Revelation of John 13

Sikisɨwojo nɨhu'no wonyo hufa'u hwa'u i'mofapmmentisiyefoho.

Ngko nohumanji uhwonɨmentoho. Ngko a'amu sikisɨwojo pa'nyo nɨhu'no wonyo sohwo i'mofopahonɨngki uhwonɨmentohefoho. Oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo huhwo sohwo kakoe mnokinoso aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'u'njo hweho. Oso mnokino hopo sopo Anɨtune'no sɨfajo hungkuno mtɨ'mokinyo wo'nnyoponoho. Kakoe sɨhwanoso aho hopi'nonohino'njo hweho. Oso hwe sikisɨwojo pa'nyo sohwo kakoe yofe engo utɨhwayo'ne kakoe sɨhwano anga'no anga'nohino hopo sopo a'amu hwaho mokosyohumayo sohwoe mnokino manji'mofo wo'nnyoponoho. Oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo sohwo kakoe sɨfe yokumpohn'nyoso nomonyo sɨfe yokumpohn'nyoso pa'nyofoho. Kakoe mangoso sikisɨwojofe mango'njo hweho. Oso sɨwojo huhwo sohwo i'mofopahonɨngki oso homa Seten sohwo kakoe yokumpohn'nyo uyonto yofe engo kakoe pa'nyo uyɨmentisofoho. Oso'no kako Setenɨye yo'mayoso mokosyohumamentisofoho. Oso sikisɨwojo pa'nyo mnokino pi'nɨngo'njo sohwo kakoe mnokino anga'nohino somo uyo'njo uhwonɨmentohefoho. Oso mnokino homo somo a'amu nofonjosyahonɨngkofi mape'nɨmmentisofoho. O'o ime nto lɨmentisofoho. Oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo huhwo sohumo a'amu nuhwonontɨfi pisopisaho lontɨfi tɨfi inɨngkamentohofofoho. Oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo huhwo sohumo homa engo sohwo kako kakoe yokumpohn'nyo uyɨmentisofoho. Ose uyahonɨngki a'amu pi'nɨngo engo nohumantɨfi uhwonontɨfi hofɨko oso homa sohwo'nji oso a'amu sɨwojo pa'nyo sohwo'njimo sikimne'no hwomtame ehumamentohofofoho. Ose yontɨfi lɨmentohofi, Olo a'amu sikisɨwojo pa'nyo lohumo yakolo'nnyoso tɨhwolo. O'o, awonoho. Nakwoe hwe engoso oloho hweho. Ose lɨmentohofofoho.

Oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo sohwo kako Anɨtumne'no hungkuno nɨhu'no wonyo lontanɨngki Anɨtu kako tɨmo'nohini uhwonɨmentisofoho. Oso'no oso a'amu kako kakoe yokumpohn'nyo mta'ni kakoe huno mta'ni yo'mayoso yontanɨngkuhwosi soswo hufa'u sɨhune hamno aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni anga'nohino uyakolofonefoho. Kako Anɨtu sohwo'nji Anɨtuye a'amu ne so'nji yo'mayo ahwomomjo so'ntnne'no sɨfajo lɨwo'nɨngkiso hweho. Kako Anɨtuye a'amu ne somo ikujoho wafongku'monto yahonɨngki Anɨtu kako tɨmo'nohini uhwonɨngkahonɨngki kako Anɨtuye a'amu ne hwahopo humalofo somo ikujoho fonjonto uyakolo'mentisofoho. Oso'no kako hwaho hopi'nonohino somo mokosyohumayo'ne yofe engo ma'mentisofoho. Kako a'amu temtitofo kengo kengo so'nji hungkuno kengo kengo'njo somo aho yokumpohn'nyo mokosyohumamentisofoho. Anɨtu olo hwaholo mtɨ'mokumentiso sohonta a'amu hopi'nono olo hwaho loponjoso hofɨkoe yofe iyoswo songo ne'no humayo'ne somo mawo'nnyoso hofɨko oso a'amu sɨwojo pa'nyo sohumo hwomtame uloho'mentohofofoho.

A'amu haloho'njo ku'manji olo hungkuno loso a'amu sikisɨwojo pa'nyo sohwo kako Anɨtuye a'amu somo ulohofone so'no haloho upa'nɨmno. 10 A'amu somo impo'angomo uhwatɨmo lɨhwosi impo'angomo uhwatɨmontonoho. I a'amu somo hosɨmno'nji wofonjahumo lɨhwosi a'amu nom'neso oso a'amu hisomo hosɨmno'nji wofonjɨsyantɨfeho. I oso'no Anɨtuye a'amu hiso hofɨko yokumpohn'nyo lohofɨkuji Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono ne'no uyɨkufe.

11 Osopo nohumanji ole uhwonɨmentoho, a'amu sikisɨwojo pa'nyo nom'nehwo hwaho mta'ni noposwolohofahonɨngki uhwonɨmentohefoho. Kakoe sɨhwano hufa'uyoso yahusipsip sɨhwano pa'nyo'njo hweho. Kakoe mampahoso homa Seten sohwoe mampaho pa'nyo'njo hweho. 12 Oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo sɨmo'mjo sohwoe yokumpohn'nyo engoso a'amu tɨfinjo sikisɨwojo pa'nyo sohwo oso yokumpohn'nyo engo homo somo nomanto a'amu sikisɨwojo pa'nyo sɨmo'mjo sohwo'nji nohumanto a'amu hopi'nonohino somo hungkuno yokumpohn'nyo ulɨmento, Olo sikisɨwojo sɨmo'mjo lohwo a'amu kakoe mnokino anga'nohino somo fonjahumentohofo somo ime lɨmentiso sohumo sekwo hwomtame fehumamno. Ose ulahonɨngki a'amu hopi'nonohinoso hungkuno hisomo tɨfi inɨngkamentohofofoho. 13 A'amu sikisɨwojo pa'nyo tɨfinta'ango sohwo kako yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso imentisofoho. A'amuso hofɨko nuhwontohumentanɨngkofi toho ahwomo mta'ni hwahopo pɨwasiyo'ne imokumentisofoho. 14 Anɨtu kako oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo tɨfinjo somo tɨmo'nohini uhwonontanɨngki sikisɨwojo sohwo kako kakoe huno mta'nnohini imojo hweho. Oseso oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo tɨfinjo huhwo sohwo kako a'amu siki sɨwojo pa'nyo sɨmo'mjo sohwo'nji nohumanto yo'mayo wonyoangkafo a'amu miyɨwo'nɨngkiyohofoso yonto a'amu hwahopo humalofo somo honɨngkano hwasyomo ipemotamentisofoho. Hwe moya'mi homo somo a'amu sikisɨwojo pa'nyo sɨmo'mjo sohwo ole ulɨmento, Sekwo soku, oso a'amu mnokino anga'nohino somo hosɨmno'nji fonjosyahonɨngkofi songo ne'no humaso sohwoe yofe ho'nomayo'ne sekwo kako'ne sojo huyo'mango mtɨ'mokumno. 15 Ose ulahonɨngki a'amuso hofɨko sojo huyo'mango mtɨ'mokahonɨngkofi a'amu tɨfinjo sikisɨwojo pa'nyo sohwo peefo ulohofonto huyo'mango hiso songo umokonto mamtnno'nji mampaho'nji uyɨmentisofoho. Oso huyo'mango huhwo sohumo a'amu hwomtame mɨhumayo'njo somo huyo'mango huhwo sohwo poyo umokumontonoho.

16 A'amu sikisɨwojo pa'nyo tɨfinjo sohwo kako a'amu hopi'nonohino somo ole ulɨmento, Sekwo oso a'amu sikisɨwojo sɨmo'mjo pa'nyo sohwoe ifalifaliyoso sekwoe ahopo yomohu'nyopo mtɨ'mokinɨmno. U a'amu hopi'nonohino soku, sekwo yofe engo'njo yofe engo ane'njo, syoho'njo syoho ane'njo, hamniyoho engo'njo ho'yango ane'njo, sekwo hopi'nonohino hoku sekwoe yomohu'nyopo ahopo oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo sɨmo'mjo sohwoe ifalifaliyoso mtɨ'mokinɨmno. Ose ulɨmentisofoho. 17 A'amu oso ifalifaliyo ane'njo sohwo kako wosopayo yo'mayoso mpe miyonehoho. U nom'ne a'amu kakinta'ni yo'mayoso mpe mulohopitnnehofo. Oso ifalifaliyoso a'amu sikisɨwojo panyo sɨmo'mjo sohwoe yofe u kakoe yofe uyohope-e'ne mtɨ'mokinyofoho. A'apahopo mtɨ'mokinyoso a'amu sohwoe kakwo'yohwo huno syafɨsiyo'nefoho. 18 Oso ifalifaliyo so'no huno wosyofɨsyano. A'amu huno'njo sohwo kako ifalifaliyo hiso atofo lɨhwosi huno ole uyonefoho. Ifalifaliyoso a'amumo upiyofo'nefoho. Mtɨ'mokinyo hiso olenoho,sikɨs hantɨlet sikɨsɨti-sikɨsɨfoho (666).

Copyright information for `APZ