Matthew 16

Yo'mayo kengo wonyoangafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofo somo uhwonano lɨmentohofofoho.

(Mak 8:11-13; Luk 12:54-56)

A'amu Falisi sohwanji Satɨyusi sohwanji Jisasɨmo u'mantɨfi Jisasɨmo yamofo ulohofano lontɨfi ulɨmentohofi, Yo'mayo kengo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngki yohofoso fonetɨhwaho. Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Mofehi'nyo wonɨngku'nɨmonto yahonɨngki ole lɨwo'nɨngkohofi, Ahwomo honɨjwo imo'nɨngkisoso mo'nɨngka jefo umontonoho. Ose lɨwo'nɨngkohofofoho. Imɨngo'nji sekwo himo sɨkwo'mno'nji ahwomo honɨyo'nohinomo uhwonontɨfi ole lɨwo'nɨngkohofi, Ifoyo wahu'montonoho lɨwo'nɨngkohofofoho. Sekwo ahwomomo uhwonontɨfi ifoyo yo'mayoso huno seyɨwo'nɨngkisofoho. I oso'no yo'mayo olohontajo imo'nalokunjoso Anɨtu uhwosopo'mentiso sohwo sekuye pono uhwatɨmentiso sohumo uhwonontɨfeso yofe mɨhwofe'njo yalokwofo. A'amu olohonta humalofo soku honɨngkano wonyo'njo kuyoho. Sekwo ngkine'no yo'mayo wonyoangkafo somo uhwonano ntontɨfi lontantokwofo. Ose ko ntɨwo'nɨngkohofoso ngko oso hiso mutɨhwamonnehono. O'o, Jouna hohonta humamojo sohwo uloho'mentiso hopaso oso'nohini wosetɨhwamonnoho. Ose ulonto Jisas hofɨkimo nulɨko'manto umentisofoho.

A'amu Falisi sohwanji Satɨyusi sohwanjiye sa'ne hungkunofoho.

(Mak 8:14-21)

Jisasɨye inomokomoyo sohwa mijo nongkihnta'ni i'mofawentɨfi wopayo motayo so'no inɨngo mo'mentohofo so'no uhwonɨngkahonɨngkofi Jisas pahnnɨmo hungkuno ulɨmento, Upa'nɨmno. Sekwo a'amu Falisi sohwanji Satɨyusi sohwanjiye yahino somne'no i'waho fiyɨmno. Ito'no uhwontohumamno. Ose nupa'nontɨfi inomokomoyo sohwa ole hnnɨmentohofi, Nakwo wopayo momotape'njo ihwone so'no lohoho. Ose hnnɨmentohofo so'no Jisas huno uyahonɨngki hofɨkimo ulohonɨmento, Wopayo umofonyo iyo so'no peho'no hnnalokwofo. Sekwo ngkimo sɨmeho hi'ntnnono mantape'njo peho'no iwo'nɨngkohofɨhwasilo. Huno ne'no maseyoho liyohoho. Ngko a'amufaif tausen (5000) sohwamne'no wopayo aho fehohnjo hopi'nonohino somo kutɨkujo ulohohmmale so'no inɨngo laseyohoho. Sohwo ho'yo alale hu'meemmalofoto 10 I nom'ne sɨkuno somo wopayo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyoso hwefoua tausen (4000) sohwamnekofo. Osohonta ho'yo alale hu'meemmalofoto. 11 Ngko wosopayo so'no masejo'njo yalokwe so'no huno maseyo'njo peho'neto. O'o, a'amu Falisi sohwanji Satɨyusi sohwanjiye wopayo sa somne'no i'waho fiyɨmno. 12 Ose ulahonɨngki inomokomoyo sohwa hofɨko huno ito'no syafɨhu'mentohofofoho. Jisas wosopayo so'no hungkuno mujo'njo imentisofoho. O'o, a'amu Falisi sohwanji Satɨyusi sohwanjiye hungkuno kokato'nnyo lutɨhwawo'nɨngkohofo so'no i'waho fiyɨmno ulɨmentisofoho.

Pita Jisasɨmne'no ulɨmento, Kɨko Kɨlais Anɨtu kuhwosopo'mentiso hwosoho.

(Mak 8:27-30; Luk 9:18-21; Joun 6:67-71)

13 Jisas kako ango Sisaliya Filipai osopono wento kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, A'amuso nohumantɨfi A'amufe Hwomu sohune'no pehofo mjolɨmɨwalokwofo. 14 Ose ulohonɨngkahonɨngki ulɨmentohofi, A'amu fehohnjo ole lalokwofo, Joun A'amumo Mijo Kiyoma'mojo sohwolɨkeno. A'amu nom'ne fehohnjo ole lalokwofo, Ilaijatɨkeno. Nom'nihwa ole lalokwofi, Jelemaiyatɨkeno. Nom'ne a'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmojo sohwolɨkeno. Ose mjolɨmɨwalokwofo. 15 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo sohwasi ngkine'no pehofo ntɨwo'nɨngkohofɨhwasilo.

16 Ose ulohonɨngkahonɨngki Saimoun Pita ulɨmento, Kɨko Kɨlais Anɨtu kuhwosopo'mentiso hwosoho. Anɨtu songo humaso sohwoe Hwomu Ne hwosoho.

17 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Saimoun Jounɨye hwomu sohwosi, kɨko sɨmonyo uyɨmonnoho. Ou, olo hilo so'no a'amu hwahoponjo fihwo mokitɨhwaho yohoho. O'o, awonoho. Olo hungkuno ntohino loso nje Mpohwo ahwomomo humaso sohwo kitɨhwahoho. 18 Oso'no wakilɨmo. Kɨko Pita
16:18 Nakwoe hungkunoso oso yofe ole engkwosaho yokumpohn'nyo pa'nyo hwosoho.
kiyoho. Oso engkwosaho huhwo sohwo'ni hopo sopo ngko nje ango wamolɨnnoho. Seten'nji yo'mayo hwahoponjo yokumpohn'nyo so'nji ngko iyo kopmmo'meehume somo milojaofonehoho.
19 Anɨtu a'amumo mokosyohumayo so'no hwosampe-e'neso wokijapmmonnoho. Yo'mayo hwaho lopo kɨko wonyofoho lohoji nano mtitojoso i, oso hiso'no Anɨtu ahwomomo nto mtitokwoho. Yo'mayo hwaho lopo kɨko wopɨngofoho lohoji oso hiso'no Anɨtu kako ahwomomo wopɨngofoho nto lohoho. 20 Ose ulonto inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Sekwo nom'ne a'amu somo olo Kɨlais Anɨtu uhwosopo'mentiso lohweho ulɨkutoho. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kako poyo imo'nyo so'ntnno tohino engo mayo so'ntnne hungkuno ulɨmentisofoho.

(Mak 8:31-39; Luk 9:22-27)

21 Oso hohosohonta inomokomoyo sohwamo Jisas kako poyo imo'nyo so'ne yoloho uloma'mentisofoho. Ole ulɨmento, Ngko Jelusalemne'no uhwahonɨ'mo hwe engo sohwanji a'amu tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji ngkimo tohino engo ntapɨkuji fonjanɨhufitnnefoho. I oso'no sɨkuno hufa'u sɨhune memjanɨmofɨhwoso'no ngko apa'no songo wolɨka'monnoho.

22 Ose ulahonɨngki Pita Jisasɨmo we'enepi ipemotawento yoka ole uloma'mento, Hwe Engofo, olo nalohino loso Anɨtu ihwoloho. O'o, osohiso kikimo moku'manehoho. 23 Ose ulahonɨngki Jisas ikinjonto Pitamo ulɨmento, Pita, jɨje hungkunoso ngkilaho. Anɨtuye'maho. O'o, Setenɨye hungkunofoho. Kɨko Seten sohwosi i'waho ntohofo. Jɨje hungkunomo ngko haloho mokupa'nɨmnehono. Kɨko nje hohujo lo'mo filoho'nawofo.

24 Ose ulonto inomokomoyo nom'ne sohwamo Jisas ulɨmento, U, a'amu fisoku ngkimo wonnɨngkopano lɨfijo'manji sekwo sekwoe yo'mayo hi semo'nɨwo'nɨngkiso so'nji sekwoe yofe so'nji monje yahinɨngkuji sekwo nje yofe'no poyo pe'nyo so'no iyoho miyo'njo ifijoso ngkimo mofone sopo tɨfi nnɨngkapmno. 25 A'amu fihwo kakoe songo humayoso yokumpohn'nyo womokosyohumamo lososo kakoe songo ne'no humayoso wopɨwahu'mtonoho. Oso'no a'amu fihwo ngkine'no huno uyahonɨngkuhwosi kakoe humayoso pɨwasyososo hwangku kakoe humayoso wotɨpema'montonoho. 26 A'amu fihwo kako Anɨtumne'no hohujo ikinjaofɨhwosi kako olo hwaho loponjo ho'yango hamniyoho yo'mayoso engo hu'meesyontoso sohwo kako tɨkanomo weso'manji oso ho'yango yo'mayoso pipi ufo'maneto. Awonoho. I, kakoe songo humayoso ne ane'manji kako pipi yone'elo. Awonoho. Kako songo humayo'ne neso mpe pipi uyɨmtolo. 27 A'amufe Hwomu sohwo kanɨngkwohwoe yokumpohn'nyo so'nji a'amu ahwomomjo so'nji pososohonta a'amu olo hwaho lopo humalofo somo yo'mayo yahino iwo'nɨngkohofo so'no yano ulofiyonefoho. 28 Ose ulonto ole ulɨmento, Ngko hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. A'amu olo hwaho lopo nakwo'nji olohonta humalofo fehohnjoso mape'nontanɨngkuji A'amufe Hwomu kako hwe yofe engo'njo sohwo a'amu mokosyohumayo'ne pososohonta nuhwonɨfitnnefoho. Ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ