Matthew 27

A'amu Pailotɨyepono Jisasɨmo ipemotawomentohofofoho.

(Mak 15:1; Luk 23:1-2; Joun 18:28-32)

Imɨngo ne so'nji a'amu tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu Juta sofe hwe engo sohwanji Jisasɨmo fonjosyane'entɨfi hungkuno lɨmentohofofoho. Jisasɨmo aho kentɨfi ahwomo nano kilofontɨfi hwe engo hwaho mokosyohumayo Pailot oso hwoepono ipemotawomentohofofoho.

Jutas poyo pe'nɨmentisofoho.

(Apousel 1:18-19)

Jutas kako Jisasɨmo tokoyo'ofo uloho'mentiso sohwo uhwonɨmentisoso hofɨko Jisasɨmo tohino uyantɨfi yahonɨngkofi uhwononto kako sɨmeho tango uyahonɨngki huno ole syafɨhu'mento, Wonyo imalefoho. Ngko oso hamniyoho sojoteti (30) ma'maleso asomo uyɨmo. Ose ulonto kako a'amu tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu Juta sofe hwe engo sohwanjimo uyonto ulɨmento, Ngko wonyo imalefoho. Ngko hwe wonyo ane sohumo setɨhwamale sohwo wape'nɨmontonoho. Ose ulahonɨngki ulɨmentohofi, Nakwoe'maho. Jɨje'nohinofoho. Ose ulahonɨngkofi Jutas oso hamniyohoso Anɨtuye ango engo somo noswoho'nofawento nowento nano hmmentisofoho.

Hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwa hamniyoho hiso nomantɨfi hnnɨmentohofi, Olo hamniyoho hiloso a'amumo fonjasiyo'ne mpe'nefoho. Nakwo olo hamniyoho lo'nji tajo angomjo hamniyoho nem'no ho'nasiyoso wopɨngo'maho. Ose lontɨfi hungkuno nom'ne ole kotɨku'mentohofi, Nakwo a'amu hwontoho mtɨ'mokuwo'nɨngkohofo sohwa mta'ni olo hamniyoho loso'nji hwaho mpe uyano. Hwaho hiloso a'amu kengo mta'ni nopɨkuji poyo pe'nɨngkujo'no pijafo ho'nasiyo'nefoho. Ose kotɨjwontɨfi imentohofofoho. Oso'no hwaho hopo sopo hwaho honɨyo lɨfawojoponoho lɨwo'nɨngkohofofoho. Oso yofe hiso olohonta weho. Oso hohosohonta hwe Jelemaiya sohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lutɨhwamojo sohwoe hungkuno ne imo'nɨmentisofoho. Hungkuno ole,

A'amu Isɨlaelɨso oso hamniyohoso kakine'no mpe uyano lontɨfi imentohofofoho oso hamniyoho hiso nomantɨfi
10 a'amu hwontoho mtɨ'mokuwo'nɨngkiso sohwoe hwaho mpe imentohofofoho.
Oso hwe engo ntɨmentiso pa'nyofoho.
Oso hungkunoso hohonta Jelemaiya ose lɨmentisofoho.

Pailot Jisasɨmo hungkuno ulohonɨmentisofoho.

(Mak 10:2-5; Luk 23:2-5; Joun 18:29-38)

11 Hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo sohwo'njo sopo Jisas loho'mentisofoho. Oso hwe engo huhwo sohwo Jisasɨmo ulohonɨmento, Kɨko a'amu Jutafe Hwe Engo sohwosilaho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Hungkuno hiso kɨko nehopi lohino. 12 Hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwanji Juta sohwafe hwe engo sohwanji hofɨko Jisasɨmne'no hungkuno ulahonɨngkofi Jisas hungkuno asomo mujo'njo imentisofoho. 13 Oseso Pailot Jisasɨmo ulɨmento, Oso hungkuno kikine'no ntohofoso kɨko mupa'nyotaho. 14 Ose ulohonɨngkahonɨngki Jisas hungkuno mujo'njo yahonɨngki Pailot yomo yonto huno pi'nɨngo engo syafɨhu'mentisofoho.

Pailot Jisasɨmne'no iyomo fonjinto'ofahumno ulɨmentisofoho.

(Mak 15:6-15; Luk 23:13-25; Joun 18:39-19:16)

15 Oso Sɨkuno Engo wopayo iloho yanɨmotofo sɨkuno somo soswo huhwo huhwi hwe engo hwaho mokosyohumayo sohwo kako hwe impo'angomjo fihumo isɨhutofɨhwajɨmojo hweho. A'amu sohwa oso hwe impo'angomjo sohune'no yofe hwe engo sohumo ulɨwo'nɨngkahonɨngkofi oso hwe huhwo sohumo isɨhutofɨhwajɨmojo hweho. 16 Oso hohosohonta hwe wonyo Mpolapas kako impo'angomo humohumantisofoho. 17 Hwe moya'mi nuhu'mokahonɨngkofi Pailot ulɨmento, Ngko sekuyepono tɨhumo isɨhutofɨhwajɨmnehono. Ngko Mpolapas isɨhutofɨhwajɨmnehono. Ngko Jisas a'amu Kɨlaisɨyoho ulɨwo'nɨngkohofo sohumo isɨhutofɨhwajɨmnehono. Ose ulohonɨmentisofoho. 18 Pailot olo so'no huno moi'wonoho. A'amu pi'nɨngo engoso Jisasɨmo inɨngkamotofo so'no a'amu Juta sofe hwe engo sohwa sɨmano hintotohino umnɨmentisofoho. Oso'no kakiyepono hungkuno hiso ipemotapmmentohofofoho.

19 Pailot kako hungkuno jo'ne ango sopo humentanɨngki kakoe ape hungkuno ole lɨhwatɨmento, Kɨko oso hwe wopɨngo sohumo kɨko wonyo ulohofohotoho. Ngko sɨkwo'miyomo oso hwe sohune'no wojo uhwonɨngkoheso ngko sɨmeho tango nisofoho. Ose lɨhwatɨmentisofoho.

20 Hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwanji Juta sofe hwe yofe engo'njo sohwanji hofɨko hwe moya'mi somo ulɨmentohofi, Sekwo Mpolapasɨmne'no jomo ulɨmno. Jisas kako poyo umo'nono. Ose humulohofofoho. 21 Hwe yofe engo'njo sohwo a'amu somo ulohonɨmento, Olo hwe lohwa'u osopo humasiyo loso tɨhumo usɨhuto'mnehono. Ose ulahonɨngki hofɨko ulɨmentohofi, Mpolapasɨmo usɨhutofo. 22 Ose ulahonɨngkofi Pailot ulɨmento, Ngko Jisas a'amu Kɨlais hwosoho ulɨwo'nɨngkohofo sohumo pipi imnehono. Ose ulahonɨngki a'amuso ulɨmentohofi, Iyopo fonjinto'ofasyo. 23 Ose ulahonɨngkofi Pailot ulɨmento, Peho'neto. Olo hwe lohwo peho wonyo imaso hwolo. Ose ulahonɨngki a'amuso mohm'no ulɨwo'nɨmentohofi, Iyopo fonjinto'ofasyo. Iyopo fonjinto'ofasyo.

24 Ose lontanɨngkofi Pailot huno umento, kakoe hungkunoso hopa mmo'nɨngkahonɨngki ikujoho u'mofapmmonto yahonɨngki Pailot kako a'amu wanohonɨfento mijo nomanto a'amuso uhwontohumentanɨngkofi kakoe ahomo mijo yatɨku'nonto ulɨmento, Olo hwe lohumo fonjasiyo'neso nje huno'maho. O'o, sekwo hwapɨngo kuyoho. Oso'no nje aho mijo yatɨku'nɨngkohono. 25 Ose ulahonɨngki a'amuso ulɨmentohofi, Olo hwe lohumo poyo fonjasiyo'ne tohino nakumo ne'masoso nakwoe mehomi ntnne'no wone'ma'montonoho. 26 Ose ulahonɨngkofi Pailot Mpolapasɨmo isɨhutofɨhwajonto kakoe hwe itokuso'njo sohwamo ulɨmento, Jisasɨmo impe'nji fonjɨkuji iyopo fonjinto'ofahumno.

A'amu itokuso'njo sohwa Jisasɨmne'no sitofo lɨmentohofofoho.

(Mak 15:16-20; Joun 19:2-3)

27 Oseso Pailotɨye a'amu itokuso'njo sohwa hwe yofe engo'njo sohwafe angomo ipemotaswontɨfi osopo hwe itokuso'njo hopi'nonohino sohwa Jisasɨmo u'ma'mentohofofoho. 28 Hofɨko kakoe manji'mofo yajontɨfi hofɨko manji'mofo nom'ne honɨyo'nohinoso uloho'mentohofofoho. Oso manji'mofo honɨyo'nohinoso a'amu yofe engo hwaho mokosyohumayo sohwafe manji'mofofoho. 29 Ose yontɨfi hofɨko impe yongo'njo nomantɨfi nopopojontɨfi hnnɨmentohofi, Olo hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo sohwoe mnokino manji'mofo pa'nyofoho. Ose lontɨfi Jisasɨye mnokinopo monji'mofahumentohofofoho. Hofɨko fo'me nomantɨfi kakoe aho angahohnta'ni umanjontɨfi ulɨmentohofi, Olo fo'me loso hwe engo hwaho mokosyohumayo sohwoe pa'nɨngo sohwosiye ahomo kumanjɨhwono. Ose lontɨfi kako'njopo hwomtame poji ulohofontɨfi sitofo ulɨmentohofi, Ou Hwe Engo sohwosi, kɨko a'amu Juta somo mokosyohumawo'nɨngkino sohwosilaho. 30 Ose ulontɨfi kakoe sɨmo'mango sopo memijo uyatɨ'mofontɨfi oso fo'me ahomo umangku'mentohofoso nomantɨfi mnokinopo fongku'mentohofofoho. 31 Hofɨko sitofo moi'wo ulontɨfi oso manji'mofo honɨyo'nohinoso yojasyontɨfi kakoe manji'mofo uloho'mentohofofoho. Ose yontɨfi kakimo fonjinto'ofasiyo'ne sopono ipemotasɨmentohofofoho.

Hofɨko Jisasɨmo iyopo fonjinto'ofahumentohofofoho.

(Mak 15:21-32; Luk 23:26-43; Joun 19:17-27)

32 Ipemotasontɨfi hwe fihwo Sailininta'ango kakoe yofe Saimoun osohumo nu'mantɨfi kwokwe umofontɨfi kako Jisasɨye iyo hwojiyafɨku'nnyo intofo'ne'entɨfi ulɨmentohofofoho.

33 Kako intofahonɨngki hofɨko hwaho Ngkoulɨkota sɨ'mo'mentohofofoho. Oso hwaho hopo sopone yofe hiso hwapɨngo olenoho. Mnokino yokino huyo'mango pa'nyo ponoho. 34 Osopo nohumantɨfi hofɨko ipisayo mijo'nji nom'ne molasin tohino mumnyo'njo so'ne so'nji iwolo'mokontɨfi Jisasɨmo uyahonɨngkofi kako yamofo imentisoso manɨmentisofoho. 35 Oseso hofɨko Jisasɨmo iyopo fonjinto'ofasyontɨfi kakoe manji'mofo yo'mayoso tɨhwo woma'montolɨkeno lontɨfi syohi'nyo imentohofofoho. Hwe sohwa syohi'nyo hiso yakolo ulohofontɨfi yo'mayoso hu'mema'mentohofofoho. 36 Ose yontɨfi osopo nohumantɨfi Jisasɨmo uhwontohumamentohofofoho. 37 Kakoe iyo hwojiyafɨku'nnyo yokintaho sopono olo hungkunolo kakine'no mtɨ'mokumentohofi, OLO HWE LOHWO JISASƗYOHO. A'AMU JUTAFE HWE ENGO HWEHO. Ose mtɨ'mokontɨfi iyoswo hofojahumentohofofoho.

38 Jisasɨ'njopo hwe hufa'u hufo'nji ikujoho'nji imojiyo sohwa'umo fonjinto'ofahumentohofofoho. Nom'nihwo Jisasɨye aho angahohnta'ni, nom'nihwo aho hwonamonyo hohnta'ni fonjinto'ofahumentohofofoho. 39 Hwe moya'miso nopohotawentɨfi mnokɨngkwa'nɨngkwa'nnyo yontɨfi sitofo ulɨmentohofi, 40 Kɨko ole lɨwo'nɨngkini, Anɨtuye tajo ango engoso ngko wae yaohm'mo apa'no songo molɨmeso sɨkuno hufa'u sɨhune memjaofɨhwoso'no ango moi'wo umo'nɨmontonoho. Ose lɨwo'nɨngkino hwosoho. Kɨko Anɨtuye Hwomu Ne hwosɨ'manji kɨko fo'ma'nyo. Iyopo nta'ni fɨkotape. 41 Hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwanji a'amu Jutafe hwe engo sohwanji oso pa'nyo sitofo ulɨmentohofofoho. 42 Ole ulɨmentohofi, Kako a'amu nom'nemo ufo'mawo'nɨngkiso sohwo kakimo mufo'ma'nonehoho. Kako Isɨlael sofe hwe engo hwolaho. Kako iyopo nta'ni kotapɨhwoso'no uhwonɨngkuhwasi nakwo sɨmeho hi'ntnnono uyano. 43 Kako Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyonto ole lɨmento, Ngko Anɨtuye Hwomu hwo'nyoho. Ose lɨmentiso hweho. Anɨtu kakine'no umo'nɨngkuhwoso'no'manji kako olohonta ufo'mano. Ose ulɨmentohofofoho. 44 Oso hwe wonyo Jisasɨ'njopo fonjinto'ofahumentohofo huhwa'u Jisasɨmo sitofo ulɨmentisiyefoho.

Jisas poyo imo'nɨmentisofoho.

(Mak 15:33-41; Luk 23:44-49; Joun 19:28-30)

45 Hinjo ajwo kuntoliyopo oso sɨkuno mjaofonto mofehi'nyomo hoholo yasyonto akupo'nyo'njitɨli (3)kɨlouk oso'nji apa'no longkonɨngkahonɨngki mofehi'nyo lɨmentisofoho. 46 Sɨkuno wammonto yahonɨngki Jisas joho mohm'no lɨmento,Eli Eli lema sapakɨtani. Oso hungkuno hiso neso ole, Nje Mpohwo Anɨtu, peho'no nɨsɨkwojantokuno. 47 Ose lahonɨngki a'amu kako'njopo humamentohofoso upa'nontɨfi huno muyahonɨngki lɨmentohofi, Olo hwe lohwo kako Ilaija osohumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmojo sohumne'no joho lalofoho. 48 Ose ulahonɨngkofi hofɨko'njopo a'amu humunyo sohwo komo'no Jisasɨmo u'manto hwapɨfe we'e mijo yokumpohn'nyo mangkinyo'njo yomanto oso hiso tokemo yamjonto Jisas wanononto uyɨmentisofoho. 49 I oso hiso'no nom'neso ole ulɨmentohofi, Hofahiyo. Nakwo uhwontohumano. Ilaija nopɨhwosi ufo'ma'mtolɨkeno. Ose ulɨmentohofofoho. 50 Jisas apa'no joho mohm'no lonto kakoe huyo'mango uhwajonto poyo pe'nɨmentisofoho.

51 Oso hohosohonta Anɨtuye tajo ango engo somjo hwapɨfe engo oso ajwoponjo ango we'e Anɨtu humayo'nefoho lɨmotofo sopo hoku'yopo pmpilɨpeehinyoso yokintahopo nta'ni tomonte sɨsɨmpo lohofonto hofa'u imo'nɨmentisofoho. Hwaho hwomɨhwo yonto sojo engoso tɨhwo'mentisofoho. 52 Oso hwaho a'mopijafo ho'nahinyo sopo hwaho hwosampo lohofahonɨngki Anɨtuye a'amu pi'nɨngo pe'nɨmentohofoso songo lɨka'mentohofofoho. 53 Nolɨkafontɨfi sɨkuno nom'nemo Jisas pe'nonto songo lɨka'mentiso somo hofɨko ango Jelusalem wopɨngo somo noswahonɨngkofi a'amu pi'nɨngo engo oso a'amu somo uhwonɨmentohofofoho. 54 Hwe a'amu itokuso'njo sohwamo mokosyohumayo sohwo kakoe a'amu'nji nohumantɨfi Jisasɨmo uhwontohumantɨfi hwomɨhwo yo'mayo so'nji imo'nɨngkahonɨngki uhwonontɨfi iyoho unɨmentisofoho. Ole ulɨmentohofi, Olo hwe lohwo Anɨtuye Hwomu Ne hweho. Ose lɨmentohofofoho.

55 Moya'mi pi'nɨngo engo Ngkalilinta'ango Jisasɨmo tɨfi inɨngkamotofo sofa Jisasɨmo ufo'mano lontɨfi Ngkalili ulɨko'mantɨfi Jisasɨ'nji Jelusalemno pmmentohofofoho. Osofa nohumantɨfi Jisasɨmo uhwonɨhwojamentohofofoho. 56 A'mu hofɨko'njo loponta'angosi Maliya Makɨtola nta'angiyoho. A'mu nom'nesi kakoe yofe Maliya Jemɨsɨ'nji Jousepɨ'njiye kona'wohiyoho. A'mu nom'nesi Sepetiye hwomu sohwa'uye kona'wohiyoho.

Jisasɨye pijafoso sokimomo ho'nahumentohofofoho.

(Mak 15:42-47; Luk 23:50-55; Joun 19:38-42)

57 Sɨkuno'nji hwe hamniyoho engo'njo Alimateyanta'ango sohwo i'mofapmmentisofoho. Kakoe yofe Jousepɨyoho. Kako Jisasɨmo inɨngkamojo hweho. 58 Kako hwe engo Pailot osohumo u'manto, Jisasɨye pijafo mayo'ne ulohonɨmentisofoho. Ose ulahonɨngki Pailot ulɨmento, Jisasɨye pijafoso olo hwe lohumo uyɨmno. 59 Ose ulahonɨngki Jousep pijafoso nomanto hwapɨfe songo halojo somo ifohumpento 60 kakoe sokimo songomo ho'nahumentisofoho. Oso sokimoso kako sojo engo somo imo engo ilɨ'mentisofoho. Osopo ho'nasyonto sojo engo yɨwolo'mo yɨwolo'mo lohofonto sokimo hoku'yo somo pɨjwahumentisofoho. 61 Maliya Makɨtolanta'angosɨ'nji nom'ne Maliyasɨ'nji sokimo momɨngo sopo humanji humɨhwontohumantisiyofoho.

A'amu itokuso'njo sohwa Jisasɨye sokimo'njo mofone sopo humohumantohofofoho.

62 Mo'nɨngka honta sɨkuno iyoho humayo'ne yo'mayo ito'no esyohumayo sohwi nuyokolofahonɨngki hwe yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwanji a'amu Falisi sohwanji Pailotɨmo u'ma'mentohofofoho. 63 Nu'mantɨfi ulɨmentohofi, Hwe engo oso hwe hwasyo hungkuno'njo sohwo songo humamentiso sohonta ole lɨmento, Sɨkuno hufa'u sɨhune memjaofɨhwoso'no ngko songo nolɨka'mnefoho lɨmentisoso huno nayohoho. 64 Oso hiso'no kɨko jɨje a'amu sohwamo ole uso, Jisasɨye pijafo somo sekwo pɨkupɨjo esyontanɨngkujoso sɨkuno hufa'u sɨhune womemjaofono. Ose uso. Kakoe inomokomoyo sohwa nukuji kakoe pijafoso hufo ikuji hwe moya'mi somo hwasyo ole ulɨfitnnoho, Jisas songo nto lɨko'maho. Oso hwasyo hungkunoso hwasyo hungkuno sɨmo'mjo somo nuyakolofonoho. 65 Ose ulahonɨngkofi Pailot ulɨmento, Sekwo sekwoe a'amu uhwontohumayo'ne sohwamo uhwajɨfijoso hofɨko sokimo somo yokumpohn'nyo wopɨjwosyafe. 66 Ose ulahonɨngki hofɨko nowentɨfi pɨjwahumentohofofoho. Oso hiso hano pitofasiyo so'no sohe ho'nahumentohofofoho. Oseso hofɨko a'amu itokuso'njo sohwa sokimo homo somo uhwontohumayo'ne uhwatɨmentohofofoho.

Copyright information for `APZ