Matthew 10

Jisasɨye inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwafe yofefoho.

(Mak 3:13-19; Luk 6:12-16)

Oseso Jisas kakoe inomokomoyo aho hopi'nonohino sɨfe mta'ni hufa'u sohwamo joho ulahonɨngki hofɨko nuhu'mokahonɨngkofi Jisas kakoe yokumpohn'nyoso yano uyɨmentisofoho. Oso yokumpohn'nyoso a'apahomjo towahuno wonyo wae yaofo'ne so'nji a'amu mnokino'njo so'ntnne'no wopɨngo umokiyo'ne so'nji uyɨmentisofoho

Oso inomokomoyo (apousel) aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sohwafe yofe olenoho. Sɨmo'mjoso Saimounɨyoho. Saimoun huhwo kakoe nom'ne yofe olenoho. Pitafoho. Nom'nihwo Entɨlu, Saimoun Pitafe konɨngkwa'we hweho. Nom'ne sohwa'u Jemɨsɨ'nji konɨngkwa'wehwo Jounɨyoho. Oso huhwo sohwa'u Sepetiye hwomu hwa'uyoho. Nom'nihwa'u ole, Filipɨ'nji Mpatoulomɨyu'njoho. Nom'nihwa'u Toumasɨ'nji hamniyoho mayo syoho'njo sohwo Matɨyu'njoho. Nom'ne Tatiyosɨ'nji Alɨfiyosɨye hwomu Jemɨsɨ'njoho. Nom'nihwa'u Saimoun Seloutɨ'nji Jutas Isɨkaliyoutɨ'njoho. Jutas huhwo sohwo Jisasɨmne'no tokoyo'ofo yonto a'amu Jisasɨmo fonjasiyo'ne sohwafe ahomo uyɨmentisofoho.

Jisas kakoe inomokomoyo aho hopi'nonohino sɨfe mta'ni hufa'u sohwamo syoho uyɨmentisofoho.

(Mak 6:7-13; Luk 9:1-5)

Jisas oso hwe aho hopi'nonohino sɨfe mta'ni hufa'u huhwo sohwamo hungkuno ulonto uhwatɨmentisofoho. Hungkuno hiso olenoho. Sekwo a'amu temtitofo kengo sofe ango sopone'no ango Someliya sopone'no nukutoho. O'o, a'amu Isɨlaelɨ'nohino sofepono fɨwanɨmno. A'amu Isɨlaelɨso hofɨko yahu isɨpeemofo pa'nyo honɨngkano'no tɨpeelokwofo. Sekwo nukuji hungkuno ole so'no ulɨmno. Anɨtu a'amumo yokumpohn'nyo mokosyohumayo sɨkuno mofonepo nto imo'nɨmaho. Oso'no ulɨmno. Sekwo a'amu mnokino'njo somo wopɨngo umokukuji a'amu poyo pe'nyo somo songo ulɨkafɨkuji oso mnokino uyo wonyo'njo (lepɨla) wopɨngo imo'nɨngkujo'no towahuno wonyoso wae hmmopmno. Olo yokumpohn'nyo loso hamniyoho'njo mahofo'maho. O'o, ngko sejapohefoho. Oso'no sekwo olo yokumpohn'nyo lo'nji yo'mayo uyɨfijoso hamniyoho momaso'njo uyantɨfeho.

Sekwo hamniyoho ki'yo'nji nomokaho'nɨngkutoho. 10 Sekwo yo'mayo ho'yo nomokaho'nɨngkutoho. O'o, manji'mofo nom'neso sɨfɨkwongo fosyo nom'ne so'nji mno hwanji nomokaho'nɨngkutoho. Awonoho. A'amu syoho yoso sohwo kakoe wopayo nyoso wotɨpema'montonoho.

11 Oseso sekwo ango engo fipo ufijo'manji ou, ango we'e fipo ufijo'manji osopo sekwo tɨmo ito'no uhwonɨngkuji oso ango hopo sopo hwe wopɨngo ito'nohinoso tɨhwo kofosyohumaho, uhwonɨfijoso oso hwe wopɨngo sohwoe angomo fosyohumamno. Oso ango hopo sopo ne'no nohumafɨkuji wohumpeeno lɨkujoso oso hwe huhwo sohwo'nji fosyawentɨfijo sohwasi fohumpopmno. 12 Oseso oso ango homo somo hufijoso sekwo oso hwe moya'mi angomjo somo ole ulɨmno. Nakwoe a'amu soku Anɨtu wopɨngo waselohofono. 13 Ose ulahonɨngkuji hofɨko Anɨtuye hungkuno upo'nano lɨfijo'manji hofɨkoe sɨmehoso ito'nohini'manji sekwo sɨmeho pompenjiyoso oso a'amu somo uyɨfijoso hungkuno sɨmo'mo nto ulɨfijoso nehopi umo'nɨmontonoho. I oso hiso'no hofɨko Anɨtuye hungkuno nakwolaho lɨfijo'manji sekwoe hungkuno wopɨngoso nom'ne ango pone'no motawomno. 14 Hwe fihwo kako kakoe angomno mipesemotayo'njo yɨhwosi Anɨtuye hungkunomo haloho maseposo'njo ifijo'manji oso hopo sopo nulɨko'mafɨkuji hopo soponjo hwaho semongki'nososo hofɨko nosehontohumentanɨngkuji oso hintalinyo hiso wae feemo'nɨmno. Oso homo somo sehonɨfijoso huno ole uyɨmontonoho. Hungkuno haloho maposo'neso hungkuno tango'njo weho. 15 Upa'nɨmno. Nje a'amu sohwasi, ngko hungkuno waselɨmonne'no yohono. Sɨkuno ae'uyo somo a'amuso yahino wonyo so'ne hungkuno ikwolofo'ne sohonta oso ango hufa'u sopo Soutom'nji Ngkumoula'nji a'amuso hofɨkoe yahino pisakino'njo somne'no tohino engo wotɨpemantɨfeho. I oso'no a'amu sekumne'no hohujo ikinjasemofoso hofɨkoe tohinoso Soutom'nji Ngkumoula'nji a'amufe tohino somo yakolo'nnyofoho.

Yo'mayo tango i'mofape-e'ne hungkunofoho.

(Mak 13:9-13; Luk 21:12-17)

16 Upa'nɨmno. Ngko sekumo sehwojalokweso sekwo yahu osyuyo pa'nyo hwasoho. A'amu sikisɨwojo pa'nyoso wonyo wosemokantɨfe'no yalokwofo. Oso'no sekwo yo'mayo ifijo so'no huno ito'no syafɨsyɨkuji nom'ne somo wonyo mulohofe'njo fiyɨmno. 17 Sekwo yo'mayo yo'mayo a'amu selohofo'ne noselɨkujo'no huno ito'no fɨsyafɨhupmno.Kaunɨsolɨ'njopo ipesemotafitnnoho. Hofɨko tajo ango somo hwanɨngo sefongkupitnnoho. 18 Hofɨko ngkimo sɨmeho monje wenisyano lɨkuji hofɨko sekumo hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo sohwafepono upesemotowantɨfeho. Oso'no sekwo a'amu yofe engo'njo sohwanji a'amu temtitofo kengo so'njimo nje hungkuno wolutɨhwantɨfeho. 19 Hofɨko sekumo hungkuno'no ipemotasewofijo sohonta sekwo iyoho senɨngkuhwaloho. Huno ole syafɨsyɨkutoho. Hofɨko hungkuno nalohonɨngkujo'no nakwo peho hungkuno ulantanto. Ose syafɨsyɨkutoho. O'o, ofaholohumo Anɨtu hungkuno nolɨfitnneso wolosetɨhwamtonoho. 20 Sekwoe hungkuno'maho. O'o, sekwoe Mpohwoe Towahuno sohwo sekwoe mango mta'ni hungkuno walɨmontonoho.

21 Hwangku sohonta a'amuso konɨngkwa'wehumo hungkuno lɨwo'nɨngkohofo sopono ipemotakuji osopo hungkuno lɨkuji nofonjahufitnnefoho. Hwe fihwo kakoe mehomimne'no oso pa'nyo ulohofonefoho. Mehomiso kanɨngkwohwo'ya'umne'no mangohwa imo'nɨngkuji fonjahufitnnefoho. 22 Oseso a'amu hopinono sekumne'no sɨmeho tohino mɨkunɨmposo umnonefoho. Hwapɨngoso nje yofeso sekumo weho. Oso'no a'amu fihwo yokumpohn'nyo ne'no lohofontanɨngkuhwosi sɨkuno ae'uyo sohonta Anɨtu kako oso hwe sohwo utɨma'montonoho. 23 Ango fipo hofɨko fonjofepmnasemofɨkujo'no sekwo nom'ne angopo hiyaso fɨwanɨmno. Ngko nehopi waselɨmonne'no yohono. Sekwo a'amu Isɨlael sofepono nowentanɨngkuji syoho moi'wo mmo'nyo'njo yontanɨngkuhwosi A'amufe Hwomu wapmmontonoho.

24 Hwomu sɨkule syoho iwo'nɨngkiso sohwo kako a'amu kakimo lutɨhwawo'nɨngkiso sohumo uyakolo'montolaho. A'amu nom'ne somo umokosyohumayoso kakoe syoho ulohofiyoso kakimo muyakolofonehoho. 25 Yo'mayo lutɨhwayo sohumo i'mofapososo oso pa'nyo kakoe sɨkule syoho iwo'nɨngkohofo sohwamo umo'nɨmontonoho. Yo'mayo hwe nom'ne sohwamo umokosyohumayo sohumo i'mofapososo oso pa'nyo kakoe syoho ulohofiyo sohwamo umo'nɨmontonoho. Hofɨko ango kakwo'yohwo sohumo sitofo ole ulɨmentohofi, Jɨje yokumpohn'nyo Seten mta'ango hwosoho. Ose ulɨmentohofo so'no hofɨko kakoe mehomi sohwamo hungkuno wonyoso yakolo ulohofonefoho.

A'amu kako Anɨtu ne sohune'no iyoho unono.

(Luk 12:2-7)

26 Oso hiso'no sekwo hofɨkine'no iyoho senɨngkuhwoloho. Yo'mayo hiyaso'mo wojoso hwangku utɨhwa'nyopo u'mofapmmontonoho. Yo'mayo sekwo hiyaso mokosyohumawo'nɨngkohofo hungkuno hiyaso'mo lontɨfeso yahino wonyo hiyaso'mo yontɨfi tɨfi no'mo utɨhwa'nyopo i'mofapɨhwoso'no a'amu tɨmo uhwonantɨfeho. 27 Hungkuno hiyaso'mo selɨmaleso sekwo mofehi'nyo lahonɨngkuhwosi filɨkuno. Hungkuno hofiyoka upa'nɨngkohofoso sekwo utɨhwa'nyopo mango engo'nji filɨkuno. 28 A'amu jɨje a'apahomo kufongkiyo so'no iyoho kinɨngkuhwoloho. Hofɨko jɨje a'apaho'nohini wokufonjantɨfeho. Jɨje huyo'mangoso mofonjakohufitnnehofo. O'o, Anɨtune'no iyoho wakinono. Kako jɨje a'apaho'nji jɨje huyo'mango'nji tɨkanomo mɨhwajososo hoponoho.

29 Yɨhufo we'e sohwa'umne'no a'amu hamniyoho touya anga'no mpe iwo'nɨngkohofofoho. I oso yɨhufo hiso'no kako poyo pe'nyo so'no sekwoe Mpohwo Anɨtu kako huno uyohoho. Mpohwo kako yɨhufo so'no nope'nɨngkuhwoloho lososo yɨhufo huhwo sohwo mape'nonehoho. 30 Sekwo soku, Anɨtu kako yo'mayo hopi'nonohinoso huno'njo hweho. Kako jɨje mnokinomjo mijiyo kenga'no kenga'nohinoso Anɨtu kako atofo nto lɨmentisofoho. 31 Oso'no sekwo poyo semokiyo sohwamne'no iyoho senɨngkuhwaloho. O'o, oso yɨhufo nɨhu'no we'e Anɨtu inɨngo mamofe'njo hofiyo mokosyohumawo'nɨngkiso somo sekwo yakolo'nnyo kuyoho.

Jisasɨye yofe yoloho lɨjwaofo'ne hungkunofoho.

(Luk 12:8-9)

32 A'amu fihwo kako a'amufe tɨmopo ngkine'no hungkuno lɨjwaofoso sohwo oso humne'no ngko nje Mpohwo ahwomomo humaso sohwoe tɨmopo hungkuno wolijwao'monnoho. 33 I oso'no a'amu fihwo kako a'amufe tɨmo sopo ngkine'no hohujo ikinjanɨmofoso sohwo oso humne'no ngko huhwo'ni nje Mpohwo ahwomomo humaso sohwoe tɨmopo hohujo ikinjɨmo'mnefoho.

Jisas pmmentiso so'no ikujoho i'mofapmmentisofoho.

(Luk 12:51-53, 14:26-27)

34 Ole losyonɨfɨsyantɨkwofo. Olo hwaho loponjo ikujoho yo'mayo yahinoso moi'wo esojwaofo'ne pmmentiso hweho. O'o, ngko ikujoho moi'wo imo'nyo'ne pmmentohe hwonɨ'maho. Awonoho. Ngko a'amu husilofo'ne pmmentohefoho. 35 Ngko olo hwaho lopone'no pe-eso ikujoho ulɨkafo'ne pmmentohefoho. Hwomu fihwo kako ngkimo nnɨngkapɨhwoso'no kakoe kanɨngkwohwo ngkine'no ngkilaho walɨmontonoho. I mu fisi kako ngkimo nnɨngkapɨhwoso'no kona'wohi ngkilaho wantɨmontonoho. U, a'mu fisi kako ngkimo nonɨngkapɨhwoso'no kakoe hwomufe ape mangohwo umo'nɨmontonoho. 36 Oso ango afa somjo so'nji oso hopa imo'nɨfitnnefoho.

37 Hwe fihwo kanɨngkwohwo'ya'umne'no umo'nɨwo'nɨngkiso sohwo kako ngkine'no umo'nyoso yakolo'nnyo mumo'nyo'njo yososo nje a'amu nehwo'maho. Hwe fihwo kakoe hwomu'nji mu sopi ntnne'no sɨmeho umo'nyoso yakolo'nnyo umo'nyo sohwo kako ngkine'no mumo'nyo'njo yososo nje a'amu ne hwo'maho. 38 Hwe fihwo kako kikimo wokinɨngkapmmo ntoso sohwo kako nje yofe'no poyo imo'nyo so'no iyoho unoso sohwo kako nje a'amu ne imo'nyoso hopo'maho. 39 Hwe fihwo olo hwaho lopo humahwosi kako kakoe yahino yokumpohn'nyo kesyohumaso sohwo kako songo humayoso motɨpɨhwonone hweho. Hwe nom'nehwo ngkimo tɨfi nnɨngkaponto kakoe yahino ho'naofalokunjo sohwo kako songo humayo'ne notɨpemane hweho.

Anɨtu kakoe a'amu somo wopɨngo uyo'ne hungkunofoho.

(Mak 9:41)

40 A'amu wopɨngo selohofoso sohwo kako ngkimo wopɨngo ose ntohofantofoho. Oso a'amu wopɨngo ntohofantofonjo sohwo nje Mpohwo nɨhwatɨmentiso sohumo oso wopɨngo hiso ose'nohini uyalofoho. 41 Hwe fihwo Anɨtu kakoe hungkuno'no uhwatɨmentiso sohwo a'amu nom'ne oso hwe huhwo sohumo uhwononto syafɨhu'mento, Olo hwe lohumo Anɨtumne'no wopɨngo uloho'mo loso sohwo kakoe angomo hwe huhwo sohumo wopɨngo umokosyohumasoso oso hwe huhwo sohwo hwe Anɨtu uhwatɨmentiso hopa wopɨngo nomane hweho. Ou, hwe nom'ne kako hwe wopɨngo sohumo uhwononto hwe wopɨngo sohumo wopɨngo uloho'mo loso sohwo wopɨngo sohwo pa'nyoso kako wopɨngo nomanefoho. 42 Ou, hungkuno nom'ne upa'nɨmno. Hwe fihwo kako a'amu yofe engo ane pa'nyo'njo ngkimo nnɨngkawowo'nɨngkiso sohwo nonɨwoyo sosayo usontanɨngkuhwoso osohumo uhwonɨngkuhwosi Jisasɨye a'amumo ufo'ma'mo loso sohwo pompenjiyo mijo noswanyo soponjoso uyoso sohwo kako wopɨngo nomane hweho. Jisas ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ