Matthew 14

Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwo poyo imo'nɨmentisofoho.

(Mak 6:14-29; Luk 3:19-20, 9:7-9)

Hohosohonta hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo Helout osohwo yo'mayo Jisas imentiso so'no upa'nɨmentisofoho. Nupa'nonto kakoe syoho ulohofiyo sohwamo ulɨmento, Olo hwe lohwo sohwo Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo hweho. Kako poyo imo'nɨmentiso sohwo apa'no songo lɨka'mentisofoho. Oso'no yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso kako iwo'nɨngkiso so'ne yokumpohn'nyo i'mofapmmentisofoho. Ose ulɨmentisofoho.

Helout kako oso hunoso peho'no syafɨhu'mentisoto. Hwapɨngoso Helout kako Jounɨmo impo'angomo muhumajonto ahwomo nano kilofahumentisofoho. Helout Jounɨmo impo'angomo peho'ne muhumatɨ'mentisoto. Hwapɨngoso kola'wehwoe Filipɨye ape Heloutiyasɨmne'nefoho. Hohonta Joun Heloutɨmo ulɨmento, Kɨko olo ape mahino loso hopo'maho. O'o, oso honɨngkano pisakino'njofoho. Ose ulɨwo'nɨmentisofoho. Ose ulahonɨngki Helout Jounɨmo wofonjahumo lonto yonteso kako a'amumne'no iyoho unɨmojo hweho. Hwapɨngoso a'amuso Jounɨmne'no ole syafɨhu'mentohofi, Joun sohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lutɨhwamojo hweho. Ose lɨmentohofofoho.

Sɨkuno nom'nehwi Helout kona'wohi aswo ma'mentiso sɨkuno somne'no huno syafɨsiyo'ne a'amu pi'nɨngo engo so'nji Heloutɨ'nji uhu'mokahonɨngkofi Heloutiyasɨye mu kako a'amu somne'no sɨmonyo yahonɨngki Helout sɨmeho wopɨngo umo'nɨmentisofoho. Sɨmeho wopɨngo umo'nyo so'no kako a'mu simo ulɨmento, Yokintahopone'no wakilɨmo. Ou, kɨko ngkimo yo'mayo so'no ntisoso wokijapmmonnoho. Ose ulahonɨngki a'mu simo kona'wohi huno uyɨmentisoso a'mu hisi Heloutɨmo ulɨmento, Kɨko Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwoe mnokino noswanopo yɨwojwosyalokumpehoji ntape.

Ose ulahonɨngki Helout kakoe sɨmeho tango umentisofoho. I oso'no a'amu hopi'nonohino nje hungkuno yokintahopone so'no upa'nɨngkohofo so'no syafɨsyonto ulɨmento, Oso a'musi nto lisofoho. Noho fiyɨmno. 10 Ose ulahonɨngki a'amu syoho ulohofiyo sohwa impo'angomo noswontɨfi Jounɨye tɨ'wango iwofito'mentohofofoho. 11 Oseso Jounɨye mnokinoso noswanopo iwojwosyalokumpentɨfi a'mu sijo simo nuyahonɨngkofi nomotawento kona'wohimo uyɨmentisofoho. 12 Oseso Joun kakoe inomokomoyo sohwa kakoe pijafoso nomantɨfi ijopijisyasyontɨfi Jisasɨyepono nowentɨfi Joun ne'no ulɨmentohofofoho.

Jisas a'amu ‘faif tausen’ (5000) sohwamo wopayo umentisofoho.

(Mak 6:32-44; Luk 9:10-17; Joun 6:1-15)

13 Jisas kako Jounɨye hungkunoso upa'nonto oso ango hopo sopo nulɨko'manto yofayokino manto hwaho a'amu anepono kako'nohino umentisofoho. A'amuso Jisas osopo humaho upa'nontɨfi hofɨkoe ango sopo nulɨko'mantɨfi Jisas womentiso somo hofɨko hwakano womentohofofoho. 14 Jisas kakoe yofayokino ifohohosasyonto uhwonɨmentisoso hwe moya'mi pi'nɨngo engo somo uhwononto hitoho ulofahonɨngki hofɨkoe a'amu mnokino'njo somo wopɨngo umokumentisofoho.

15 Oso hohosohonta sɨkuno'nji kakoe inomokomoyo sohwa nopontɨfi ulɨmentohofi, Olo hwaho hopo lopo sopo a'amu aneponoho. Mofehi'nyo moi'wonoho. Kɨko olo hwe hwoya'mi lomo fɨluhwajo. Hofɨko nukuji wosopayo mpe uyɨfe. 16 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Peho'no ufitnnehofo. Sekwo huhwasi wosopayo uyɨmno. 17 Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi, Nakwo wopayo ane hwona'nyoho. O'o, wopayo aho fehohnjo hopi'nonohino'nji inanɨku hufa'u'nji oso'nohino weho. 18 Ose ulahonɨngkofi ulɨmento, Ngkiyepono wopayoso motapmno.

19 Ose ulonto a'amu somo ulɨmento, Sekwo hoja lopo fosyohumamno. Ose ulonto oso wosopayo aho fehohnjo hopi'nohino so'nji inanɨku hufa'u'nji nomanto kako ahwomomo tɨmo uhwontohumanto Anɨtumo isamoyoka ulɨmentisofoho. Isamoyoka nto ulonto kako wopayo hiso kutɨkujo lohofonto kakoe inomokomoyo sohwamo nuyahonɨngki hofɨko a'amu somo uyɨmentohofofoho. 20 A'amu hopi'nonohinoso wopayo hiso moi'wo nontɨfi sɨmeho uhnnɨngkahonɨngki hofɨko wosopayo nulɨfonao'mentohofoso nuhu'mokontɨfi sohwo ho'yo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'u mohu'memeehumentohofofoho. 21 Oso hwe oso wosopayo nɨmentohofo sohwafaif tausen (5000) hwafoho. Moya'mi mehomiso atofo majofoho.

Jisas kako mijopo hano umentisofoho.

(Mak 6:45-52; Joun 6:15-21)

22 Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Sekwo yofayokino nomafɨkuji oso hwaho nongkihnta'ni sekwo sɨmo'mo mpanɨmno. Ose ulonto a'amu nom'ne somo hofɨkoe ango pone'no luhwatɨmentisofoho. 23 Nolɨhwajonto ngko'nohini humahm'mo Mpohumo jomo ulɨmo lonto hwofɨki'nyo we'e sopono kotasɨmentisofoho. Sɨkuno'nji kako'nohini hwofɨki'nyo sopo humamentisofoho. 24 Hohosohonta yofayokino mijo ajwo nompo nowahonɨngki ifofo yonto mijo engo ikwato lohofonto yofayokinomo ilokilojo mjoloho'mmentisofoho. 25 Iyoho wolongkonɨmonto yahonjoso'nji Jisas mijo yokintahopo hano wento inomokomoyo sohwamo u'ma'mentisofoho. 26 Nowentanɨngki inomokomoyo sohwa nuhwonontɨfi iyoho unɨngkahonɨngki lɨmentohofi, Mewosofoho. Ose lontɨfi iyoho yontɨfi youwo youwo lɨmentohofofoho. 27 Oseso Jisas hofɨkimo komo'no joho ulɨmento, Sekwo yokumpohn'nyo hmmo'nɨmno. Ngkonoho. Sekwo iyoho ikutoho.

28 Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Hwe Engofo, Kɨko Jisas ki'manji ngkimo ole njo, Mijopo lɨkofaofohoji ngkiyepono fɨpe. Ose njo. 29 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Oyomo. Ose ulahonɨngki Pita yofayokinomo nulɨko'manto mijo yokintahopo Jisasɨmo u'ma'mo lonto umentisofoho. 30 Nowento ifofo somo nuhwononto iyoho unɨngkahonɨngki kako mijo womihulo'mto imentisofoho. Oso'no Pita Jisasɨmo joho ulɨmento, Hwe Engofo, nɨfo'maho.

31 Ose ulahonɨngki Jisas komo'no Pitamo aho umakonto ulɨmento, Pita, jɨje sɨmeho hi'ntnnonohinoso we'e'njo hwosoho. Kɨko ngko hopolɨkeno eso peho'no hnnɨngkino. 32 Ose ulonto siko yofayokinomo kotosahonɨngki ifofo moi'wo imo'nɨmentisofoho. 33 Oseso a'amu yofayokinomo humohumantohofo sohwa nuhwonontɨfi hwomtame ulohofontɨfi ulɨmentohofi, Kɨko Anɨtuye Hwomu Ne hwosoho. Ose ulɨmentohofofoho.

Jisas a'amu Ngkenesalet mnokino'njo somo wopɨngo umokumentisofoho.

(Mak 6:53-56)

34 Hofɨko mijopo nowakentɨfi Ngkenesalet nongkihnta'ni ifohohosahumentohofofoho. 35 Oso a'amu hopo soponta'angoso hofɨko yofe uhwofontɨfi lɨmentohofi, Jisasɨyoho. Ose lontɨfi ango hofɨko'njo mofone soponjo a'amu mnokino'njo somne'no joho ulɨmentohofoso hofɨko a'amu mnokino'njo somo kakiyepono itokwapmmentohofofoho. 36 Itokwapontɨfi Jisasɨmo ulɨmentohofi, Hwe Engofo, nakwo jɨje manji'mofomo aho wokupm'mokano. Ose ulontɨfi hofɨko kakoe manji'mofomo aho upm'mokumentohofoso hofɨkoe mnokino moi'wo imo'nɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ