Revelation of John 1

Yo'mayo we'enepi imo'none so'no Jisas Kɨlais kako ntɨhwahonɨngki olo iyoswo lomo ngko Joun'ni mtɨ'mokalokweno. Sɨmo'mo Anɨtu kako Jisasɨmo hungkuno loso ulahonɨngki Jisas kakoe ahwomomjo a'amu fihumo ngkiyepono lɨhwojahonɨngki Jisasɨye syoho ulohofiyo sohwona'nɨmne'no hungkuno homo somo kako lontɨhwamentisofoho. Yo'mayo hungkuno Anɨtu mta'ni upa'nɨmentoheso yo'mayo Jisas Kɨlais lontɨhwamentisoso yo'mayo uhwonɨmentoheso yoloho lɨjwaofalokweno. A'amu soku olo hungkuno loso yo'mayo imo'none so'no atofo lɨjwamo'nɨngkuji u nupa'nɨngkuji hungkuno homo somo haloho pekuji tɨfi inɨngkafijo'manji wopɨngofoho. Hwapɨngoso sɨkuno moi'wo imo'nyoso u'mofapmmonto tɨfoneponoho. Oso hohosohonta yo'mayo hiso ne imo'nonefoho.

A'amu antɨme aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo somne hungkunofoho.

Hwaho Esiya ango aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo oso ponjo a'amu Jisasɨye yofe ho'nomayo'ne uhu'mokuwo'nɨngkohofo sokune'no olo hungkuno loso ngko Joun'ni mtɨ'mokalokweno. Nakwoe Anɨtu hohonta humamojo osohwo olohonta ne'no humaho. Kako hwangku asomo nopone hweho. Kako yo'mayo hopi'nonohino so'nji sekwo a'amu hopi'nonohino sokumo semokosyohumawo'nɨngkiso sohwo kakoe Towahuno Wopɨngo so'nji siko sekumo sefo'mahosɨsi sɨmeho pompenjiyo wosejapiyo. Jisas Kɨlais sohwo kako Anɨtuye hungkuno hopi'nonohinoso nto'nohini lutɨhwawo'nɨngkiso hweho. Kako poyo pe'nonto apa'no songo lɨka'mentono. Songo nolɨkafonto nɨhu'nahone poyo mape'nyo'njo'ne sɨmo'mta'ango hweho. Kako hwe engo olo hwaho loso mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwafe Hwe Engo hweho. Kako huhwo'nji sekumo nosefo'mahwosi sɨmeho wopɨngo wosejapono.

Jisas huhwo sohwo kako nakune'no hitoho ulofɨwo'nɨngkiso sohwo kako nakwoe honɨngkano wonyo mta'ni isɨhutofonemayo'ne kakoe honɨyo usɨhuma'mentisofoho.
Ose yonto kakoe a'amu ne namokonto nto'no enemokosyohumawo'nɨngkisofoho. Oso'no nakwo a'amu nom'ni hwamne'no Mpohumo jomo ujo'ne syohoso nejapmmentisofoho. Nakwo Jisasɨye yofe engolopohamo woho'nomehwano. Kako engolopohamo ne'nohini yokumpohn'nyo nemokosyohumantɨhwone hweho. Ou, hungkuno loso nehopeho.

Ihwoni, Jisas kako himopo nopahonɨngkuhwosi a'amu hopi'nonohino hn'nwi nuhwonanefoho. A'amu hopi'nonohinoso hofɨko Jisas poyo wape'nono lɨmentohofoso Jisasɨmo uhwonɨngkuji hofɨko yafɨ'yafe ikuji humotaho engo lɨfitnnefoho. Ou, olo hungkuno hiso ne i'mofaponefoho.

Anɨtu kako nakumo ole nalɨmento, Ngko yo'mayo syoho emayo so'nji esojwaofo so'nji ngko hwapɨngo hwo'nyoho. Ose nalɨmentiso sohwo olo Anɨtu oloho hweho. Kako ae'mta'ni humamojo sohwo olohonta ne'no humaso sohwo hwangku nopone hweho. Kako yo'mayo hwahoponjo yokumpohn'nyo somo hwofilo'nnyo hweho.

Joun kako Kɨlais Jisasɨmo uhwonɨmentisofoho.

Ngko Joun'ni senɨngkwa'we hwo'nyoho. Nakwo Jisasɨye a'amu hn'nwi sekwo ngko'nji ejoku'nohumentani Anɨtuye syoho somne'no yo'mayo tango so'nji tohino so'nji tɨpemalokuhwono. I Jisas nakumo nto'no enemokosyohumawo'nɨngkiso hn'nwi nakwo yokumpohn'nyo ito'nontani lohokuhwono. Ngko Anɨtuye hungkuno a'amumo ulonji ngko Jisasɨmo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohe so'no ulahonɨngko hofɨko ngkimo wae yanɨmo'mentohofofoho. Yanɨmofontɨfi hofɨko olo hwaho we'e Patɨmous ayo ajwo lopo impo'angomo hopa nɨhumatɨ'mentohofofoho. 10 Olopo nohumanji sɨkuno iyoho humayo Sante somo Anɨtumo jomo ulontanɨngko kakoe Towahuno Wopɨngo ngkimo ifehu'mokonɨsyahonɨngki wojo hopa uhwonɨmentohefoho. Nje hohujo mta'ni mampaho engo kaunoho yoka hopa ho'nɨngkahonɨngki ole upa'nɨmentoho, 11 Yo'mayo hopi'nonohinoso kitɨhwahm'me'no kɨko nuhwonɨngkohoji oso hiso iyoswomo mtɨ'mojo. Nomtɨ'mokohoji ango aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo oso ponjo a'amu Jisasɨye yofe ho'nomayo'ne uhu'mokuwo'nɨngkohofo osomne'no olo hungkuno loso uyahojo. Ango Efesosɨ'nji Sɨmena'nji Pekamomɨ'nji Taiyotaila'nji Satisɨ'nji Filatelɨfiya'nji Laoutisiya'ntnne'no uyahojo.

12 Ose ho'nɨngkahonɨngki oso hwe hungkuno ntɨmentiso sohumo uhwonɨmonji ikinjaofonji uhwonɨmentoheso sikiloho ahojo wonyoangkafo aho fehohnjo hopi'nonohino nom'ne mta'ni hufa'uyo somo uhwonɨmentohefoho. 13 Oso sikiloho'njo ajwo sopo Hwe Anga'nohinohwo lohofontanɨngki uhwonɨmentohefoho. Oso hwe huhwo sohwo kako nakwoe hwahoponta'ango hwo'maho. I oso'no kako a'amu pa'nyo hweho. Osohwo nohumanto manji'mofo sawemo'njo ahuloho ahojo wonyoangkafo so'nji inyo sohumo uhwonɨmentohefoho. 14 Kakoe mnokino'nji mijiyo'nji nɨhu'no halojofoho. Humeengo pa'nyofoho. Kakoe tɨmoso tɨpomponaho pa'nyofoho. 15 Kakoe sɨfeso sojo hwoyango hnnɨngkiso pa'nyofoho. Kakoe mampahoso mijiyoka hopa ho'nɨngkahonɨngki upa'nɨmentohefoho. 16 Kakoe aho anga sohohnta'ni hntokwaliyo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo ose mokosyohumamentisofoho. Kakoe hungkunoso sɨhu yohosi yohohnta'ni sɨhu mampo'nyo hopaso kakoe mango mta'ni swopahonɨngki uhwonɨmentohefoho. Kakoe sɨmanoso mofehi'nyo yokumpohn'nyo liso pa'nyofoho. 17 Oso huhwo sohumo uhwononji ngko kakoe sɨfɨki'nyo'mo poyo pa'nyo pɨwahu'mentohefoho. Oseso kakoe aho anga sohohnta'ni nokisanɨsyonto ntɨmento, Kɨko iyoho yohotoho. Ngko syoho ae emayo so'nji esojwaofo so'nji yo'mayo hopi'nonohinoso hwapɨngo hwo'nyoho. 18 Yo'mayo songo humayo neso ngko hwapɨngo hwo'nyoho. Hohonta ngko pe'nɨmentohe sohwo'nɨmo nohonyo. Ihwoni, ngko songo ne'no humawo'nɨngkohe hwo'nyoho. Apa'no mape'nɨmnehono. Ngko poyo pe'nyo so'nji tɨkanomo uyoso'nji mokosyohumayo hwo'nyoho.

19 I oso'no kako ose ntonto ntɨmento, Yo'mayo uhwonɨngkino so'nji yo'mayo wojo so'nji yo'mayo tɨfi no'mo i'mofapone somo uhwonɨngkohoji iyoswomo ifalifaliyo mtɨ'mojo. 20 Kɨko nje ahomo hntokwaliyo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'u mokosyohumentanɨngko nohonɨngkino so'nji sikiloho na'nohino aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo so'nji uhwonɨngkinoso hwapɨngo neso olenoho. Hntokwaliyoso a'amu ahwomomjo hwafoho. Hofɨko oso a'amu Anɨtuye yofe ho'nomayo'ne ango aho hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo soponjo a'amu uhu'mokuwo'nɨngkohofo somo mokosyohumawo'nɨngkohofɨhwafoho. Sikiloho aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyoso olenoho. Kɨlaisɨye a'amu ango aho hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo oso ponjo a'amusofoho. Jisas ose ntɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ