Matthew 23

A'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji a'amu Falisi sohwanjiye yahino so'no Jisas ulɨmentisofoho.

(Mak 12:38-39 Luk 11:43,46; 20:45-46)

Hwangku sohonta Jisas kako hwe moya'mi so'nji kakoe inomokomoyo sohwanjimo hungkuno lutɨhwamentisofoho. Kako ole ulɨmento, A'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo syoho'njo sohwanji a'amu Falisi sohwanji hofɨko hofɨkoe yofemnohini ho'noma'nyo'ne Mousesɨye hungkuno yoloho losetɨhwawo'nɨngkohofɨhwafoho. Oso'no oso hungkuno hofɨko losetɨhwawo'nɨngkohofoso sekwo haloho nopekuji tɨfi finɨngkamno. I oso'no yo'mayo hungkuno hofɨkoe huno mta'angoso hofɨkoe yo'mayo yahino hofɨko iwo'nɨngkohofoso sekwo ikutoho. Oso hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohofo somo hofɨko koko tɨfi minɨngkayo'njo iwo'nɨngkohofofoho. Ose ulonto Jisas a'amu huhwo sohwafe hungkunomo inɨngkayo'ne pahnnɨmo hungkuno ulɨmentisofoho. A'amu huhwo sohwa yo'mayo honɨngkano hungkuno hofɨkoe huno mta'angoso ho'yango ki'yo tango'njo pa'nyo imo'nyoso hofɨko esyohumantɨfi a'amufe hohujopo intofasyɨwo'nɨngkohofofoho. I oso'no hofɨko a'amu ho'yango ki'yo tango'njo somo ufo'mayo'neso ajo'miyoponjo ho'yango we'e momokaho'nyo'njo iwo'nɨngkohofofoho. O'o, ane'njo wowo'nɨngkohofofoho. Yolohoso ole, oso hungkuno ko lutɨhwantɨfi hofɨko minɨngkayo'njo iwo'nɨngkohofofoho. Yo'mayo iwo'nɨngkohofoso hofɨkoe yofe ho'nomayo'ne a'amu wonahonɨfe lontɨfi iwo'nɨngkohofofoho. Anɨtuye hungkuno ho'yo we'e somo ho'nasyontɨfi yomohu'nyopo ahopo utɨhwa'nyopo intofasyɨwo'nɨngkohofofoho. Hofɨkoe manji'mofo momɨngo lopo wokoso sawemo engo mtɨ'mokuwo'nɨngkohofofoho. A'amu elɨjwanyo'ne so'nji tajo angomjo so'nji nuhu'mokuwo'nɨngkohofo sopo hofɨko epohumayo sɨmo'mjo wopɨngo'nohino so'no umo'nɨngkohoho. Hofɨko antɨme engo ajwo lopo a'amu pi'nɨngo engo uhu'mokuwo'nɨngkohofo sopo lohofontanɨngkofi a'amu hofɨkoe yofe ho'nomayo so'no umo'nɨngkohoho. U, hofɨko nakwoe lonetɨhwayo hwosoho ujo'njo so'no umo'nɨngkohoho.

Oseso a'amu sekumo ole selɨkutoho. Nakwoe lonetɨhwayo hwosoho. Ose selɨkutoho. O'o, Anɨtu anga'nohino sohwo sekwoe Hwe Losetɨhwayo'ne hweho. Sekwo hopi'nono afa'nohino kuyoho. Olo hwaho lopo sekwo hwe nom'ne sohune'no ole lɨkutoho. Olo hwe nakwoe hwe engo lohwo nakwoe mpohweho eso nolɨkutoho. O'o, anga'nohino sohwo ahwomomo humaso sohwo sekwoe Mpohweho. 10 U, a'amu hofɨko ole selɨkutoho. Nakwoe Hwe Engo hwasoho. Ose selɨkutoho. Awonoho. Sekwoe hwe engo anga'nohino'njo kuyoho. Oso huhwo sohwo Kɨlais Anɨtu uhwosopo'mentiso hweho. 11 Oseso sekwoe hwe engo neso kako sekwoe syoho selohofiyo pa'nyo hweho. 12 U, a'amu fihwo kako kakoe yofe'nohini ho'noma'nɨwo'nontoso sohumo Anɨtu kako monje weehumontonoho. I, a'amu fihwo kakoe yofe somo monje yahinɨngkuhwoso sohumo Anɨtu wopɨngo wonyoangkafo ulohofɨhwosi kakoe yofeso woho'nɨma'montonoho.

Jisas a'amu mango'nohino somne'no hungkuno ulɨmentisofoho.

(Mak 12:40; Luk 11:39-42,52; 20:47)

13 Sekwo a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwayo syoho'njo sohwa hnnonji a'amu Falisi sohwanji sekwo yo'mayo tango se'mayo so'no i'waho fiyɨmno. Sekwo mango'nohino hwasoho. Sekwo Anɨtu a'amumo mokosyohumayo sopone'no a'amu sofe sɨmanopo honɨngkano pɨjwamo ulohofontɨfeso sekwo soku masyuyo'njo hwasoho. Hwe moya'mi hofɨko woswantɨfi yahonɨngkofi sekwo pɨjumofalokwofo.

14 [Sekwo a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwa hnnonji a'amu Falisi sohwanji sekwo yo'mayo tango se'mane so'no i'waho fiyɨmno. Sekwo mango'nohino hwasoho. Sekwo Anɨtumo hungkuno sawemo engo jomo ulontɨfi sekwo apɨwojo sofafe ango yo'mayo so'no wosemokosyohumano poji ulontɨfi ango hiso sekwo nɨhu'nahone emawo'nɨngkohofɨhwasoho. Oseso hwangku sekwo tohino engo notɨpemapitnnefoho.]

15 Sekwo a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwa hnnonji a'amu Falisi sohwanji sekwo yo'mayo tango se'mae so'no i'waho fiyɨmno. Sekwo mango'nohino hwasoho. Sekwo mijopo hwahopo ango'meemo emoyɨwo'nontɨfi a'amu tɨfi senɨngkayo'ne tɨpewo'nɨngkohofofoho. Notɨpemantɨfi sekwoe inomokomoyo imokuwo'nɨngkohofɨhwasoho. Oseso kako Setenɨye mehomi sekwo hopa imo'nonto kakoe yahino wonyoso sekumo yakolonoho.

16 A'amu Falisi sohwa Anɨtumne'no huno ito'no mosyafɨsiyo'njo yontɨfi yo'mayo wonyo'wonyo yahino yontɨfe so'no Jisas yoka ulɨmentisofoho. Sekwo tɨmpi'nyo sohwasi sekwo a'amu nom'ne somo honɨngkano utɨhwano lɨwo'nɨngkohofɨhwasoho. Sekwo yo'mayo tango se'mae so'no i'waho fiyɨmno. Ole lutɨhwawo'nɨngkohofi, Hwe fihwo kakoe hungkuno nehopi syafɨsiyo'ne'ento kako Anɨtuye tajo ango engo somne lohono loso sohwo, u, kakoe hungkuno ne mmo'nyo so'no sekwo ole lɨwo'nɨngkohofi, Kakoe syohofoho. Hungkuno anefoho. I, hwe fihwo kako sojo wonyoangkafoso Anɨtuye tajo ango engo somo wojo so'no nehopi lohono loso sohwo u, kakoe hungkuno nehopi umokono. Nehopi mmo'nyo'njo yahonɨngki sekwo oso hwe huhwo sohumo lintofasyɨwo'nɨngkohofɨhwasoho. 17 Sekwo a'amu huno ane sohwasi tɨmpi'nyo pa'nyo hwasoho. Hungkuno yokumpohn'nyo yakolo'nnyoso ntisoto. Oso sojo wonyoangkafoso Anɨtuye angomo wojoso yakolo'nnyotaho. U, Anɨtuye angoso sojo wopɨngo imokiyoso yakolo'nnyo ntisoto. Anɨtuye angokofo. 18 Sekwo ole lutɨhwawo'nɨngkohofi, Hwe fihwo kakoe hungkuno so'no a'amu nehopi syafɨsiyo'neso ole lososo. Oso ijempoho yo'mayo Anɨtumne'no ho'nasiyo sopone'no hungkuno nehopi lohono. Ose loso sohwo ou, kakoe hungkuno ne mmo'nyoso kakoe syohofoho. Hungkuno anefoho. I, hwe fihwo kakoe hungkuno so'no a'amu nehopi syafɨsiyo'neso ole lososo, Oso yano iyoso Anɨtuye ijempoho ho'nasyɨwo'nɨngkohofo so'no hungkuno nehopi lohono. Ose loso sohwo u, kakoe hungkuno nehopi umo'nono. Nehopi mmo'nyo'njo yahonɨngki sekwo oso hwe huhwo sohumo lintofasyɨwo'nɨngkohofɨhwasoho. 19 Sekwo a'amu huno ane sohwasi tɨmpi'nyo pa'nyo hwasoho. Hungkuno yokumpohn'nyo yakolo'nnyoso ntisoto. A'amu oso yo'mayo Anɨtumo yano uyotaho. Oso ijempoho yo'mayo Anɨtumo yano uyo somo wopɨngo umokiyosotaho. Ntisoto. Anɨtuye ijempohokofo. 20 Oseso hwe fihwo kako Anɨtuye ijempoho so'no lohono loso sohwo kako yo'mayo soponjo ho'nasyɨwo'nɨngkohofo so'ntnne lalofoho. 21 Oseso hwe fihwo kako Anɨtuye ango engo so'no lohono loso sohwo kako Anɨtuye ango so'nji Anɨtu oso ango somo humaso so'ntnne lalofoho. 22 Oseso hwe fihwo kako ahwomomne'no lohono loso sohwo kako ahwomo'nji Anɨtuye epohumayo'nji Anɨtu osopo humaso so'ntnne lalofoho.

23 Sekwo honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo syoho'njo sohwa hnnonji a'amu Falisi sohwanji, sekwo tohino tɨpemapitnne so'no ngko hitoho ntokwoho. Sekwo mango'nohino hwasoho. Sekwo hamniyoho wosopayo ka'nyo, sopopayo, ampu'we yo'mayo mawo'nɨngkohofoso sekwo hotitofontɨfi aho hufa'u hopi'nono imo'nɨngkahonɨngki anga'no Anɨtumne'no ko ho'nasyantɨfeso sekwo oso honɨngkano hungkuno we'e somo ito'no inɨngkawowo'nɨngkohofɨhwasoho. I, honɨngkano hungkuno engoso a'amufe hungkuno ito'no mɨhwajiyoso, a'amumo hitoho ulofoso, Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyoso, oso hungkuno engo wonyoangkafoso sekwo minɨngkayo'njo hwotoho fewo'nɨngkohofɨhwasoho. Oso yahino yo'mayo aho hopi'nonohino wojo so'no anga'nohino Anɨtumne'no ho'nasiyoso noho'nafɨkutoho. I oso honɨngkano hungkuno engo so'ntnne'no finɨngkamno. 24 Anɨtuye hungkuno we'e somo ko inɨngkawentɨfi Anɨtuye hungkuno engo somo hwotoho fewo'nɨngkohofo so'no sekwo a'amu tɨmpi'nyo pa'nyo nom'ne somo honɨngkano utɨhwawo'nɨngkohofɨhwasoho. Sekwo mijo nyo'ne somjo wopmpeso we'eso wae yontɨfi soku i, humpotofo engo sohwo sekwo wosopayo mijo sopo kehumanteso muhwonyo'njo yontɨfeso hi'nji nɨwo'nɨngkohofɨhwasoho.

25 Sekwo a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo syoho'njo hn'nnonji a'amu Falisi sohwanji sekwo yo'mayo tango se'mane so'no i'waho fiyɨmno. Sekwo mango'nohino hwasoho. Sekwoe noswanyo yo'mayo somo ko yajɨjwontɨfeso sekwo humayoso kiho'njo hwasoho. I ajwomo'mo hufo yahino oso'nji sekwoe a'apahomne'nohini syafɨsyontɨfeso weho. 26 Kɨko Falisi tɨmpi'nyo sohwosi, noswanyo ajwomo'mo yo'mayo wojoso kaki'no mijo yajɨjwohoji paho hohnta'ni kiho'maso umo'nɨmontonoho.

27 Sekwo a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwa hnnonji a'amu Falisi sohwanji sekwo yo'mayo tango se'mae so'no i'waho fiyɨmno. Sekwo mango'nohino hwasoho. Sekwo a'amu poyo pe'nɨngkahonɨngkofi ho'nasyɨwo'nɨngkohofo pa'nyo hwasoho. Hwaho tojwa lopo wokoso wonyoangkafo'njoponoho. I, hwaho ajwomo'mo poyo pe'nyo sohwafe yokino'nji yo'mayo pisakino'njo wo'nnyoponoho. 28 Oso pa'nyo kuyoho. Sekwoe a'apaho hohnta'ni a'amu uhwonɨfijoso wopɨngo uhwonantɨfeho. I, sɨmeho ajwomo'mo hwasyo hungkuno'nji yo'mayo wonyoso engo yamo'nnyoponoho.

Jisas a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwayo syoho'njo sohwa tohino engo mapɨfitnne so'no ulɨmentisofoho.

(Luk 11:47-51)

29 Sekwo a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwa hnnonji a'amu Falisi sohwanji sekwo yo'mayo tohino mayo'ne so'no i'waho ito'no fiyɨmno. Sekwo mango'nohino hwasoho. A'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwamne'no oso hwamo huno syafɨsiyo'no hofɨkoe pijafo ho'nahumentohofo sopo ango wopɨngo molɨwo'nɨngkohofɨhwasoho. Sekwo a'mopijohino sopo wokoso wopɨngo hulɨwo'nɨngkohofɨhwasoho. 30 I oso'no ole lɨwo'nɨngkohofɨhwasoho. Nakwo nanɨngkwohwosafe sɨkuno somo humentontasi nakwo a'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwamo fonjasiyo so'ne mufo'mehwanesohilo. 31 Sekwo oso lɨfitnne so'no ole lonetɨhwalokwofo, A'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwamo fonjahumentohofo sohwafe imuhwasoho. Oso sekwoe hwapɨngo so'no lonetɨhwalokwofo. 32 Oso'no yo'mayo seyakwosa ema'mentohofoso sekwo wesejwaofantɨfeho. 33 Sekwo homa mehomi hwasoho. Sekwo wonyo sohwafe mehomi hwasoho. Sekwoe honɨngkano wonyo somne'no tohino mayo so'no sekwo hiyaso le'mofoso pipilo. Awonoho. Sekwo hiyaso male'mopitnnehofo.

34 Oseso sekwo upa'nɨmno. Sekuyepono olo hwamo uhwatɨmo. A'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨwo'nɨngkohofo sohwanji a'amu huno'njo sohwanji Anɨtuye honɨngkano hungkuno lutɨhwawo'nɨngkohofo sohwanji sekuyepono uhwatɨmo. Sekwo'njopo nohumentanɨngkuji sekwo a'amu fehohnjo sohwamo fonjasyɨkuji nom'ne sohwamo iyo hwojiyafɨku'nnyo sopo fonjinto'ofasyɨkuji nom'ne sohwamo sekwoe ango uhu'mokiyo somo hwanɨngo fonjɨkuji nom'ne angopono wofonjofepmnaofantɨfeho. 35 Ose ifijo so'no a'amu honɨngkano wonyo ane somo siki fonjahumentohofo so'no sekwo tohino engo nomapitnnefoho. A'amu Apelɨmo fonjahumentiso somta'ango ne'no fonjahumɨwentɨfi fonjahumɨwentɨfi ayoso Pelekaiyafe hwomu Sekolaiya oso humo sekwo Anɨtuye tajo ango engo somo oso ijempoho yo'mayo Anɨtumne'no ho'nasyɨwo'nɨngkohofo'njo sopo fonjahumentohofofoho. 36 Ngko nehopi waselɨmonne'no yohono. Oso a'amu hopi'nonohino somo fonjahumentohofo sofe tohinoso sekwo olohonta humalofo sohwasi tohino hiloso nomapitnnefoho.

Jisas Jelusalemne'no humotaho lɨmentisofoho.

(Luk 13:34-35)

37 U, nje a'amu Jelusalem humamopmmotofo sokunonji olohonta humalofo sokunonji sekwo a'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki selɨmotofo sohwamo fonjasyontɨfi a'amu sekumo sefo'mayo'ne Anɨtu uhwojɨwo'nɨngkiso sohwamo sojo'nji fonjɨwo'nɨngkohofo kuyoho. Sɨkuno pi'nɨngo engo somo ngko sekumo ole hopa womasemoku'monji imalefoho. Yɨhufoso hofɨkoe polonyo somo muhu'mokontɨfi efemokosyawowo'nɨngkohofo hopaso ngko sekumo wosemokosyohumamonji ko imaleso sekwo nakwolaho lɨmalofofoho. 38 Sekwo upa'nɨmo. Sekwoe ango Jelusalem sopo Anɨtu kako nto ulɨko'ma'maho. 39 Hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Olohonta sekwo ngkimo apa'no manohonyo'njo ne'no yontanɨngkuji sɨkuno pi'nɨngo woseyakolo'montonoho. Tɨfi no'mo sekwo nakwo oso a'amu Anɨtu uhwatɨmentiso sohumne'no yofe woho'nomano lɨfijo sohonta sekwo ngkimo apa'no wonehonantɨfeho.

Copyright information for `APZ