Matthew 19

Jisas kako ape ho'nasiyo'ne hungkuno ulɨmentisofoho.

(Mak 10:1-12; Luk 16:18)

Jisas oso hungkunoso hopi'nono losojwaofonto kako Ngkalili nulɨko'manto kako hwaho Jutiya Mijo Joutan nongkihnta'ni wako'mentisofoho. Oso hopo sopo a'amu pi'nɨngo engoso Jisasɨmo tɨfi inɨngkamotofofoho. A'amu mnokino'njo somo Jisas wopɨngo umokumentisofoho.

Oseso a'amu Falisi sohwa Jisasɨmo yamofo ulohofano lontɨfi nu'mantɨfi ole ulohonɨmentohofi, Honɨngkano hungkunoso ole wo'nnyotaho. Hwe fihwo yo'mayo wonyo'wonyo so'no kakoe ape wae yaofoso wopɨngotaho.

Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo Anɨtuye hungkuno olo so'no huno maseyo'njo liyohoho. Anɨtuye yo'mayo hopi'nono mtɨ'mokumentiso sohonta kako hwe'nji ape'nji mtɨ'mokumentisofoho. Nomtɨ'mokonto ole lɨmento, Olo hilo so'no fihwo kanɨngkwohwo kona'wohimo ulɨko'mahwosi kakoe ape'nji nem'no makotoku woloho'nanjiyoho. Siko'ya'u anga'nohino umo'nanjiyoho. Oseso siko a'amu hufa'u umo'nanji'maho. O'o, sikoe a'apahoso anga'nohino umo'nanjiyoho. Oso'no Anɨtu osiya'umo nto mekotɨjwahumasofoho. U, oloso nomtɨhuposo'eno.

Ose ulahonɨngki a'amu Falisi sohwa ulɨmentohofi, I oso'no Mouses kako olo hungkunolo peho'no mtɨ'mokumentisoto. A'amu kako ape woho'nahumo lɨhwosi oso hiso'no iyoswomo mtɨ'mokuhwosi a'mu simo uyahojɨhwosi woho'nahumontonoho. Oso pipilo.

Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, A'amu yokumpohn'nyo imo'nɨmentohofo so'no Mouses olo hungkunolo mtɨ'mokumentisofoho. I sɨmo'mo ne'mo olo yahino loso mmo'nɨmmojofoho. Ngko nje hungkuno waselɨmonne'no yohono. Hwe fihwo kakoe ape honɨngkano wonyo mmofe'njo simo hwehwo kako wae yaofɨhwosi nom'ne ape masoso oso hwe sohwo kako ape ito'no mayo honɨngkano somo mtɨhupeso sohwo kako ose yososo kako honɨngkano wonyo'njo hweho.

10 Ose ulahonɨngki kakoe inomokomoyo sohwa ulɨmentohofi, Hwe kakoe ape'nji fosyohumayo yahinoso ose'manji i, hwe songo ape momaso sohwo kako hwosijo lohofoso wopɨngofoho.

11 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Hwe moya'mi olo hungkuno hwosijo sohwafe honɨngkano somo inɨngkayo so'no fehohnjo hopo'maho. O'o, Anɨtu a'amu anga'no anga'nohino somo kakoe yokumpohn'nyo uyososo oso a'amuso hofɨko olo hungkuno lomo unɨngkafe. 12 Ihwoni. Hwe anga'no anga'nohino sohwa hofɨko ape momapitnne hwafoho. A'amu fehohnjo kona'wohi aswo ma'nyo somta'ni ape mayoso'no hofɨkoe a'apaho ito'nohino'maho. A'amu fehohnjo nom'ne sohwamo ape momaso'njo iyo'ne ipisayo sɨhu peetɨmotofofoho. A'amu fehohnjo Anɨtuye syoho somne'no syafɨsyonte so'no hofɨko ape mayo honɨngkano hano pitofahinɨwo'nɨngkohofofoho. Olo hungkuno loso'no hwe fihwo oloso uyɨmo loso sohwo kako uyono.

Jisas mehomi we'e somo aho ulonjimokumentisofoho.

(Mak 10:13-16; Luk 18:15-17)

13 Oso hohosohonta a'amu fehohnjo hofɨkoe mehomi we'eso Jisas kako aho ulonjimokono lontɨfi Jisasɨyepono mehomi somo uhwatɨmentohofofoho. Nuhwojahonɨngkofi kakoe inomokomoyo sohwa yoka ulɨmentohofofoho. 14 Jisas ulɨmento, Sekwo mehomi somo nopɨjumofɨkutoho. O'o, hofɨko ngkiyepono wapɨfe. Anɨtu a'amumo mokosyohumayoso mehomi pa'nyomnoho. 15 Ose ulonto kako mehomi somo mnokinopo aho ulonjimokumentisofoho. Kako moi'wo ulonjimokonto oso hopo sopo nilɨko'manto umentisofoho.

Hwe songo sohwo kako yo'mayo ho'yango pi'nɨngo'njo hweho.

(Mak 10:17-31; Luk 18:18-30)

16 Hwe fihwo Jisasɨmo u'manto ulɨmento, Nje Lontɨhwayo sohwosi, ngko songo ne'no humayo'neso yo'mayo wopɨngoso pipi i'mo ma'mnehono.

17 Ose ulohonɨngkahonɨngki Jisas Ulɨmento, Kɨko yo'mayo wopɨngo so'no peho'no ntohonɨngkino. Nɨhu'no anga'nohino sohwo wopɨngo hweho. Mpohwo kako'nohinoho. U, kɨko songo ne'no humayo'neso woma'mo lohoji kɨko honɨngkano hungkuno hopi'nonohino somo tɨfi finɨngkahwoho.

18 Ose ulahonɨngki ulɨmento, Honɨngkano hungkuno ntisoto. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Hungkuno ole, Kɨko nom'nihumo nofonjasiyo'eno. Kɨko ape ito'no mayo'ne yahino somo nomtɨhuposo'eno. Yo'mayoso hufo iyo'eno. Nom'nehumo hwasyo hungkuno ujo'eno. 19 Jɨje mpohwo'nji na'u'njiye hungkunomo tɨfi finɨngkayo. Sikoe yofe foho'nomaho. Kɨko kikine'no ku'mo'nɨwonɨngkiso hopa a'amu kɨko'njopo humalofo somne'no wakumo'nono.

20 Ose ulahoningki hwe huhwo sohwo ulɨmento, Oso hungkunoso ngko inɨngkowalokweno. Nom'neso peho imnehono.

21 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Jɨje honɨngkano wopɨngo hwofilo'nnyo umo'nɨmo lohojɨ'manji jɨje ho'yango yo'mayo hopi'nonohinoso a'amu mpe wakilohopɨfe. U, kɨko hamniyoho maho oso hiso nomahoji a'amu yo'mayoso umofonyo iwo'nɨngkohofo somo uyo. Kɨko ose isoso kɨko ahwomomjo ho'yango neso woma'monnoho. Ose yohoji kɨko ngkimo tɨfi nnɨngkape.

22 Ose ulahonɨngki oso hwe songo sohwo nupa'nonto sɨmeho tango uyahonɨngki kakoe angopono umentisofoho. Hwapɨngoso kakoe ho'yango yo'mayoso pi'nɨngo'njo a'amu somo muyɨmnehono lonto umentisofoho.

23 Nowahonɨngki Jisas kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Ngko hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. A'amu hamniyoho yo'mayoso engo'njo yokumpohn'nyo kemokosyohumaso sohwo kako ahwomomo Anɨtu umokosyohumayo sopone'no ijijoyonefoho. 24 Ngko apa'no waselɨmonne'no yohono. Yahu fihwo kako yongo imo pa'nyo so'mo wahumo lɨhwosi yososo wonyopi umontonoho. Oso pa'nyoso hwe ho'yango hamniyoho yo'mayoso aho yokumpohn'nyo kemokosyohumantoso sohwo Anɨtumo enjwa'mo wohumamo lɨhwosi yososo hopo'maho. O'o, kako yahu sohwo yongo imo pa'nyo so'mo wahumo lɨhwosi ijijo wonyopi yoso hopaso oso hwe ho'yango engo'njo sohwo oseno yonefoho.

25 Ose ulahonɨngki kakoe inomokomoyo sohwa oso hungkunoso nupa'nontɨfi yomo imentohofofoho. Hofɨko lɨmentohofi, Ose'manji a'amu Anɨtu'nji ango wopɨngo sopo songo ne'no humayo'neso tɨhwo woma'montolo.

26 Ose ulahonɨngkofi Jisas hofɨkimo tɨmo uhwononto ulɨmento, A'amuso hopo'maho. Oso hiso Anɨtu yososo hoponoho.

27 Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Ihwoni, nakwo yo'mayo hopi'nonohinoso ho'nasyontani kikimo tɨfi kinɨngkopalokuhwono. Oso'no nakwo peho manehwono.

28 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Ngko nehopi waselɨmonne'no yohono. Hwangku yo'mayo songo i'mofaposo sohonta A'amufe Hwomu sohwo kakoe yokumpohn'nyo'nji hwe engo sohwoe epohumayo wonyoangkafo sopo nohumentanɨngkuhwosi ou, sekwo oso hohosohonta sekwo ngkimo tɨfi nnɨngkapɨwo'nɨngkohofo sohwasi sekwo hwe engo sohwoe epohumayo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'uyo sopo nohumatɨkutnnefoho. 29 Hwe moya'mi hopi'nonohinoso hofɨko hofɨkoe ango homnɨngkwa'wehwosanji hapiyosɨjanji mpohwo na'u mehomi hwaho yo'mayoso ngkine'no nje hungkunomne'no ulɨko'mapijoso i, oso a'amu oso hiso'no yo'mayo pi'nɨngo engo wopɨngoso mapitnnefoho. Oso'nji hofɨko songo ne'no humayo'neso notɨpemapitnnefoho. 30 Hwe fihwo kako olo hwaho lopo nohumanto hwe engo hwo'nyoho syofɨsyalokusoso oso hwe huhwo sohwo Anɨtuye ponemo soso sohwo kako hwe engo'maho. We'yo hweho. Hwe nom'nihwo kako olo hwaho lopo nohumanto hwe engo hwo'nɨmaho. We'yo hwo'nyoho syofɨsyalokuso sohwo oso hwe huhwo sohwo kako Anɨtuye ponemo soso sohwo kako hwe engo imo'none hweho.

Copyright information for `APZ