. 32 Ose ulahonɨngki hofɨko'nohini yofayokinopo a'amu ane sopono wowanontɨfi imentohofo sopone'no. 33 A'amu pi'nɨngoso uhwonontɨfi hofɨkimo yofe uhwofontɨfi a'amu ango hopi'nonohino mta'angoso komo'no honɨngkanopo nowentɨfi Jisas kakoe a'amu yofayokino'njo sohwamo uyakolofontɨfi a'amu ane sopo sɨmo'mo u'mofamentohofofoho. 34 Jisas mitɨmomɨngopo i'mofaponto uhwonɨmentisoso hwe moya'mi pi'nɨngo engo somo uhwononto hofɨko yahwohofekwosa ane pa'nyo hwafoho. Oso'no kako hitoho ulo'mentiso so'no hungkuno pi'nɨngo engo lutɨhwamentisofoho.

35 Mofehi'nyo ukwo'mokumonto yahonjo so'nji Jisasɨye inomokomoyo sohwa nopontɨfi ulɨmentohofi, Olo hwaho hopo lopo sopo a'amu aneponoho. We'enepi mofehi'nyo ukwo'mokumontonoho. 36 Kɨko oso hwe moya'mi somo ango somne'no lɨhwajohojo'no hofɨko nukuji wosopayo mpe uyɨfe. 37 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, O'o, sekwo huhwasi wosopayo uyɨmno. Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi, Nakwo pipilo. Hamniyoho syoho sɨkunotu hantɨlet (200) memjaofoso a'amumne'no wopayo mpe iyo'neso hopo'maho. 38 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Wopayo alalelo weho. Tɨmo uhwonamno. Ose ulahonɨngki hofɨko nowentɨfi uhwonowentɨfi ulɨmentohofi, Nakwoe wosopayo aho anga'no hopi'nonohinofoho. Inanɨku hufa'u weho.

39 Ose upa'nonto Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Sekwo a'amu somo ulɨmno, Hoja lopo fosyohumamno. 40 Ose ulohonɨngki hofɨko nohumantɨfi fipo a'amuwan hantɨlet (100), nom'nepo a'amufifɨti (50), ose'no ose'no lɨhumajɨ'mentohofofoho. 41 Jisas kako oso wosopayo aho fehohnjo hopi'nonohino so'nji inanɨku hufa'u so'nji nomanto kako ahwomomo tɨmo uhwontohumanto Anɨtumo isamoyoka ulɨmentisofoho. Isamoyoka nto ulonto kako wopayo'nji inanɨku'nji kutɨkujo lohofonto kakoe inomokomoyo sohwamo a'amu somo yano ulofiyo'ne hu'mmentisofoho. 42 A'amu hopi'nonohinoso wopayo hiso moi'wo nontɨfi sɨmeho uhnnɨmentisofoho. 43 Sɨmeho uhnnɨngkahonɨngki hofɨko wosopayo nɨlɨfonao'mentohofoso nuhu'mokontɨfi sohwo ho'yo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo somo mohu'memeehumentohofofoho. 44 A'amu oso wosopayo hiso Jisasɨye aho mta'ni nɨmentohofoso hwe we'e humamentohofo'maho. Hwe'nohini oso wosopayo nɨmentohofo sohwafaif tausen (5000) humamentohofofoho.

Jisas mijopo hano umentisofoho.

(Matɨyu 14:22-33; Joun 6:16-21)

45 Osohonta Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Sekwo yofayokino nomafɨkuji oso hwaho nongkihnta'ni Mpetɨsaita'no sɨmo'mo mpanɨmno. Ose ulonto a'amu nom'ne somo hofɨkoe ango pone lɨhwatɨmentisofoho. 46 Ose ulonto a'amu somo ulɨko'manto kako hwofɨki'nyo we'e sopo Anɨtumo jomo ulɨmo lonto sɨmentisofoho. 47 Sɨkuno'nji inomokomoyo yofayokino'njo sohwa mijo ajwopo nohumentanɨngkofi Jisas kako'nohini mitɨmomɨngopo humamentisofoho. 48 Jisas uhwonɨmentisoso yofayokino hono honi wahonɨngki hofɨko yokino wonyopi imentohofofoho. Hwapɨngoso ole, ifofo engo pahonɨngki wonyopi imentohofofoho. Iyoho walongkonɨmonto yahonjo so'nji Jisas mijo yokintahopo hano wento inomokomoyo sohwamo u'ma'mentisofoho. Ngko hofɨkimo uyakolo'mo nolonto 49 Jisas mijopo hano sontanɨngki inomokomoyo sohwa hofɨko nuhwonontɨfi yomo yomo yontɨfi huno ole syafɨhu'mentohofi, Mewosofoho. Ose syafɨsyontɨfi youwo lɨmentohofofoho. 50 Inomokomoyo hopi'nonohino sohwa Jisasɨmo uhwonontɨfi iyoho engo unɨmentisofoho. Oseso Jisas hofɨkimo komo'no joho ulɨmento, Sekwo yokumpohn'nyo hmmo'nɨmno. Ngkonoho. Sekwo iyoho ikutoho. 51 Ose ulonto kako yofayokinomo kotasahonɨngki ifofo moi'wo imo'nɨmentisofoho. Inomokomoyo sohwa yomo yontɨfi sɨmeho ulɨkofahonɨngki huno pi'nɨngo syafɨhu'mentohofofoho. 52 Jisasɨye yokumpohn'nyo hwapɨngo so'no huno muyofoho. Jisas kako wosopayo a'amu pi'nɨngo engomo umentiso so'no inomokomoyo sohwa huno ito'no mosyafɨsiyofoho. Oso'no yomo imentohofofoho.
6:52 Jisas kako hwe moya'mi some wopae yano imentisoso kakoe yokumpohn'nyo nom'ne kengo itɨhwamentisofoho. Oso hofɨkoe yomo engo yontɨfi uhwonɨmentohofoso Jisas kako mijopo hano ponto ifofo somo yoka ulɨmentisofoho.


A'amu Ngkenesaletnnta'ango mnokino'njo somo Jisas wopɨngo umokumentisofoho.

(Matɨyu 14:34-36; Joun 6:22-25)

53 Hofɨko mijopo nowakentɨfi Ngkenesalet nongkihnta'ni ifohohosyahumentohofofoho. Ifohohosyasyontɨfi osopo yofayokino ho'nahumentohofofoho. 54 Hofɨko yofayokino ho'nosyahonɨngkofi hwe moya'mi hopo soponta'angoso hofɨko yofe komo'no uhwofontɨfi lɨmentohofi, Jisasɨyoho. 55 Hofɨko yofe uhwofontɨfi hopo sopo hano komo'no nowentɨfi Jisas ntopohoho lahonɨngkofi a'amu nupa'nontɨfi hofɨko a'amu mnokino'njo somo Jisasɨyepono itokwapmmentohofofoho. 56 Jisas ho'mo so'mo nowahonɨngki a'mokuso a'amu mnokino'njo somo intokwapontɨfi wopayo mpe yɨwo'nɨngkohofo sopo itofasyontɨfi Jisasɨmo ulɨmentohofi, Hwe Engofo, nakwo jɨje manji'mofomo aho wakupm'mokano. Ose ulontɨfi hofɨko kakoe manji'mofomo aho upm'mokumentohofoso hofɨkoe mnokino moi'wo imo'nɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ