Matthew 13

Jisas ufongoyo fisosomokao'mentiso so'ne hungkuno ulɨmentisofoho.

(Mak 4:1-9; Luk 8:4-8)

Oso hohosohonta Jisas angomo nulɨko'manto mempo hohnta'ni humentisofoho. Noswonto kako ayo momɨngo sopo humamentisofoho. Osopo nohumentanɨngki a'amu pi'nɨngo engo uhu'makohonɨngkofi uhwononto Jisas yofayokinopo kotasonto osopo humamentisoso hwe moya'miso ayo momɨngo sopo loho'mentohofofoho. Oseso Jisas pahnnɨmo hungkuno pi'nɨngoso a'amu somo ulɨmentisofoho.

Ole ulɨmento, Hwe fihwo kakoe syohopo ufongoyo fisosomokao'mentisofoho.
Fisosomokofahonɨngki ufongoyo fehohnjoso honɨngkanopo pɨwesyahonɨngki yɨhufo sohwa nopontɨfi manɨmentohofofoho. U, ufongoyo fehohnjoso hwaho sojo'njo sopo pɨwahu'mentisofoho. Oso hwaho hiso engo mo'mjo'maho. Oso'no oso ufongoeso komo'no foka'mentisofoho. Oseso mofehi'nyo ulonto ufongoyo pmpongo hwahomo'mo munjilofe'njo yonto yofoho imentisofoho. U, ufongoyo fehohnjoso nantɨpe yongo'njo sopo pɨwesyahonɨngki nantɨpe yongo'njoso komo'no fokofɨkwato lohofonto ufongoyo nontɨmo kingkulo'mentisofoho. U, ufongoyo fehohnjo hwaho afofo'njopo pɨwahu'mentisoso ne wopɨngo into'nɨmentisofoho. Ipisayo fehohnjoso pi'nɨngo engo (wan hantɨlet, 100), ipisayo nom'neso engo we'e (sikɨsɨti, 60), nom'ne we'e'nohino (teti, 30), ose into'nɨmentisofoho. Jisas ose ulonto ulɨmento, A'amu haloho'njo hwo'manji haloho upa'nono. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas a'amu somo pahnnɨmo hungkuno'nohini ulɨmentisoso hwapɨngoso olenoho.

(Mak 4:10-12; Luk 8:9-10)

10 Oseso Jisasɨye inomokomoyo sohwa Jisasɨmo u'mantɨfi ulɨmentohofi, Yoloho mujoso pahnnɨmo hungkuno'nohini peho'no ulalokuno. 11 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Anɨtu kako yo'mayo ahwomomjo so'no hiyaso wo'mojoso sekwo sohwasimo nto setɨhwamentisofoho. I olo a'amu lomne'no Anɨtu huno muyo'njo uyono ulɨmentisofoho. 12 U, hwe fihwo ngkine'no huno engo syafɨsyoso sohumo ngko huno nom'ne wopɨngo pi'nɨngo engo uyɨmnefoho. I hwe nom'ne sohwo ngkine'no huno mosyafɨsiyo'njo sohumo ngko huno nom'ne wopɨngoso muyɨmnefoho. 13 Oso'no pahnnɨmo hungkuno'nohini ulalokweno. Hofɨko yo'mayo somo uhwonontɨfeso hwapɨngoso yofe mɨhwofe'njo iwo'nɨngkohofofoho. Yo'mayo so'no upa'nontɨfeso neso huno muyofoho. 14 Hwe Aisaiya sohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lutɨhwamojo sohwo kako olo hungkunolo a'amu lomne'no mtɨ'mokumentisoso ne imo'nalofoho. Kako ole mtɨ'mokumento,

U, sekwo haloho upa'nɨfijoso sekwo oso hwapɨngo hiso huno maseyonehoho.
U, sekwo yo'mayo somo uhwonɨfijo kohi sekwo yofeso mɨhwopitnnehofo.
15 Oso a'amu hiso hofɨko huno anefoho.
Hofɨkoe haloho pɨjwomokosyohumunɨmentohofofoho.
Hofɨko tɨmo pijiyo'nnyofoho.
Ose miyo'njo yontɨfijontentesi ito'no nuhwonɨngkutnnesohilo.
Hofɨko haloho mopɨjwomokosyohumunyo'njo yontɨfijontentesi nupa'nɨngkutnnesohilo.
Oseso hofɨkoe huno ito'no uyɨhwonesohilo.
Hofɨko ikinjaofɨkuji ngkiyepono pontɨfijontentesi ngko wopɨngo umoku'mnesohilo.
Aisaiya ose mtɨ'mokumentisofoho.

16 I sekwo soku, sekwo sɨmonyo fiyɨmno. Sekwoe tɨmoso yo'mayomo yofe uhwofɨwo'nɨngkohofofoho. Sekwoe halohoso sefojɨwo'nɨngkisofoho. 17 Ngko nehopi waselɨmonne'no yohono. Hohonta a'amu Anɨtuye hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji a'amu nom'ne honɨngkano wopɨngo'nohini sohwanji yo'mayo sekwo uhwonɨwo'nɨngkohofo somo uhwonano lontɨfi yontɨfeso muhwonɨmmentohofofoho. Yo'mayo sekwo upa'nɨwo'nɨngkohofo so'no upo'nano lontɨfi yontifeso mupa'nɨmmentohofofoho.

Jisas pahnnɨmo hungkuno fisosomokao'mentiso so'ne hwapɨngo lutɨhwamentisofoho.

(Mak 4:13-20; Luk 8:11-15)

18 Sekwo pahnnɨmo hungkuno fisosomokao'mentiso so'no hwapɨngoso upa'nɨmno. 19 A'amuso Anɨtu a'amumo mokosyohumayo so'no upa'nontɨfi huno muyoso hofɨko ufongoyo honɨngkanopo pɨwasyonte pa'nyofoho. Hwe wonyo Seten noponto a'amufe hunomjo Anɨtu ho'nasyonteso wae yaofɨwo'nɨngkohoho. 20 Ufongoyo hwaho sojo sopo pɨwasyonteso oso pa'nyoso a'amu kako hungkunomo upa'nonto kako komo'no sɨmeho mo'mo meho'nasyonto sɨmonyo iwo'nɨngkohoho. 21 I oso'no kakoe pmpongo anefoho. O'o, kako we'enepi nolohofontanɨngki a'amu nom'neso Anɨtuye hungkunomo hwotoho wahmmo lososo oso a'amu nolohofontanjo huhwo sohumo tango engo uyahonɨngki kakoe pmpongo ane so'no pɨwasyɨwo'nɨngkohoho. 22 U, fehohnjo nantɨpe yongo'njo sopo pɨwahi'nyoso ole, a'amu Anɨtuye hungkunomo upa'nonteso i, yo'mayo hwahoponjo somne'no huno syafɨsyonto hamniyoho engo woma'mo lonto yahonɨngki oso hiso Anɨtuye hungkunomo kingkulofɨwo'nɨngkohoho. Oso huhwo sohwo ne ane hweho. 23 Ufongoyo hwaho wopɨngo sopo pɨwahi'nyoso oso a'amu haloho pento huno ito'no unyosofoho. Oso huhwo sohwo ne into'nɨwo'nɨngkohoho. Ne hiso ole, fiso pi'nɨngo engo (wan hantɨlet, 100), fiso engo we'e (sikɨsɨti, 60), fiso we'e'nohino (teti, 30). Ose ulɨmentisofoho.

Hoja yongo'njo syohopo fokafo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

24 Jisas pahnnɨmo hungkuno nom'ne ulɨmento, Anɨtu a'amumo mokosyohumayoso olo pa'nyofoho. A'amu fihwo kako uyo wopɨngoso syohopo ho'naofɨwo'nɨngkisofoho. 25 Oso hwe huhwo sohwo kakoe a'amu'nji saho fosyowentanɨngkofi kakoe mango sohwo noponto hoja wonyo yongo'njoso uyo wopɨngo'njo sopo ho'nasyonto womentisofoho. 26 Oso'no uyo wopɨngoso ne unto'nɨmo lonto yahonɨngki a'amuso uhwonɨmentohofoso hoja wonyo yongo'njo nolohofontanɨngki uhwonɨmentohofofoho. 27 Uhwonontɨfi syoho ulohofiyoso syoho kakwoepono nowentɨfi ulɨmentohofi, Hwe engofo, kɨko uyo wopɨngoso jɨje syohopo fisosomokao'mentohinofoho. I olo hoja wonyo yongo'njo loso ntɨ'mta'angoto. Pipi yonto fokofalofoho.

28 Ose ulahonɨngkofi ulɨmento, Mango fihwo olo hiloso imentisofoho. Ose ulahonɨngki syoho ulohofiyo sohwa ulɨmentohofi, Oso hoja wonyoso nakwo wae yaofo'ne lakumo'nɨngkohoho. 29 Ose ulohonɨngkahonɨngkofi ulɨmento, Awonoho. Sekwo hoja wonyoso wae yaopɨfijoso uyo wopɨngo so'nji sokapitnnoho. 30 O'o, waweno. Uyo wopɨngo so'nji hoja wonyo so'nji wofokafiyo. Hwangku ne mayo sohonta ngko a'amu syoho hilo'njo somo ulɨmo. Sekwo hoja wonyo kaki'no mɨhwofɨkupmno. Oso fosyo engoso toho nyo'nefoho. I, uyo wopɨngo neso nje angomo mehu'meehumno. Ose ulɨmentisofoho.

Iyo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

(Mak 4:30-32; Luk 13:18-19)

31 Ose ulonto pahnnɨmo hungkuno nom'ne ulɨmento, Anɨtu a'amumo mokosyohumayoso olo pa'nyofoho. Iyo fiso kakoe yofemasɨtet. Kakoe neso nom'ne iyo ipisayo pa'nyo'maho. O'o, nɨhu'no we'efoho. Hwe fihwo oso we'e hiso kakoe syohopo hulahonɨngki engo imo'nonto nom'ne iyo syoho soponjo somo yakolonoho. Engo imo'nɨngkahonɨngki yɨhufoso nopontɨfi kakoe pamo sopo hofɨkoe aifo syontɨfi osopo kehumawo'nɨngkohofofoho.

‘Yis’ ɨ'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

(Luk 13:20-21)

33 Ose ulonto Jisas pahnnɨmo hungkuno nom'ne ulɨmento, Anɨtu a'amumo mokosyohumayoso osoyis pa'nyofoho. U, a'mu fisi kako wosopayopolowa'nji oso wosopayopolowa homo somo engo imokiyo'ne hwamno pa'nyo kakoe yofeyis, oso'nji iwolo'mokososo osopolowa hiso engo umo'nɨmontonoho.

Jisas pahnnɨmo hungkuno'nohini ulɨmentisofoho.

(Mak 4:33-34)

34 Jisas yo'mayo yo'mayo so'no pahnnɨmo hungkuno'nohini a'amu pi'nɨngo engo somo ulɨmentisofoho. Kako yoloho'nji ulɨmentiso'maho. O'o, kako pahnnɨmo hungkuno'nohino ulɨmentisofoho. 35 Hwapɨngoso ole, hwe fihumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lutɨhwamojo sohwo hohonta hungkuno mtɨ'mokumentisoso oso hohosohonta ne imo'nɨmentisofoho. Hungkuno ole,

Ngko a'amu somo hungkuno ulɨmo lɨ'mo pahnnɨmo hungkuno ulɨmo.
Yo'mayo hwaho songo imo'nɨmentiso mta'ango hiyaso mokosyohumayo so'no ngko wolɨjwao'mne'no yohono.
Ose mtɨ'mokumentisofoho.

Hoja yongo'njo fokafo'ne pahnnɨmo hungkuno hwapɨngofoho.

36 Oseso Jisas a'amu pi'nɨngo engo somo nulɨko'manto angomno humentisofoho. Kakoe inomokomoyo sohwa kakimo nu'mantɨfi ulɨmentohofi, Oso pahnnɨmo hungkuno hoja yongo'njo syohoponjo so'no yolohoso fonaso. 37 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Hwe kako uyo wopɨngo fisosomokaofo sohwo A'amufe Hwomu hwo'nyoho. 38 Syohoso oso olo hwaho humalohwone loponoho. Uyo wopɨngoso oso hwe moya'miso Anɨtuye a'amu nefoho. Oso hoja wonyo yongo'njo pa'nyoso Setenɨye a'amufoho. 39 Oso hwe wonyo mango sohwo hoja wonyo uyo mofɨwo'nɨngkiso sohwo Setenɨyoho. Sɨkuno wosopayo mayo sohonta olo hwaho loponjo sɨkuno moi'wo imo'noso sohonta oso a'amu syoho ulohofiyo sohwa a'amu ahwomomjofoho. 40 U, hofɨko hoja wonyoso nomɨhwofɨjɨkuji tohomo ho'nayopitnnefoho. Oso pa'nyoso hwangku sɨkuno moi'wo imo'noso sohonta imo'nonefoho. 41 Ou, A'amufe Hwomu sohwo'ni nje ahwomomjo a'amu syoho ulohofiyo somo uhwojahonɨ'mo hofɨko olo hwaho loponjo a'amu nom'ne somo wonyo imokuwo'nɨngkohofo so'nji a'amu honɨngkano wonyo'njo somo nomɨhu'mokukuji 42 toho engo nontɨmo noho'naopitnnefoho. A'amu wonyoso tohomo nohumafɨkuji tohino engo umnɨngkuhwoso'no humotaho engo lɨkuji hofɨkoe mango toho lo'nɨfitnnefoho. 43 Oso hohosohonta Anɨtuye a'amuso hofɨko Anɨtu'njopo nohumafɨkuji mofehi'nyo liso hopa imo'nɨfitnnefoho. Jisas ose ulonto ulɨmento, A'amu haloho'njo hwo'manji kako upa'nono. Ose ulɨmentisofoho.

A'amu hamniyoho engo hwaho mta'ni tɨpemayo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

44 Anɨtu a'amumo mokosyohumayoso olo pa'nyofoho. Hwe fihwo nom'ne sohwoe hwahopo nohumanto hamniyoho ipofo yo'mayo wonyoangkafo hi'njoso ijopijisyahumentohofoso uhwononto sɨmonyo yonto apa'no hiyaso ekojɨsyahumentisofoho. Ekojisyasyonto kakoe ho'yango hwaho yo'mayoso nom'ne somo uyahonɨngki oso hiso'no hamniyoho uyahonɨngkofi kako hamniyoho hiso'nji oso hwaho hamniyoho ipofo'njo sopono mpe imentisofoho.

Nɨkuyoho wopɨngo hwofilo'nnyo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

45 Hungkuno nom'ne ole, Anɨtu a'amumo mokosyohumayoso olo pa'nyofoho. Hwe fihwo kako nɨkuyoho wopɨngo'ne syoho imojo hweho. Kako nɨkuyoho wonyoangkafo'nohinoso wotɨpema'mo lonto imojo hweho. 46 Oso hwe huhwo sohwo nɨkuyoho nom'ne somo hwofilo'nnyo sohumo uhwononto mpe uyɨmo lɨmentisofoho. Oseso kakoe ho'yango yo'mayoso nom'ne somo uyonto oso homo somta'ni hamniyoho nomanto nɨkuyoho hwofilo'nnyo somo mpo'mentisofoho.

Inanɨku ho'yo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

47 Hungkuno nom'ne ole, Anɨtu a'amumo mokosyohumayoso olo pa'nyofoho. A'amu inanɨku ho'yo mijo ayomo motaswontɨfeso yo'mayo yo'mayo inanɨku pasyɨwo'nɨngkohofofoho. 48 Ho'yo mangonepo yonto a'amuso hofɨko hojiyopono ifohusɨmpemotawentɨfi osopo nohumantɨfi hojiyopo ifaofontɨfi inanɨku wopɨngoso iku'yopo nomeho'nasyontɨfi inanɨku wonyoso nɨhu'nahone wae yaofɨwo'nɨngkohofofoho. Ose ulonto ulɨmento, 49 Olo hwaho moi'wo imo'noso sohonta oso hopa ifitnnefoho. A'amu ahwomomjoso nopɨkuji a'amu wonyoso a'amu wopɨngo'njo lopo humalofo osomo wae yaopitnnefoho. 50 Hofɨko nomafɨkuji tohomo ho'nayopitnnefoho. Oso a'amu wonyoso tohomo nohumafɨkuji humotaho engo lɨkuji tohino engo umnɨngkuhwoso'no hofɨkoe mango toho lo'nefitnnefoho. Ose ulɨmentisofoho.

Ho'yango songo'nji yofoho'ntnne hungkunofoho.

51 Oso hungkuno moi'wo lonto inomokomoyo sohwamo ulohonɨmento, Yo'mayo hungkuno seloheso hwapɨngoso huno ito'no laseyohoho. Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi, Eno. Huno nayohoho. 52 Ose ulahonɨngkofi ulɨmento, Huno ito'no seisoso'no a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwawo'nɨngkiso sohwo kako nje inomokomoyo imo'noso'manji oso hwe huhwo sohwo ango engo kakwo'yohwo pa'nyo hweho. Kako kakoe ho'yango ango mta'ni yo'mayo songo'nji yofoho'nji womotoswapmmontonoho. Honɨngkano hungkuno wopɨngo so'nji nje hungkuno songo so'nji huno uyohoho.

A'amu Nasaletɨso Jisasɨmo hohujo ikinjɨmo'mentohofofoho.

(Mak 6:1-6; Luk 4:16-30)

53 Jisas oso pahnnɨmo hungkunoso moi'wo ulonto kako oso ango sopo ulɨko'ma'mentisofoho. 54 Nulɨko'manto kako kakoe ango hwapɨngopono umentisofoho. Osopo nowento hofɨkoe tajo angomo Anɨtuye hungkuno lutɨhwahonɨngki a'amuso nupa'nontɨfi yomo yontɨfi lɨmentohofi, Kakoe huno hwapɨngo'njo loso kakoe yokumpohn'nyo yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofo umokiyo'ne loso ntɨ'mta'ni ma'masoto. 55 U, olo hwe lohwo sohwo kako ango molɨmojo sohwoe hwomuhwolaho. Kakoe kona'wohisi Maliyataho. Ou, Jemɨs, Jousep, Saimoun, Jutas oso homnɨngkwa'wehwo sohwaloho. 56 Ou, kakoe nampohwosa nakwo'nji humalofo. I oso yo'mayo hopi'nonohino loso ntɨ'mta'ni ma'masoto. 57 Hofɨko ose lontɨfi kakine'no sɨmeho wonyo umo'nɨmentisofoho. I oso'no Jisas ulɨmento, A'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmojo sohwo ango kengo hopi'nonohinopo kakoe yofe engo ho'nomawo'nɨngkohofofoho. I kakoe ango neso yofe ane hweho. Ose ulɨmentisofoho. 58 Oseso Jisas oso ango hopo sopo a'amumne'no yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso pi'nɨngo imentiso'maho. O'o, hwapɨngoso hofɨko sɨmeho hi'ntnnono muyo'nefoho.

Copyright information for `APZ