Philippians 3

A'amu Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyo oso a'amu sohwo kako a'amu ne hweho.

Nje a'amu soku, ngko hungkuno sekune'no mtɨ'mokalokwe loso wesojwao'mneso olenoho. Sekwo nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlaisɨmne'no sɨmonyo fiyɨmno. Ngko olo hungkuno apa'no selalokwe so'no piso'mo'nyo mannɨngkiyohoho. O'o, sekumo sefo'mayo'nefoho.

Sekwo a'amu hwasyo lɨwo'nɨngkohofo sohwamne'no i'waho nto'no fiyɨmno. Hofɨko sekumo hofɨkoe honɨngkano hohontajo somo upesemotowantɨfe'no yalokwofo. Oso'no sekwo hwe sohwasimo sekwoe a'apahoso sɨhu wosekolofantɨfe'no yalokwofo. A'amu huhwo sohwa hofɨko sɨhu kolo'nɨwo'nɨngkohofo sohwa hofɨko hofɨkoe hwasyo hungkuno ole losetɨhwalokwofo. Sekwo Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨkuji hwe sohwa a'apaho sɨhu kolo'nɨfijo'manji Anɨtuye a'amu ne umo'nantɨfeho. Oso hwasyo hungkuno losetɨhwalokwofo. Nakwo Anɨtuye a'amu ne hn'nwi kakoe Towahuno'nji nohumentani Anɨtu ne sohune'no hwomtame yɨhumawo'nɨngkuhwone'nwoho. Oso yahino hiso a'apaho sɨhu kolo'nyo yahino somo yakolo'nnyofoho. Jisas kako nakumo naloho'mentiso so'no syafɨsyontani oso hiso'no isamoyoka ulɨwo'nɨngkuhwone'nwoho. Yo'mayo yahino nakwoe a'apahopo yososo Anɨtuye a'amu ne imo'nyoso mmo'nanehwono. Yo'mayo yahino nakwoe a'apahopo yososo u yo'mayo yofe mokosyohumasoso u yo'mayo syoho yososo oso hiso Anɨtuye a'amu ne imo'nyo'neso nɨfo'mantontentesi ngko nom'ne a'amu sohwamo nuyakolohm'nesohilo. I oso'no ngko nje yofe noho'noma'nɨ'mnesohilo. Hwapɨngoso olenoho. Nje na'u ngkimo aswo nɨmahonɨngki sɨkuno aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'u sɨhune i'mofopahonɨngki nje a'apahomo hofɨko sɨhu nɨkolo'mentohofofoho. Ngko a'amu Isɨlael hwo'nyoho. Ngko Mpenyaminɨye temtitofo mta'ango hwo'nyoho. Ngko Hipɨlu hungkuno'njo hwo'nyoho. A'amu Juta sohwafe yahino hopi'nonohino somo inɨngkamote hwo'nyoho. Ngko a'amu Falisi imo'nonji hofɨkoe honɨngkano hungkunoso hopi'nono aho yokumpohn'nyo kemokosyohumawo'nɨmentohefoho. Ngko a'amu Juta sohwafe yahino so'no nɨmo'nɨngkahonɨngki a'amu Jisas Kɨlaisɨmo inɨngkawo'nɨngkohofo somo fonjahumotefoho. A'amu Jutafe honɨngkano hungkuno somo inɨngkayo so'no nohonɨngkuji wontantɨfe kɨko honɨngkano wonyo nɨhu'no ane hwosoho. Yo'mayo hohontajo ngko yahino wopɨngo imote so'no yofe engo nomanji, Wopɨngo hwo'nyoho, ko hnnonji Jisas Kɨlaisɨmne'no huno ito'no niyahonɨngki hohontajo yahino sikinjofoho. Kɨlais Jisas kako nje Hwe Engo sohune'no huno tɨpemanji oso hune'nohini ngko huno niyohoho. Kako ne'njo hweho. Kako yo'mayo hwahoponjo somo hwofilo'nnyo hweho. Oso'no ngko yo'mayo yahino wopɨngo so'no syafɨhu'moteso yahwoyoho pa'nyofoho lonji Anɨtuye a'amu ne imo'nyo'neso monɨfo'manehoho. O'o, Jisas Kɨlais kako ntoho'mentiso so'no aho yokumpohn'nyo kemokosyohumanji ngko Jisas Kɨlaisɨmo ufohi'nɨmentohefoho. Yo'mayo honɨngkano hungkuno somo hofiyo'no inɨngkamote so'no Anɨtu kako kɨko wopɨngo hwosoho. Ose manjofoho. O'o, ngko Jisas Kɨlaisɨmo sɨmeho hi'ntnnono umentohe so'no wopɨngo hwosoho ose ntɨmentisofoho. 10 Ngko olo anga'nohino loso'no nɨmo'nɨngkohoho. Jisas Kɨlaisɨmne'no huno nto'no syafɨsyɨ'mo oso Jisas lɨka'mentiso sohontajo yokumpohn'nyo ma'mentisoso sɨkuno huhwo huhwi wonɨfo'ma'montonoho. Oso'nji Jisas kako tohino ma'mentiso so'nji ngko kako'nji majopohi'nɨngkono. Jisas kako poyo pe'nyo so'no iyoho munyo'njo yonto pe'nɨmentiso hopaso ngko ne'no nohumahm'mo poyo pe'nyo so'no iyoho mannɨngkohoyohoho. Oso'no nɨmo'nɨngkohoho. 11 Ngko ose i'mo Jisas apa'no ntɨkafo so'no wohontohumamonnoho.

Poul kako mjake'we hnnyo somjo hohwafo somo i'mofayo'ne syoho yokumpohn'nyo imentisofoho.

12 Ngko ole maselɨmnehono. Ngko honɨngkano wonyo ane'njo Jisas Kɨlais pa'nyo nto imo'nɨngkohono. O'o, ose maselɨmnehono. I oso'no ngko Jisas pa'nyo umo'nɨmonne'no syoho engo yalokweno. Jisas kako ngkimo kakoe a'amu ne imo'nyo'ne nto nɨma'mentiso so'no ngko Jisas pa'nyo umo'nɨmonne'no syoho yalokweno. 13 Nje a'amu soku, ngko Jisas honɨngkano wonyo ane'njo pa'nyo nto imo'nɨngkohono, ose mosyofɨsyalokuyohono. Yo'mayo imote so'nji yo'mayo nɨ'ma'mentiso so'ntnno inɨngo mofonji huno mosyofɨsyalokuyohono. O'o, oso noho'nasyonji olo'nohini syofɨsyalokweno. Yo'mayo tɨfi no'mo ma'mne so'no syafɨsyonji oso'no syoho wokino'njo yalokweno. 14 A'amu mjake'we hnnontɨfi hohwafo somo ho'yango mayo'ne i'mofawowo'nɨngkohofo sopo ngko i'mofayo'ne syoho yokumpohn'nyo yalokweno. Oso hopo sopo i'mofaho'me'no Anɨtu kako oloso wontapmmontonoho. Jisas Kɨlais kako ngkimo yo'mayo ntoho'mentiso so'no ngko kako'nji songo ne'no nohumantɨ'mne hwo'nyoho. Oso nje ho'yangofoho.

15 A'amu Jisas Kɨlais kakoe hungkunoso toyo yamo'nyo soku sekwo olo nje huno sejapoheso mafɨkuji oso pa'nyo hmmo'nɨmno. A'amu fehohnjo soku, sekwoe hunoso nom'ne kengo'manji Anɨtu kako oso hiso'no nosetɨhwahwosi sekwoe huno somo wehohosasehumontonoho. 16 Oseso Anɨtu kako yo'mayo nto setɨhwamentiso somo aho yokumpohn'nyo kemokosyohumafɨkuji tɨfi finɨngkamno.

17 Nje a'amu soku, sekwo nje yahino iwo'nɨngkohe somo nnɨngkopalokwofo somo nuhwonɨngkuji finɨngkamno. 18 Olo so'no ngko sɨkuno pi'nɨngo engo somo selɨmentohe sohwo'ni olohonta ngko apa'no selonji nje tɨmo mta'ni tɨmijo nɨswahopohoho. Hwapɨngoso a'amu pi'nɨngo engo hofɨko Jisasɨye honɨngkanomo inɨngkayo so'ne poji yontanɨngkofi uhwononji tɨmijo nɨswopalofoho. Oso a'amu huhwo sohwa hofɨko Jisas Kɨlais iyo hwojiyafɨku'nnyo somo pe'nɨmentiso sohwoe mango hwafoho. 19 Yo'mayo wonyoso hofɨkoe sɨmeho sohwo umo lonte sohwo hofɨkoe anɨtuyoho. Osomo inɨngkawowo'nɨngkohofofoho. Hofɨko yo'mayo yo'mayo yahino wonyo yontɨfe somne'no hofɨko wonɨmango munɨwo'nɨngkisofoho. Oso'no hofɨko hwa'mo hwa'mɨngo iwo'nɨngkohofoho. Hofɨko yo'mayo hwahoponjo somne'nohini syafɨsyɨwo'nɨngkohofofoho. Oso a'amu hiso hofɨko tɨkanomnefoho. 20 I oseso nakwo hn'nwi ahwomomjo Anɨtuye angomne'nwoho. Nakwoe hwe engo Jisas Kɨlais kako ahwomo mta'ni kako asomo pɨhwosi asomo netɨmayo'ne hontohumalohwono. 21 Jisas Kɨlais huhwo sohwo kako kakoe yokumpohn'nyo engo so'nji kako yo'mayo hopi'nonohinoso kakimo enjwa'mo ho'nasyɨhwosi womokosyohumamontonoho. Oso yokumpohn'nyo engo hiso'nji kako nakwoe a'apaho wonyoso wae yaofɨhwosi kakoe a'apaho songo pa'nyo nom'ne wonyoangkafoso wonejapmmontonoho.

Copyright information for `APZ