Matthew 18

A'amu nom'ne somo yakolo tɨhwolo.

(Mak 9:33-37; Luk 9:46-48)

Hohosohonta Jisasɨye inomokomoyo sohwa kakimo nu'mantɨfi ulɨmentohofi, Anɨtu a'amumo mokosyohumayo so'no nakwo sohwona'ni yofe engo hwofilo'nnyoso tɨhwolo.

Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas mehomi fihumne'no joho ulonto kako'njo lopo mɨhumajonto ulɨmento, Hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Sekwo honɨngkano wonyo somne'no sɨmeho mɨwolo'mokiyo'njo ifijoso olo mehomi lohwo pa'nyo mmo'ny'njo'manji sekwo Anɨtumo mohumafitnnefoho. Anɨtu a'amumo mokomosyohumayo so'no a'amu fihwo ngko yo'mɨngohwonɨ'maho loso oso humo Anɨtu ole ulonefoho. Kɨko yofe engo'njo hwosoho. Ose ulonefoho. A'amu fihwo kako olo mehomi lopa'nyo sohumo nje yofe ho'nonɨmayo'ne ufo'maso sohwo kako ngkimo nɨfo'makwoho.

Yahino wonyoso a'amufe sɨmeho hi'ntnnonohino somo wonyo imokiyofoho.

(Mak 9:42-48; Luk 17:1-2)

Olo mehomi ngkimo sɨmeho hi'ntnnono ntapɨwo'nyo sohumo a'amu huno wonyo'njo fihwo ulososo, Jisasɨmo hohujo fikinjaofo. Honɨngkano wonyo lomo tɨfi finɨngkayo. Ose uloso sohwo mehomi huhwo sohwo honɨngkano wonyomo inɨngkayo so'no oso hwe huno wonyo'njo huhwo sohumo Anɨtu tohino mɨkunɨmposo uyonefoho. Oso'no oso hwe huhwo sohwo wonyo hiso miyo sohonta sojo mɨkunɨmposo engo so'nji kakoe tɨ'wangomo impe ifakojujɨkuji mijomo ho'naofontɨfitentesi wopɨngo'nesohilo.

A'amu nom'ne sohwoe honɨngkano wonyo umokiyo sohumne'no hitoho ntokwoho. I oso yahino imo'nyoso a'amu huhwo sohwo tohino mɨkunɨmposo nomane hweho. Oso'no kakine'no hitoho ntofantofoho.

Jɨje sɨfe aho honɨngkano wonyo imokososo sɨfe aho hiso nohwempehoji foho'namofo. A'amu sɨfe aho anga'nohino'njo sohwo honɨngkano wopɨngo tɨpemayoso wopɨngofoho. U, sɨfe aho hufa'u'njo honɨngkano wonyo imokuhwoso'no nɨhu'nahone tɨkanomo wenefoho. Jɨje tɨmo honɨngkano wonyo imokososo tɨmoso fitɨhwotofaofo. A'amu tɨmo anga'nohino'njo sohwo honɨngkano wopɨngo tɨpemayoso wopɨngofoho. U, tɨmo hufa'u'njo sohwo honɨngkano wonyo imokuhwoso'no nɨhu'nahone tɨkanomo wenefoho.

10 Olo mehomi lomne'no sekwo yo'mɨngohwasɨ'maho ulɨkutoho. O'o, sekwo upa'nɨmno. A'amu ahwomomjoso mehomi lomo ito'no mokosyohumawo'nɨngkohofofoho. Yo'mayoso mehomi lomo u'maso so'no Mpohumo ulɨwo'nɨngkohofofoho. [ 11 Hwapɨngoso A'amufe Hwomu sohwo'ni a'amu wonyo honɨngkanomo humentanɨngkuji somne'no utɨmayo'ne pmmentohefoho.]

Yahu ‘sipsip’ anga'nohino isɨpeeofo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

(Luk 15:3-7)

12 Huno pipi seyohoho. Hwe fihwo kako yahusipsip wan hantɨletɨ'njo (100) sohwo yahu anga'nohino sohwo isɨpeeofoso sohune'no hafɨhafe motɨpemaso'njo umontolaho. Awonoho. Oso yahunainti nain (99) sohwa hofɨko wopayo nontanɨngkuji kakwo'yohwo sohwo nulɨko'mahwosi yahu isɨpeeofo sohune'no notɨpehwosi wotɨpema'montonoho. 13 Notɨpemahwosi kako yahu anga'nohino isɨpeeofo sohune'no sɨmonyo umontonoho. Nom'ne yahunainti-nain (99) misɨpeefe'njo so'no huno mosyafɨsyonehoho. 14 Oso pa'nyo sekwoe Mpohwo ahwomomo humaso sohwo kako we'e lomne'no ole lalofi, Ngko mehomi lomne'no misɨpeefe'njo yohono. Ose lalofoho.

Nom'ne sohwo wonyo kilohofososo'no kɨko pipi uloho'monnto.

15 Jɨje a'amu kikimo wonyo kilohofososo kɨko kakimo u'mahoji siko'nohini humahosɨsi kakoe wonyo'no yoloho uso. Kako jɨje hungkunomo nupa'nɨngkuhwosɨ'manji u, jɨje a'amu ne apa'no umo'nɨmontonoho. 16 Kako Jɨje hungkunomo haloho maposo'njo'manji kɨko nom'ne a'amu anga'nohinotɨkeno hufa'ulɨkeno oso hwa tɨpemahoji hwe wonyo kilohofoso sohwoepono fɨwanɨmno. Osopo i'mofakuji a'amu hufa'ulɨkeno hufa'u sɨhunetɨkeno oso hwa wolɨjwaopɨfe. 17 Kako hofɨkoe hungkunomo haloho maposo'njo'manji e'wa, a'amu hopi'nonohino sekwo'nji Anɨtumne'no uhu'mokuwo'nɨngkohofo sokumo ulɨmno. I a'amu hopi'nonohino sofe hungkunomo haloho maposo'njo'manji, e'wa kako a'amu kengo pa'nyo hweho. Oso a'amu huhwo sohwo kengopo uhumajipijo osopo wohumamontonoho.

18 Hungkuno nehopi waselɨmo. Yo'mayo olo hwaho lopo sekwo wonyofoho lɨkuji nano mtitojoso i, oso hiso'no Anɨtu ahwomomo nto mtitokwoho. Yo'mayo olo hwaho lopo sekwo wopɨngofoho lɨkuji oso hiso'no Anɨtu kako ahwomomo wopɨngofoho nto lohoho.

19 Hungkuno nom'ne waselɨmo. Olo hwaho lopo a'amu hufa'u hwa'u yo'mayo so'no sɨmeho afa inɨngkohosɨsi Mpohumo oso hiso'no jomo ulisoso nje Mpohwo ahwomomo humaso sohwo wosejapmmontonoho. 20 A'amu hufa'u sohwa'u sɨhune sohwa hofɨko nje yofemne'no uhu'mokukuji nohumentanɨngkuji ngko hofɨko'njo ajwo'mo wohumamonnoho.

A'amu yo'mayo so'no siki mayoso moho'nasiyo'ne pahnnɨmo hungkunofoho.

21 Oso hohosohonta Pita Jisasɨmo u'manto ulɨmento, Hwe Engofo, nje a'amu sohwo wonyo ntohofɨwo'nɨngkiso so'no ngko oso wonyo so'no wae alale uyɨmonnto. Wayo yao'mneso aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'u oso hopolaho.

22 Ose Ulohonɨngkahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo makilohoyohono. O'o, wae iyoso ne'nohinisefenti (70) ne tɨpemayo aho hopi'nono nom'ne hufa'uyo fiyohoho kilohono.

23 Oso'no Anɨtu a'amumo mokosyohumayo so'no kako a'amufe wonyo wae yaofo'ne yahinoso olenoho. Hwe yofe engo'njo sohwo kakoe syoho ulohofiyo sohwa yo'mayo siki mawo'nɨngkohofo so'no hamniyoho hwangku ho'nasiyo'ne hungkuno mɨhwajiyo'ne uyɨmo lɨmentisofoho. 24 Oso'no kako syoho emanto syoho ulohofiyo anga'nohino fihwo kakoe yo'mayo siki mawo'nɨngkiso sohwo kakoe hamniyoho moho'naofe'njoso olenoho.Ten miliyon (10,000,000) kinafoho. 25 Kakoe hamniyoho nɨhu'no ane hweho. Oso'no hwe engo sohwo ulɨmento, Olo hwe lohwo'nji kakoe ape'nji mehom'nji yo'mayo hopi'nonohino so'nji nom'ne sohwa hofɨkoe siki syoho ulohofiyo so'no mpe uyɨfe. Hamniyoho mpe ifijoso kako moho'naofe'nefoho. 26 Ose ulahonɨngki hwe huhwo sohwo kakoe hwe engo sohwoe sɨfe ki'nyo'mo hwomtame ulohofonto humotaho lonto ulɨmento, Nje hwe engofo, we'enepi nohontohumaho. Nohontohumahoji ngko hamniyoho hopi'ɨnono wokijapmmonnoho. 27 Ose ulahonɨngki hwe engo huhwo sohwo kakine'no hitoho ulofahonɨngki hamniyoho moho'nasiyo'njo imentiso so'no wae yaofahonɨngki hwe sohwo yo'mayo siki mawo'nɨngkiso so'no hamniyoho nɨhu'nahone muyonehoho.

28 I oso'no syoho ulohofiyo sohwo noswolɨkofaponto uhwonɨmentisoso kakoe syoho afa'nono iyo sohumo uhwonɨmentisofoho. Osohwa kakinta'ni yo'mayo siki ma'nnyosowan hantɨlet (100) kina moho'nasiyo'njo sohumo uhwononto tɨ'wangomo aho pmpilɨ'mokonto ulɨmento, Nje hamniyoho moho'nanɨsyohinoso komo'no ntape.

29 Ose ulahonɨngki hwe syoho afa'nono iyo sohwo hwomtame pɨwehumawento ulɨmento, Ngkine'no hitoho kilofɨhwoso'no nohontohumaho. Jɨje hamniyoho wokijapmmo. 30 Ose ulahonɨngki ngkilaho ulonto impo'angomo intofahumentisofoho. Osopo intofasyonto ulɨmento, Kɨko osopo nohumahoji nje hamniyoho ntapohojo'no ngko wakisɨhuto'mnoho. Ose ulɨmentisofoho.

31 Ose yahonɨngki syoho afa'nono nom'ne sohwa yo'mayoso uhwonontɨfi sɨmeho tohino umnɨmentisofoho. Sɨmeho tohino umnɨngkahonɨngki hwe yofe engo'njo sohumo oso hiso'no ulɨmentohofofoho. 32 Ose nupa'nonto syoho ulohofiyo huhwo sohune'no joho ulonto ulɨmento, Kɨko syoho ntohofiyo wonyo hwosoho. Ose ulonto ulɨmento, Sɨmo'mo kɨko ngkimo humotaho sontahonɨngkini hamniyoho hopi'nono montape'njo imentohino so'no ngko wae yakumo'male hwosoho. 33 Ngko kikine'no hitoho ntofiso hopaso kɨko nom'ne a'amu syoho afa'nono iyo sohumne'no hitoho makilofe'njo peho'neto. 34 Ose ulonto sɨmeho tohino umnɨngkahonɨngki tohino engo uyɨwo'nɨngkohofo sohwafe ahomo ho'nahumentisofoho. Ho'nasyonto ulɨmento, Kɨko osopo humahoji nje hamniyoho hopi'nonohinoso ntapohojo'no wakisɨhuto'monnoho. 35 Oso pahnnɨmo hungkunoso Jisas nulonto ulɨmento, Sekwo nom'ne sofe wonyo selohopijoso wae meefe'njo ifijo'manji u, oso pa'nyo nje Mpohwo waseloho'montonoho. Ose ulɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ