Revelation of John 15

A'amu ahwomomjo sohwa hofɨko a'amumo wonyo imokiyo'ne wonyoso mokosyohumalofo.

Osopo nohumanji ahwomomo poji entɨhwayo nom'ne somo uhwonɨmentohe so'no pisopisaho lɨmentohefoho. A'amu ahwomomjo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo sohwa hofɨko a'amumo wonyo imokiyo'ne wonyo engoso mokosyohumentanɨngkofi uhwonɨmentohefoho. Hofɨko oso wonyo engoso a'amumo uyɨkujo'no Anɨtuye sɨmeho tohinoso moi'wo umo'nɨmontonoho.

Ose uhwononji uhwonɨmentoheso mijo ayo engo tɨmo honɨngkonyo pa'nyo somo tɨ'melanyo'njo uhwonɨmentohefoho. Oso mitɨmomɨngo hopo sopo a'amuso hofɨko oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo sohwo'nji kakoe huyo'mango so'njimo hwomtame mehumayo'njo yontɨfi kakoe ifalifaliyoso hofɨkoe a'apaho sopo mamtɨ'mokinyoso hofɨko oso mitɨmomɨngo hopo sopo lohofontɨfi hofɨko Anɨtuye tompuyo ahomo mokosyohumamentohofofoho. Oso hopo sopo nohumantɨfi hofɨko oso ta Mouses Anɨtuye syoho ulohofiyo sohwo hohonta lɨmentiso pa'nyo Anɨtuye hwomu kako nakwoe wonyo'ne poyo pe'nɨmentiso sohwoe yofe ho'nomayo'ne ta hiso lɨmentohofofoho. Ole lɨmentohofi,

Nakwoe Hwe Engo Anɨtu sohwosi kɨko jɨje yokumpohn'nyo hwofilo'nnyo'njo hwosoho.
Oso'no nakwo kɨko yo'mayo iwo'nɨngkino so'no wonyoangkafo uhwonontani nakwo pisopisaho lɨwo'nɨngkuhwono.
Kɨko nakwo a'amu hopi'nonohino hwaho'meemjo hn'nɨmo nemokosyohumahnno sohwosi jɨje yahino ito'nohino ne'njofoho.
Hwe Engofo, kɨko'nohini honɨngkano wonyo ane'njo hwosoho.
Oso'no kikine'no iyoho miyo'njoso tɨhwolo.
Jɨje yokumpohn'nyo engoso yofe moho'nomayo'njoso tɨhwolo. O'o, awonoho.
A'amu nɨhu'no hopi'nono kikine'no hwomtame wekuhumantɨfeho.
Hwapɨngoso jɨje yahino wopɨngo'nohinoso utɨhwa'nyopo i'mofopahonɨngki uhwonɨmentohofofoho.
Oso ta hiso lɨmentohofofoho.

Oso hohosohonta ta lahonɨngkofi ngko nohumanji uhwonɨmentoheso Anɨtuye ahwomomjo tajo ango engo somjo ango ajwomo'mjo kako humawo'nɨngkiso somjo hoku'yoso nohwosompo'nowentanɨngki uhwonɨmentohefoho. Oso ango engo homo somta'ni a'amu wonyo imokiyo'neso ahomo mokosyohumantɨfi swomotolɨkofapmmentohofofoho. Hofɨkoe hwapɨfeso halojo nɨhu'no pomponaho'njoso yontɨfi ahuloho na'nohinoso hofɨkoe swokinopo imentohofofoho. Oso songo humalofo osofosofahu'nohino sohwafe anga'nohino sohwo a'amu ahwomomjo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'u sohwamo solɨjwanyo na'nohinoso anga'no anga'no hu'mu'mentisofoho. Oso noswanyo homo somo Anɨtu songo ne'no humaso sohwo kako a'amufe honɨngkano wonyo somne'no sɨmeho tohino umnɨngkahonɨngki oso solɨjwanyo homo somo a'amu wonyo imokiyo'neso ho'nahumentisofoho. Hu'mu'ma'mentisoso Anɨtuye pomponaho yokumpohn'nyo oso mta'ni tɨkayo swapɨhwosi ango engo montɨmo wehuhnnao'montonoho. Oso'no a'amu fihwo oso ango homo somo maswonehoho. O'o nɨhu'no awonoho. Hofɨko oso a'amu ahwomomjo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo sohwa hofɨko a'amumo wonyo imokiyo'ne aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyoso moi'wo esojwaofɨkujo'no osohonta a'amu hofɨko wohotoswantɨfeho.

Copyright information for `APZ