Matthew 24

Jisas Anɨtuye tajo ango engoso wonyo imo'none so'no ulɨmentisofoho.

(Mak 13:1-2; Luk 21:5-6)

Jisas Anɨtuye tajo ango engo somo nulɨko'mahonɨngki kakoe inomokomoyo sohwa kakimo nu'mantɨfi Jisasɨmo ango hiloso utɨhwano lontɨfi yahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Olo ango homo losomo sekwo lɨhwonalokwofo. Hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Olo ango lomjo sojo anga'nohinoso nom'nepo kihn'nawesoso awonoho. O'o, hofɨko olo ango wopɨngo losomo mtɨhupekuji womehu'mmokwojantɨfeho.

Jisas yo'mayo tango engo'njo i'mofapone so'no ulɨmentisofoho.

(Mak 13:3-13; Luk 21:7-19)

Jisas hwofɨki'nyo Oulif sopo nohumentanɨngki kakoe inomokomoyo sohwa nu'mantɨfi hofɨko'nohini nohumantɨfi ulɨmentohofi, Oso hungkuno nalohinoso sɨkuno ntisomo i'mofaponeto. Kɨko asomo piso sohontalaho. Sɨkuno moi'wo imo'none so'nji sɨmo'mo peho imo'noneto. Nakwo oso sɨkuno so'no huno pipi nayoneto.

Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Ito'no uhwontohumamno. A'amu sekumo hwasyo honɨngkanomo ipemotasewofitoho. Hwangku a'amu pi'nɨngo engo i'mofapɨkuji hofɨko nje yofe ntɨkuji ole selɨfitnnefoho. Ngko Kɨlais hwo'nyoho. Anɨtu nɨhwosopo'mentiso hwo'nyoho. Ose selɨfijoso a'amu pi'nɨngo hofɨkoe hungkunomo inɨngkafitnnefoho. Sekwo ikujoho fongki'nyo'ne hungkuno upa'nɨngkuji iyoho senyo'eno. Ikujoho fongki'nyoso i'mofapososo sɨkuno moi'wo mmo'nyofoho. Hwangku a'amu temtitofo kengo sohwanji temtitofo nom'ne sohwanji hofɨko ikujoho fongki'nɨfitnnefoho. I, a'amu hwaho kengoponta'ango sohwa nom'ne hwaho kengoponjo sohwanji ikujoho fongki'nɨfitnnefoho. Ango kengo kengo sopo mijoho engo i'mofapososo nom'ne ango kengo kengo sopo hwaho hwomɨhwo mjɨmɨwenefoho. Olo tango we'eso emayofoho. Tango mɨkunɨmpososo tɨfi no'mo weho.

Osohonta a'amuso nosetɨmafɨkuji tohino nosejapɨkuji nofonjasehufitnnefoho. Hwe moya'mi hopi'nono sekumne'no sɨmeho tohino mɨkunɨmposo umnonefoho. Hwapɨngoso sekwo nje a'amu sokune'efoho. 10 Hohosohonta hwe moya'mi pi'nɨngo engo Anɨtumne'no sɨmeho hi'ntnnono unyoso noho'naofɨkuji hofɨkoe a'amu somne'no hungkuno wonyoso tokoyo'ofo ifitnnefoho. Hofɨko hi hofɨkoe a'amumne'no mangohwa imo'nɨfitnnefoho. 11 Osohonta a'amu pi'nɨngo hwasyo hungkuno'njo lutɨhwafɨkuji a'amu honɨngkano hwasyomo ipemotawofitnnefoho. 12 Yahino wonyo mɨkunɨmposo imo'nɨngkuhwosi a'amu nom'ne somne'no hitoho ulofoso noho'napitnnefoho. 13 I, a'amu fihwo yokumpohn'nyo ne'no lohofontanɨngkuhwosi sɨkuno ae'uyo imo'nososo Anɨtu kako oso huhwo sohumo utɨmanefoho. 14 Anɨtu a'amumo mokosyohumayo hungkuno wopɨngoso ango'meemo lutɨhwafijoso a'amu hopi'nono nupa'nɨngkuji humentanɨngkuji sɨkuno moi'wo imo'nyoso i'mofaponefoho.

Hwahoponjo anɨtu hwasyo sohwoe huyo'mango wonyo sohwo i'mofaponefoho.

(Mak 13:14-23; Luk 21:20-24)

15 Hohosohonta sekwo hwahoponjo anɨtu hwasyo sohwoe huyo'mango nɨhu'no wonyo sohwo Anɨtuye tajo ango engo Jelusalem sopo uhwonɨfitnnefoho. Nuhwonɨngkuji yomo engo ikuji youwo youwo lɨfitnnefoho. Olo hilo so'no hohonta Ntaniyel hwe fihumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmojo sohwo lɨmentisofoho. A'amu olo hungkuno loso atofo loso sohwo huno ito'no wosyafɨsyono. 16 Ose uhwonɨngkuji youwo lɨkuji a'amu hwaho Jutiya sopo humunyoso hofɨko hwofɨki'nyopono hiyaso komo'nosɨfitnnefoho. 17 Hwe fihwo antɨfepo humaso sohwo kako hwahopo pɨwelɨkofaohwosi kakoe ho'yango ango mta'ni moswomanehoho. 18 A'amu syoho'mo lohofontoso sohwo kakoe angopo nta'ni ife womamo lososo momawenefoho. O'o, le'mo'nohini lohofonefoho. 19 Oso sɨkuno somo moya'mi sɨmeho'njo sofanji mehomi we'e amno unyo sofantnne'no ngko hitoho ntokwoho. Hwapɨngoso oso sɨkuno homo somo olo hwaho lopo tango mɨkunɨmposo i'mofapɨhwosi Anɨtuye sɨmeho tohinoso oso hwe moya'mi somo u'manefoho. 20 Olo sɨkuno hiyaso le'mofo'ne wojoso sɨkuno meeofoso so'nji i'mofaposo'manji sekwo le'mofoso pipilo. Sɨkuno iyoho humayo so'nji i'mofaposo'manji le'mofoso pipilo. Oso'no sekwo Mpohumo jomo ulɨkuno. Sɨkuno meeofosomo iyoho humayo somo imo'nɨngkuhwoloho. Oso'no Mpohumo jomo ulɨkuno. 21 Oso sɨkuno somo tango mɨkunɨmposo wo'nnyofoho. Hwaho songo imo'nɨmentiso sohonta mjɨmo'nɨmɨwento olohonta tango oso pa'nyoso mmo'nyofoho. Hwangku tango apa'nohinoso ose'ne'maho. 22 Oso sɨkuno tohino mayo somo Anɨtu kako tɨfo mmokiyo'manji a'amu hopi'nono poyo nto imo'nɨfijo'nesohilo. I, oso'no Anɨtu kakoe a'amu uhwosopo'mentiso somne'no huno syafɨsyɨhwosi sɨkuno oso tohino mayo so'no tɨfo imokonefoho.

23 Hohosohonta hwe fihwo ole noselonefoho. Uhwonɨmno. Kɨlais olopo humaho. Ou, Kɨlais oso nompo humaho. Ose selɨkujo'no sekwo hofɨkoe hungkunomo tɨfi inɨngkayo'eno. 24 Osohonta a'amu fihwa ngko Kɨlais hwo'nyoho loso sohwanji a'amu Anɨtuye hungkuno hwasyo lutɨhwayo sohwanji i'mofapɨkuji yo'mayo wonyoangkafoso yamofo sekumo esetɨhwafitnnefoho. A'amu Anɨtuye hungkunomo minɨngkayo'njo hopi'nonohinoso oso hisofe hungkunomo inɨngkafitnnefoho. I, Anɨtuye a'amu neso hungkuno hwasyomo unɨngkowantɨfitɨkeno lɨkuji yo'mayo wonyoangkafoso yamofo esetɨhwafitnnefoho. 25 Olo yo'mayo hilo so'no nto selohefoho. Oso'no yo'mayo uhwonɨfijo so'no huno ito'no seyonefoho.

26 Oseso hofɨko sekumo ole selɨfitnnefoho. Uhwonɨmno. Kɨlais kako a'amu ane nompo humaso lohunonoho. Ose selɨkujo'neso sekwo muhwonafitnnehofo. Ou, hofɨko ole selɨfitnnefoho. Uhwonɨmno. Kɨlais kako olo ango lomo humaho. Ose selɨkujo'neso oso hungkuno somo sekwo inɨngkakutoho. 27 Emta'mɨngo mofehi'nyo sapiso mo'mta'ni yonteso mofehi'nyo nɨngku'nɨngkiso so'mo posomjiyohosawowo'nɨngkiso hopaso A'amufe Hwomu sohwo oso pa'nyo noponefoho.

28 Ose ulonto pahnnɨmo hungkuno ulɨmento, A'amu poyo pe'nyo sohwoe pijafo wo'nnyo sopo yɨhufo aji'mango oso hopo sopo nopɨkuji uhu'mokufitnnefoho.

Hwangku A'amufe Hwomu sohwo noponefoho.

(Mak 13:24-27; Luk 21:25-28)

29 Oso tango hiso moi'wo imo'nɨngkuhwoso'no mofehi'nyo nɨhu'no komo'no sɨkwo'mno imo'nɨngkuhwoso'no hamno majo'njo ihwosi hntokwaliyo notɨhwo'meeofonefoho. Yo'mayo ahwomomjo hntokwaliyo yomo yomo yahonɨngkuhwosi uhwonɨfitnnefoho. 30 A'amufe Hwomu sohwo pone so'no ahwomomo yamofo i'mofapɨhwoso'no a'amu hwahoponjo humalofoso nuhwonɨngkuji humotaho lɨfitnnefoho. Osohonta uhwonɨfijoso A'amufe Hwomu sohwo kako himopo kakoe yokumpohn'nyo engo'nji pomponaho engo'nji pontanɨngkuhwosi uhwonɨfitnnefoho. 31 Hohosohonta kounoho yoka engo ho'nɨngkuhwosi Anɨtu kakoe a'amu ahwomomjo somo uhwajɨhwosi ango'meemjo a'amu uhwosopo'mentiso somo nuhu'mokonefoho. Hwaho ae efohoto'nawojo'meemjo mɨhwofojonefoho.

Iyoswo uyonɨmofo somo uhwonɨngkuji huno ole waseyono jefo iyo'nefoho.

(Mak 13:28-31; Luk 21:29-33)

32 Sekwo iyo mijisiyo somo uhwonɨmno. Uyonɨmofoso uhwonɨngkuji jefo uyɨmonte'nefoho wolantɨfeho. 33 Oso pa'nyo yo'mayo so'no seloheso uhwonɨngkuji huno ole waseyono. Kakoe sɨkuno nto i'mofapohoho. Kako hoku'yopo lohokwoho. Huno ose waseyono. 34 Hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Hwe moya'mi olo hwaho lopo ne'no nohumentanɨngkuji yo'mayo hiso imo'nonefoho. 35 Olo ahwomo'nji hwaho'nji moi'wo imo'noso sohonta nje hungkunoso moi'wo mmo'nyo'njo. Ne'no nowentɨhwonefoho.

Hwe fihwo oso mofehi'nyo so'nji sɨkuno so'nji huno muyofoho.

(Mak 13:32-37; Luk 17:30, 34-36)

36 Oso sɨkuno somne'no nakwo huno monayofoho. A'amu ahwomomjo sohwanji ngko'nji huno monayofoho. O'o, Mpohwo Anɨtu kako'nohini huno uyalofoho. 37 Oso a'amu hohonta Nɨwa'nji humamotofoso kako yofayokinomo humentiso sohonta yo'mayo yahino imotofo pa'nɨngoso sekwo yontanɨngkuji A'amufe Hwomu sohwo noponefoho. 38 Hohonta mijo a'amu somo muhulo'mentiso sohonta hofɨko wopayo'nji mijo'nji nɨfitnneso ape mapitnneso mjɨmɨwentanɨngkofi Nɨwa kako yofayokinomo humentisofoho. 39 A'amu hiso yo'mayo so'no huno mosyafɨsiyo'njo yontɨfi nohumentanɨngkofi mijo muhulofahonɨngki pe'nɨmentohofofoho. Oso pa'nyoso a'amu huno mosyafɨsiyo'njo yontanɨngkuji A'amufe Hwomu komo'no noponefoho. 40 Oso hohosohonta hwe hufa'u syohopo lohofontanɨngkohosɨsi Anɨtu anga'nohinohumo nutɨmahwosi nom'nehumo nulɨko'manefoho. 41 A'mu hufa'u fa'u wopayo sɨhu kolofontanɨngkohosɨsi Anɨtu nom'nimo utɨmahwosi nom'nisi wohumamontonoho. 42 Oso'no sekwo ito'no fohontohumantokuno. Oso sɨkuno sekwoe Hwe Engo sohune'no ito'no fohontohumantokuno. Oso sɨkuno sekwoe Hwe Engo sohwo pone so'no sekwo huno maseyofoho. 43 Sekwo olo so'no huno fɨsyafɨhupmno. Hwe fihwo kakoe angomo humahwosi a'amu nom'neso kakoe ho'yango hufo iyo'ne'entɨfi sɨkuno somne'no huno uyɨhwoso'no kako tɨmo wohontohumantonoho. Nohontohumentanɨngkuhwosi a'amu kakoe angomo maswonehoho. 44 Oso'no sekwo soku sɨkuno engolopohamo ito'no fesyohumantokuno. Ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni sɨkuno sekwo huno mosyofɨsyomokosyohumentanɨngkujo somo wopmmonnoho.

Syoho ulohofiyo wopɨngo sohwo'nji wonyo sohwo'njiye pahnnɨmo hungkunofoho.

(Luk 12:42-46)

45 Syoho ulohofiyo huno wopɨngo'jo sohwo tɨhwolo. Olenoho. Oso hwe huhwo sohumo kakoe hwe engo sohwo ulonteso, Kɨko nje a'amu syoho ntohofiyo somo uhwontohumaho. Ose lonto uhwosopeehonɨngki kako a'amu somo mokosyohumanto wopayo uyɨmojo hweho. 46 Tɨfi sohonta syoho ulohofiyo wopɨngo sohwoe hwe engo asomo poso sohonta kako syoho wopɨngo mokosyohumentanɨngkuhwosi uhwonɨngkuhwosi oso syoho ulohofiyo sohwo sɨmeho wopɨngo umo'nɨmontonoho. 47 Ngko hungkuno nehopi waselɨmonne'no yohono. Oso hwe engo huhwo sohwo kako kakoe yo'mayo hopi'nonohinoso olo syoho ulohofiyo huhwo sohumo enjwa'mo woho'nahumontonoho. 48 I oso'no, oso syoho ulohofiyo huhwo sohwo kakoe huno ole wosyafɨhu'montonoho. Nje hwe engo sohwo kako asomo komo'no maponehoho. 49 Ose syafɨsyahonɨngkuhwosi kakoe syoho ulohofiyo sohumo uhwontohumayo ikujoho fonjɨhwosi a'amu mijo yokumpohn'nyo nontɨfi nonilohofɨwo'nɨngkohofo so'nji wopayo'nji mijo'nji wanɨmontonoho. 50 Oso syoho ulohofiyo sohwo ose yoso'manji kakoe hwe engo sohwo sɨkuno fihumo syoho ulohofiyo sohwo kako huno mosyofɨsiyo'njo yo'mayo ito'no mesyohontohumentanɨngkuhwosi asomo wapmmontonoho. 51 Poso sohonta syoho ulohofiyo huhwo sohumo tohino mɨkunɨmposo uyɨhwosi a'amu hwasyo hungkuno'njo so'nji uhumajoso sopo hofɨko hulɨngkwajingo ifaloho'nɨngkuji humotaho engo lɨfitnnefoho.

Copyright information for `APZ