Philippians 2

Nakwoe yofe monje esyɨhwasi nom'ne a'amu somne'no hitoho wonalofono.

Sekwo Kɨlaisɨ'nji makotɨku'nyo so'ne yokumpohn'nyo lalohokwofo. Jisas Kɨlais sekumne'no hitoho ulo'mentiso so'no sekwoe sɨmeho wopɨngo lasemo'nɨngkohoho. Anɨtuye Towahuno Wopɨngo sekwoe sɨmehomo humentanɨngki kako'nji sɨmeho afa inontɨfi kakoe hungkunomo tɨfi linɨngkowalokwofo. Sekwo nom'ne a'amu somne'no hitoho selofahonɨngki sekwo hofɨkine'no hitoho laselokwoho. Sekwo eno ntɨfijo'manji sekwo huno anga'no inɨngkuji sɨmeho afa inɨngkuji sekwo nje sɨmeho wopɨngo wonɨmokantɨfeho. Oso'no sekwoe sɨmehoso anga'nohino'nji fosyohumantokuno. Sekwo huno sekumne'nohini syafɨhu'nɨngkutoho. Yo'mayo yahino wonyo so'njo sekwoe yofe ho'noma'nyo'neso foho'naopmno. Sekwo yokumpohn'nyo imo'nɨngkutoho. O'o, sekwo nom'ne a'amu somne'no hwahopo pawomno. Sekwo nom'ne a'amufe honɨngkano wopɨngo somne'no huno ole syafɨsyɨkutoho. Nakwoe yahinoso hofɨkimo yakolo'nnyofoho. Ose syafɨsyɨkutoho. Sekwo anga'no anga'nohino soku sekwoe yo'mayo yo'mayo osomnohini syafɨsyɨkutoho. O'o, nom'ne a'amu somne'no syafɨsyɨkuji ufo'mapmno.

Kɨlais kakoe yofe monje ehinɨngkahonɨngki Anɨtu kakoe yofe hiso ho'nɨma'mentisofoho.

Oso yahino wonyoangkafo Jisas Kɨlais imentiso pa'nyoso sekwoe huno afa'nohini inɨngkuji tɨfi finɨngkamno. Jisas Kɨlaisɨye yahinoso olenoho.

Jisas kako nakwoe hwaho lopo mape sohonta kako Anɨtu nehwo humamentisofoho.
I oso'no Jisas kako oso yofe engo hwofilo'nnyo somne'no mosyafɨsiyo'njo yonto yofe osomo yokumpohn'nyo mokemokosyohumammentisofoho.
O'o, nɨhu'no awonoho. Jisas kako Anɨtuye humayo so'nji yofe engoso yokumpohn'nyo engo so'nji nulɨko'manto a'mu hwahoponjosi aswo ma'mentiso sohwo Jisas kako yofe engo ane pa'nyo'njohwo imo'nɨmentisofoho.
Kako syoho ulohofiyo pa'nyo imo'nɨmentisofoho.
A'amu hwahoponjoso uhwonɨmentohofoso a'amu hwahoponta'angohwo pa'nyo uhwonɨmentohofofoho.
Jisas huhwo sohwo kako kakoe yofe engo monje yasyonto kanɨngkwohwoe hungkunomo haloho po'mɨwento kakoe pe'nyo so'no eno ulonto pe'nɨmentisofoho.
Kakoe pe'nyoso a'amu honɨngkano wonyo'njoso pa'nyoso iyo hwojiyafɨku'nnyo somo pe'nɨmentisofoho.
Anɨtu uhwonɨmentisoso Jisas kakoe yofe monje nto ehinɨngkahonɨngki uhwononto oso'no Anɨtu Jisas kakoe yofe yokintahopo ho'noma'mentisofoho.
Oseso Anɨtu kako yofe nom'ne a'amu somo hwofilo'nnyo uyɨmentisofoho.
10 Jisasɨmo Anɨtu kako oso yofeso uyɨmentisoso a'amu ahwomomjo so'nji hwahoponjo so'nji a'amu poyo nto pe'nɨmentohofo so'nji Jisasɨmne'no hwomtame ehumafɨkuji kakoe yofe ho'nomapitnne'ento Anɨtu yofe engoso uyɨmentisofoho.
11 A'amu hopi'nonohinofe mampahoso ole ho'nonefoho.
Jisas Kɨlais sohwo kako nakwoe Hwe Engo hweho. Ose ulɨkuji nanɨngkwohwo Anɨtu huhwo'njiye yofe yokintahopo ne'no waweno.

Nakwo a'amufe pomponaho lopo wohumano.

12 Oseso nje a'amu soku hohonta ngko sekwo'nji humamentohe sohonta sekwo nje mampahomo nupa'nontɨfi tɨfi nnɨngkapmmentohofofoho. I olohonta ngko sekwo'nji mohumayo'njo kengopo humentanɨ'mo sekwo nje mampahomo tɨfi ne'no nnɨngkapmno. Anɨtu sekumo asomo setɨmayo so'no huno syafɨsyɨkuji kakine'no syoho yokumpohn'nyo fiyɨmno. Sekwo huno ole fɨsyafɨhupmno. Nakwo Anɨtuye sɨmeho tango ifɨsyumofanoho lɨkuji sekwo iyoho senɨngkuhwoso'no Anɨtumo aho yokumpohn'nyo fɨkemokosyohumamno. 13 Nakwo huno nayohoho. Anɨtu nakwoe sɨmeho mo'mo syoho yalokunjo so'no Anɨtuye sɨmeho wopɨngo umo'nyo'ne yo'mayo syoho ifitnne'ento lɨmentiso so'no Anɨtu kako kakoe yokumpohn'nyo nejapɨhwoso'no kakoe syohoso uyantanoho. Anɨtuye hungkunomo tɨfi inɨngkayo'ne hunoso Anɨtu kako nejapɨwo'nɨngkisofoho.

14 Yo'mayo syoho kɨko fiyo kilɨwo'nɨngkohofo so'no kɨko wonyo hungkuno ulohotoho. Yoka ulohotoho. O'o, oso yahino hiso foho'namofo. Sekwo yo'mayo hopi'nonohino iwo'nɨngkohofoso sɨmeho wopɨngo'nji fikuno. 15 E'wa, sekwo oso hiso ifijo'manji sekwo Anɨtuye mehomi soku olo hwaho loponjo a'amu honɨngkano wonyo pi'nɨngo'njo lopo nohumentanɨngkuji sekwo honɨngkano wonyo ane wopɨngo'nohini uyantɨfeho. Oseso a'amu nom'ne nosehonɨngkuji sekwoe yahinoso wonyofoho maselɨfitnnehofo. Sekwo a'amu Anɨtu'nji humalofo soku a'amu olo hwaho lopo sɨkwo'mjo ho'mo humalofo somo sekwo hntokwaliyo pomponaho hopa lɨswahonɨngkuji 16 oso sekwo Anɨtuye hungkuno songo ne'no humayo'neso hungkuno wolutɨhwantɨfeho. Ose'manji Jisas Kɨlaisɨye Sɨkuno Engo somo ngko sekumne'no sɨmonyo uyɨmonnoho. Hwapɨngoso yo'mayo syoho sekumne'no siki imentohe'maho. O'o, syoho homo somo ne into'nowentanɨngkuhwososo uhwonɨmonnoho. Oso'no ngko sekwoe yofe woho'noma'monnoho.

17 A'amu Anɨtune'no yahu sojopo fonjokisasyɨwo'nɨngkohofo hopaso sekwo Anɨtumne'no sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi sekwoe sɨmeho, huno, afa inontɨfi yo'mayoso Anɨtumo uyɨmentohofofoho. Oso hopaso sekwo ngkine'no sɨmonyo ifijo so'no nje honɨyoso hofɨko wofonjonɨsɨhumantɨfitɨkeno. Ngko huno maniyohoyohoho. I oso hiso imo'nɨngkuhwoso'no'manji nje sɨmeho wopɨngo wanɨmo'nɨmontonoho. Oso'no olo sɨmeho wopɨngo hiso ngko sekumo womotasefohi'nɨmonne'no yohono. 18 Oso pa'nyoso sekwo ngkine'no sɨmeho wopɨngo wasemo'nono. Nakwo nufohi'nɨngkuhwasi sɨmeho wopɨngo wonamo'nɨmontonoho.

Poul kako Timouti sohwoe hungkuno mtɨ'mokumentisofoho.

19 Ngko sekwoe angopono Timoutimo lɨhwatɨmne'enji Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨmo jomo ulalokweno. Kako oso hiso'no honɨngkano somo hwosampesoso ngko we'enepi wolɨhwatɨmonne'no yohono. Timouti kako nose'mahwosi ngkimo asomo nonɨ'mahwosi sekwoe hungkuno yo'mayo se'maso so'no wantɨmontonoho. Ngko nupa'nɨ'mo sekwoe hungkuno hiso ngkimo yokumpohn'nyo wanɨsosofito'montonoho. 20 Timouti huhwo sohwo kako sekwo'nji sɨmeho afa inalokwofo sohwo nom'ne a'amu kako pa'nyo sohwo olopo mohumuyoho. O'o, Timouti'nji nekwoe sɨmeho sekumne'no afa inɨwo'nɨngkuhwoyo. 21 A'amu nom'ne sohwa hofɨko Anɨtumne'no sɨmeho nto iwolo'mokumentohofo sohwa hofɨko hofɨkoe huno syohomnohini syafɨsyɨwo'nɨngkohofofoho. Hofɨko Jisas Kɨlaisɨye syoho somne'no huno mosyafɨsiyo'njo yɨwo'nɨngkohofofoho. 22 Oso'no sekwo huno seyohoho. Timouti sohwo kako hwe wopɨngo hweho. Mehomi sohwa hofɨko homnɨngkwohwosamo ufo'mawo'nɨngkohofo hopaso Timouti sohwo Jisas Kɨlaisɨye syohomne'no nɨfo'mawo'nɨngkiso hweho. 23 Ngkimo yo'mayo nɨ'mane so'no huno nihwoso'no Timoutimo wolɨhwatɨmo. 24 Ngko sekwoe ango sopo se'mayo'ne Anɨtu honɨngkano nɨmofiyo'ne jomo ulalokweno. Ngko honɨngkano nonɨmofihwoso'no ngko sekumo we'enepi wose'ma'monnoho.

Poul kako Epeefɨloutaitas sohwoe hungkuno mtɨ'mokumentisofoho.

25 Ngko huno ole niyohi, ngko nenɨngkwa'wehwo Epeefɨloutaitas sekwoe ango pone'no wolɨhwatɨmo eso huno niyohoho. Kako ngko'nji Anɨtumne'no syoho yokumpohn'nyo iwo'nɨngkuhwoyo hweho. Hohonta sekwo kakimo ngkiyepono uhwatɨmentohofɨhweho. Oseso kako sekune'no ngkimo nɨfo'mawo'nɨngkiso hweho. 26 Sekwo Epeefɨloutaitas mnokino engo tɨpema'mentiso so'no upa'nɨmentohofo so'no kako huno pi'nɨngo syasyefɨsyonto wasehonɨmonte'no yalofoho. 27 U nehopi. Kako mnokino engo tɨpemanto wape'nɨmonto imentisofoho. I oso'no Anɨtu kakine'no hitoho ulo'mentisoso kako mape'nɨmmentisofoho. Oso hitoho hiso kakine'nohini ulo'mentiso'maho. O'o, ngko huhwo'nnontnne'no ulo'mentisofoho. Anɨtu kako ole lɨmento, Poulɨmo tango nom'ne nom'ne u'manohonto Epeefɨloutaitas wopɨngo umokumentisofoho. 28 U nje sɨmeho wopɨngo nɨmo'nɨngkahonɨngki sekuyepono wolɨhwatɨmne'no yohono. Kako sekumo apa'no se'mahwoso'no uhwonɨngkuji sekwoe sɨmeho wopɨngo wasemo'nɨmontonoho. Oso'no nje sɨmehoso nohayo wanimontonoho. 29 Sekwo kakimo nuhwonɨngkuji sekwo Anɨtumne'no sɨmonyo yalokwofo so'no sekwo sɨmeho wopɨngo uyɨkuji utɨmapmno. Sekwoe a'amu Epeefɨloutaitas oso hwoe yahino'njo pa'nyo sohwamo uhwonɨngkuji osohwafe yofeso foho'nomapmno. Oso'no sekwo hofɨkoe hungkunomo hofiyo'no foho'nomapmno. 30 Sekwo ikanopo humantɨfi Poulɨmo pipi ufo'mane'entɨfi Epeefɨloutaitas uhwatɨmentohofofoho. Kako ngkimo nonɨ'manto kako Jisas Kɨlaisɨye syohomnohini huno syafɨsyonto kako we'enepi wape'nɨmonto imentisofoho. A'amu oso pa'nyo sohwamo hofɨkoe yofe foho'nomapmno.

Copyright information for `APZ