Revelation of John 17

Ape hwa'ntesi kakoe honɨngkano wonyomne'no tohino engo ma'mentisofoho.

A'amu ahwomo mta'ango aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo solɨjwanyo iwontofahumentohofo sohwa anga'nohino sohwo ntɨmento, Kɨko oyomo. Olo hwe moya'mi ango Mpapiloun humawo'nɨngkohofo loso ape hwa'nyo iwo'nɨngkohofo pa'nyofoho. Oso a'amu fisofe angoso mitɨmomɨngopo molinyofoho. Hofɨkoe yahino wonyo somne'no tohino mayoso wokitɨhwamnoho. Hwe engo hwaho mokosyohumawo'nɨngkohofo sohwa oso ape hwa'ntesi'nji hwa'nyo loho'nɨmentohofofoho. I a'amu hwahoponjo hopi'nonohinoso oso yahino homo somne'no a'amu mijo yokumpohn'nyo nontɨfi nilohofohofo hopa imo'nɨmentohofofoho.

Ose uhwonɨngkahonɨngko Anɨtuye Towahuno Wopɨngoso hwaho a'amu anepono ipenɨmotamentisofoho. Osopo humanji uhwonɨmentoheso ape fisi kako siki sɨwojo honɨyo'nohino sopo kehumamentisofoho. Oso sikisɨwojo huhwo sohwo kakoe mnokinoso aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyoho. Kakoe sɨhwanoso aho hopi'nonohinofoho. Kakoe a'apahopo Anɨtune'no sɨfajo hungkuno mtɨ'mokinyofoho. Apesi kakoe manji'mofoso honɨyo'nohino'njo miyo'nohino so'nji wonyoangkafofoho. Kakoe tɨmno hosaso na'nohinoso wokoso wonyoangkafo'njofoho. Oso a'musi kako kakoe aho somo noswanyo mijo nyo'ne na'nohinoso mokosyohumunniyoho. Oso noswanyo homo somo kakoe hwa'nyo yahino so'nji kakoe yahino nom'ne a'amumo pisakino honɨngkanomo ipemotawe'ne so'nji wo'nnyomnoho. Kakoe yomohu'nyopo yofe pahnnɨmo hungkuno ole wo'nnyoponoho. Pone engo Mpapiloun sopo hwa'nyo yahino so'nji hwahoponjo yahino wonyo so'njiye kona'wohinyoho. A'amu fihwo kako mijo yokumpohn'nyo nilohofɨwo'nɨngkiso nom'ne mijo woma'mo loso hopaso oso ape hwa'ntesi kako a'amu Anɨtumo sɨmeho hi'ntnnono uyɨwo'nɨngkohofo somo wofonjasyɨwo'nɨmo ehuno wo'nɨyoho. Ngko oso homo somo nuhwononji nje hi ntɨkofahonɨngki ngko yomo yonji pisopisaho lɨmentohefoho.

Ose yahonɨngko a'amu ahwomo mta'ango sohwo ntɨmento, Kɨko yomo yomo peho'no yohino. Ngko olo ape losi'nji sikisɨwojo mnokino aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo'njo sɨhwano aho hopi'nonohino'njo sohwo hn'nɨngkowalokunjo hwapɨngo ne so'no wakilɨmonne'no yohono. Oso sikisɨwojo ngko nto kitɨhwaheso kɨko nto uhwonɨngkino sohwo hohonta humamojo sohwo olohonta mohumuyoho. Hwangku sohonta kako pi'nɨmo hwapɨngo ane sopo nta'ni noswapɨhwoso'no Anɨtu kako kakimo tɨkanomo tohino engo uyɨmɨwenefoho. Anɨtu hwaho mamtɨ'mokummentiso sohonta a'amu hofɨkoe yofe kakoe iyoswo songo ne'no humayo'ne somo mamtɨ'mokummentiso sohwa hwahopo nohumafɨkuji oso sikisɨwojo sohumo uhwonɨfijoso hofɨko huno pi'nɨngo engo syafɨsyɨkuji pisopisaho lɨfitnnefoho. Hwapɨngoso oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo sohwo kako songo humanto pe'nɨmentiso sohwo kako apa'no u'mofapmmontonoho.

A'amu huno wopɨngo'njo sohwo kako olo so'no huno syafɨsyɨhwosi kako huno wopɨngo wotɨpema'montonoho. Mnokino aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo sohwa oso hwofɨki'nyo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyoho. Oso a'mu hisi kako pone engo oso hwofɨki'nyo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo'njopo humawo'nɨngkisiyoho. 10 Oso mnokino aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo sohwa hwapɨngo nom'neso olenoho, a'amu yofe engo'njo hwaho mokosyohumayoso aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'uyo hwafoho. A'amu huhwo sohwa aho fehohnjo hopi'nonohino sohwa nope'nɨngkahonɨngkofi anga'nohino sohwo humaho. Nom'ni sohwo kako tɨfi i'mofaponefoho. I'mofapɨhwosi kako olopo we'e nehwo wohumamontonoho. 11 Oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo sohwo hohonta humamentiso sohwo olohonta mohumunyo sohwo kako hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo hweho. Oso hwe engo aho fehohnjo hopi'nonohino sohwa pe'nɨmentohofo mta'angoso olo sɨwojo lohweho. Tɨfi kako apa'no i'mofapɨhwosi kako hwe engo aho fehohnjo hopi'nono nom'ne mta'ni hufa'u sɨhunehwo umo'nɨmontonoho. Nohumahwosi tɨkanomo wene hweho.

12 Oso sikisɨwojo sɨhwano aho hopi'nonohinoso hwe yofe engo'njo sohwa hwaho hopi'nonohinomo mokosyohumayo'ne hwafoho. Hofɨkoe yofe engoso tɨfi no'mo mapitnnefoho. Hofɨkoe yofe engo nomafɨkuji oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo sohwo'nji hofɨko'nji hofɨkoe a'amu hopi'nonohino somo we'e nehwo womokosyohumantɨfeho. 13 Hwe yofe engo'njo sohwa hofɨko sɨmeho afa inɨngkuji hofɨkoe yokumpohn'nyo yo'mayoso oso a'amu sikisɨwojo pa'nyo sohumo uyɨkuji oso siki sɨwojo sohumo enjwa'mo wohumantɨfeho. 14 Tɨfi hofɨko'nji hwe nakwoe wonyo'ne poyo pe'nɨmentiso sohwo'nji hofɨko ikujoho fongki'nɨngkuji Jisas kako hofɨkimo nuyakolofonefoho. Hwapɨngoso Jisas kako hwe yofe engo'njo hopi'nonohino sohwafe Hwe Engo hweho. Kakoe a'amu ne kako'nji humalofo somo kako nuhwosopento nnɨngkapmno ulahonɨngki hofɨko sɨmeho hi'ntnnono uyontɨfi kakimo hofiyo inɨngkowalokwofo. Hwangku kako'nji hofɨkoe mango sohwamo uyakolopitnnefoho.

15 Ose ntonto ole ntɨmento, Oso mitɨmomɨngo sopo apesi kako nohumentanɨngki uhwonɨngkinoso oso mijo hiso olenoho, a'amu hwaho kengo mta'ango so'nji hungkuno kengo kengo'njo hopi'nonohinofoho. 16 Oso sikisɨwojo sɨhwano aho hopi'nonohino pa'nyoso hwe engo aho hopi'nonohino sohwanji a'amu sikisɨwojo pa'nyo sohwo'nji hofɨko oso a'mu pone Mpapiloun siye mangohwa umo'nantɨfeho. Oseso hofɨko oso pone engo somjo yo'mayoso hufo mahonɨngkuji pone hiso i'mmo'nohino pa'nyo nohumahonɨngkuhwosi hofɨko oso pone somo toho ifuntofɨkuji nɨhu'nahone wae yaopitnnefoho. 17 Oso hiso'no Anɨtu kako hofɨko ifitnne'ento kako hofɨkimo huno uyososo'no hofɨko sɨmeho afa inɨngkuji yo'mayoso ifitnnefoho. Oseso hofɨkoe yokumpohn'nyo so'nji hofɨkoe a'amumo mokosyohumawo'nɨngkohofo so'nji a'amu sɨwojo pa'nyo sohumo uyantɨfeho. Oso hopa imɨkuji Anɨtuye hungkunoso ne umo'nɨmontonoho. 18 Oso ape wonyo uhwonɨngkinosi kako oso ango pone engiyoho. Kako hwe engo hwaho kengo kengo mta'ango sohwamo mokosyohumawo'nɨngkisiyoho. Ose ntɨmentisofoho.

Copyright information for `APZ