Revelation of John 11

A'amu hufa'u hwa'u Anɨtuye hungkuno ujo'ne hungkunofoho.

Ngko nohumentanɨngko ango imayo iyo'ne iyo ntapontɨfi ntɨmentohofi, Nolɨkafohoji Anɨtuye tojo ango engo Jelusalem lohojwo so'nji oso ijempoho yo'mayo Anɨtumne'no ho'nasyɨwo'nɨngkohofo so'ntnne'no sawemo so'no yamofo fiyo. Ose yohoji kɨko a'amu Anɨtuye angomo Anɨtu kakoe yofe ho'nomayo'ne humalofo somo atofo fiso. Oseso kɨko oso angkuhwafo we'e mempo hohnjo somo yamofo yohotoho. O'o, oso a'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono muyo'njo iwo'nɨngkohofo sofeponoho. Oso'no kɨko yamofo yohotoho. A'amu hiso hofɨko ango Jelusalem so'nji oso angkuhwafo we'e mempo hohnjo so'nji fonɨfonyo yontanɨngkuji soswo hufa'u sɨhune uyakolofɨhwosi nom'ne hamno aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni anga'no uyakolofɨhwoso'no fonɨfonyo wesojwaofantɨfeho. Fonɨfonyo hiso yontanɨngkuji a'amu hufa'u hwa'u nje hungkuno ujo'ne yokumpohn'nyo uyɨme sohwa'u siko ifa nano ho'yoso meki'nisoso hofɨkoe sɨmeho tango unyoso a'amumo utɨhwayo sohwa'u tɨfi yo'mayo imo'none so'no ulanjiyoho.

Ulontanɨngkohosɨsi soswo hufa'u sɨhune nom'ne hwasyopo uyakolofonefoho. Ose ntahonɨngki uhwonɨmentoheso, oso hwe hufa'u sohwa'umne'no hohonta hwe fihwo Sekolaiya kako hungkuno ifalifaliyo mtɨ'mokumentisofoho. Siko iyo hufa'u ipisayo'njo sikiloho hufa'u Anɨtu yo'mayo hwaho mokosyohumayo sohwoe sɨmanopo loho'mentisiye hwa'uyoho. Ose uhwononji Sekolaiyafe hungkuno hiso ne imo'nɨmentisoso uhwonɨmentohefoho. Ose uhwonɨmentoho, a'amu wonyoso hofɨko hwe sohwa'umo wonyo umokantɨfi sikoe mango mta'ni toho sosɨjaofaponto sikoe mango sohwamo toho ulasyɨwo'nɨngkisofoho. Ou, a'amu hwe hufa'u hwa'umo wonyo umokumo lɨhwosi yoso sohwo kako oso pa'nyoso wape'nɨmontonoho. Oso hwe sohwa'umo Anɨtu kako yokumpohn'nyo mɨkunɨmposo uyɨmentiso so'no siko ifoyo honɨngkano ifoyo masiyo'ne pɨjwasiyoso siko hoponoho. U siko ole liso'manji, A'amu somo yo'mayo tango u'mano. Ose liso'manji ne umo'nono lisoso siko hoponoho. Oso hohosohonta siko Anɨtuye hungkuno ulonji yo'mayoso imentisiyefoho.

Siko Anɨtuye hungkuno moi'wo losojwaofahonɨngki pi'nɨmo hwapɨngo ane somta'ni sikisɨwojo engo sɨ'mofapmmentisofoho. Nosi'mofaponto hwe sohwa'umo toho wolofahumo lonto ikujoho fongki'nontɨfi sɨwojo sohwo hwe sohwa'umo hwotoho fento toho lofahumentisofoho. Sikoe pijafoso honɨngkano engo sopo wo'mentisofoho. Oso pone engo homo somo hohonta sikoe hwe engo sohumo iyopo fonjinto'ofahumentohofofoho. Oso pone engo so'no pahnnɨmo hungkuno lɨwo'nɨngkuhwoneso ole, Soutom'nji Ijipɨ'njoho. Hwapɨngoso oso a'amu huhwo sohwa hofɨkoe honɨngkano wonyoso a'amu Soutom'nji Ijipɨ'njo pa'nyo hwafoho. Sikoe pijafoso ne'no nowentanɨngki a'amu temtitofo kengo kengo'mta'angoso hungkuno kengo kengo hwaho kengo kengo'mjoso nohumantɨfi oso pijafo somo uhwonontanɨngkofi sɨkuno hufa'u sɨhune nom'ne ajwopo mtɨhupemjao'mentisofoho. A'amu honɨngkano wonyo'njoso hofɨko ole lɨmentohofi, Nom'ne a'amu sohwa oso hwe sohwa'uye pijafoso ijopijɨsyasyɨkutoho. Ose lɨmentohofofoho. Hwapɨngoso hwe sohwa'uye yofeso monje yasiyo'nefoho. 10 Hwe sohwa'u poyo pe'nyoso'no a'amuso sɨmeho wopɨngo umo'nɨngkahonɨngki sɨmonyo engo yontɨfi wosopayo engo iloho yontɨfi hofɨkoe sɨmeho wopɨngo umo'nyo so'no hofɨkoe a'amu somo ho'yango engo uyɨmentohofofoho. Hwapɨngoso ole, oso hwe sohwa'u siko songo nohumentanɨngkiye sohonta siko a'amufe honɨngkano wonyo somne'no Anɨtuye hungkuno ulonji tohino uyɨmentisiyefoho.

11 Oseso sɨkuno hufa'u sɨhune nom'ne ajwopo mtɨhupo lohofonto memjaofahonɨngki Anɨtu sikimo songo ulɨka'mentisofoho. Siko nolɨkofahonɨngki a'amuso hofɨko sikimo uhwonontɨfi iyoho engo imentohofofoho. 12 Hofɨko mampaho ahwomo mta'ni ole upa'nɨmentohofo, Siko olopono fisapinyo. Ose upa'nontɨfi mango huhwo sohwa nuhwonontanɨngkofi siko ahwomomno himopo sɨmentisiyefoho. 13 Nosahonɨngki hwomɨhwo engo imentisofoho. Imentisoso pone engo Jelusalemmjo poneso homo homta'ni kenga'no kenga'no ya'mi ya'me yao'mentisofoho. Olo hopa pɨwahu'mentiso, pone aho hufa'u mta'ni hotito'nohini anga'no pɨwahu'mentisofoho. Aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni osofosofahu'no loho'mentisofoho. Nopɨwesyahonɨngkofi a'amusefen tausen (7,000) pe'nɨmentohofofoho. A'amu poyo mape'nɨmmentohofoso iyoho engo unɨngkahonɨngki ole lɨmentohofi, U Anɨtu ahwomomo songo humaso sohwo Hwe Engo nehopeho. Ose lɨmentohofofoho.

14 Tango hufa'u moi'wo nto imo'nɨmentisofoho. Tango ae'uyoso i'mofaponeso uhwonɨmentohefoho.

A'amu ahwomomjo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo sohwo kako kounoho yoka lɨmentisofoho.

15 Oso hohosohonta a'amu ahwomomjo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo sohwo kako kounoho yoka lahonɨngki mampaho pi'nɨngo ahwomo mta'ni ole ho'nɨmento, Seten olo hwaho lomo mokosyohumamojofoho. I olohonta nakwoe Hwe Engo Anɨtu'nji Kɨlais uhwatɨmentiso sohwo'nji siko hwaho loso nɨhu'nahone womokosyohumanjiyoho. Kakoe yofe engo hwaho mokosyohumayo'neso ne'no nowentɨhwonefoho. 16 Ose ho'nɨngkahonɨngki oso hwe engo sɨfe aho hopi'nono nom'ne mta'ni osofosofahu'nohino sohwa Anɨtu'njopo hofɨkoe epohumayo sopo humawo'nɨngkohofo sohwa hofɨko Anɨtumne'no hwomtame ehumantɨfi Anɨtuye yofe ho'noma'mentohofofoho. 17 Ole lɨmentohofi,

U nakwoe Hwe Engo sohwosi kɨko jɨje yokumpohn'nyoso hwofilo'nnyo'njo hwosoho.
Oseso kɨko hohonta humamopmmentohino sohwosi olohonta ne'no humahnno.
Kɨko jɨje yokumpohn'nyo'nji hwaho homo somo mokosyohumomopalokuno.
Oso'no nakwo isamoyoka engo kilalokuhwono.
18 A'amu kikimo sɨmeho hi'ntnnono mokijape'njoso hofɨko sɨmeho tango engo uyalofoho.
Hwapɨngoso jɨje sɨkuno hofɨkimo tango uyo'neso nto i'mofapohoho.
Olohonta kɨko a'amu poyo pe'nyo sofe yahino somne'no yano ulofimonnoho.
Hohonta a'amu jɨje hungkuno ulɨmotofo sohwanji jɨje a'amu yofe engo'njo sohwanji yofe engo ane'njo so'nji kikimo enjwa'mo humamotofo somo ho'yango wopɨngo uyɨmonnoho.
A'amu hwahopo wonyo imentohofo somo wae weeo'monnoho.
19 Ose ulahonɨngkofi ahwomomjo Anɨtuye ango engo somjo hwosompo'nowentanɨngki uhwonɨmentoheso oso ipofo a'amu Juta hohonta mtɨ'mokumentohofo pa'nyoso Anɨtuye hungkuno'njo nakwo'nji makotɨku'nyo'neso nowentanɨngki uhwonɨmentohefoho. Oso hiso ngko nuhwonɨngkahonɨngko emta'mɨngo yahonɨngki yo'mayo mampaho ho'nɨngkahonɨngki ahwomo yoka lahonɨngki hwomɨhwo yonto ifoyo sisayo'njo hu'mentisofoho.

Copyright information for `APZ