Matthew 11

Joun kako kakoe inomokomoyo sohwamo Jisasɨyepono uhwatɨmentisofoho.

(Luk 7:18-35)

Jisas kakoe inomokomoyo aho hopi'nonohino sɨfe mta'ni hufa'u sohwamo hungkuno moi'wo ulonto kako oso ango hopo sopo ulɨko'manto nowento antɨme pi'nɨngo mofone hopo soponjo hwe moya'mimo lutɨhwamentisofoho.

Joun impo'angomo nohumanto yo'mayo Jisas imentiso so'no nupa'nonto Joun kako kakoe inomokomoyo sohwamo Jisasɨyepono lɨhwatɨmentisofoho. Luhwojahonɨngki hofɨko Jisasɨmo ulɨmentohofi, Joun ole nalɨmaho, Hwe tɨfi wapmmontonoho ho'nɨmentiso sohwosilaho. I, nakwo nom'nihune'no wohontohumantantaho.

Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo nukuji yo'mayo uhwonɨngkohofo so'nji nupa'nɨngkohofo so'ntnno Jounɨmo ulɨmno. Uhwonɨmno. A'amu tɨmpi'nyoso tɨmo apa'no honalokwofo. A'amu sɨfe wonyo'njoso apa'no hano ito'no walokwofo. A'amu a'apaho uyo nɨhu'no wonyo'njoso (lepɨla) hofɨkoe a'apahoso wopɨngo imo'nɨngkohoho. A'amu haloho pɨku'nnyoso apa'no ito'no haloho upo'nalokwofo. A'amu poyo pe'nyoso apa'no songo lɨkofalokwofo. A'amu yo'mayo so'no umofonyo iyoso Anɨtuye hungkuno wopɨngo upo'nalokwofo. A'amu ngkine'no hwahoponta'ango hwolɨkeno Anɨtuye hwolɨkeno, ose mosyafɨsiyo'njo yontɨfi hofɨko sɨmeho hi'ntnnono kenga'no ntopantokwofoso hofɨko sɨmonyo uyɨfe. Sekwo nukuji oso hungkuno hiso Jounɨmo ulɨmno.

Ose ulahonɨngki Jounɨmo inomokomoyo sohwa nuhwahonɨngkofi Jisas hwe moya'mi somo Joun ne'no hungkuno ole ulɨmento, Hohonta sekwo hwaho a'amu anepono hano umentohofo sohonta sekwo pehomo uhwonano lontɨfi umentohofoto. Sekwo hwe mohufiyo pa'nɨngo sohwo ifofo ilojao'mentiso sohumo uhwonano lontɨfi umentohofotaho. O'o, ose'maho. Sekwo pehomo uhwonano lontɨfi umentohofo. Sekwo hwe fihwo hwapɨfe yo'mayo wonyoangafo hu'meesisyoso uhwonano lontɨfi umentohofotaho. O'o, a'amu hofɨko hwapɨfe wopɨngo wopɨngo'nohini yalokwofoso hwe engo sohwoe angomo humalofo. Oseso sekwo peho'no umentohofo. A'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki hungkuno najo sohumo uhwonano lontɨfi imentohofotaho. Ou, osohifoho. Upa'nɨmno. Oso hwe sekwo uhwonɨmentohofo sohwo kako a'amu hopi'nonohinomo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki nalɨwo'nɨngkohofo somo yakolo'nnyo hweho. 10 Oso hwe huhwo sohumne'no Anɨtuye hungkuno Kakoe Hwomumo ole nalohi,

Upa'nyo. Ngko hwe fihumo nje hungkuno motawe'ne wolɨhwatɨmonnoho.
Oso huhwo sohwo kako kikimo sɨmo'mo kupe-e'ne hweho.
Kako jɨje honɨngkano ito'no esyohumayo'ne hweho.
Ose nalohoho.
11 Ngko nehopi selohono. Joun a'amumo mijo kiyoma'mojo sohwo kako olo hwaho loponjo imo'nɨmentohofo somo yakolonoho. I oso hiso'no a'amu yofe ane pa'nyo'njo Anɨtu a'amumo yokumpohn'nyo mokosyohumayo sopo humaso sohwo kako Jounɨmo nuyakolofonefoho.

12 Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwoe sɨkuno syoho ema'mentiso sohonta oso mta'ango olohontajo'nji a'amu ahwomomo Anɨtu mokosyohumayo sopo wohotoswano lontɨfi yohoto yohotofo yalokwofo. A'amu yokumpohn'nyo ikujoho'njoso oso hiso'no womano lalokwofo. 13 A'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo hopi'nonohino sohwanji Mouses kakoe honɨngkano hungkuno'nji Anɨtu ahwomomo mokosyohumayo sopone so'no ne'no lɨmɨwahonɨngkofi Joun imo'nonto oso hungkuno hiso ne'no lutɨhwamentisofoho. 14 Hohonta a'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwa ole ulɨmentohofi, Hwe Ilaija pa'nyo sohwo asomo noponefoho. Oso hungkuno somo sɨmeho wopɨngo semo'noso'manji ole upa'nɨmno. Joun sohwo kako Ilaija pa'nyo hweho. 15 A'amu haloho'njo hwo'manji upa'nono.

16 A'amu olohonta humalofoso peho pa'nyo lɨmnehono. Hofɨko mehomi pa'nyofoho. Kako ose ulonto pahnnɨmo hungkuno Joun'nji kakine'ntnno ulɨmentisofoho. Ole ulɨmento, Mehomiso hofɨko angopo nohumantɨfi nom'ne mehomi syohi'nyo hutonɨwo'nɨngkohofo sohwanjine'no joho lalokwofo,

17 Nakwo hmpehmpe yoka sɨmonyo'ne kulɨmokahonɨngkuhwoni sekwo sɨmonyo miyo kuyoho.
Nakwo wosafe lahonɨngkuhwoni sekwo humotaho majofoho.
18 Joun noponto wosopayo manyo'njo humaho humanto ipisayo mijo (wain) manyo hweho. Oseso hofɨko sitofo lɨmentohofi, Towahuno wonyo Jounɨmo ehuhnnamo'nnyo hweho. Ose lɨmentohofofoho. 19 Oseso A'amufe Hwomu hwo'ni noponji ahu'mo wosopayo'nji ipisayo mijo pompenjiyo so'nji nɨwo'nɨngkohe so'no hofɨko ngkine'no ole lalokwofo. Ihwoni. Hwe wopayo pi'nɨngo engo nyo'njo hweho. Ipisayo mijo pompenjiyo pi'nɨngo engo nyo'njo hweho. Kako a'amu hamniyoho mayo syoho'njo sohwanji a'amu honɨngkano wonyo'njo so'njiye a'amu hweho. Ose ngkine'no lɨwo'nɨngkohofɨhwashoho. I oso hiso'no Anɨtuye hunoso ne'njofoho. A'amu Anɨtuye yahinomo inɨngkawo'nɨngkohofoso huno ole uyonefoho. Yo'mayo Anɨtu iwo'nɨngkisoso ito'nohinoho.

A'amu Jisasɨmne'no sɨmeho mɨwalo'mokiyo'njo sofe hungkunofoho.

(Luk 10:13-15)

20 Ango hopi'nonohino somo Jisas yo'mayo kengo wonyoangkafoso a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso imentisoso a'amu sɨmeho mɨwolo'mokiyo'njo somne'no Jisas yoka ulɨmentisofoho. Hwapɨngoso hofɨkoe honɨngkano wonyo somne'no hohujo mikinjaofe'njofoho. 21 Jisas ole ulɨmento, U, a'amu Koulasin sokunonji a'amu Mpetɨsaita sokunonji sekwo Anɨtuye tohino somne'no i'waho ito'no fiyɨmno. Ngko sekwoe angopo yo'mayo wonyoangkafoso a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso esetɨhwamentohe somo a'amu ango Taiya'nji ango Saitoun'nji hohonta humamotofoso hofɨko hofɨkoe yahino wonyo somne'no hulɨngkwajingo a'apahopo loho'nɨngkuji hofɨkoe honɨngkano wonyo somo hohujo nto ikinjaofɨkutnnesohilo. I sekwo yo'mayo wopɨngo ngko imalesomo ko uhwonontɨfi sekwoe yahino wonyo somne'no hohujo mikinjao'mmalofo kuyoho. 22 Oso'no ngko sekumo hungkuno selalokweno. Sɨkuno ae'uyo somo Anɨtu kako a'amufe honɨngkano wonyo somne'no yano ilofoso sohonta Taiyajo a'amu so'nji Saitounjo a'amu so'nji hofɨko Anɨtuye tohino engo tɨpemapitnnefoho. I oso'no sekwoe tohinoso yakolo'nnyo kuyoho. 23 I, oso sɨkuno homo somo ango Koponeyamjo a'amu humawo'nɨngkohofo soku ngko sekumne'no pehofo selɨmnehono. Sekwo sekwoe yofe yokintahopo ko ho'noma'nɨwo'nɨngkohofo soku, sekwo tɨkanomo ufitnne kuyoho. U, a'amu fihwo yo'mayo sekwoe angopo esetɨhwamale hopaso a'amu ango Soutom honɨngkano wonyo'njo somo utɨhwantentesi hofɨkoe honɨngkano wonyo somo hohujo ikinjaofɨkuji hofɨkoe ango ne'no nowentɨhwonesohilo. 24 U, ngko sekumo waselɨmonne'no yohono. Sɨkuno ae'uyo somo a'amufe yahino wonyo so'ne hungkuno ikwolofo'ne sohonta oso ango Soutommjo a'amuso hofɨkoe yahino pisakino'njo somne'no tohino engo wotɨpemantɨfeho. I oso'no a'amu hohujo ikinjasemofoso hofɨkoe tohinoso Soutommjo a'amufe tohino somo yakolo'nnyofoho. Ose ulɨmentisofoho.

Sekwo ngkiyepono usijo'no nɨ'mapmno.

(Luk 10:21-22)

25 Oso hohosohonta Jisas ole ulɨmento, U, Mpohwo, kɨko ahwomomjo yo'mayo so'nji hwahoponjo yo'mayo so'nji hwapɨngo hwosoho. Ngko ole so'no isamoyoka kilalokweno. Yo'mayo iwo'nɨngkinoso kɨko a'amu hwahoponjo huno engo tɨpema'mentohofo somta'ni hiyaso ho'nahumentohinofoho. I a'amu hofɨko mehomimne'no sɨmeho kanɨngkwohwo'ya'umo uyɨwo'nɨngkohofo hopa kijopontanɨngkofi kɨko ujo ehontojwahumahnnofoho. 26 Ou, Mpohwo, kɨko ose imo'none'enji imentohinoso olohopeho. 27 Ose ulonto kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Nje Mpohwo kako yo'mayo hopi'nonohinoso nje ahomo ho'nanɨhumentisofoho. Olo hwaho loponjo a'amu fihwo kako nje hwapɨngo sopone'no huno inyoso tɨhwolo. Awonoho. Nje Mpohwo kako'nohini huno uyohoho. U, Mpohwoe hwapɨngo sopone'no huno tɨhwolo. O'o, ngko kakoe Hwomu hwo'nnohini huno niyohoho. U, ngko Mpohumo wasetɨhwamo ulɨwo'nɨngkohe a'amuso hofɨko hi'nji ngko'ntnnohini huno nayohoho. Ose ulɨmentisofoho.

28 A'amu tango engo'njo mokoho'nawentɨfi usijo'no wohumano lalokwofo soku sekwo ngkimo nɨ'mapmno. Ngko usijo'no wosehumatɨ'mo. 29 Nje hungkunomo nnɨngkafijoso ngko wolosetɨhwahm'mo. Ngko a'amumo wopɨngo ulohofɨwo'nɨngkohe hwo'nyoho. Nje yofemo moho'noma'nɨwo'nɨngkiyohefoho. O'o, ngko nje yofe monje yasyɨwo'nɨngkohefoho. Oso'no sekwo nje pompenjiyo so'no wotɨpemantɨfi yalokwofoso wonyo pompenjiyomo wohumantanoho. 30 Syoho sejapontnneso engo'maho. O'o, nosefo'mawo'nɨngkohe hwo'nyoho. Tango mokoho'nyo so'no sejapmmeso tango engo'njo'maho.

Copyright information for `APZ