Revelation of John 12

Joun kako a'mu si'nji homa'nji uhwonɨmentisofoho.

Ahwomomo uhwononji poji entɨhwayo hopaso uhwonɨmentohofofoho. A'mu fisi kakoe manji'mofoso mofehi'nyo pa'nyo imentiso uhwonɨmentohefoho. Kako hamnopo nohumanto kakoe yofe engo so'no imayo monji'ma'niyoho. Mnokino manji'mofoso hntokwaliyo aho hopi'nono sɨfe mta'ni hufa'u'njiyoho. Kako sɨmeho'njosi mehomi mayo'ne tohino engo umnɨngkahonɨngki youwo youwo lonto aswo woma'mto imentisofoho. Ose uhwononji nom'ne poji entɨhwayo ole uhwonɨmentoho. Homa honɨyo'nohino mɨkunɨmposo engo sohwo kakoe mnokino aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'u'njo hweho. Mnokino somo anga'no anga'nohino sopo a'amu hwaho mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwafe mnokino manji'mofo montito'meehinɨmentisofoho. Kakoe sɨhwanoso aho hopi'nonohino'njo hweho. Hntokwaliyo hopi'nonohino somo hufa'u sɨhune hotito'mentisoso mtitofo anga'no homa sohwo kakoe somi'nji hulɨjusyɨmokwojahonɨngki hntokwaliyo hwahopo pɨwahu'mentisofoho. Homa huhwo sohwo a'musi kako mehomi aswo woma'mto yontanɨngki homa sohwo humuhwontohumantisofoho. Hwapɨngoso kako mehomi sohumo wofonjahumonto humɨhwontohumantisofoho. A'musi kako hwomu aswo ma'mentisofoho. Oso hwomu huhwo sohwo kako tɨfi no'mo a'amu hopi'nonohino somo yokumpohn'nyo mokosyohumane hweho. Oseso oso a'musi kako hwomu aswo nomahonɨngki a'amu ahwomomjo sohwa hofɨko oso hwomo sohumo nutɨmantɨfi Anɨtuye epohumayo kako'nji wojo sopo uhumatɨmentohofofoho. Oso hohosohonta oso a'musi kako hwaho a'amu ane sopo Anɨtu kako a'mu simne'no ango molahumentiso sopo hiyaso le'ofonto nohumentanɨngki a'amu ahwomomjo sohwa hofɨko wopayo uyontɨfi nto'no mokosyohumentanɨngkofi soswo hufa'u sɨhune nom'ne ajwopo mtɨhupo hamno aho fehohnjo hopi'nono fehohnta'ni anga'no uyakolo'mentisofoho.

Oso hohosohonta oso hiso uhwononji nom'ne uhwonɨmentoho, ahwomomo ikujoho engo lɨka'mentisofoho. Ahwomomjo hwe yofe engo'njo Maikel oso hwo'nji kakoe ahwomomjo a'amu sohwanji hofɨko homa sohwo'nji nom'ne sohwa homa sohumo inɨngkamotofo sohwanji ikujoho engo fongki'nɨmentohofofoho. Oso ikujoho fongki'nɨmentohofo hiso Maikel kakoe a'amu ahwomomjo sohwanji hofɨko homa sohwo kakoe a'amu sohwanjimo hwotoho fentɨfi ahwomo mta'ni wae yao'mentohofofoho. Oso'no homa sohwo kakoe honɨngkano ahwomomo siyo'neso nɨhu'nahone hano pitofasyontɨfi hwahopo nɨhu'nahone ho'nao'mentohofofoho. Oso homa hohonta humamentiso huhwo sohwo Setenɨyoho. Oso Seten huhwo sohwo kako hwe moya'mi hwahoponjo somo hwasyo hungkuno ulɨwo'nɨngkiso hweho. Oso huhwo sohumo kakoe a'amu'njo hwahopo weho'naofapmmentohofofoho.

10 Ose yahonɨngkofi ahwomo mta'ni mampaho engo ole ho'nɨmento, Olohonta nakwoe Anɨtu kako nakumo moi'wo nto menesojwao'maho. Olohonta Anɨtu kako Setenɨye tojo somta'ni moi'wo nto mesejwonamokwoho. Oso'no Anɨtu'nji kakoe hwomu uhwosopo'mentiso Kɨlais oso hwo'nji sikoe yakumpohn'nyoso olohonta utɨhwa'nyopo nto i'mofapohoho. Olohonta siko nɨhu'nahone yokumpohn'nyo wonemokosyohumanjiyoho. Kɨlais kako yofe hwofilo'nnyoso nto makwoho. Hwapɨngoso Seten kako sɨkuno huhwo huhwi Anɨtuye sɨmanopo lohofonto Anɨtuye a'amu somne'no hwasyo hungkuno mjɨlɨmojo sohwo nɨhu'nahone ahwomo mta'ni wae yamokwoho. 11 Nakwoe a'amu Jisas hofɨkoe honɨngkano wonyomne'no kakoe honɨyo usɨhuma'mentiso so'nji Anɨtuye hungkuno a'amu nom'ne somo lutɨhwawo'nɨngkohofoso oso Anɨtuye hungkuno hiso'nji hofɨkimo yokumpohn'nyo utofahonɨngki Setenɨmo hwotoho hmmentohofofoho. Hofɨko olo hwaho lopo wopɨngo humayo so'no huno mosyafɨsiyo'njo imentohofofoho. O'o hofɨko Anɨtuye syoho so'no mango sohwa hofɨkimo fonjasiyo so'no iyoho munyo'njo imentisofoho. 12 Oseso sekwo a'amu ahwomomjo soku Seten kako ahwomomo ulɨko'ma'mentiso so'no sekwo sɨmonyo fiyɨmno. I oso'no sekwo hwahoponjo soku mijo ayomjo sokune'no ngko hitoho ntokwoho. Seten kako sɨmeho tohino'nji sekuyepono nto pmmaho. Seten kako kakoe sɨkuno tɨfo so'no huno uyohoho. Ose ho'nɨmentisofoho.

13 A'amu ahwomomjo sohwa oso homa Seten sohumo hwahopo noweho'nofopahonɨngkofi Seten kako honɨngkanɨmentisoso hwahopo humanto kako a'mu hwomu aswo ma'mentiso simo tɨfi inɨfoto'mentisofoho. 14 I inɨfotofontanɨngki oso a'mu simo Anɨtu kako yɨhufo sɨwe fefeeloho usopiyofahonɨngki oso a'musi kako hwaho a'amu ane sopono fekwamentisofoho. Osopo Anɨtu oso a'mu hnne'no ango nto'no esyohumamentiso so'no homa sohwo kakimo toho molofasiyo'njo imentisofoho. Oso hopo sopo a'amu ahwomomjoso hofiyo umokosyohumentanɨngkofi soswo hufa'u sɨhune hamno aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni anga'nohino uyakolo'mentisofoho. 15 Homa sohwo kako ape simo mijo womihulofononto kakoe mango mta'ni mijo ifofayo pa'nyo swaponto oso a'mu simo tɨfi umjɨhwosi womihulofononto imentisoso awonoho. 16 Oso mijo hiso oso a'mu simo womihulo'mo lonto tɨfi inɨngkowahonɨngki hwaho sohwo nuhwononto mango yo'mokosyohumentanɨngki mijo ukwato lohofonto oso mijoso wenɨngku'naofamentisofoho. 17 Oso homa sohwo oso hiso nuhwononto oso a'mu hnne'no sɨmeho tohino mɨkunɨmposo umnɨngkahonɨngki oso a'mu siye imu sohwamo wofonjahumonto imentisofoho. Oso imu huhwo sohwa hofɨko Anɨtuye hungkunomo tɨfi inɨngkawowo'nɨngkohofofoho. Hofɨko Jisasɨye hungkuno lontɨfi inɨngkowalokwofo. 18 Oso homa huhwo sohwo kako mijo ayo momɨngo sopo loho'mentisofoho.

Copyright information for `APZ