Matthew 6

Jisas a'amumo ufo'mayo'ne hungkuno ulɨmentisofoho.

Sekwo olo yahino loso'no i'waho fiyɨmno. Sekwo yahino wopɨngo wopɨngoso a'amu wonahonɨfe lɨkuji ikutoho. O'o, ose ifijoso sekwoe Mpohwo Anɨtu ahwomomo humaso sohwo sekumo oso hiso'no wopɨngo mosejape'njo uyɨmontonoho.

Sekwo a'amu umofonyo iwo'nɨngkohofo somo yo'mayo uyano lɨfijo'manji e'wano, hiyaso uyɨmno. A'amu mango'nohinoso wonahonɨfe lontɨfi Anɨtuye tajo ango'njo sopo honɨngkano utɨhwa'nyopo iwo'nɨngkohofofoho. Hofɨko hwe moya'mi nakwoe yofe woho'nonemapɨfe lontɨfi iwo'nɨngkohofofoho. Upa'nɨmno. Oso a'amu hiso nom'ne wopɨngoso Anɨtu mta'ango momasofoho. O'o, a'amu hwahoponjoso hofɨkoe yofe ho'noma'nyoso oso mpe hopaso nto mahofo. Hofɨkoe nom'ne mpe iyo hopaso ahwomomo mauyoho. Sekwo a'amu nom'ne somo ufo'mano lɨfijo'manji e'wano noho ufo'mapmno. I oso'no a'amu nom'neso sekwoe yofe noho'nosemapitnnoho. Masehonɨfitnnehofo. O'o, hiyaso fiyɨmno. Yo'mayo wopɨngo hiyaso iwo'nɨngkohofo so'no Mpohwo Anɨtu kako nosehonɨngkuhwosi wopɨngo wosejapmmontonoho.

Jisas Mpohumo jomo ujo'ne hungkuno ulɨmentisofoho.

(Luk 11:2-4)

Sekwo Mpohumo jomo ulano lɨkuji sekwo a'amu mango'nohinosofe yahinomo inɨngkakutoho. O'o, hofɨko a'amu wonepa'nɨfe lontɨfi Anɨtuye tajo ango'njo honɨngkano momɨngo engo sopo lohofontɨfi ulɨwo'nɨngkohofofoho. Upa'nɨmno. Oso hiso'no a'amuso hofɨkoe yofe ho'nomayoso mpe pa'nyoso nto mahofo. I oseso kɨko sohwosi Anɨtumo jomo ulɨmo lohoji kɨko'nohini jɨje angomo swohoji ango hoku'yoso pɨjwasyohoji jɨje Mpohumo jomo uso. Kako oso ango hiyaso so'mo kɨko'nji humaho. Jɨje Mpohwo osopo kohonɨngkuhwosi yo'mayoso wokijapmmontonoho.

Kɨko Mpohumo jomo ulɨmo lohoji osohonta hungkuno pi'nɨngo engo lɨwo'nɨngkohofoso pa'nyo ujo'eno. A'amu Anɨtu ne sohune'no huno muyo'njoso hofɨkoe hwasyo anɨtu sohwamo hungkuno pi'nɨngo engo ulɨwo'nɨngkohofofoho. Hofɨko huno ole, Nakwo hungkuno pi'nɨngo engo ulɨhwasi nakwoe anɨtu sohwo kako nonepa'nɨngkuhwosi wonejapmmontonoho. Oso pa'nyo sekwo ikutoho. O'o, yo'mayo umofonyo yohojo so'no Mpohwo kako huno nto uyohoho.

Sekwo Mpohumo ole ulɨmno.

Nakwoe Mpohwo sohwosi, kɨko ahwomomo humahnno.
Nakwo jɨje yofe wopɨngo'nohinoso ne'no nowentɨhwonefoho.
10 Oso sɨkuno kɨko yo'mayo hopi'nono yokumpohn'nyo nemokosyohumayoso komo'no umo'nono.
Jɨje hungkunomo a'amu ahwomomjo so'nji yo'mayo so'nji kinɨngkawowo'nɨngkohofo hopaso nakwo a'amu hwahoponjo hn'nwi ose wokinɨngkopano.
11 Olo sɨkuno lomne'no nakwoe wosopayo fonejape.
12 Nom'ne a'amu nakumo wonyo nalohofɨwo'nɨngkohofo sofe wonyo wae yao'malohwone hopaso nakwoe wonyoso wae fenamofo.
13 Kɨko nakumo yamofo nalohofo somo nonehumajohotoho.
O'o, Hwe wonyo sohwoe yo'mayoso ne'mahwoso'no yo'mayo wonyo somo uyakolofo'ne fonejape.
[Enemokosyohumayo hwosoho. Yokumpohn'nyo ne hwapɨngo hwosoho. Pomponaho ne somo humahnno hwosoho.
Ne'nohino nowentɨhwonefoho. Hungkuno nehopeho.]
14 Upa'nɨmno. Sekwo a'amu wonyo selohofo sofe wonyoso nɨhu'nahone hohujo hohnta'ne meho'nafɨkujo'no sekwoe Mpohwo ahwomomo humaso sohwo kako sekwoe wonyo hiso wae weesemo'mtonoho. 15 I oso'no sekwo a'amu wonyo selohofosofe wonyoso hohujo hohnta'ni momeho'nasiyo'manji sekwoe Mpohwo Anɨtu sohwo kako sekwoe wonyo wae meesemofonehoho.

Jisas wosopayo manyo'njo humayo so'no hungkuno ulɨmentisofoho.

16 Sekwo Mpohumo jomo ulano lɨkuji Mpohune'no huno anga'nohino so'no wopayo manyo'njo nohumentanɨngkuji sekwo a'amu mango'nohinoso sɨmano wonyo ikinɨwo'nɨngkohofo hopa humafɨkutoho. O'o, hofɨkoe sɨmano wonyo ikinyoso a'amu wonahonɨfentɨfi a'amu wopɨngofoho wonalɨfe nolontɨfi iwo'nɨngkohofofoho. Mpohune'maho. O'o, hofɨkoe yofe'nohini ho'nomayo'ne iwo'nɨngkohofofoho. Oso'no hofɨkoe yofe nto ho'noma'mentohofo so'no hofɨkoe mpe pa'nyofoho. Mpe pa'nyo nom'neso ahwomomo mauyoho. 17 O'o, sekwo Mpohune'no wopayo manyo'njo humafɨkuji sekwoe mijiyomo hwone mijo ehaloho'nɨngkuji sekwoe sɨmanomo mijo fiyatɨku'nɨmno. 18 Ose ikuji a'amu nom'neso kɨko manyo'njo humentanɨngkijo so'no hofɨko huno muyonehoho. O'o, kɨko yo'mayo hiyaso'mo iwo'nɨngkinoso jɨje Mpohwo a'amu muhwonyo'njo sohwo kako'nohini kohonɨngkuhwosi mpe hopa wokijapmmontonoho.

Jisas ho'yango hu'meesiyo'ne hungkuno ulɨmentisofoho.

(Luk 12:33-34)

19 Olo hwaho lopo sekwoe yo'mayo yo'mayo ho'yango wopɨngoso nohu'meesyɨkutoho. O'o, olo hwaho loponjo nangkumeho syuhwosi hwaho ifulohofɨhwosi ho'yangoso wonyo umo'nɨmontonoho. Oseso a'amu hufo'nohino yɨwo'nɨngkohofoso tojo nowonampekuji hufo uyantɨfeho. 20 Oso'no sekwoe ho'yango ahwomomo fohu'meehumno. Oso hopo sopo nangkumeho maswonehoho. Hwaho mɨfulohofonehoho. A'amu hufo mifitnnehofo. 21 Ango jɨje ho'yango yo'mayo wopɨngo wojo sopo jɨje sɨmeho hi oso hopo weho.

Jisas a'apahomjo pomponaho so'no hungkuno ulɨmentisofoho.

(Luk 11:34-36)

22 Sekwoe tɨmoso sekwoe huyo'mangofe pomponaho pa'nyofoho. Tɨmo anga'nohino'manji sekwo pomponahopo humalofo. 23 Tɨmo pi'nɨngo'manji sɨkwo'mjoho'mo humalofo. Sekwo pompohahopo humalofo soku yahino pi'nɨngo pi'nɨngo mafɨkuji apa'no sɨkwo'mjoho'mo fosyohumafɨkutoho. Ose ifijo'manji jɨje hunomo nɨhu'no sɨkwo'mjoho engo mjaofoho.

Hwe fihwo kako hwe engo hufa'u sohwa'umo syoho mulohofiyo'nehoho.

(Luk 16:13)

24 Hwe fihwo kako hwe engo hufa'u sohwa'umo syoho ulohofiyoso hopo'maho. O'o, hwe engo hufa'u sohwa'umo syoho ulohofiyo so'manji syoho ulohofiyo sohwo kako hwe engo fihumo sɨmeho wopɨngo uyɨhwosi nom'nihune'no sɨmeho wonyo uyɨmontonoho. U, anga'nohino sohwoe syoho somne'no hi umo'nɨngkuhwoso'no nom'nihumne'no ngkilaho unɨmontonoho. Kɨko Anɨtuye syoho so'nji yo'mayo hwahoponjo yahino so'nji oso hufa'uyo sohwa'umo kemokosyohumahojoso kɨko syoho ito'no mihnnehino.

Jisas yo'mayoso hi umo'nyo so'no huno pi'nɨngo engo syafɨsiyo'ne hungkuno ulɨmentisofoho.

(Luk 12:22-31)

25 Oso'no ngko ole selalokweno. Sekwo sekwoe fosyohumayo so'no huno pi'nɨngo engo syafɨsyɨkuji ole nolɨkutoho. Nakwo peho wosopayo wonantanto. Nakwo mijo peho nanehwono. Sekwo sekwoe a'apahomne'no huno pi'nɨngo engo syafɨsyɨkuji ole nolɨkutoho. Ngko nje a'apahomo peho wekojisyahinɨmonnto. Nakwo songo humalohwoneso wopayo'nohini nyo'netaho. Nakwo a'apaho hi'njo'nwi nem'no manji'mofo iyo'ne'nohinotaho. Awonoho. 26 Sekwo yɨhufo somo uhwonɨmno. Hofɨko wopuyo hulɨwo'nɨngkohofo'maho. Hofɨko wopayo ango somo wopayo momehu'meesyɨwo'nɨngkoho yohofofoho. O'o, senɨngkwohwo Anɨtu ahwomomo humaso sohwo kako hofɨkimo wosopayo yo'mayoso uyɨwo'nɨngkohoho. Sekwo Mpohwo Anɨtu yɨhufo sikinjo somne'no wonyoho fiyo mokosyohumaho. I a'amu sokumo Mpohwo wopɨngo wosemokosyohumamtolaho. Ou, ikono. 27 Hwe fihwo sekumta'ni kako huno pi'nɨngo pi'nɨngo syafɨsyɨhwosi nje soswo sawemo umokinɨmne'no yohoho lososo ne umo'nɨmontolo. Awonoho.

28 Oseso sekwo hwapɨfe nem'no manji'mofo yo'mayo somne'no huno pi'nɨngo engo peho'ne syafɨsyɨwo'nɨngkohofo. Sekwo wokoso fofo so'no huno fɨsyafɨhupmno. Hofɨko yo'mayo syoho anefoho. Hofɨko ne yo'mayoso mojiyofɨwo'nɨngkiyohofo. 29 I oso'no ole woselɨmonne'no yohono. Hohonta hwe engo Soulomoun hamniyoho hwapɨngo'njo sohwo kako kakoe hwapɨfe wonyoangkofo yo'mayo wokoso na'nohino so'nji inonteso kako olo wokoso fofo we'e somo muyakolofonehoho. 30 Ou, oso wokoso fofo sɨkuno fihumo syohopo lohofososo mo'nɨngkanta a'amu nolofekuji tohomo wolofefantɨfeho. I oso'no oso wokoso fofo Anɨtu wonyoangkafo mtɨ'mokuwo'nɨngkiso somo uhwonontaneso wopɨngofoho lɨwo'nɨngkuhwono. Oseso sekwo soku wokoso fofomo yakolo'nnyo hokumo Anɨtu kako hofiyo wosemokosyohumamontonoho. Sekwo Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono we'e'nohinoso peho'no uyalokwofo. 31 Oso'no sekwo huno pi'nɨngo engo syafɨsyɨkutoho. Sekwo ole lɨkutoho, Nakwo wopayo peho wonantanto. Mijo peho nanehwono. Hwapɨfe peho yanehwono. Ose lɨkutoho. 32 Awonoho. A'amu kengo hopi'nohinoso hofɨko yo'mayo yo'mayo mayo'ne huno pi'nɨngo pi'nɨngo syafɨsyɨwo'nɨngkohofo. I oso'no sekwoe Mpohwo Anɨtu ahwomomo humaso sohwo kako yo'mayo so'no sekwo umofonyo yahonɨngkohofoso kako huno nto uyohoho. Kako wopɨngo wosemokosyohumamontonoho. 33 I sɨmo'mo Anɨtu semokosyohumayo so'nji kakoe honɨngkano wopɨngo'ntnno huno fɨsyafɨsyɨwo'nɨngkuno. Oso'no syafɨsyɨwo'nɨngkuji Anɨtu kako yo'mayo yo'mayo umofonyo ifijoso wosejapmmontono. 34 Oso'no yo'mayo mo'nɨngkajo somne'no huno syafɨsiye'eno. Sɨkuno huhwo huhwi yo'mayo tango i'mofapɨwo'nɨngkisofoho. Mo'nɨngkajo sɨkuno sohwoe tangoso mo'nɨngka'nefoho. Olo sɨkuno lomo i'mofaposo tangoso olo sɨkuno lomnefoho.

Copyright information for `APZ