Philippians 4

Poul kako a'amu Filipai somne'no honɨngkano hungkuno ulɨmentisofoho.

Oseso nje a'amu soku, sekwo nje syoho somne'no ho'yango mayo pa'nyo kuyoho. Sekwo nje sɨmeho wopɨngo nɨmokuwo'nɨngkohofo kuyoho. Sekwo nakwoe Hwe Engo sohune selontnne so'no huno syafɨsyɨkuji sekwo yokumpohn'nyo filohopmno.

Siko Youtiya kinonji Sintike kinonji siko nje mu sofahusi siko nje hungkunomo upa'ninyo. Siko Jisasɨmo ufohi'nɨmentisiyo so'no yoka hungkuno hnnɨwo'nɨngkisiyoso noho'naofohosɨsi siko sɨmeho afa hmninyo. Oso hungkuno we'eso a'mu sofa'umo ulonji i kɨko ngko'nji syoho afa'nono nehopi iwo'nɨngkuhwoyo sohwosimo hungkuno wakilɨmne'no yohono. Kɨko oso a'mu sofa'u siko yoka majo'njo sofa'umo ufo'maho. Siko oso a'mu sofa'u siko ngko'nji Jisas Kɨlaisɨye hungkuno syoho somne'no nɨfo'ma'mentisiyo fa'uyoho. Oso fa'u'nji nom'ne hwe Kɨlemen'nji nom'ne sohwanji hofɨko ngko'nji syoho afa'nono imentɨhwonefoho. A'amu hihn'nwiye yofeso Anɨtuye iyoswo songo ne'no humayo somo weho.

Sekwo sɨkuno huhwo huhwi sekwo nakwoe Hwe Engo sohune'no sɨmonyo fiyɨmno. Ngko apa'no waselɨmne'no yohono. Kakine'no sɨmonyo fiyɨmno.

A'amu nom'neso sekune'no ole wosesyofɨsyantɨfeho. A'amuso hofɨko sekumo wonyo selohopijo so'no sekwo aku muyo'njo so'no nosehonɨngkuji wopɨngofoho huno uyɨmontonoho. Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais kako we'enepi wapmmontonoho. Oseso sekwoe humayo so'no nto'no fɨsyafɨhupmno. Sekwo yo'mayo so'no huno pi'nɨngo engo syafɨsyɨkutoho. O'o, sekwo yo'mayo so'no umofonyo ikuji sekwo Anɨtumo jomo ulɨkuji isamoyoka ulɨmno. Anɨtu sɨmeho pompenjiyo nejapɨwo'nɨngkisoso a'amu hwahoponjo hn'nwiye huno nayɨwo'nɨngkiso somo yakolo'nnyofoho. Nakwo Jisas Kɨlaisɨ'nji ufohi'nontani kako nakumo sɨmeho pompenjiyo nejapɨwo'nɨngkisoso nakwoe huno somo wopɨngo nemokosyohumaho.

U nje a'amu soku, ngko hungkuno nom'ne anga'no waselɨmonne'no yohono. Sekwoe hunoso ole'nohini fɨsyafɨhupmno. Yo'mayo ne'njo so'no yo'mayo wopɨngo so'no yo'mayo ito'nohino so'no huno fɨsyafɨhupmno. Yahino wopɨngo somnohini fɨsyafɨhupmno. A'amu yo'mayo wopɨngo'nohini iwo'nɨngkohofo oso'no huno fɨsyafɨhupmno. Wonyo so'no nosyafɨsyɨkutoho. Sekwo yo'mayo Anɨtumne'no isamoyoka ujo osomnohini fɨsyafɨhupmno. Yo'mayo yahino ngko losetɨhwamentohe ma'mentohofo so'nji yo'mayo ngkine'no upa'nɨmentohofo so'nji yo'mayo yahino imentohe somo uhwonɨmentohofo so'ntnno huno syafɨsyɨkuji tɨfi nnɨngkapmno. Ose ikuji Anɨtu kako sɨmeho wopɨngo nejapmmentiso sohwo sekwo'nji wohumamontonoho.

Poul kako a'amu Filipaiso hamniyoho umentohofo'no isamoyoka ulɨmentisofoho.

10 Hohonta sekwo ngkine'no huno ne'no ko syanɨfɨsyontɨfi sɨmeho afa ntopalokwofo so'no ntɨhwayo'ne honɨngkano motɨpema'mmentohofofoho. I olohonta sekwo notɨpemantɨfi ngkimo hofiyo nɨfo'mantokwofo so'no nje sɨmonyo iyoso mɨkunɨmposofoho. Ngko sɨmonyo yonji Anɨtumo isamoyoka ulalokweno. 11 Ngko yo'mayo so'no jomo maselɨmnehono. U ngko umofonyo, u ngko yo'mayo hi'njo hwonɨ'manji ngko hunoso olo'no syafɨsyɨwo'nɨngkohono. U nje yo'mayoso hoponoho. Ngko sɨmeho wopɨngo'nji wohumamonnoho. Ose lɨwo'nɨngkohe hwapɨngoso olenoho. Ngko nje huno hiyaso wo'mojo so'no tɨpemanji wopɨngo'nohini humaleno. 12 U ngko sɨkuno nom'nemo ho'yango wosopayo'ne umofonyo miyɨ'mo u ngko hoponoho. U, ngko sɨkuno nom'nemo motɨpemahm'mo ngko hoponoho. Oso'no ngko ho'yango wosopayo momaso'njo iyoso'no huno mosyofɨsyalokuyohono. 13 Oso huno hiyaso wo'mojoso olenoho. Jisas Kɨlais kako kakoe yokumpohn'nyo'nji nɨsosofitofo'ne so'no yo'mayo nɨ'mante so'no ngko sɨmeho wopɨngo'nji humawo'nɨngkohe hwo'nyoho.

14 Yo'mayo tangoso ngkimo nɨ'mahonɨngki sekwo ngkimo nɨfo'malokwofoso wopɨngofoho. 15 Sekwo hwe moya'mi Filipainjo soku sekwo ngkine'no huno moi'wonoho. Hohonta ngko sekwo'nji humanji Kɨlais Jisasɨye hungkuno losetɨhwoma'mentohe sohonta ngko hwaho Masetouniya ulɨko'mahonɨngko oso hohosohonta sekwo ngkimo nɨfo'ma'mentohofofoho. Anɨtuye a'amu nom'ne angoponta'angoso monɨfo'masofoho. O'o, sekwo'nohini nɨfo'ma'mentohofofoho. 16 Ou ngko ango Tesolounika humentanɨngko sekwo ngkimo sɨkuno anga'no anga'nohino somo nɨfo'ma'mentohofofoho. 17 Sekwo ngkimo nɨfo'malokwofoso wonyoangkafofoho. Oso hiso'no ngko sɨmonyo yalokweno. I oso'no sekwo yo'mayo nom'neso ntapmno maselɨmnehono. O'o, sekwo ngkimo yo'mayoso ntapɨwo'nɨngkohofoso uhwononji huno ole niyohi, sekwo Anɨtumne'no huno engo syafɨsyontɨfi kakoe syoho somne'no huno ne'no syafɨsyontɨfi sekwo ngkimo yo'mayoso nɨfo'mawo'nɨngkohofo. Oseso Anɨtu kako yo'mayo wonyoangkafoso sekumo aku wosejapmmontonoho. Oso hiso'no sɨmonyo mɨkunɨmposo yalokweno. Oso sɨmonyo iyoso yo'mayo ntapɨwo'nɨngkohofo somo yakolonoho. 18 Olohonta sekwo ngkimo yo'mayo ntapmmalofoso hoponoho. Ngko umofonyo miyɨmnehono. Yo'mayo Epeefɨloutaitas sekumta'ni manto nɨmotapmmasoso ngko nto ma'malefoho. A'amu Anɨtumne'no yahu fonjokisasyɨwo'nɨngkahonɨngkofi Anɨtu sɨmeho wopɨngo umo'nɨwo'nɨngkiso hopaso sekwo ngkimo yo'mayo ntopahonɨngkofi Anɨtu kako sɨmeho wopɨngo umo'nɨngkohoho. 19 Jisas Kɨlais yo'mayo hwapɨngo sohwo'nji ufohi'nɨmentohofo so'no nje Anɨtu kako sekwo yo'mayo so'no umofonyo ifijo so'no wosejapmmontonoho. 20 Nakwoe Anɨtu sohwo kako nanɨngkwohweho. Oseso nakwo kakoe yofe so'nji kakoe yokumpohn'nyo so'nji sɨkuno engolopohamo woho'nomehwano. Hungkuno nehopeho.

Hungkuno ae'uyofoho.

21 Sekwo Anɨtuye a'amu Jisas Kɨlaisɨmo ufohi'nɨmentohofo sokumo ngko nje a'amufo selalokweno. A'amu ngko'nji humalofo sohwa hofɨko sekune'no, nakwoe a'amufo selalokwofo. 22 Anɨtuye a'amu olopo humalofo hopi'nonohinoso hofɨko nakwoe a'amufo selalokwofo. Oso hwe engo hwaho mokosyohumawo'nɨngkiso Sisa sohwoe angomo humalofo a'amu fehohnjoso hofɨko sekune'no nakwoe a'amufo eso nɨhu'no yokumpohn'nyo selalokwofo.

23 Nakwoe Hwe Engo Jisas Kɨlais sohwo kako sekumo wopɨngo waselohofono. Nje hungkunoso osohopeho.

Copyright information for `APZ