Matthew 20

Ipisae Syoho'njo sohwafe hungkunofoho.

Anɨtu a'amumo mokosyohumayo so'no pahnnɨmo hungkunoso olenoho. Hwe ipisayo syoho kakwo sohwo kako imɨngo'nji nowento a'amu kakoe ipisayo syoho ulohofiyo'ne utɨma'mentisofono. Nowento a'amu syoho ulohofiyo so'nji hungkuno lontɨfi sɨmeho afa inontɨfi olo sɨkuno lomne'no hamniyoho kina anga'no anga'no nano mtitofontɨfi ipisayo syoho hwapɨngo sohwo syoho ulohofiyo somo kakoe syohopono luhwatɨmentisofoho. Mofehi'nyo'nji ipisayo syoho hwapɨngo sohwo apa'no nowento a'amu uhu'mokiyo sopo uhwonɨmentisoso a'amu fihwa syoho ane sohwa siki humolowentanɨngkofi uhwononto ulɨmento, Sekwo soku nje ipisayo syohopo syoho ntohofiyɨmno. Ngko hamniyoho ito'no wosejapmmonnoho. Ose ulahonɨngki hofɨko umentohofofoho. Ipisae syoho hwapɨngo sohwo syoho ulohofiyo somne'ento uhwonamo lonto hinjopo umentiso sohwo apa'no akupo'nyo'nji umentisofoho.

Mofehi'nyo ukwo'mokumonto yahonjoso'nji ipisayo syoho hwapɨngo sohwo apa'no nowento a'amu siki humentanɨngkofo somo uhwononto ulɨmento, Olo mofehi'nyo noposahonɨngki sekwo syoho miyo peho'no humalofoho.

Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi, A'amu syoho monejape hn'nwi humalohwono. Ose ulahonɨngkofi ulɨmento, Sekwo hisoku nje ipisayo syoho'no fɨwanɨmno. Ose ulɨmentisofoho.

Oseso mofehi'nyo moi'wo imo'nɨngkahonɨngki ipisayo syoho hwapɨngo sohwo kakoe syohomo uhwontohumayo sohumo ulɨmento, Syoho ntohofiyo somo joho ulohoji tɨfinjo pohofo so'nji sɨmo'mjo pohofo so'njimo hamniyoho uyo.

Ose ulahonɨngki a'amu sɨkuno'nji pmmentohofo somo kina anga'no anga'no uyɨmentisofoho. 10 A'amu sɨmo'mjo pmmentohofoso ose uhwonontɨfi ole hnnɨmentohofi, U, nakwo hamniyoho engo womantanoho. Ose hnnɨngkahonɨngkofi hofɨko huhwa kina anga'no anga'no ma'mentohofofoho. 11 Nomantɨfi ipisayo syoho hwapɨngo sohumo yoka ulɨmentohofofoho. 12 Ole ulɨmentohofi, A'amu tɨfinjoso syoho we'enehwo yahonɨngkofi kɨko hamniyoho nakumo nejapohino hopaso uyohino. Nakwo imɨngo'nji nta'nɨngo so'nwi syoho tango'njo yontanɨngkuhwoni mofehi'nyo we'e nalɨmaso'nɨmaho.

13 Ose ulahonɨngkofi ipisayo syoho hwapɨngo sohwo hwe anga'no ajwopo lohofontanjo sohumo ulɨmento, Nje a'amuhwe, ngko kikimo wonyo makilohofe hwo'nyoho. Kɨko ngko'nji hamniyoho kina anga'no mayoso'no sɨmeho afa minyohwoya'ilaho. 14 Oso'no hamniyoho mahoji mpano. Ngko hamniyoho kijapohe pa'nyoso a'amu tɨfinjo somo uyo'manji 15 nje syohofoho. Nje hamniyoho so'nji yo'mayo imeso wopɨngotaho. Ngko hwapɨngo hwo'nyoho. Ngko a'amumo wopɨngo ulohofo so'no sɨmeho wonyo ntapɨwo'nɨngkino hwosilaho. Oso hungkunoso syoho hwapɨngo sohwo ulɨmentisofoho. 16 Jisas ose ulonto ulɨmento, A'amu tɨfinjo so'nji sɨmo'mjo so'njimo Anɨtu afa'nohino uyɨmo lososo uyɨmontonoho. Jisas ose ulɨmentisofoho.

Jisas kako poyo imo'nɨngkuhwosi songo lɨkafone so'no apa'no ulɨmentisofoho.

(Mak 10:32-34; Luk 18:31-33)

17 Jisas Jelusalemne'no wasɨmo lonto kakoe inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'u sohwa hofɨko'nohino nosontɨfi Jisas ulɨmento, 18 Upa'nɨmno. Olohonta nakwo Jelusalemne'no wosantane'no yɨhwono. Osopo A'amufe Hwomu sohumo a'amu yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji hofɨkoe ahomo hofɨko ho'nasyɨkuji kakine'no hungkuno lɨkuji kako poyo umo'nono lɨkuji nano wamtitofantɨfeho. 19 Oseso hofɨko nom'ne a'amu sohwamo uyahonɨngkuji hofɨko sɨtofo ulɨkuji sohwolontamo'nji hwanɨngo fonjɨkuji iyo hwajiyofoku'nnyo sopo wofonjinto'ofosyantɨfeho. Sɨkuno hufa'u sɨhune memjaofɨhwoso'no kako apa'no lɨkafonefono. Ose ulɨmentisofoho.

Jemɨsɨ'nji Joun'nji siko yofe engo womantae'no yɨhwayo lɨmentisiyefoho.

(Mak 10:35-45)

20 Oso hohosohonta Sepetiye ape'nji kakoe hwomu sohwa'u'nji Jisasɨmo u'mantɨfi a'musi hwomtame ulohofonto Jisasɨmo hungkuno anga'nohino so'no ulohonɨmentisofoho. 21 Oseso Jisas ulɨmento, Peho'no kumo'nɨngkohoho. Ose ulahonɨngki ulɨmento, Hwangku sohonta kɨko yofe engo nomahoji a'amu hopi'nonohinomo mokosyohumuso sohonta kɨko nje hwomu sohwa'umo ole ulohoho. Nje aho angahohnta'ni nje aho hwonamonyo hohnta'ni fosyohumunyo. Ngko a'amu hopi'nonohinomo mokosyohumayo so'no siko nonɨfo'masyɨhnne hwahusoho. Ose ulohoho.

22 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Oso hungkuno ntohino neso kɨko huno makiyohoyohoho. Tohino ngkimo nɨmnoso hopaso masɨsoso siko hopolaho. Nje a'apahomo tohino ifeehu'mo yanisyoso hopaso sikoe a'apahomo tohino ifeehu'mo yasesyososo siko hopolaho. Ose ulahonɨngki ulɨmentisi, Nekwo hoponoho.

23 Ou, nehopeho. Tohino ngko ma'meso fehohnjo siko womanjiyoho. Tohino ngkimo ifeehu'mokonisyoso pa'nyoso sikoe a'apahomo ifehu'mokasesyonefoho. I, oso hiso'no ngko'nji a'amumo mokosyohumayo so'no nje aho angahohnta'ni nje aho hwonamonyo nohnta'ni fosyohumayo so'no a'amu nom'ne somo muhwosopo'mnehono. O'o, oso hopo sopo nje Mpohwo kako a'amumne'no esyohumaho.

24 Ose ulɨmentisoso inomokomoyo nom'ne sohwa nupa'nontɨfi hofɨko Jemɨsɨ'nji Joun'ntnne'no sɨmeho tohino umnɨmentisofoho. 25 I oso hiso'no Jisas kakoe inomokomoyo sohwamne'no ngkiyepono wapɨfento joho ulonto ulɨmento, Olo so'no sekwo huno seyohoho. Olo hwaho lopo a'amu nom'ne somo mokosyohumayoso hofɨko hofɨkoe a'amu enjwa'mjo somo syoho tango'njo uyontɨfeso a'amu enjwa'mjoso syoho hiso ito'no miyo'njo ifijo'manji hwe mokosyohumayo sohwa ikujoho woposantɨfeho. 26 Sekwoe a'amu fihwo yofe engo woma'mo loso sohwo kako a'amufe syoho ulohofiyo umo'nono. 27 Sekwoe a'amu fihwo ngko nom'ne somo womokosyohumamo loso sohwo kako nom'ne somne'no siki syoho ulohofiyo pa'nyo umo'nono. 28 Oso pa'nyo A'amufe Hwomu sohwo kako a'amu nom'neso kakimo syoho ufo'mayo'ne pmmentiso'maho. O'o, hofɨkoe syoho ulohofiyo'ne pmmentiso hweho. Kako a'amu sɨkwo'mjohohosi humentanɨngkofo somo uhwononto asomo utɨmayo'ne kakoe honɨyo usohuma'mne'ento pmmentiso hweho.

Jisas a'amu tɨmpi'nyo sohwa'umo tɨmo wopɨngo umokumentisofoho.

(Mak 10:46-52; Luk 18:35-43)

29 Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji ango Jelikou ulɨko'mantɨfi pahonɨngkofi a'amu pi'nɨngo engo Jisasɨmo tɨfi inɨngkapmmentohofofoho.

30 Hwe tɨmpi'nyo hufa'u sohwa'u Jisas palofoho upa'nonji honɨngkano momɨngopo nohumanji Jisasɨne'no joho ole ulɨmentisi, Ntefitɨye Imu hwosoho. Kɨko nekumne'no hitoho wakilofono. 31 Ose ulahonɨngki a'amuso yoka ulɨmentohofi, Siko mampi'nyo fosyohumunyo, Ose ko ulahonɨngkofi oso huhwo sohwa'u joho engo ulɨmentisi, Hwe Engofo, Ntefitɨye Imu sohwosi, nekumne'no hitoho wakilofono.

32 Ose ulahonɨngki Jisas nolohofonto sikine'no joho ulonto ulɨmento, Ngko sikimo pipi seloho'mnehono. 33 Ose ulohonɨngkahonɨngki siko ulɨmentisi, Hwe Engofo, kɨko nekwoe tɨmo wopɨngo wemokonontayo'no kilalokuhwoyo. 34 Ose ulahonɨngki Jisas sikine'no hitoho ulofahonɨngki sikoe tɨmopo aho kisosyahonɨngki tɨmoso komo'no ito'no hononji Jisasɨmo tɨfi inɨngkamentisiyefoho.

Copyright information for `APZ