Matthew 12

Sɨkuno iyoho humayo somo syoho miyo'ne hungkunofoho.

(Mak 2:23-28; Luk 6:1-5)

Nom'ne sohonta sɨkuno iyoho humayo Salole somo Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji syoho'mo emoyontɨfi inomokomoyo sohwa mijoho uyahonɨngki ipisayo mjanɨmentohofofoho. Nomjonɨngkahonɨngkofi a'amu Falisi sohwa nuhwonontɨfi Jisasɨmo ulɨmentohofi, Ihwoni, jɨje inomokomoyo sohwa olo sɨkuno iyoho humayo lomo wopayo mjanɨngkohofo so'no nakwoe honɨngkano hungkunoso mtɨhupehofo. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo Ntefit imentiso so'no iyoswo mtɨ'mokumentohofoso atofo majo hwasilaho. Oso sɨkuno kakoe a'amu so'nji mijoho engo humamentohofo sohonta'ne'no selohonɨngkono. Ntefit kako Anɨtumne'no hwapɨfe ango molinyo somo swonto wosopayo Anɨtune'no ho'nahumotofoso nɨmentohofofoho. Oso wosopayo hiso a'amu sikinjo somne'maho. O'o, a'amu Anɨtuye tajo ango syoho'njo sohwamne'nohinofoho. I oso'no Ntefit kako nonto kakoe a'amu sohwamo nuyɨmentisofoho. Sekwo oso hungkuno homo somo atofo majo'njo imentohofo so'no sekwo nje inomokomoyo sohwamo oso hungkuno hiso ulohonɨngkohofotaho. Nom'ne honɨngkano hungkuno somjo so'no huno maseyo'njotaho. Hungkuno ole, a'amu Anɨtuye tajo ango syoho'njo sohwa hofɨkoe syoho somne'no sɨkuno iyoho humayo somo honɨngkano hungkuno somo mtɨhupewo'nɨngkohofoso wonyo'maho. O'o Anɨtuye syoho wopɨngofoho. Oso hungkuno so'no huno maseyo'njotaho. Ose ulonto pahnnɨmo hungkuno kakine'no hnnɨmentisofoho. Nje hungkuno waselɨmonne'no yohono. Anɨtuye ango engo olo hwaho loponjo somo anga'nohinohwo yakolonoho. Anɨtuye hungkunomo ole wo'nnyoponoho.

Sekwo nom'ne somne'no hitoho ulofo so'no nɨmo'nɨngkohoho.
Sekwo yahu iloho yontɨfeso ntapɨwo'nɨngkohofo so'no nom'ne somne'no hitoho mulofe'njo'manji ngkilaho.
Oso hungkuno neso huno ito'no seyontentesi a'amu wonyo miyɨwo'nɨngkiyohofo somo tango muyɨkutnnesohilo.

Ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni sɨkuno iyoho humayo'ne somo hwapɨngo hwo'nyoho. Oso'no ulɨmentisofo.

Sɨkuno iyoho humayo somo Jisas hwe aho wonyo'njo sohumo wopɨngo umokumentono.

(Mak 3:1-6; Luk 6:6-11)

Oso syoho hopo sopo Jisas nulɨko'manto tajo ango we'e somo hwe aho songo songo miyo poyo hopa wo'nnyo sohwo humunyo sopo Jisas humentisofoho. Oso hopo sopo a'amu Jisasɨmo hungkuno ito'no mɨhwajiyo ango somo ipemotowane'entɨfi ole ulɨmentohofi, Sɨkuno iyoho humayo somo a'amu mnokino'njo sohumo wopɨngo umokiyoso wopɨngotaho. 11 Ose ulahonɨngkofi Jisas hofɨkimo ulɨmento, Sekwoe yahu sɨkuno iyoho humayo somo pi'nɨmomo usɨ'mofawesoso asomo womantɨfetaho. 12 Ou, womantɨfeho. Oseso sɨkuno iyoho humayo somo yo'mayo wopɨngo ulohofoso ito'nohinoho. Oso'no sekwo yahu sohumo ufo'mapijo so'no a'amu mnokino'njo wopɨngo umokufitnne'elaho. Ou, ikono. A'amufoho. 13 Ose ulonto hwe aho wonyo'njo sohumo ulɨmento, Jɨje ahoso sɨhwaho fɨsɨpofo. Ose ulahonɨngki aho sɨhwoho sɨpento aho wopɨngo imo'nonto nom'ne aho fehohnjo pa'nyo imo'nɨmentisofoho. 14 A'amu Falisi sohwa nuhwonontɨfi ango homo somo nulɨko'mantɨfi Jisasɨmo fonjosyane'entɨfi hungkuno lɨmentohofofoho.

Jisas Anɨtuye syoho ulohofiyo ne hweho.

15 Jisas kakimo fonjosiyo'ne huno uyahonɨngki ango homo somo nulɨko'mahonɨngki a'amu pi'nɨngo engo Jisasɨmo inɨngkowahonɨngkofi Jisas a'amu mnokino'njo somo wopɨngo umokumentisofoho. 16 Wopɨngo umokonto ulɨmento, Olo hilo so'no a'amumo nulɨkutoho. 17 Oso'no hwe Aisaiya sohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmojo sohwoe hungkuno oso sɨkuno somo ne imo'nɨmentisofoho. Hungkuno hiloso ole mtɨ'mokumento,

18 Olo hwe lohwo sohwo uhwosopo'mentoheso nje syoho ntohofiyo ne hweho.
Ngko sɨmeho wopɨngo uyɨwo'nɨngkohe hweho.
Nje sɨmeho kakine'no wopɨngo nɨmo'nɨwo'nɨngkisofoho.
Nje Towahuno kakimo uyɨ'me'no kako a'amu temtitofo kengo somo honɨngkano ito'nohinoso uyonefoho.
19 Kako yoka hungkuno mohm'no malonefoho.
Kako honɨngkano engo somo hungkuno yokumpohn'nyo malonefoho.
20 A'amu yokumpohn'nyo ane somo hwotoho mafenefoho.
Nje hungkuno a'amufe sɨmeho mo'mo toho we'e sijalofonjo pa'nyo'njoso toho hiso masɨmpilofasyonefoho.
Kako syoho mjɨmɨhwosi yahino wopɨngo neso u'mofapmmontonoho.
21 Nom'ne a'amu temtitofo kengo kengoso kakimo sɨmeho hi'ntnnono uyɨkuji kakine'no wohontohumantɨfeho.
Oso hungkunoso Aisaiya mtɨ'mokumentisofoho.

Hofɨko Mpelɨsepul sohwo Jisasɨmo ufo'malofoho lɨmentohofofoho.

(Mak 3:20-23; Luk 11:14-23, 12:10)

22 Hohosohonta a'amu hofɨko hwe nom'ne towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyo sohumo Jisasɨyepono ipemotapmmentohofofoho. Oso hwe huhwo sohwo hungkuno majo'njo mampi'nyo hweho. Tɨmo tɨmpi'nyo hweho. Jisas kako wopɨngo umokahonɨngki hungkuno lonto tɨmo wopɨngo honɨmentisofoho. 23 Oso hiso'no a'amu nuhwonontɨfi yomo yomo yontɨfi hnnɨmentohofi, Olo hwe lohwo Ntefitɨye Imu hwolɨkeno, tɨhwolɨkeno. Ose hnnɨmentohofofoho. 24 I oso'no a'amu Falisi sohwa nupa'nontɨfi lɨmentohofi, Mpelɨsepul towahuno hopi'nonohino somo mokosyohumayo sohwo kakoe yokumpohn'nyoso Jisasɨmo uyahonɨngki Jisas towahuno wonyo somo wae yaofalofoho. Ose lɨmentohofofoho.

25 A'amu Falisi sohwafe huno somo Jisas huno moi'wo uyahonɨngki ole ulɨmento, Hwaho fiponjo a'amu hopi'nonohino humawo'nɨngkohofoso hofɨko hotitopijo sohonta ikujoho fongki'nɨngkuji hofɨkoe hwaho wopɨngo fosyohumayo'neso wonyo umo'nɨmontonoho. Ango fipo a'amuso husilo lohofɨkuji ikujoho fongki'nɨfijoso oso angoso wonyo umo'nɨmontonoho. 26 Sekwo ole ntohofo, Seten kakoe yokumpohn'nyo kijopahonɨngki towahuno wonyo somo wae yaofɨwo'ningkino hwosoho. Ose ntohofo. I ose'manji Seten kakoe towahuno wonyo somo wae yamo'nyontentesi kakoe yokumpohn'nyo pipi imo'nɨngkuhwonesohilo. 27 I Seten kako towahuno wonyo wae yaofo'ne ngkimo nɨfo'mantokuso'manji sekwoe inomokomoyo towahuno wonyo wae yaofɨwo'nɨngkohofo somo tɨhwo ufo'mahwoso'no weeofantɨfeto. O'o sekwoe inomokomoyo huhwa towahuno wonyo somo wae yaofalokwofo so'no nakwo huno ole nayohoho, Sekwo ngkine'no hwasyo hungkuno lalokwofo. 28 I oseso Anɨtuye Towahuno sohwo towahuno wonyo wae yaofo so'no ngkimo nɨfo'maso'manji oso sɨkuno Anɨtu wosemokosyohumamonto isoso nto se'mahonɨngki sekwo hiso'no hohujo ikinjaofalokwofo.

29 Hwe fihwo hwe yokumpohn'nyo sohwoe angomo hufo umo lɨhwosi swososo sɨmo'mo oso hwe yokumpohn'nyo huhwo sohwi nano kilofasyɨhwosi i kako oso ango homo somjo kakoe yo'mayoso woma'montonoho.

30 A'amu fihwo kako nje a'amu mmo'nyo'njo yoso sohwo kako nje mango hweho. A'amu nje syoho somne'no nɨfo'maso sohwo kako homo somo fonɨfonyo imokalofoho.

31 Oseso ngko sekumo waselɨmonne'no yohono. Yo'mayo honɨngkano wonyo so'nji sitofo so'nji Anɨtu kako wae yaofonefoho. I oso'no a'amu fihwo Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sohumo sitofo uloso sohwo oso wonyoso Anɨtu wae meeofonefoho. 32 A'amu fihwo ngkine'no sitofo ntososo kako oso wonyo hiso'no Anɨtumo wae yaofo'ne jomo ulososo Anɨtu kako wae weeo'montonoho. I oso'no a'amu fihwo Anɨtuye Towahuno sohumne'no sitofo uloso sohwo oso wonyo hiso Anɨtu wae meeofonehoho. O'o, wonyo hiso ne'no wawo'montonoho. Olohontajo'nji hwangkunjo'nji ose'nohinofoho. Yo'mayoso Anɨtuye Towahuno iwo'nɨngkiso so'no a'amu sitofo ole lososo Setenɨyefoho ose lososo oso wonyo hiso Anɨtu wae meeofonefoho.

Iyo wonyoso ipisayo ne wonyo unto'nɨmontonoho.

(Luk 6:43-45)

33 Ipisayo wonyoso iyo wonyo mta'angofoho. A'amu ipisayo wopɨngo somo uhwonɨfijoso'manji huno ole umontonoho. Olo iyo wopɨngofoho. A'amu ipisayo wonyo somo uhwonɨfijoso wolantɨfeho. Iyo wonyofoho. 34 Sekwo homa mehomi soku sekwo hungkuno wopɨngo pipi lɨfitnnehofo. A'amufe hungkunoso yo'mayo sɨmeho mo'mo mnawojo somta'angofoho. 35 Hwe wopɨngo sohwo kakoe hunomo wopɨngo'nohino mnawojo so'no kakoe hungkunoso wopɨngo'nohino hweho. Hwe wonyo sohwo kakoe hunomo huno wonyo mnawojo so'no kakoe hungkunoso wonyo'nohino hweho.

36 Upa'nɨmno. Nje hungkuno waselɨmonne'no yohono. Hwangku sohonta sɨkuno hungkuno ikwolofo'ne somo yo'mayo hungkuno sikinjo wonyo yo'mayo so'no Anɨtu selohononefoho. 37 Jɨje hungkuno wopɨngo'nohino somne'no Anɨtu hwe wopɨngo hwosoho kilonefoho. Hungkuno wopɨngo ane sohwosimo hwe wonyo hwosoho kilonefoho.

A'amuso yo'mayo kengo wonyoangkafo so'no uhwonano lɨmentohofofoho.

(Mak 8:11-12; Luk 11:29-32)

38 Oso hohosohonta a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji a'amu Falisi sohwanji Jisasɨmo ulɨmentohofi, Hwe Engofo, yo'mayo kengo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'ningkiyohofo somo uhwonano. Kɨko fonetɨhwaho.

39 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, A'amu olohonta humalofo soku, honɨngkano wonyo imofɨwo'nɨngkohofoso yo'mayo wonyoangkafoso netɨhwayo'ne jomo lɨwo'nɨngkohofofoho. Oso'no mosetɨhwamnehono. O'o, ngko yo'mayo hwe Jouna sohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmojo sohumo i'mofapmmentiso oso'nohino wosetɨhwamonne'no yohono. 40 Hohonta Jouna inanɨku mɨkunɨmposo sohwoe sɨmehomo humentanɨngki sɨkuno hufa'u sɨhune memjao'mentisofoho. Oso pa'nyoso ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni hwaho ajwomo'mo humentanɨ'mo sɨkuno hufa'u sɨhune womemjanɨmo'montonoho. 41 Anɨtu kako a'amufe wonyo somjo tohinoso yano ilofiyo'ne sɨkuno somo a'amu ango Ninifonta'angoso nolɨkafɨkuji sekwo olohonta humalofo sokumo ole selɨfitnnefoho. Sekwo sekwoe honɨngkano wonyo somne'no sɨmeho mɨwolo'mokiyo'njo peho'no imentohofokulo. Ose selɨfitnnefoho. Hwapɨngoso a'amu Ninifoso hofɨko oso hungkuno Jouna lɨjwao'mentiso somo upa'nontɨfi hofɨkoe honɨngkano wonyo somne'no sɨmeho iwolo'mokumentohofofoho. I olo so'no olohonta hwe fihwo Jounamo yakolo'nnyo sohwo sekwo'njo olopo ko humasoso sekwo sekwoe honɨngkano wonyomne'no sɨmeho mɨwolo'mokiyofoho. 42 Hwangku a'amufe yahino wonyo somne'no Anɨtu kako yano ilofo'ne sɨkuno somo i'mofapɨhwoso'no oso a'mu yofe engo hwaho mokosyohumayo'nesi kako hwaho mongkihnta'ni mokosyohumamojosi kako nolɨkafɨhwosi sekwo olohonta humalofo sokumo ole selonefoho. Sekwo Anɨtumo minɨngkayoso peho'nekulo. Ose selonefoho. Hwapɨngoso hohonta hwe yofe engo'njo Soulomoun humamojo sohonta oso a'musi kako hwaho ikanopo mta'angosi kako Soulomoun Anɨtuye hungkuno wolontɨhwano lonto kako sapmmentisofoho. I oso'no olohonta hwe nom'ne Soulomounɨmo yakolo'nnyo sohwo sekwo'nji olopo ko humaso sohumo sekwo kakimo minɨngkowalokuyohofo.

Towahuno wonyo asomo pe-e'ne hungkunofoho.

(Luk 11:24-26)

43 Towahuno wonyo kako a'amufe sɨmeho mo'mo humamojo sohumo oso ango somta'ni ulɨko'mahwosi nom'ne hwaho a'amu mohumunyopo usijo'no humayo'ne hafɨhafe wonyopi tɨpehwosi 44 kakoe ango sɨmo'mjo somne'no asomo wapmmontonoho. Asomo nopɨhwosi a'amufe sɨmeho homo somo towahuno nom'ne sohwo anepo uhwonɨngkuhwosi sɨmeho hiso kiho'maso, hintalinyo yo'mayo wae nto yososo wopɨngomo uhwonɨmontonoho. 45 Ose uhwonɨngkuhwosi kako nuhwosi nom'ne towahuno wonyo aho fehohnjo hopi'nono fehohnjo nom'ne mta'ni hufa'uyoso hofɨko hofɨkoe wonyoso sɨmo'mjo sohwoe yakolo'nnyo somo kako utɨmahwosi kakoe ango homo somo humayo'ne upemotawomontonoho. Oseso oso hwe huhwo sohwo sɨmo'mo kakoe wonyo humamojo sohwo kako olohonta wonyo mɨkunɨmposo somo humaho. Oso pa'nyo a'amu olohonta honɨngkano wonyomo humawo'nɨngkohofo somo u'mofapmmontonoho.

Jisasɨye kona'wohi'nji konɨngkwa'wehwosanjiye hungkunofoho.

(Mak 3:31-35; Luk 8:19-21)

46 Jisas a'amu somo hungkuno ulontanɨngki Jisasɨye kona'wohi'nji hamnɨngkwa'wehwosanji i'mofapontɨfi yoloho'mo lohofapontɨfi Jisasɨ'nji hungkuno wolantane'yɨhwono ulɨmentohofofoho. [ 47 Ose ulahonɨngkofi hwe fihwo Jisasɨmo ulɨmento, Hnna'wohi'nji hnnɨngkwa'wehwosanji hofɨko yoloho'mo lohofontɨfi kɨko'nji hungkuno wolantɨfe'no yalokwofo.] 48 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Nje na'u tɨhwolo. Nje nɨngkwahwosa tɨhwalo. Ose ulɨmentisofoho. 49 Jisas ose ulonto kakoe inomokomoyo sohwamo aho upiyofonto ulɨmento, Uhwonɨmno. Olo nje na'uja, nje nɨngkwahwosa, olohohwa humalofo. 50 A'amu nje Mpohwo ahwomomo humaso sohwoe hungkunomo tɨfi inɨngkawo'nɨngkohofoso nje nɨngkwahwosanji, nje nampohwosanji, na'ujanjoho. Ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ