Matthew 7

Jisas a'amu nom'ne somo wonyo ulohofo'ne hungkuno ulɨmentisofoho.

(Luk 6:37-38, 41-42)

Sekwo nom'ne a'amufe hunomo yano ilofɨkuji wonyofoho nulɨkutoho. Ose ifijo'manji Anɨtu huhwo sekwoe huno somne'no wonyofoho maselonehoho. Sekwo nom'ne somo yo'mayo ulohofɨwo'nɨngkohofo so'no oso pa'nyoso Anɨtu waseloho'montonoho. Sekwo yo'mayo a'amumne'no yano uyɨwo'nɨngkohofo hopaso Anɨtu kakoe yo'mayoso aku wosejapmmontonoho.

Kɨko jɨje hnnɨngkwa'wehwoe tɨmomjo hintalinyo wojo somo peho'no uhwonalokuno. I jɨje tɨmomjo iyo feejo engoso hofoki'nawojo so'no kɨko huno makiyotaho. Kɨko jɨje tɨmomjo iyo feejo engoso hofoki'nakuwojoso momeho'namo'nyo sohwosi kɨko jɨje hnnɨngkwa'wehumo ole pone'no ulalokuno. Ngko jɨje tɨmomo hintalinyo wojo we'eso wae weekumo'mne'no yohono. Ose ulohoji pipi uyɨmonto. Kɨko mango'nohino hwosoho. Sɨmo'mo kɨko jɨje tɨmomjo iyo feejo engoso hofoki'nakuwojoso wae kaki'no feemo'nyo. Ose yohoji kɨko tɨmo ito'no uhwonɨngkohoji hwangku jɨje hnnɨngkwa'wehwoe tɨmomjo hintalinyo we'eso wae fiyo.

A'amu honɨngkano wonyo'njo sɨwojo pa'nyo somo Anɨtuye hungkuno wopɨngoso nolutɨhwafɨkutoho. Lutɨhwafijo'manji hofɨko ikinjaofɨkuji woselantɨfeho. Sekwo sekwoe nɨjwo yo'mayo wopɨngoso hwahomo ho'nahufijo'manji yahu hwotoho hulɨmo lɨfɨfitnnoho. Oso pa'nyo a'amu Anɨtuye hungkunomo hwotoho fewo'nɨngkohofo somo Anɨtuye hungkuno nulɨkutoho.

Jisas Mpohumo jomo ujo'ne hungkuno ulɨmentisofoho.

(Luk 11:9-13)

Sekwo Mpohumo jomo ne'no ulɨfijoso kako yo'mayo wosejapmmontonoho. Sekwo yo'mayo so'no hafɨhafe tɨpentanɨngkuji sekwo oso hiso uhwonantɨfeho. Sekwo hoku'yopo hwanɨngo fonjɨkujo'no Anɨtu kako sekumo wosehwosampo'montonoho. A'amu hopi'nonohinoso Anɨtumo yo'mayo so'no jomo ulɨkujo'no Anɨtu uyɨmontonoho. A'amu yo'mayo so'no hofɨko hafɨhafe tɨpɨfijoso wotɨpemantɨfeho. A'amu hoku'yopo hwanɨngo fongkupijoso Anɨtu kako wosehwosampo'montonoho.

Ou, sekwoe hwe fihwoe mehomi kanɨngkwohumo wopayo ntape ulososo kanɨngkwohwo sojo uyɨmtolaho. Awonoho. 10 Ou, hwomu fihwo kanɨngkwohumo inanɨku ntape ulososo kanɨngkwohwo homa wonyo umtolaho. O'o awonoho. 11 Oseso sekwo honɨngkano wonyo'njo huhwasi sekwoe mehomimo yo'mayo wopɨngo'nohini uyɨwo'nɨngkohofo so'no sekwo huno ole waseyono. Sekwo sekwoe senɨngkwohwo Anɨtu ahwomomo humaso sohumo jomo ulɨkujo'no kako kakoe Towahuno wopɨngoso yo'mayo hwahoponjomo yakolo'nnyoso wosejapmmontonoho.

12 A'amu nom'neso sekumo wopɨngo wonalohopɨfe semo'nɨngkiso'manji e'wa, sekwo sɨmo'mo oso yahino hiso hofɨkimo ulohopmno. Sekwo oso hiso ifijoso Mousesɨye honɨngkano hungkuno so'nji a'amumo Anɨtu hungkuno uyahonɨngki lɨmotofo sohwanjiye hungkuno hwapɨngo somo unɨngkowantɨfeho.

Jisas ango songo ne'no humayo'ne hoku'yo we'e so'no ulɨmentisofoho.

(Luk 13:24)

13 Sekwo soku hoku'yo we'e somo fohumno. A'amu tohino mayo'ne honɨngkanoso engofoho. Oso honɨngkano engo homo somo a'amu pi'nɨngo engoso tɨfi inɨngkowalokwofo. 14 Honɨngkano songo ne'no humayo'neso we'efoho. Hoku'yoso engo'maho. Olo honɨngkano homo somo yafe engo pa'nyo so'mo syoho engo wo'nnyofoho. A'amu anga'no anga'no oso honɨngkano somo wotɨpemantɨfe'no yalokwofoso tɨfi inɨngkowalokwofo. Oso hoku'yo we'e homo somo sekwo fohumno.

Jisas a'amu hwasyo hungkuno'njo somne'no hungkuno lɨmentisofoho.

(Luk 6:43-44, 13:25-27)

15 Sekwo A'amu Anɨtuye hungkuno'nji hwasyo hungkuno'nji mesyɨlutɨhwayo somne'no i'waho ito'no fiyɨmno. Oso a'amu hiso hofɨkoe a'apaho sohohnta'ni wopɨngofoho. I sɨmeho ajwomo'mo pisakino'njofoho. Oso a'amu hiso hofɨko sɨwojo pa'nyofoho. Sekumo wonyo wosemokantɨfe'no yalokwofo. 16 Yo'mayo honɨngkano imofɨwo'nɨngkohofoso sekwo uhwonɨfijoso hofɨkoe hwapɨngoso huno waseyono. Kɨko iyo hiyayo yongo'njo nontɨmjoso ipisayo me'wampe'njo wamjɨmtaho. Awonoho. Solongkoyo sayo pa'nyoso kakoe iyo nontɨmo unto'nawo'mtonoho. Oso iyo hiyayo ipisayo ane'njo pa'nyoso a'amu honɨngkano wonyo'njo somta'ni hungkuno wopɨngo upo'nantantaho. Awonoho. 17 Oso pa'nyoso iyo wopɨngoso ipisayo wopɨngo unto'nɨmontonoho. Iyo wonyoso ipisayo wonyo unto'nɨmontonoho. 18 Iyo wopɨngoso ipisayo wonyo unto'nɨmonto'maho. Iyo wonyoso ipisayo wopɨngo unto'nɨmonto'maho. 19 Ou, iyo ipisayo wonyo into'nyoso hofɨko nolofekuji tohomo wolofefantɨfeho. 20 Oso'no a'amu hwasyo hungkuno'njosofe honɨngkanomo uhwonɨngkuji hofɨkoe hwapɨngoso sekwo huno waseyono. Setenɨyefoho. 21 Sekwo huno ole syafɨsyɨkutoho. Hwe moya'mi hopi'nonohinoso hofɨko ngkimo ole ntɨwo'nɨngkohofi, Hwe Engofo, Hwe Engofo, ose ntɨwo'nɨngkohofoso Anɨtu mokosyohumaso ango sopo nohufitnnefoho. Ose syafɨsyɨkutoho. Nɨhu'no awonoho. A'amu fihwo kako nje Mpohwo ahwomomo humaso sohwoe hungkunomo tɨfi inɨngkaweso sohwo kako Anɨtu mokosyohumaso angoso notɨpɨhwononefoho. 22 Oso Sɨkuno Engo hungkuno ikwolofo'ne somo hwe moya'mi pi'nɨngo engoso ole ntɨfitnnefoho, Hwe Engo sohwosi, nakwo a'amu somo jɨje hungkuno wopɨngo lutɨhwawo'nɨngkuhwone'nwoho. A'amu towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyo somo jɨje yofe lontaneso towahuno wonyo somo wae yaofɨwo'nɨngkuhwonefoho. Nakwo jɨje yofe lontaneso yo'mayo wonyoangkafoso a'amumo utɨhwayo'ne iwo'nɨngkuhwone'nwoho. 23 Ose ntɨfijoso ole ulɨmnefoho. Ngko sekumne'no huno maniyohoyohoho. O'o wonyo imotofo kuyoho. Ngko'njopo nohumafɨkutoho. Noho fohumpopmno.

Jisas ango mojo yahino hufa'uyo so'no ulɨmentisofoho.

(Luk 6:47-49)

24 A'amu fihwo olo nje hungkunolo nupa'nɨngkuhwosi tɨfi inɨngkaweso sohwo kako hwe huno wopɨngo'njo hweho. Oso hwe huhwo sohwo kako ango hwaho wopɨngopo molinyo hweho. 25 Ango wopɨngopo nomolahonɨngki ifoyo syonto mijo ifofayo yonto tɨ'mayo yokumpohn'nyo yonto oso ango homo somo ifofo mojwohojwafefoho. O'o, ango hiso hwaho wopɨngopo molinyo so'no mopɨwasyonehoho. 26 A'amu nom'nihwo olo nje hungkunolo nupa'nɨngkuhwosi tɨfi monnɨngkaposo sohwo hwe huno'maso sohwo ango wosohopo molinyo sohweho. Hwe huhwo sohwo mijo tafepo kakoe ango nomolahonɨngki 27 ifoyo engo syonto mijo ifofayo yonto tɨ'mayo ikwato lohofonto ango nontɨmo jwohojwoho'namo loho'mentisoso pɨwahu'mentisofoho. Oso ango nopɨwasyonto pomuyo engo ho'nɨmentisofoho. Nje hungkuno osohopeho.

28 Jisas ose ulahonɨngki a'amu nupa'nontɨfi kakoe hungkuno so'no yomo imentohofofoho. 29 Hwapɨngoso hofɨko a'amu honɨngkano hungkuno lutɨhwamotofo sohwa oso pa'nyo hwa'maho. O'o, Jisas sohwo kako hungkuno hwapɨngo wo'nnyo hweho. Ose lɨmentohofofoho.

Copyright information for `APZ