Matthew 8

A'amu a'apaho uyo wonyo'njo sohumo Jisas wopɨngo umokumentisofoho.

(Mak 1:40-44; Luk 5:12-14)

Jisas kako hwofɨki'nyo sopo nulɨko'manto womentisoso a'amu pi'nɨngo engo kakimo tɨfi inɨngkawomentohofofoho. Osohonta hwe fihwo a'apaho uyo wonyo'njo sohwo Jisasɨmo nu'manto hwomtame ulohofonto ulɨmento, Hwe Engofo, kɨko ngkimo wopɨngo wanɨmokumo liso'manji jɨje yokumpohn'nyoso hoponoho. Ose ulahonɨngki Jisas kako aho kisusyonto hwe sohumo ulɨmento, Ou, wopɨngo wakumokumonne'no yohono. Kɨko wopɨngo hmmo'nyo. Ose ulahonɨngki hwe huhwo sohwo wopɨngo komo'no imo'nɨmentisofoho. Wopɨngo imo'nɨngkahonɨngki Jisas ulɨmento, Upa'nyo. Kɨko olo hilo so'no nom'ne a'amu somo nulohotoho. O'o, komo'no nuhuji a'amu tajo ango syoho'njo sohumo jɨje a'apaho wopɨngo loso utɨhwaho. Nokohonɨngkuhwosi kɨko hohonta Mouses yo'mayoso lɨmentiso hopaso Anɨtumo uyohojayo. Jɨje mnokino moi'wo imo'nyo so'no isamoyokafoho. Oso hiso'no a'amuso uhwonɨngkuji jɨje a'apaho uyo wonyoso wopɨngo imo'nɨngkiso so'no huno wosyofisyantɨfeho. Jisas ose ulɨmentisofoho.

Jisas hwe yofe engo'njo sohwoe syoho ulohofiyo sohumo wopɨngo umokumentisofoho.

(Luk 7:1-10)

Jisas hwaho Koponeyamne'no womentisoso oso hopo sopo hwe fihwo yofe engo'njo a'amu Loum sofe a'amu itokuso'njo sohwamo mokosyohumayo sohwo Jisasɨmo nu'manto hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmento, Hwe Engofo, nje syoho ntohofiyo sohwo kako mnokino uyahonɨngki ango'mo fosyohumaho. Kakoe a'apaho songo songo miyo'njo yonto tohino mɨkunɨmposo umnalofoho. Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Ngko nu'mo wopɨngo umokumo.

Ose ulahonɨngki ulɨmento, Hwe Engofo, oso'ne'maho. O'o, kɨko nje angomo ko swapihnneso ngko hwe wopɨngo hwo'nnye ango'maho. O'o, kɨko hungkuno'nohini lisoso nje syoho ntohofiyo sohwo kako wopɨngo umo'nono. Ihwoni. Ngko huhwo'ni hwe engo sohwamo enjwa'mo humale so'no ngko hofɨkoe hungkunomo tɨfi ito'no inɨngkawo'nɨngkohe hwo'nyoho. U, hofɨko ngko huhwo'nɨmo nom'nihwa enjwa'mo humalofo. Oseso ngko hwe fihumo Mpano ulɨ'me'no kako wamtonoho. U, nom'ne sohumo oyomo ulɨ'me'no kako wapmmontonoho. U, ngko nje syoho ntohofiyo fihumo, Olo syoho fiyo ulɨ'me'no kako syoho uyɨmontohono. Oseso kɨko hungkuno'nohini ulohojo'no ngko huno niyohoho. Nje syoho ntohofiyo sohwo wopɨngo umo'nɨmontonoho. Ose ulɨmentisofoho.

10 Ose ulahonɨngki Jisas yomo yonto kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Hungkuno nehopi'nohini waselɨmonne'no yohono. Ngko a'amu Isɨlael sofe sɨmeho hi'ntnnono ntapinyo yahinoso oso hwe huhwo sohwoe pa'nyoso muhwonyo'njo hwo'nyoho. 11 Upa'nɨmno. Hwe moya'mi hungkuno kengo kengo'njoso Anɨtu a'amumo esemokosyohumayo sopo nosyukuji hofɨko sekwoe seyakwosa Apɨlohamɨyo Aisakɨyo Jekoupɨyo oso hwanji nohumafɨkujoso wopayo nonɨfitnnefoho. 12 I, A'amu Isɨlael Apɨlohamɨye imu fehohnjo soku esemokosyohumayo sopo nta'ni Anɨtu kako sekumo wae yasemofososo sekwo sɨkwo'mjoho'mo fosyohumantokutnne kuyoho. Oso hopo sopo fosyohumafɨkuji sekwo hulɨngkwajingo ifaloho'nɨngkuji humotaho engo lɨfitnne kuyoho.

13 Kakoe inomokomoyo sohwamo ose ulonto hwe yofe engo'njo sohumo ulɨmento, Kɨko sɨmeho hi'ntnnono ngkimo ntape so'no yo'mayo so'no kumo'nɨngkisoso wakiloho'monnoho. Ose ulahonɨngki oso hohosohonta syoho ulohofiyo sohwo wopɨngo imo'nɨmentisofoho.

Jisas Pitafe konemimo wopɨngo umokumentisofoho.

(Mak 1:29-31; Luk 4:38-39)

14 Oseso Jisas Pitafe angomo noswonto uhwonɨmentisoso Pitafe konemi a'apaho tohomtnno'njosi saho fosyowentanɨngki uhwononto 15 kakoe ahomo nupm'mokahonɨngki a'musi kakoe a'apaho toho mtnnoso moi'wo imo'nɨngkahonɨngki a'musi kako nolɨkafonto a'amumne wopayo iloho humisyofoho.

Jisas a'amu pi'nɨngo engo somo wopɨngo umokumentisofoho.

(Mak 1:32-34; Luk 4:40-41)

16 Oso sɨkuno ne so'nji a'amuso hofɨko hwe moya'mi towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyo somo Jisas nohumentanjopo motapmmentohofofoho. Nomotopahonɨngkofi Jisas hungkuno lonteso towahuno wonyo somo wae yaofonto a'amu mnokino'njo hopi'nonohino somo wopɨngo umokumentisofoho. 17 Oso hohosohonta oso hungkuno Anɨtu Aisaiya sohumo uyahonɨngki lutɨhwamojo sohwoe hungkunoso ne imo'nɨmentisofoho. Hungkuno hiloso ole,

Kako nakwoe mnokino wonyoso wae enao'mentisofoho.
Nakwoe yo'mayo tangoso kako ma'mentisofoho.
Oso hungkunoso Aisaiya hohonta lɨmentisofoho.

A'amu fihwo Jisasɨmo unɨngkamo lɨmentisofoho.

(Luk 9:57-60)

18 Jisas kako a'amu pi'nɨngo engo kakimo ifeehu'mo yɨmahonɨngkofi uhwononto kakoe inomokomoyo sohwamo ulɨmento, Nakwo mijo lomo nongkihnta'nne'no wowekehwano. 19 Ose ulahonɨngki hwe fihwo honɨngkano hungkuno lutɨhwayo syoho'njo sohwo Jisasɨmo u'manto ulɨmento, Nje Lontɨhwayo sohwosi, kɨko ango ntɨ'mno usoso ngko tɨfi wokinɨngkamonnoho. 20 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Sikisɨwojo sohwa hofɨko hofɨkoe sokimo hi'njo hwafoho. Yɨhufo sohwa hofɨko hofɨkoe aifoso hi'njo hwafoho. I oso'no ngko A'amufe Hwomu sohwo'ni ngko ango saho fosyawe'neso ane hwo'nyoho. 21 Ose ulahonɨngki nom'ne hwe Jisasɨmo inɨngkawowo'nɨngkiso sohwo Jisasɨmo ulɨmento, Hwe Engofo, ngko huhwo'ni tɨfi wokinɨngkapmmonnoho. I oso'no sɨmo'mo ngko nje mpohwo kaki'no pi'nɨmomo ijopijɨsyasi'mo pe-eso. Wopɨngotaho. 22 Ose ulahonɨngki Jisas ulɨmento, Awonoho. A'amu ngkimo tɨfi monnɨngkapɨfijoso hofɨko ujopijisyahufe. Kɨko ne'no nnɨngkape.

Jisas ifofo engo somo moi'wo hmmo'nyo ulɨmentisofoho.

(Mak 4:36-41; Luk 8:22-25)

23 Ose ulonto Jisas yofayokinomo nokotosahonɨngki kakoe inomokomoyo sohwa tɨfi inɨngkamentohofofoho. 24 Yofayokinoso mijopo nowentanɨngki mijo ayoso hwofɨki'nyo pa'nyo imo'nonto yofayokinomo ufehu'mokahumonto yahonɨngki Jisas kako saho humofosyawentisofoho. 25 I inomokomoyo sohwa hofɨko Jisasɨmo komo'no ulɨkafontɨfi ulɨmentohofi, Hwe Engofo, fonefo'maho. We'enepi nakwoe yofe moi'wo umo'nantane'no yalokuhwono. 26 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, Sekwo iyoho peho'no senɨngkohoho. Sekwoe sɨmeho hi'ntnnonoso we'e'njo hwasoho. Ose ulonto nolɨkafonto ifofo so'nji mijo so'njimo hungkuno ulahonɨngki mijo apa'no songo songo miyo'njo nɨhu'nahone lɨfawo'mentisofoho. 27 Inomokomoyo sohwa ose uhwonontɨfi yomo yontɨfi hnnɨmentohofi, Olo hwe lohwo peho sohwolo. Ifofo'nji mijo'nji kakoe hungkunomo haloho'nohini yohoho. Ose hnnɨmentohofofoho.

Jisas hwe hufa'u towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyo sohwa'umo wae yao'mentisofoho.

(Mak 5:1-17; Luk 8:26-37)

28 Jisas mijo ayo somo nongkihnta'ni hwaho Ngkatola sopo i'mofamentisofoho. Oso hohosohonta hwe towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyo sohwa'u u'ma'mentisiyefoho. Oso hwe sohwa'u hiko a'mopijohino sopo humohumantisiyo hwa'u pmmentisiyefoho. Oseso oso hwe sohwa'u towahuno nɨhu'no wonyo ehuhnnamo'nnyo sohwa'u a'mopijohino honɨngkano somo wopanjitɨkenontɨfi a'amuso iyoho unɨmojofoho. 29 Osohonta siko Jisasɨmo joho mohm'no lonji ulɨmentisiyo, Kɨko Anɨtuye Hwomu Ne hwosoho. Kɨko nekumo peho weloho'mne'elo. Nekwoe sɨkuno mmo'nyofoho. Kɨko nekumo tohino wejapmmonne'no lapohino. Ose ulɨmentisiyefoho. 30 Hopo soponjo yahu pi'nɨngo engoso kengo nompo humantɨfi mno humijohofofoho. 31 Oseso towahuno wonyo sohwa Jisasɨmo ulɨmentohofi, Kɨko wae wenao'mji'manji kɨko oso yahu pi'nɨngo engo nongkwanjo nompono fonehwajo. Nakwo yahu somo wehuhnnaofano.

32 Ose ulahonɨngkofi Jisas ulɨmento, E'wa, sekwo mpanɨmno. Ose ulahonɨngki towahuno wonyo hiso oso hwe hufa'uyo sohwa'umo ulɨko'mantɨfi yahu somo ehuhnnao'mentohofofoho. Ehuhnnaofahonɨngkofi yahu hiso hofɨko hano kunto kunto'no wentɨfe iwo'mangomo mtɨku'nontɨfi mijo ayomo nɨhu'nahone mehulo'mentisofoho. Nomehulofahonɨngki mijomo poyo imo'nɨmentohofofoho.

33 Oso yahu mokosyohumayo sohwa angopono komo'no wentɨfi oso hungkuno hopi'nonohinoso ulɨmentohofofoho. Hofɨko mpoyo hwe hufa'u towahuno wonyo ehuhnnamo'nnyo sohwa'umo yo'mayo u'ma'mentiso so'no humalohofofoho. 34 Osohonta a'amu ango hopo soponjoso hofɨko Jisas humentanjopo noswo'nontɨfi Jisasɨmo nuhwonontɨfi hungkuno ole ulɨmentohofi, Kɨko nakwoe hwaho lopo nofosyohumahofoho. Nom'ne angopono fɨwano. Ose ulɨmentohofofoho.

Copyright information for `APZ