Matthew 26

Hwe engo sohwa Jisasɨmo fonjosyane'entɨfi hungkuno nano mtito'mentohofofoho.

(Mak 14:1-2; Luk 22:1-2; Joun 11:45-53)

Jisas oso hungkuno hopi'nono moi'wo ulonto kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Sekwo huno moi'wonoho. Sɨkuno hufa'u memjaofɨhwoso'no Anɨtu Kako A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engo
26:2 Oso sɨkuno sɨmo'moso hwaho Ijip sopo a'amu ahwomo mta'angoso mehomi tisɨmaso somo poyo imokumentisofoho. Oseso a'amu Isɨlaelɨso yahusipsip honɨyoso hofɨko mitɨpitɨhwayo'nji hoku'moponjo iyo fijɨhofaki'nnyo'nji osomo uloho'mentohofofoho. A'amu ahwomo mta'angoso oso homo somo uhwononto uyakolo'mentisofoho. Oso sɨkuno somne'ne Anɨtu Kako A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engo lɨwo'nɨngkuhhwonefoho.
i'mofaposo sohonta A'amufe Hwomu sohumo iyo hwojiyafɨku'nnyo somo wofonjinto'ofosyantɨfeho. Ose ulɨmentisofoho.

Hohosohonta hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu Isɨlael sohwafe hwe engo sohwanji hwe yofe hwofilo'nnyo tajo ango syoho'njo Kaiyofas oso hwoe ango somo uhu'mokumentohofofoho. Osopo nuhu'mokontɨfi Jisasɨmo hiyaso'mo aho kehwasi wofonjosyano lɨmentohofofoho. Ole hnnɨmentohofi, Olo hiloso Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engo osomo wopayo engo nontanɨngkuji Jisasɨmo aho kehwaso'no nonahonɨngkuji a'amu hofɨko nakumo ikujoho nafongkupitnnoho. Oso hiso'no Sɨkuno Engo homo somo nakwo Jisasɨmo aho mokanehwono. Ose hnnɨmentohofofoho.

A'musi Jisasɨye mnokinopo hwone mijo akino'njoso usohumentisofoho.

(Mak 14:3-9; Joun 12:1-8)

Jisas kako Saimounɨye ango Mpetani osopo humamentisofoho. Saimoun huhwo sohwo a'apaho uyo wonyo'njo hweho. Osopo Jisas nohumentanɨngki a'mu anga'nohinisi Jisasɨmo nu'manto kako sojo ahwonte hwone mijo akino wonyoangkafo'njo hamniyoho yokintahopo'njoso nomotaponto Jisas epohumayo sopo nohumentanɨngki kakoe mnokinopo mijoso usohumentisofoho. Ose yahonɨngki inomokomoyo sohwa nuhwonontɨfi sɨmeho tohino umnɨngkahonɨngki hnnɨmentohofi, Olo a'mu losi mijo siki peho'no sisyohoho. Oso mijo wonyoangkafoso a'amu nakumta'ni mpe nalohofontɨfijontentesi nakwo hamniyoho engo nomehwasi a'amu ho'yango umofonyo iwo'nɨngkohofo somo uyɨhwanesohilo.

10 Ose hnnɨngkahonɨngkofi Jisas hofɨkoe hungkunomo huno uyahonɨngki ulɨmento, Sekwo a'mu losimo sɨmeho tango peho'no uyalokwofo. Kako ngkimo wopɨngo ntohokwoho. 11 A'amu umofonyo iwo'nɨngkohofoso sekwo'nji engolopohamo ne'no humawo'nɨngkohofofoho. I, oso'no ngko sekwo'nji humaleso sɨkuno moi'wo we'enepi umo'nɨmontonoho. Oso'no a'amu ngkimo wopɨngo ntohofo'ne sɨkuno pi'nɨngo mauyoho. 12 Oso a'musi kako nje a'apahopo hwone mijo ehantohofisoso kako nakwoe yahino a'amufe pijafo ito'no yasyɨwo'nɨngkuhwone hopaso ehantohokwoho. 13 Hungkuno nehopi waselɨmo, Ango yawojo'meemo nje hungkuno wopɨngo a'amu somo ulɨfijo so'no olo a'mu losi ntohofiso so'nji ulɨfitnnefoho. Oso'no a'amu pi'nɨngo engo olo a'mu losimne'no syafɨhupitnnefoho.

Jutas hwe engo sohwamo Jisasɨmne'no ulɨmne'ento hungkuno ho'nahumentisofoho.

(Mak 14:10-11; Luk 22:3-6)

14 Jisasɨye inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'u sohwa anga'nohino sohwo kakoe yofe Jutas Isɨkaliyout. Oso hwe huhwo sohwo hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwamo nu'manto 15 ulɨmento, Ngko sekumo Jisas sejapmme so'no sekwo peho wontopantɨfito. Ose ulohonɨngkahonɨngki ulɨmentohofi, Nakwo hamniyoho sojoteti (30) wokijopantanoho. Ose ulontɨfi hamniyoho uyɨmentohofofoho. 16 Oso hohosohonta Jutas Jisasɨmo utɨhwamne'ento honɨngkano imofo'ne syofɨsyoma'mentisofoho.

Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engo osomne'no wosopayo nɨmentohofofoho.

(Mak 14:12-21; Luk 22:7-14, 21-23; Joun 13:21-30)

17 Sɨkuno Engo uhwonɨmotofo sɨmo'mjo somo a'amu Juta wopayo nom'ne kengo nɨwo'nɨngkohofo so'no Jisasɨye inomokomoyo sohwa kakimo nu'mantɨfi ulɨmentohofi, Anɨtu A'amu Isɨlael somo Uyakolo'mentiso somne'ne Syafɨsiyo Sɨkuno Engo osomne'no wopayo naneso ntɨ'mo esyohumanehwono. 18 Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo antɨme engo somo nukuji hwe fihumo nu'mafɨkuji ulɨmno. Nakwoe hwe engo hungkuno mesyolonetɨhwawo'nɨngkiso sohwo ole nalohoho. Nje sɨkuno mofoneponoho. Ngko nje inomokomoyo sohwanji Sɨkuno Engo somne'no wosopayo jɨje angomo wonontane'no yɨhwono. 19 Ose ulahonɨngki inomokomoyo sohwa Jisasɨye hungkunomo inɨngkawentɨfi Sɨkuno Engo so'no wosopayo ito'no esyohumamentohofofoho.

20 Sɨkuno'nji Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji nohumantɨfi Jisas ulɨmento, 21 Hungkuno nehopi waselɨmo. Hwe fihwo kako olo ango lomo sekwo'nji humaso sohwo kako mango sohwafe ahomo woho'nanɨhumonte hweho. Tokoyo'ofo wantoho'mtonoho. 22 Ose ulahonɨngki inomokomoyo sohwafe sɨmeho tango uyahonɨngki a'amu anga'no anga'nohino sohwa Jisasɨmo ulɨmentohofi, Hwe Engofo, ngkolaho. 23 Ose ulohonɨngkahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Hwe fihwo ngko'nji wopayo noswanomo yomaso sohwo kako ngkine'no a'amumo tokoyo'ofo uyɨmte hweho. 24 A'amu Anɨtuye hungkuno lutɨhwamotofo sohwa iyoswomo mtɨ'mokumentohofo pa'nyoso A'amufe Hwomu sohwo poyo umo'nɨmontonoho. I oso'no oso hwe ngkine'no nje mango sohwamo tokoyo'ofo ntohofone sohune'no hitoho ntokwoho. Tohino engoso nomane hweho. Kona'wohi aswo momaso'njo yontentesi wopɨngo'nesohilo. 25 Ose ulahonɨngki Jutas oso hwe Jisasɨmo tokoyo'ofo imentiso sohwo Jisasɨmo ulɨmento, Hwe Engofo, ngkolaho. Ose ulohonɨngkahonɨngki ulɨmento, Kɨko nto lohino. Ose ulɨmentisofoho.

Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji wopayo'nji mijo'nji ae'uyo nɨmentohofofoho.

(Mak 14:22-26; Luk 22:15-20; 1 Koulin 11:23-25)

26 Hofɨko wopayo nontanɨngkofi Jisas wopayo nomanto Anɨtumo isamoyoka ulonto kutɨkujo lohofonto inomokomoyo sohwamo uyonto ulɨmento, Oloso nje a'apahofoho. Sekwo nomafɨkuji hmnɨmno. 27 Ose ulonto kako noswanyo ipisayo mijo'nji nomanto Anɨtumo isamoyoka ulonto hofɨkimo uyonto ulɨmento, Olo mijo loso sekwo hopi'nonohino sohwasi hmnaopmno. 28 Olo nje honɨyo loso a'amu pi'nɨngo sofe wonyo wae yasemofo'ne usohumahono. Honɨyo loso Anɨtu'nji sekwo'nji makotɨku'nyo'ne usɨhumahono. Nje honɨyo losomo Anɨtu uhwonɨngkuhwosi sekwo Anɨtu'nji makotɨku'nyoso ne imo'nyo'nefoho. 29 Hungkuno waselɨmo. Nom'ne sɨkuno somo olo ipisayo mijo apa'no manɨmnehono. Manyo'njo nohumentanɨ'mo sɨkuno memjaofɨhwoso'no ngko sekwo'nji nje Mpohwoe ango a'amumo mokosyohumayo sopo mijo songo nonanefoho.

30 Ose ulahonɨngki hofɨko ta anga'no lontɨfi noswapontɨfi hwofɨki'nyo Oulifɨne'no kotasɨmentohofofoho.

Jisas kako Pita Jisasɨmne'no hwasyo hungkuno a'amu somo ulone so'no ulɨmentisofoho.

(Mak 14:27-31; Luk 22:31-34; Joun 13:36-38)

31 Jisas ulɨmento, Olo sɨkwo'miyo lomo sekwo ngkimo nɨhwajɨkuji hiyaso wahumpeentɨfeho. Anɨtuye hungkuno mtɨ'mokumentohofo sohwa ole mtɨ'mokumentohofi, A'amu yahu mokosyohumayo sohumo fonjasyɨkujo'no yahu sohwa hiyaso wahumpeentɨfeho. 32 I, oso'no songo lɨkahm'mo Ngkaliline'no sɨmo'mo sepo'mnefoho. 33 Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Nom'ne sohwa hofɨko ko kuhwotɨ'mopijoso ngko makuhwotɨ'mo'mnehono. 34 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko hungkuno nehopi wakilɨmonne'no yohono. Olo sɨkwo'miyo lomo yɨhufo tosɨka yoka malontanɨngkuhwoso sohonta kɨko ngkine'no hwasyo hungkuno hufa'u sɨhune ole ulɨmonnoho. Ngko Jisasɨmne'no huno maniyohoyohoho. Ose ulohojo'no yɨhufo sohwo yoka walɨmontonoho. 35 Ose ulahonɨngki Pita ulɨmento, Ngko kikimne'no huno maniyohoyohoho eso mulɨmnehono. O'o, ngko kɨko'nji ko fonjanɨsiyo'manji oso hungkunoso mulɨmnehono. Ose ulahonɨngki inomokomoyo hopi'nonohino sohwa oso hopa ulɨmentohofofoho.

Jisas Ngketɨsemani sopo humanto Mpohune'no jomo ulɨmentisofoho.

(Mak 14:32-4:2 Luk 22:39-46)

36 Jisas kakoe inomokomoyo sohwanji Ngketɨsemani iyo uyo syoho sopono umentohofofoho. Osopo nohumanto kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Sekwo olopo fosyohumamno. Ngko oso nompono u'mo Mpohumo jomo ulɨmo. 37 Ose ulonto kako Pita'nji Sepetiye hwomu sohwa'u'nji utɨmanto umentohofofoho. Nowentɨfi Jisas sɨmeho tango mɨkunɨmposo umentisofoho. 38 Oso'no ulɨmento, Nje sɨmeho tango mɨkunɨmposo'njo hwo'nyoho. Tango hiloso poyo wanɨmokumtolɨkeno. Ngko'njopo fosyohumafɨkuji ngkimo nohontohumamno. 39 Ose ulonto we'enehwo nowento sɨmano hwaho hohnta'ni ipitofawento Anɨtumo ulɨmento, U, nje Mpohwo, olo tohino loso nonɨ'mahwosi woniyakolofono. I oso hiso'no nje hunomo nnɨngkahutoho. O'o, jɨje hunomnohino hmnɨngkayo.

40 Ose ulonto kakoe inomokomoyo sohwafepono umentisofoho. Kako nu'manto uhwonɨmentisoso kakoe inomokomoyo sohwa saho nofosyowentanɨngkofi uhwononto Pitamo ulɨmento, Kɨko ngkimo monohontohumayo peho'neto. 41 Sekwo ngkine'no nohontohumafɨkuji Mpohumo jomo ulɨmno. Seten sekumo yamofo selohofonoho. Sekwo wopɨngo'nohini uyano ko lɨfijoso sekwoe yokumpohn'nyo hopo'maho.

42 Ose ulonto Jisas apa'no we'enehwo nowento ulɨmento, Nje Mpohwo, olo tohino loso ngkimo manɨmnonehoho nnɨngkohoho. I, oso'no nje hunomo minɨngkomnehono. O'o, jɨje hunomnohini unɨngkapmmonnoho. 43 Ose ulonto asomo ponto uhwonɨmentisoso inomokomoyo sohwa tɨmo saho unɨngkahonɨngki saho fosyowentanɨngkofi uhwonɨmentisofoho. 44 Ose uhwononto apa'no nulɨko'manto Mpohumo jomo sɨmo'mjo ulɨmentiso hopaso apa'no nowento ulɨmentisofoho. 45 Ose ulonto kakoe inomokomoyo sohwanjo sopo noponto ulɨmento, Sekwo saho ne'no lofosyawotofo. Upa'nɨmno. Nje sɨkuno nto i'mofapmmaho. A'amufe Hwomu sohumne'no a'amu wonyo sohwamo tokoyo'ofo nto imasofoho. 46 Sekwo filɨkapmno. Wohwano. Uhwonɨmno. Oso hwe ngkine'no tokoyo'ofo ntoho'maso sohwo nto pohoho.

Jutas Jisasɨmo a'amu wonyo sohwamo uyɨmentisofoho.

(Mak 14:43-50; Luk 22:47-53; Joun 18:3-12)

47 Jisas oso hungkuno ulontanɨngki Jutas Jisasɨye inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'u sohwo i'mofapmmentisofoho. A'amu yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu Isɨlael hwe engo sohwanji a'amu pi'nɨngo engo itokuso'njo hosɨmno'njo sohwamo lutɨhwahonɨngkofi Jutas kako Jisasɨyepono ipemotasɨmentisofoho. 48 Jutas oso a'amu sohwamo yaofo itɨhwayo'ne ole ulɨmento, Hwe sohumo nu'mahm'mo hinjoho hu'nɨmeso oso hwe huhwo sohwo Jisasɨyoho. Osohumo sekwo aho fɨkopmno. Ose nto ulɨmentisofoho. 49 Oso'no Jutas Jisasɨmo komo'no nu'manto ulɨmento, Nje Hwe Engofo. Ose ulonto hinjoho hu'nɨmentisofoho. 50 Ose yahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko umonji pohino sohwosi komo'no fiyo. Ose ulahonɨngki hofɨko Jisasɨmo u'mantɨfi aho yokumpohn'nyo ko'mentohofofoho.

51 Hwe fihwo Jisasɨ'nji humamentiso sohwo kakoe hwakuhwajo nomanto hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwoe syoho ulohofiyo sohumo haloho loku'mentisofoho. 52 Ose yahonɨngki Jisas ulɨmento, Jɨje hwakuhwajo asomo foho'nasyo. A'amu fihwo kako hwakuhwajo'nji nom'ne sohwamo lofososo oso hwe huhwo sohumo hwakuhwajo'nji wolofosyantɨfeho. 53 Kɨko huno makiyoho liyohoho. Ngko nje Mpohumo jomo ulɨ'me'no kako ahwomomjo a'amu pi'nɨngo engo nɨfo'mayo'ne nɨhwajɨhwonesohilo. 54 I oso hiso'no ngko ose i'me'no a'amu Anɨtuye hungkuno nje poyo imo'nyo so'no mtɨ'mokumentohofo oso hungkunoso ne pipi imo'nɨngkuhwonesohilo. O'o, nje poyo imo'nyoso oso pa'nyo umo'nɨmontonoho. Ose ulɨmentisofoho.

55 Oso hohosohonta Jisas a'amu itokuso'njo somo ulɨmento, Sekwo a'amu hufo iwo'nɨngkiso sohune'no aho wokano lontɨfi hwakuhwajo'nji itokuso'nji lomotopalokwofo. Sɨkuno engolopohamo ngko Anɨtuye tajo ango engo somo humanji a'amu somo Anɨtuye hungkuno lutɨhwahonɨngko sekwo ngkimo osopo manɨkoso'njo iwo'nɨngkohofɨhwasoho. 56 I oso'no a'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lutɨhwamotofo sohwafe hungkuno ne imo'nyo'ne so'no yo'mayo imo'nɨngkohoho. Ose ulahonɨngki inomokomoyo sohwa Jisasɨmo ulɨko'mantɨfi hiyaso humpo'mentohofofoho.

A'amu ‘kaunɨsol’ syoho'njo sohwafe pone'no nowentɨfi Jisasɨmne'no hungkuno lɨmentohofofoho.

(Mak 14:53-65; Luk 22:54-55, 63-71; Joun 18:13-14, 19-24)

57 Oso a'amu sohwa Jisasɨmo aho kentɨfi hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo Kaiyofas oso hwoe angomne'no kemotamentohofofoho. A'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji a'amu Isɨlaelɨfe hwe engo sohwanji osopo uhu'mokumentohofofoho. 58 Pita Jisasɨmo ko inɨngkawomentisoso kakimo mufantohi'nyofoho. O'o, kako po'mtopo'mtisyo humuloho'mɨwesofoho. Kako Kaiyofasɨye tojo somo noswonto a'amu uhwontohumayo sohwanjo sopo yo'mayo imo'nyo so'no uhwontohumamo lonto humamentisofoho.

59 A'amu tajo ango syoho'njo sohwanji a'amukaunɨsol syoho'njo sohwanji hofɨko a'amu Jisasɨmne'no hwasyo hungkuno ujɨso'ne Jisasɨmo fonjosyane'entɨfi wotɨpemantɨfi imentohofofoho. 60 A'amu pi'nɨngo hwasyo hungkuno'njo sohwa ko i'mofopahonɨngkofi nofonjosyane'entɨfi hungkunoso wonyopi tɨpmmentohofofoho. Hwangku ae'uyo sohwa'u i'mofaponji 61 ulɨmentisiyo, Olo hwe lohwo ole lɨmaso hweho. Anɨtuye ango engoso ngko wae yahm'mo songo molɨmeso sɨkuno hufa'u sɨhune memjaofɨhwoso'no ango moi'wo umo'nɨmontonoho. Ose lɨmaso hweho.

62 Ose ulahonɨngki hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwo nolɨkofalohofonto Jisasɨmo ulɨmento, Kɨko hungkuno asomo mujo'njo peho'no yalokuno. Pipilo. Olo hungkuno kikimo kilalokusiyo losofo. 63 Ose ulahonɨngki Jisas mampi'nyo humentanɨngki hwe yofe engo'njo sohwo ulɨmento, Anɨtu songo ne'no humayo sohwo jɨje hungkuno kupo'nalofoho. Kɨko hungkuno nehopi'nohini fonaso. Kɨko Kɨlais, Anɨtu kuhwosopo'mentiso Anɨtuye Hwomu Ne hwosilaho.

64 Ose ulohonɨngkahonɨngki Jisas ulɨmento, Kɨko nehopi ntohino. I wakilɨmonne'no yohono. Hwangku sohonta sekwo A'amufe Hwomu sohwo Anɨtu Yo'mayo Yokumpohn'nyo Hwapɨngo sohwoe aho anga sohohnta'ni humentanɨngkuhwosi uhwonɨfitnnefoho. Kako himo ahwomo mta'ango sopo nohumahwosi pɨhwoso'no uhwonɨfitnnefoho.

65 Jisas ose ulahonɨngki oso hwe tajo ango syoho'njo sohwo sɨmano hintotohino umnɨmentiso so'no kakoe manji'mofo we'ene sɨsɨmpento ulɨmento, Kako Anɨtune'no sitofo ulohoho. Nakwo nom'ne a'amu Jisasɨmne'no hungkuno jo'neso joho peho'no ulanehwono. O'o, sekwo kakoe hungkuno somo nto upa'nɨngkohofo. 66 Sekwo huno pipi seyohoho. Ose ulohonɨngkahonɨngki ulɨmentohofi, Kako wonyo imaso hweho. Kako poyo umo'nono.

67 Ose ulontɨfi Jisasɨye sɨmo'mangopo me mijo uyatɨ'mofontɨfi fongku'mentohofofoho. A'amu fehohnjo nufonjontɨfi 68 Ulɨmentohofi, Kɨko Kɨlais sohwosi Anɨtu hungkuno kijopahonɨngki lɨwo'nɨngkino hwosi, tɨhwo kufonjohoho. Noho fonaso. Sitofo ose ulɨmentohofofoho.

Pita Jisasɨmne'no hwasyo hungkuno, Ngko huno maniyohoyohoho ulɨmentisofoho.

(Mak 14:66-72; Luk 22:56-62; Joun 18:15-18, 25-27)

69 Pita angkuhwafo ponjo tojo somo nohumentanɨngki hwe yofe engo'njo sohwoe syoho ulohofiyosi nu'manto ulɨmento, Kɨko huhwosi Jisas hwaho Ngkalili mta'ango sohwo'nji humawo'nɨngkino hwosoho. 70 Ose ulahonɨngki a'amu hopi'nono nuhwonɨngkahonɨngkofi Pita ulɨmento, Awonoho. Olo hungkuno ntohino loso'no ngko huno maniyohoyohoho. 71 Ose ulonto kako noswonto kontolompo'ango somo nohumentanɨngki nom'ne a'mu syoho ulohofiyosi Pitamo uhwononto hwe sohwamo ulɨmento, Olo hwe lohwo Jisas ango Nasaletnnta'ango sohwo'nji humawo'nɨngkiso hweho. 72 Ose ulahonɨngki Pita apa'no yofe hiyaso yonto ulɨmento, Nehopi yokintahopono lohono. Ngko oso hwe sohumo huno maniyohoyohoho. Ose ulɨmentisofoho. 73 We'enepi a'amu fehohnjo lɨkofohumamentohofo osohwa Pitamo nu'mantɨfi ulɨmentohofi, Nehopi kilɨhwono. Kɨko hofɨko'njo mta'ango hwosoho. Jɨje mampahoso Ngkalilinta'ango pa'nɨngo ho'nɨngkohoho. 74 Ose ulahonɨngkofi Pita hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmento, Ngko hwasyo hungkuno selɨ'meso Anɨtu tohino wontapono. Oso hwe sohumo ngko huno maniyohoyohoho. Nɨhu'no nehopi lohono. Ose ulɨmentisoso tosɨka yoka lɨmentisofoho. 75 Yoka lahonɨngki nupa'nonto Pita hungkuno Jisas ulɨmentiso so'no huno syafɨhu'mentisofoho. Hungkuno ole ulɨmento, Yɨhufo tosɨka yoka molontanɨngkuhwoso sohonta kɨko ngkine'no mango hufa'u sɨhune ole walɨmonnoho. Ngko Jisasɨmne'no huno maniyohoyohoho. Ose ulohojo'no yɨhufo sohwo yoka walɨmontonoho. Pita kako huno ose syafɨsyonto mempono swonto kakoe yahino wonyo so'no sɨmeho tango mɨkunɨmposo uyahonɨngki humotaho engo ne'no lɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ