Revelation of John 10

A'amu ahwomomjo sohwo Jounɨmo iyoswo uyahonɨngki Joun nɨmentisofoho.

Ngko oso hohosohonta uhwonɨmentoheso, a'amu ahwomomjo nom'ne yokumpohn'nyo sohwo ahwomo mta'ni pmmentisofoho. Kakoe manji'mofoso himofoho. Kakoe mnokinopo sakungkwolanɨngo kotofahinyo hweho. Kakoe sɨmanoso mofehi'nyo pa'nyofoho. Kakoe sɨfeso toho sitnnyo pa'nyofoho. Kakoe ahomo iyoswo we'e popojahinyofoho. Oso iyoswo hiso fisojwahinyofoho. Kakoe sɨfe angahohnjoso mijo ayo sopo fesyohumaho. Sɨfe hwonamonyoso hwahopo fesyohumaho. Oso hopo sopo kako nohumanto mampaho mohm'no sikisɨwojo hauwayo yoka hopa lahonɨngki ahwomo yoka aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'u ho'nɨngkahonɨngki oso homo somta'ni hungkuno upa'nɨmentohefoho. Oso hungkuno ahwomo yoka somta'ni upa'nɨmentoheso wamtɨ'mokumonji yahonɨngko mampaho ahwomo mta'ni ntɨmento, Oso hungkuno ahwomo yoka aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo ho'nɨngkisoso kɨko ifalifaliyo nomtɨ'mokohotoho. Hiyaso mokosyohumaho.

Oso a'amu ahwomomjo sɨfe anga'no mijo ayo sopo fesyohumanto sɨfe nom'ne hwahopo fesyohumaho huhwo sohwo kako hungkuno nehopi ujo'neso kakoe aho anga hohnjoso ho'noma'mentisofoho. Noho'nomanto ulɨmento, Anɨtu songo ne'no humaso sohwo yo'mayo ahwomomjo so'nji hwahoponjo so'nji mijo ayo somjo so'ntnne mtɨ'mokumentiso sohwo yokintahopone'no hungkuno nehopi walɨmonne'no yohono. Hungkuno olenoho. Sɨkuno moi'wonoho. Oso'no Anɨtu kako mohontohumanehoho. O'o, a'amufe hungkuno ikwolofo'ne sɨkunoso nto i'mofapohoho. A'amu ahwomomjo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo sohwo kounoho yoka ho'nɨngkuhwoso'no yo'mayo hungkuno Anɨtu kakoe syoho ulohofiyo sohwamo uyahonɨngki nalɨmotofoso olohonta ne umo'nɨmontonoho. Hohonta olo hungkuno hiloso huno mehohosasiyo'njo imojoso olohonta ne imo'nɨngkuhwoso'no a'amufe hunoso wehohosahumontonoho.

Ose lahonɨngki oso mampaho ahwomo mta'ni sɨmo'mo ntɨmentiso hopaso olohonta apa'no ntohi, Olohonta kɨko nuhuji oso iyoswo a'amu ahwomomjo sohwo sɨfe anga'no mijo ayomo fesyohumanto nom'ne hwahopo fesyohumaso sohwo kako iyoswo fisojwosyohumasoso kɨko maho. Ose ntahonɨngki ngko nowenji ulɨmentoho, Kɨko oso iyoswo we'eso ntape. Ose ulahonɨngko ntɨmento, Ou, kɨko olo iyoswo loso nomahoji hmnyo. Kɨko njoso humo meyo kihwosi u jɨje sɨmeho mo'mo iyoho wakimmtonoho. 10 Ose ntahonɨngki iyoswo we'e loso a'amu ahwomo mta'ango sohwoe aho mta'ni nomanji manɨmentoheso nje mangomo humo meyo niyahonɨngki nɨngku'nɨmentoheso iyoho nnɨmentisofoho. Hwapɨngoso yo'mayo imo'noneso tango'njofoho.

11 Ose yahonɨngko ntɨmentohofi, Kɨko hwe moya'mi ango hopi'nonohino hungkuno kengo kengo'njo hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumawo'nɨngkohofo oso hwamne'no oso iyoswo nɨngkinoso yo'mayo imo'none so'no filutɨhwaho. Ose ntɨmentohofofoho.

Copyright information for `APZ