Matthew 28

Jisas songo lɨka'mentisofoho.

(Mak 16:1-10; Luk 24:1-10; Joun 20:1-18)

Sɨkuno iyoho humayoso moi'wo imo'nɨngkahonɨngki Sante imɨngo'nji mofehi'nyo wosɨ'mofapmmonto yahonjo so'nji Maliya Makɨtolanta'angosi Maliya nom'nesi'nji siko Jisas ho'nahumalofo sopo uhwonaho lonji pmmentisiyefoho. Oso hohosohonta hwaho hwomɨhwo yahonɨngki a'amu ahwomomjo sohwo nulɨko'manto noponto sojomo iwolo'mo iwolo'mɨngo lohofonto sojo nomeho'naofonto sojo yokintahopo humamentisofoho. A'amu ahwomomjo sohwoe sɨmano emta'mɨngo yonte pa'nyo kakoe manji'mofoso nɨhu'no halojo'nohinofoho. A'amu itokuso'njo sohwa osohumo uhwonontɨfi yomo yontɨfi iyoho unɨngkahonɨngki poyo hopa wo'mentohofofoho.

I oso'no a'amu ahwomomjo sohwo a'mu sofa'umo ulɨmento, Siko iyoho senɨngkuhwoloho. Ngko huno ole niyohi, Siko Jisas a'amu iyopo fonjinto'ofahumalofo sohune'no tɨpeelokusiyo. Ose ulonto ulɨmento, Kako olopo mohumuyoho. Hohonta kako lɨmentiso hopa nto lɨka'maho. Oyoninyo. Hofɨko Jisasɨmo noho'nahumalofo lopo uhwoninyo. Siko komo'no uhusɨsi kakoe inomokomoyo sohwamo hwe poyo imo'nɨmaso sohwo pi'nɨmo mta'ni nto lɨka'maho. Ose ulinyo. Kako Ngkaliline'no sɨmo'mo nto sepo'maho. Sekwo osopo nosokuji uhwonɨmno. Hungkuno seloheso inɨngo seyo'eno.

Ose ulahonɨngki a'mu sofa'u iyoho unɨmentisoso siko sɨmeho wopɨngo umo'nɨngkahonɨngki pi'nɨmomo nulɨko'manji komo'no nowenji kakoe inomokomoyo sohwamo olo hungkuno loso ulohonanji umentisiyefoho. Nowentanɨngki Jisas honɨngkanopo uswo'nonto ulɨmento, Nje nampohwo fa'uyo. Ose ulahonɨngki tɨfonepo nowenji Jisasɨye sɨfe hwompahomo aho upm'mokonji Jisasɨmo hwomtame uloho'mentisiyefoho. 10 Jisas ulɨmento, Siko iyoho senɨngkuhwoloho. Siko nuhusɨsi nje nɨngkwahwosamo ulinyo. Hofɨko hwaho Ngkalili nosokuji osopo wanohonɨfe. Ose ulinyo ulɨmentisofoho.

A'amu itokuso'njo sohwafe hungkunofoho.

11 Oso a'mu sofa'u nowentanɨngki a'amu fehohnjo itokuso'njo sokimo somo uhwontohumayo sohwa hofɨko angopo i'mofawentɨfi a'amu yofe engo'njo tajo ango syoho'njo sohwamo yo'mayo imo'nɨmentiso so'no ulɨmentohofofoho. 12 Ose ulahonɨngkofi a'amu huhwo sohwanji a'amu Jutafe hwe engo sohwanji uhu'mokontɨfi yo'mayo yane'entɨfi hungkuno mtito'mentohofofoho. Hofɨko hamniyoho engo a'amu itokuso'njo sohwamo uyontɨfi ulɨmentohofi, 13 Sekwo a'amu somo ole ulɨmno. Kakoe inomokomoyo sohwa hofɨko sɨkwo'miyomo nopontɨfi nakwo saho fosyowentanɨngkuhwoni kakoe pijafoso hufo ma'malofofoho. Ose ulɨmno. 14 Hwe engo hwaho mokosyohumayo sohwo olo so'no upa'nɨngkuhwosɨ'manji nakwo kakimo afofo umokantanoho. Kako sekumo yoka masejo'njo uyɨmontonoho. 15 Ose ulahonɨngkofi a'amu itokuso'njo sohwa hamniyoho nomantɨfi hofɨkoe hungkunomo inɨngkamentohofofoho. Olo hungkuno Jisasɨye pijafoso hufo mayo loso a'amu Jutafe ango'meemo ho'nɨngkowahonɨngki ne'no lontɨfeso olohonta ose weho.

Jisasɨye inomokomoyo sohwa Jisasɨmo uhwonɨmentohofofoho.

(Mak 16:14-18; Luk 24:36-49; Joun 20:19-23)

16 Inomokomoyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni anga'nohino sohwa oso hwofɨki'nyo hwaho Ngkalili sopo Jisas nto ulɨmentiso sopono sɨmentohofofoho. 17 Hofɨko Jisasɨmo uhwonontɨfi hwomtame uloho'mentohofofoho. I oso'no a'amu anga'no anga'no Jisasɨtɨkeno nom'ne hwolɨkeno lontɨfi huno pi'nɨngo syafɨhu'mentohofofoho. 18 Jisas hofɨkimo tɨfonepo u'manto ulɨmento, Anɨtu yo'mayo yokumpohn'nyo ahwomo'nji hwaho'ntnne'no mokosyohumayo'ne ntapisofoho. 19 Oso'no sekwo nowekuji hwaho hopi'nono ango'meemjo a'amu somo nje hungkuno lutɨhwafɨkujo'no nje inomokomoyo umo'nɨfe. Sekwo hofɨkimo mijo kiyomayoso Mpohwoe yofe'nji kakoe hwomufe yofe'nji kakoe Towahunofe yofe'nji lɨkuji fɨkiyomapmno. 20 Ngko hungkuno hopi'nono sejapontnneso a'amuso hungkuno hiloso inɨngkape-e'ne filutɨhwamno. Upa'nɨmno. Ngko sekwo'nji engolopohamo nohumentanɨ'mo sɨkuno moi'wo imo'nɨngkuhwoso'no ne'no humentɨhwanefoho.

Copyright information for `APZ