Revelation of John 18

Pone engo Mpapiloun wonyo imo'nɨmentisofoho.

Oso hohosohonta uhwonɨmentoheso a'amu ahwomomjo nom'ne sohwo kako ahwomomo ulɨko'manto pmmentisofoho. Kakoe yokumpohn'nyo engo'nji noponto kako olo hwaho lopo pomponaho engo hopa lahumentisofoho. Kako mango engo'nji ole lɨmento,

Pone engo Mpapilounɨso we'enepi nɨhu'nahone wopɨwahu'montonoho.
Olohonta Setenɨye angoso nɨhu'nahone wonyo umo'nɨmontonoho.
Olohonta kakoe towahuno wonyo sohwanji hofɨko osopo humalofo.
Yo'mayo wonyo pisakino'njo kiho'njo nakwo nakwolaho lɨwo'nɨngkuhwone osomo humalofo.
Hwapɨngoso a'amu oso hopo sopo humamotofoso hofɨko honɨngkano wonyomo a'amu pi'nɨngo engo hwaho ayo yawojo'mta'ango somo kompemotawowo'nɨngkohofofoho.
Hwe engo hwaho mokosyohumayo huhwo sohwanji oso honɨngkano wonyo homo somo inɨngkamentohofofoho.
A'amu hwaho engo mta'ango hamniyoho syoho iwo'nɨngkohofoso hofɨko oso ango ponjo a'amu somta'ni hamniyoho mɨkunɨmposo tɨpema'mentohofofoho.
Hwapɨngoso oso angoponjo a'amu hofɨko hamniyoho engo'njo nohumantɨfi yo'mayo ho'yango so'no hi umo'nɨmentisofoho.
Ose lahonɨngki mampaho nom'ne ahwomo mta'ni ole ho'nɨmento,

Nje hwe moya'mi soku sekwo osopo nulɨko'mafɨkuji olo mempo lohohnta'ni fusyolɨkofaopmno.
U sekwo hofɨko'nji honɨngkano wonyo jwo'nɨlohopitnnoho. Oso hiso'no sekwo tohino mapitnnoho.
Hofɨkoe wonyo engoso a'amu hu'meehumosontɨfi ahwomomo sɨ'mofɨhwonesohilo.
Oseso hofɨkoe wonyo so'no Anɨtu kako inɨngo mamofonehoho.
Hofɨko Anɨtuye a'amu somo wonyo uloho'mentohofo hopaso Anɨtu hofɨkoe wonyo somne'no tohino engo uyɨmontonoho.
I Anɨtu oso wonyo uloho'mentohofo so'no kako aku ikwesaloku ulohofonefoho.
Oso a'musi kako kakoe yofe ho'noma'nonto kakoe huno yo'mayo umo lonte somo inɨngkamojofoho.
Kako oso wonyo imojo so'no Anɨtu kako aku tohino uyɨmontonoho. Aku tohino afapo uyonefoho. Oso tohino uhwoso'no kako humotaho engo walono.
Kakoe sɨmeho mo'mo ole nto hnnɨmento, Ngko ape yofe engo'njɨ'nyoho. Ngko a'amu somo yokumpohn'nyo mokosyohumaleno. Ngko a'moyawoso pa'nyo'nɨ'maho. Oso'no yo'mayo tangoso monɨ'manehoho.
O'o, ngko sɨmeho wopɨngo'nji ne'no humantɨ'mnefoho. Oso'no ngko humotaho malɨmnehono. Ose hnnɨmentisofoho.
Sɨkuno anga'nohino somo kako oso hopa kakoe yofe ho'noma'nyo so'no yo'mayo tohino aku uyoso komo'no u'manefoho.
Nakwoe Hwe Engo Anɨtu kakoe yokumpohn'nyo hwofilo'nnyo'njo sohwo Mpapilounɨye wonyomne'no kako yano ilofɨhwoso'no mijoho engo i'mofapɨhwosi mnokino engo i'mofapɨhwoso'no hwe moya'mi humotaho lɨfitnnefoho.
Osohonta Mpapiloun toho nonefoho.
Oso hwe yofe engo'njo hwaho mokosyohumayo sohwanji oso ape wonyosi'nji honɨngkano wonyo imofontɨfi yo'mayo yahino wonyo imentohofo sohwa hofɨko oso ango pone engo Mpapiloun soponjo toho engoso nontanɨngkuhwosi uhwonɨfijoso oso hwe engo sohwa tɨkayomo uhwonɨngkuji humotaho hwaho lalɨfehi'nɨfitnnefoho. 10 Ape wonyosi kako tohino engo mentanɨngkuhwosi oso hwe engo huhwo sohwa hofɨko iyoho unɨngkuhwoso'no ikanopo lohofɨkuji pisopisaho lɨkuji ole lɨfitnnefoho. U, nakwoe ango Mpapilounne'no hitoho nalokwoho. Kɨko ango engo yokumpohn'nyo sohwosi mofehi'nyo we'enepi (wan aua) posahonɨngki jɨje tohino aku komo'no mahino. Ose lɨfitnnefoho.

11 Nom'ne a'amu hamniyoho syoho'njoso oso tɨkayo somo nuhwonɨngkuji sɨmeho tango uyonefoho. Oso sɨmeho tango uyo hwapɨngoso olenoho. Ole wosyofɨsyantɨfeho, Nakwoe ho'yangoso tɨhwo wonema'montolɨkeno. Sɨmeho tango engo uyɨhwoso'no humotaho engo sulɨfitnnefoho. 12 Oso ho'yango engoso olenoho. Yo'mayo wokoso na'nohino, nɨkuyoho wonyoangkafo'nji, hwapɨfe wopɨngo honɨjwo, halojo, miyo'nohino oso'nji, iyo akino wopɨngo'njo yo'mayo mtɨ'mokumentohofoso'nji yahu sɨhwano mta'ni yo'mayo mtɨ'mokumentohofo so'nji ahwomo yokino, sojo oso mta'ni wokoso wonyoangkafo mtɨ'mokumentohofofoho. 13 Ho'yango nom'neso olenoho. Yo'mayo ka'nyo, nalofe, tofoyo, yo'mayo akino wopɨngo wopɨngo'njo, hwone mijo a'apahomo ehaloho'nyo'ne, ipisayo mijo, yahwo-afofo'nji wosopayo'nji yahu'nji yahu a'amu hn'nomokomɨwo'nɨngkiso oso'nji hano emoyo'nji oso yo'mayoso hofɨkinta'ni a'amu mpe imentohofofoho. Oso'nji a'amu yahu mpe yɨwo'nɨngkohofo hopaso a'amu fehohnjoso hofɨko nom'ne a'amu siki syoho ulohofiyo'ne mpe imentohofofoho. 14 A'amu hamniyoho syoho'njoso ole ulɨfitnnefoho, Yo'mayo ho'yango sekwo hi semo'nɨwo'nɨngkisoso noselɨko'manto nto mtn'nao'maho. Yo'mayo wosopayo me'wampe'njo yo'mayo wokoso wonyoangkafo so'nji sekwoe yofe engo so'nji nto mtn'nao'maho. Ose ulɨfitnnefoho.

15 Oso a'amu ho'yango syoho'njo sohwa oso ango somta'ni hamniyoho engo ma'mentohofo sohwa hofɨko oso ango hopo sopo tango engo i'mofopɨhwoso'no iyoho unɨngkuhwoso'no hofɨko ikano nompo nta'ni uhwonɨhwojapɨkuji humotaho engo jongkuso mapitnnefoho. 16 Ole ulɨfitnnefoho, Sekwoe ango engo somne'no hitoho nalokwoho. Hohonta sekwo manji'mofo, hwapɨfe wopɨngo'nohini yontɨfi wokoso na'nohino wopɨngo so'nji nɨkuyoho, hamniyoho engo'njo so'nji inontɨfi wopɨngo humamentohofofoho. 17 I mofehi'nyo we'enepi (wan aua) posahonɨngki sekwoe hamniyoho wokoso wopɨngoso yo'mayoso nɨhu'nahone imo'namokwoho. Ose ulɨfitnnefoho.

A'amu yofayokino syoho'njo ho'yango'nji yofayokinomo nohnnawe mojɨmotofo sohwa hofɨko kengopo lohofɨkuji
18 tɨkayo ango Mpapiloun nta'ni uhwonɨhwojakuji ole ulɨfitnnefoho. Youwo youwo. Pone engo olo pa'nyoso nom'ne ntɨpolo. O'o, awonoho. 19 Ose lɨkuji humotaho hwaho ole lalɨfehi'nɨfitnnefoho. Youwo youwo. Pone engo hopo sopo nakwo mijo ayopo emoiwo'nɨngkuhwone hn'nwi osopo nta'ni hamniyoho engo ma'motohwonefoho. Mofehi'nyo we'enepi posolohofahonɨngki yo'mayoso nɨhu'nahone moi'wo imo'nɨmaho. Oso a'amu yofayokino syoho'njo sohwa ose ulɨfitnnefoho.

20 Sekwo a'amu ahwomomjo sohwasi oso pone engo moi'wo imo'nyo so'no sekwoe sɨmeho wopɨngo wasemo'nono. Sekwo a'amu Anɨtuye sɨkunonji sekwo Anɨtuye hungkuno uyohojɨku'mofo (apousel) syoho'njo sohwa hnnonji sekwo a'amu Anɨtu hungkuno sejopahonɨngki lɨmotofo sɨkunonji sekwoe sɨmehoso wopɨngo wasemo'nono. Oso pone engo sekumo wonyo seloho'mentiso so'no Anɨtu kako oso pone engo sohumo aku tohino uyohoho.

21 Oso hungkuno moi'wo losojwaofahonɨngki a'amu ahwomomjo yokumpohn'nyo sohwo kako sojo mɨkunɨmposo nomanto mijo ayomo meho'naofonto ulɨmento, Oso sojo ho'naofohe hopaso oso pone engo Mpapiloun sopo nomafɨkuji sojo hopa mohm'no nɨhu'nahone meho'naopitnnefoho. Oseso a'amu hofɨko apa'no muhwonɨfitnnefoho. Oseso Mpapiloun nɨhu'nahone moi'wo imo'nonefoho. 22 Oseso yo'mayo tompuyo hwomeyoka mpompulompuyo'nji kounoho yoka'nji oso ango sopo nta'ni apa'no mupa'nyo'nefoho. A'amu syoho iwo'nɨngkohofo sohwamo oso ango sopo a'amu muhwonyo'nefoho. Oseso a'amu hofɨko hofɨkoe syoho ikuji mtopmtopi'yoka peeloku loku'yoka pomɨ'yoka apa'no mupa'nyo'nefoho. Wosopayo fiji fiji'yoka sojo ekawojiyo singki singki'yoka apa'no mupa'nyo'nefoho. 23 Oso ango hopo sopo sikiloho apa'no momongkujahufitnnefoho. Hwe moya'mi ape songo ma'nɨngkuji sɨmeho wopɨngo inɨngkuji tɨkafo jahonɨngkujoso mupa'nɨfitnnehofo. Hohonta sekwoe a'amu hamniyoho syoho'njo sohwa hamniyoho engo'nji imo'nɨmotofoso hofɨkoe yofe engo hwaho ayo yawojo'mo ihulo'mentisofoho. I olohonta moi'wonoho. Sekwoe peefo so'nji ki'nyo so'nji a'amu pi'nɨngo engo hwaho ayo yawojo'mo hwasyo honɨngkanomo ipemotapmmentohofofoho.

24 Anɨtu oso pone engo somo uhwonɨmentisoso kakoe a'amu ne somo fonjasyontɨfi a'amu kakoe hungkuno lɨmotofo sohwamo fonjasyontɨfi hofɨkoe honɨyoso oso'mo wentanɨngki uhwonɨmentisofoho. I Anɨtuye a'amu hopi'nonohino somo hwaho ayo yawojo'mo a'amu nom'ne hofɨkimo poyo umokumentohofo osohwafe honɨyoso oso'mo wentanɨngki Anɨtu uhwonɨmentisofoho. Oso wonyo hwapɨngoso osoho hwafoho.

Copyright information for `APZ